5. Sınıf Matematik MEB YAYINLARI Sayfa 128-166 Arası Cevapları

5. Sınıf Meb Matematik Sayfa 128-129 Cevapları


2. Ünite Değerlendirme

1. Didem cevizlerinin 1/3 ’ini Mehmet’e, 2/9 ’sini Türkan’a, 5/18 ’ini Hülya’ya veriyor. Didem’e cevizlerin kaçta kaçı kalmıştır?
Cevap: B
1/3 - 2/9 - 5/18 = 6/18 + 4/18 + 5/18 = 15/18
Tamamı 18/18 - 15/18 = 3/18 = 1/6
2. 7 < Δ < 8 olduğuna göre yerine aşağıdaki kesirlerden hangisi yazılır?
A) 13/2 = 6,5  B) 28/4 = 7   C) 23/3 = 7,66   D) 41/5 =8,2 
Cevap: C
3. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur?
Cevap: B
4. Ömer bir hikaye kitabının ’sini Ayşe ise aynı kitabın ■ ’sını okuduğuna göre, aşağıdakilerin hangisi doğrudur?
A) Her ikisinin okuduğu sayfa sayıları eşittir.
B) Ayşe, Ömer’den 4 sayfa daha fazla okumuştur.
C) Ömer’in okuduğu sayfa sayısı daha fazladır.
D) Ayşe, Ömer’in okuduğu sayfa sayısının 3 katı kadar okumuştur.
Cevap: A
5. Yukarıdaki verilen sıralamaya göre A’nın alabileceği en büyük doğal sayı değeri ile B’nin alabileceği en küçük doğal sayı değerinin toplamı kaçtır?
A) 21 B) 23 C) 25 D) 27
Cevap: D
6. A firmasının ürünlerinin ’i, B firmasının ürünlerinin ’ü kadardır. A firmasının 36 000 ürünü olduğuna göre, B firmasının ürün sayısı kaçtır?
A) 50 000 B) 30 000 C) 24 000 D) 18 000
Cevap: A
a firmasının toplam ürününe A tane diyelim. Ve b firmasının toplam ürün sayısı da B kadar olsun.
 
Soruda bize a firmasının ürünlerinin 6'da 5'inin, b firmasının ürünlerinin 5'te 3'üne eşit olduğu söylenmiş. O halde;
 
5A/6 = 3B/5 eşitliğini kurabiliriz.
 
a firmasının toplam ürün sayısı 36 000 olarak verilmiş. Yani A = 36 000.
 
Eşitlikte A yerine 36 000 yazalım ve B sayısını yani b firmasının ürün miktarını bulalım.
 
5*36 000/6 = 3B/5
5*6 000 = 3B/5
 
B sayısını yalnız bırakmak için eşitliğin her iki tarafını da 5 ile çarpıp 3'e böleriz.
 
5*6 000 *5/3 = B ifadesine ulaşırız.
İşlemleri doğru bir şekilde yaptığımızda da B sayısının 50 000 olduğunu buluruz.
 
Cevabımız 50 000 olacaktır.
7) Aşağıda eş parçalara ayrılmış şekillerde boyalı kısımların belirttiği hangi kesir, diğerlerine denk değildir?
Cevap: D
8. Yukarıdaki modellerde boyalı olarak gösterilen kesirlerle yapılan işlemin sonucunu bulunuz.
Cevap: 1/6
9) Bir okulda okul meclis başkanlığı seçimi yapılmıştır. Her öğrenci kendisini en iyi temsil edeceğini düşündüğü başkan adayına oy vermiştir. Üç tane başkan adayının olduğu seçimde birinci aday oyların —’ünü, ikinci aday oyların —’ini aldığına göre üçüncü aday oyların kaçta kaçını almıştır?
Cevap: 3/14
Soruyu basitçe çözmek adına kesirli değerlerin paydalarını ortak noktadan eşitleyelim.
Birinci aday 3/7 kadar almış, 2 ile genişletirsek, 6/14 olur.
ikinci aday 5/14 oy almış.
 
