6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Gün Yayınları Sayfa 81-113 Arası

Sayfa 83 Cevabı


Soru: Allah Resulü (s.a.v.), insanları her fırsatta İslam dinine davet etmeye başlayınca Kureyş müşrikleri Ebu Talip’in yanına giderek: “Yeğeninin, putlarımıza ve atalarımıza dil uzatmasına daha fazla katlanamayız. Eğer onu bizimle uğraşmaktan vazgeçirmezsen iki taraftan birisi yok oluncaya kadar onunla ve seninle çarpışırız.” dediler.
Her zaman saygı gördüğü kavminden bu sözleri işitmek Ebu Talip’e ağır geldi. Yeğenini çağırtıp “Ey kardeşimin oğlu! Kureyşlileri kızdıracak sözler söyleme. Hem bana hem de kendine acı. Altından kalkamayacağım bir işi bana yükleme.” dedi.
Peygamberimiz (s.a.v.), amcasının artık kendisini desteklemekten vazgeçtiğini ve müşriklere teslim edeceğini sanarak “Ey amca! Vallahi bu işten beni döndürmek için Güneş’i sağ elime, Ay’ı da sol elime koysalar bile Allah beni onlara üstün kılıncaya ya da bu yolda ölüp gidinceye kadar asla vazgeçmem.” dedi.
Ebu Talip, şefkatli bir insandı. Onun üzüntüsünü anlayınca “Ey kardeşimin oğlu! Git ve yapman gereken şeyleri yap. İstediğini söyle. Vallahi seni onlara hiçbir zaman teslim etmeyeceğim.” dedi.
İbn-i Hişam,es-Sîretü’n-Nebeviyye, C 1, s. 352-353.
Yukarıdaki metni, Peygamberimizin (s.a.v.) İslam’ı yayarken verdiği mücadele ve onun kişiliği açısından değerlendiriniz.
 • CevapOnun doğru bildiğinden şaşmayan, kararlı, azimli, imanlı olduğunu gösterir.
 • 1 -Peygamberimizin söylediği sözlere itibar edilmemiş ve alay konusu haline getirilmiştir.
 • 2- Peygamberimize işkenceler uygulanmıştır.Örneğin;namaz kılarken üzerine deve işkembesi konulmuştur.
  3- Peygamberimizin yollarına dikenler konuldu ve taşlandı.
  4- Kendisine, ailesine ve inananlar halk tarafından boykot edildi.
  5-Çocuklara belirli şeyler anlatılarak  onların Peygamberimize taş atmasını sağladılar.

Sayfa 84 Cevabı

SoruPeygamberimiz (s.a.v.) ve Müslümanlar, Mekke’den Medine’ye ne zaman ve niçin hicret (göç) etmişlerdir?
 • Cevap: Mekke’de yer alan İslam düşmanı müşrikler Hz.Muhammed (s.a.s) ve ilk Müslümanlara büyük zulüm,işkence ve zorbalıklar yapmışlardır.Bundan dolayı artık Mekke’de İslam dini yaşanamaz ve yaygınlaşamayacak bir hale gelmiştir.Medineli Müslümanların daveti üzerine Yüce Allah (c.c)’nin de izniyle Mekke’de yer alan Müslümanlar ve Hz.Muhammed Medine’ye göç etmek zorunda kalmıştır.

Sayfa 85 Cevabı


Soru:
İslam’ı ilk önce kabul eden muhacirler ve ensar ile iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş; onlar da ondan razı olmuşlardır. Allah onlara, içinden ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu, büyük başarıdır.” Tevbe suresi, 100. ayet. 
Yukarıdaki ayetten hangi mesaj ve ilkeleri çıkarabiliriz? Arkadaşlarınızla belirleyiniz.
Cevap: İSLAM’ı ilk kabul edenlerin Allah katındaki değerleri ve bu imanları neticesinde görecekleri anlatılmaktadır.