Şimdi toplam oy sayısını 14a diyelim.
Birinci aday 6a, ikinci aday da 5a olur. toplamda sie 11a olurlar
Geriye 14a-11a=3a kalır bu değerde üçüncü adayın oy sayısıdır.
üçüncü aday oyların kaçta kaçını almış diye sormuşlar
 
3a/14a = 3/14 ünü almıştır.
10) Veysel, oturduğu semtte bir iş yeri açmak istemektedir. Veysel’in biriktirdiği para istediği iş yerini açmak için yeterli olmayınca, masrafların -^’ini arkadaşı Melikşah karşılamıştır. Melikşah’ın ödediği miktar 800 lira olduğuna göre bu iş yerinin maliyeti kaç liradır?
Cevap: 20 000 

5. Sınıf Meb Matematik Sayfa 138-139 Cevapları


Sıra Sizde

1) Aşağıda verilen kesirlere göre modelleri boyayınız ve kesirlerin ondalık gösterimlerini yazınız.
a) 8/10 = 0,8   b) 1/100 = 0,01  c) 1/1000 = 0,001
2) Aşağıda modellenen ondalık gösterimleri ve okunuşlarını yazınız.
a)
Ondalık
Gösterim : 1,7
Okunuş : Bir tam onda yedi
b)
Ondalık
Gösterim : 1,23
Okunuş : Bir tam yüzde yirmiüç
c)
Ondalık
Gösterim : 0,504
Okunuş : binde beşyüz dört
3) Aşağıdaki ifadeleri ondalık gösterim şeklinde yazınız.
a) 70 kuruş : 0,70
b) 6 lira 55 kuruş : 6,55
c) 20 lira 5 kuruş : 20,05
ç) 54 lira 80 kuruş : 54,80
4. ve 5. soruları aşağıdaki tabloya göre yanıtlayınız.
Aşağıdaki tabloda bir evin bazı odaları için kullanılan duvar kâğıdı uzunlukları ve bu kâğıtlara ödenen tutarlar verilmiştir.
4) Duvar kâğıdı uzunluklarının okunuşlarını yazınız.
Misafir odası 11,755 = Onbir tam binde yedi yüz elli beş
Yatak odası 8,36 = Sekiz tam yüzde otuz altı
Çocuk odası 4,089 = Dört tam binde seksen dokuz
5) Aşağıda okunuşları verilen ondalık gösterimlerin tabloda neyi ifade ettiğini yanlarına yazınız. Tabloya ait olmayan okunuşu verilen ondalık gösterimleri yanlarına yazınız.
Doksan sekiz tam yüzde yetmiş beş : Yatak odası tutarı
On bir tam binde yedi yüz elli beş : Misafir odası uzunluğu
İki yüz altmış beş tam yüzde doksan dokuz : Misafir odası tutarı
Dört tam yüzde seksen dokuz : 4,86
İki yüz altmış beş tam binde doksan dokuz : 265,099
Altmış beş tam yüzde on altı : Çocuk osadı tutarı
Sekiz tam binde otuz altı : 8,036
6) Merve okunuşu “yüz otuz yedi tam binde dört yüz üç” olan ondalık gösterimi 137,043 olarak yazmıştır. Merve’nin yazdığı ondalık gösterimde hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.
Vardır. 137,403
7) Aşağıda verilen kesirlere karşılık gelen ondalık gösterimleri örnekteki gibi eşleştiriniz.
1 tam 5/10 = 1,5
21 tam 83/100 = 21,83
12/1000 = 0,012
21/100 = 0,21
122/1000 = 0,122
10 tam 9/10 = 10,9
9 tam 52/100 = 9,52

5. Sınıf Meb Matematik Sayfa 146-147 Cevapları

Sıra Sizde
1) Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz.
KesirOndalık GösterimOkunuşu
112 tam 802/100012,802on iki tam binde sekiz yüz iki
1 tam 782/10001,782Bir tam binde yedi yüz seksen iki
11/52,2İki tam onda iki
2 tam 3/1002,03İki tam yüzde üç
2) Aşağıda verilen kesirlerin ondalık gösterimlerini ve okunuşlarını yazınız.
a) 5 tam 50/250 - Beş tam onda iki
b) 17/20 - 0,85 - Yüzde seksen beş
c) 35/4 - 8,75 - Sekiz tam yüzde yetmiş
ç) 16 tam 3/5 - 16,6 - Onaltı tam onda altı
3) Aşağıda verilen ondalık gösterimleri kesir olarak ifade ediniz. Ondalık gösterimlere karşılık gelen günlük yaşamdan örnekler veriniz.
a) 2,5 = 2 tam 5/10              b) 0,45 = 45/100                  c) 10,43 = 10 tam 43/100
ç) 3,789 = 3 tam 789/1000  d) 5,123 = 5 tam 123/1000  e) 8,008 = 8 tam 8/1000
4) Aşağıdaki tabloda verilen ondalık gösterimlerde farklı renkli rakamların bulunduğu basamak adlarını ve basamak değerlerini yazınız.
 Basamak AdıBasamak Değeri
43,568Onlar basamağıKırk
0,324Birler basamağıSıfır
9,456Binde birler basamağıBinde Altı
21,21Yüzde birler basamağıYüzde bir
5,978Yüzde birler basamağıYüzde yedi
5) Aşağıda verilen kesir ve modellerden yararlanarak tablodaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
5.-sinif-meb-matematik-sayfa-147.jpg
6) Yandaki tabloda verilen rakamlara ve rakamların basamak değerlerine uygun olarak iki ondalık gösterim oluşturunuz. Ondalık gösterimleri tablodaki ilgili boşluğa yazınız.
1. Sayı - 53, 427
2. Sayı - 742,53
7) Aşağıda verilen ondalık gösterimlerle ilgili ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
(D) 2,346 Yüzde birler basamağında 4 vardır.
(Y) 32,56 Onda birler basamağındaki sayının basamak değeri 0,005’tir.
(Y) 15,103 Binde birler basamağında 0 vardır.
(Y) 83,78 Tam kısmı 78’dir.
(Y) 7,007 Binde birler basamağındaki sayının basamak değeri 7’dir.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 157 Cevabı

1) Aşağıda verilen ondalık gösterimleri sayı doğrularında gösteriniz.
a) 0,2
b) 2,03
c) 11,42
ç) 5,234
2) Aşağıdaki sayı doğrularında kutulara karşılık gelen ondalık gösterimleri bulunuz. Her sayı doğrusu için bulduğunuz ondalık gösterimleri sembol kullanarak büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
1. Sıra; 18,3 ve 19
2. Sıra; 35,153 ve 35,157
3) Aşağıda verilen ondalık gösterimleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
a) 3,04 – 3,4 – 3,004 =>> 3,4 > 3,04 > 3,004
b) 23,25 – 25,23 – 22,53 =>> 25,23 > 23,25 > 22,53
c) 32,04 – 32,004 – 32,040 =>> 34,04 = 32,040 > 32,004
4) Yandaki tabloda A, B ve C şehirlerindeki halk otobüsü biniş ücretleri verilmiştir.
a) Hangi şehirde otobüs ile ulaşım sağlamak daha ekonomiktir? Neden?
B daha skonomiktir çünkü değeri düşüktür.
b) İndirimli ücretleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
1,15 < 1,5 < 1,75
c) Tam ücretin en fazla olduğu şehir ile indirimli ücretin en az olduğu şehri bulunuz.
Tam ücret C şehrinde fazla
İndirimli ücret ise B şehrinde fazladır
5) Ayşe, Merve ve Ahmet aldıkları farklı kitaplara ayrı ayrı 28,15 lira, 36,40 lira ve 24,25 lira ödeme yapmışlardır. Merve’nin Ahmet’ten daha az ödeme yaptığı bilinmektedir. En fazla ödemeyi yapan Ayşe olduğuna göre her birinin kaçar lira ödeme yaptığını bulunuz.
Ayşe 36,40
Merve 24,25
Ahmet 28,15

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 158 Cevabı

6) Aşağıda Melih’in yaptığı ondalık gösterimlerin sıralamaları verilmiştir. Ancak Melih’in yaptığı sıralamaların üzerine mürekkep döküldüğünden bazı rakamlar net olarak okunamamaktadır. Mürekkepli yerlere gelebilecek rakamları bulunuz.
3,237 > 3,?43 > ?,76
Ortadaki sayının rakamları 1 ve 0 olur
Son sıradaki sayının rakamarı ise 2, 1 ve 0 olur
2,2?3 < 3,?45 < 3,7?9
1. Sıradaki sayının rakamları 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2. Sıradaki sayının rakamları 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
3. Sıradaki sayının rakamları 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
7) Bir market, bir saatin içinde en çok alışveriş yapan birinci kişiye hediye sepeti, ikinci kişiye şapka, üçüncü kişiye anahtarlık hediye edecektir. Belirtilen saatte marketten alışveriş yapan müşteriler tabloda verilmiştir. Buna göre kim hangi hediyeyi alabilir?
Ahmet = Hediye sepeti
Ayşe = Şapka
Mehmet = Anahtarlık
8) Ceren, 2,513 > 2,52 sıralamasını yapmıştır. Bu sıralamada hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.
Evet hatalıdır, 2,52 > 2,513 şeklinde olmalıdır
9) Aşağıda verilenlere göre iki duvarın arasına yerleştirilen dört sandalyeye kimlerin oturduğunu bularak isimlerini sandalyelerin üstündeki boşluklara yazınız.
• Baştaki ve sondaki sandalyelerde oturanlar Derya ve Mehmet’tir.
• Derya’nın duvara olan mesafesi, Mehmet’in duvara olan mesafesinden azdır.
• Suna ile Mehmet arasındaki mesafe, Derya ile Metin arasındaki mesafeden fazladır
Sırası ile Derya, Metin, Suna, Mehmet

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 165

1) Aşağıdaki işlemlerde boş bırakılan yerlere uygun sayıları yazınız.
a) 0,5 + 0,25 = 0,75
b) 7,05 + 1,07 = 8,12
c) 0,4 - 1,126 = -0,726
ç) 4,32 - 2,13 = 2,19
d) 12,345 - 11,111 = 1,234
e) 8,2 - 4,966 = 3,234
2) Bir kuyumcuda 100 gram altının ilk gün 12,25 gramı, ikinci gün 25,128 gramı satılırsa geriye kaç gram altın kalır?
100 - 12, 25 = 87,75
87,75 - 25,128 = 62,622 gr. kalır

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 166 Cevabı

3) Yandaki şekilde dikey ve yatay sıradaki sayıların toplamları eşit olduğuna göre boş bırakılan dairelerin içine uygun sayıları yazınız.
Sırası ile; 1,6 - 0,325 - 2,525
4) Yandaki şekilde çember ve karelerin içini aynı çizgi üzerindeki iki ondalık kesrin farkını bularak doldurunuz.
5.-sinif-matematik-ders-kitabi-164.-sayfa-4.-soru-cevaplari.jpg
5) Bir müzik mağazasında satılan ürünlerin fiyatları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Mağaza bazı ürünlerin birlikte satışında kampanya yapmıştır. Kampanyaya göre
1 hoparlör ve 1 müzikçalar fiyatı: 165 TL
1 kulaklık ve 1 müzik albümü fiyatı: 30,5 TL
1 müzikçalar ve 1 kulaklık fiyatı: 75 TL olduğuna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) 1 hoparlör ve 1 kulaklık alan biri kasada ödeme yaparken 100 lira verdiğinde kaç lira para üstü alır?
67,48 + 17,49 = 84,97
100 - 84,97 = 15,03 TL
b) Her bir kampanya için kaç lira indirim yapılmıştır?
 
1. Kampanya
Normal fiyat 107,38 + 67,48 = 174,86
İndirimli fiyat 165
İndirim Tutarı 174,86 - 165 = 9,86 indirim
 
2. Kampanya
Normal fiyat 17,49 + 16,50 = 33,99
İndirimli fiyat 30,5
İndirim Tutarı 33,99 - 30,5 = 3,49 indirim
 
3. Kampanya
Normal fiyat 107,38 + 17,49 = 124,87
İndirimli fiyat 75
İndirim Tutarı 124,87 - 75 = 49,87 indirim

DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...