Sayfa 86 Cevabı

Soru: Medine’nin İslam tarihi açısından yeri ve önemi nedir?
 • CevapMedine, İslam tarihi açısından önemli bir yere sahiptir. İslam, Mekke’de doğmuş, Medine’de yayılmış ve gelişmiştir. Hicretten sonra, Medine’de İslam Devletinin temeli atılmıştır. Müşriklerle yapılan savaşların kazanılması Müslümanları bölgede önemli bir konuma getirmiştir. Mescid-i Nebi’nin yanında inşa edilen odalarda eğitim verilerek Müslümanların eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülmüştür. Peygamberimiz, Medine’de vefat etmiş ve vefat ettiği yerde defnedilmiştir.

Sayfa 87 CevabıSoru: “İlim öğrenmek, kadın ve erkek her Müslüman’a farzdır.”
İbn-i Mâce, Sünnet, 17.
“Ben, muallim (öğretici, eğitici) olarak gönderildim.”
İbn-i Mâce, Sünnet, 17
Yukarıdaki hadisleri de dikkate alarak Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) ilme verdiği önem hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.
 • Cevap:  Sevgili Peygamber Efendimiz, her yönüyle örnek olabilen bir insandır. Eğitim ve ilime verdiği önem de bunların içerisinde yer almaktadır.  Peygamber Efendimiz; ”İlim öğrenmek her Müslüman erkek ve kadın üzerine farzdır“ buyurmuşlardır. Bu hadis-i şerifinden de anlayacağımız gibi ilim ve bilimi öğrenmeyi kesin olarak emretmiştir. Örnek bir olay ise:   Peygamber Efendimiz, ”Suffe ” adı verilen bir okul kurmuş, burada kalan öğrencilerin eğitimleri ve ihtiyaçlarıyla bizzat kendisi ilgilenmiştir. 

Sayfa 90 CevabıSoru: “Andolsun sizler güçsüz olduğunuz hâlde Allah, Bedir’de size yardım etmişti. Öyleyse Allah’tan sakının ki ona şükretmiş olasınız. O zaman sen müminlere şöyle diyordun: İndirilen üç bin melekle Rabb’inizin sizi takviye etmesi, sizin için yeterli değil midir?”
Âl-i İmrân suresi, 123-124. ayetler.
“Ey iman edenler! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani size ordular saldırmıştı da biz onlara karşı bir rüzgâr ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptığınızı çok iyi görmekteydi.”
Ahzâb suresi, 9. ayet
Yukarıdaki ayetler, Yüce Allah’ın (c.c.) Bedir ve Hendek savaşlarında Müslümanlara yardımı konusunda size neler düşündürmektedir? Görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • CevapYüce Allah’ın Müslümanlara zulmedenler ile her aman savaş halinde olduğunu Müslümanlara kötülük yapacak her orduya fırtına rüzgar cinlerle saldırdığını ve sonuçta her zaman Allah’ın yolundan gidenlerin kazandığını anlatıyor. 

Sayfa 97 Cevabı


Soru: A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.
 • Cevap:
Soru:1. Peygamberimize (s.a.v.) ilk vahiy nerede, ne zaman ve nasıl gelmiştir? Bilgi veriniz.
 • Cevap:  Peygamber Efendimize ilk vahiy Hira Mağarasında gelmiştir. Peygamber Efendimiz, 610 yılının Ramazan ayının Kadir Gecesinde Hira Mağarasında iken Cebrail isimli vahiy meleği gelerek ilk vahiyleri getirmiştir. Cebrail (a.s.) kendisine göründü ve ona “Oku!” diye hitap etti. Hz. Muhammed (s.a.v.) “Ben okuma bilmem.” dedi. Cebrail (a.s.) yine “Oku!” dedi. Hz. Muhammed (s.a.v.) yine “Ben okuma bilmem.” diye cevap verdi. Cebrail (a.s.) bir kez daha tekrarladı ve “Oku!” dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.v.) “Ne okuyayım?” dedi. Vahiy meleği Cebrail (a.s.) alak suresinin ilk beş ayetini okumuştur
Soru:2. Hz. Muhammed (s.a.v.), İslam’a çağrısını yaygınlaştırmak için ne gibi girişimlerde ve çalışmalarda bulunmuştur? Açıklayınız.
 • CevapHz. Muhammed, İslam’a çağrısını yaygınlaştırmak için ilk önce yakın akrabalarını İslam’a davet etmiştir. Daha sonra Mekkelileri Safa Tepesinde toplayıp İslam dinine davet etti. Bunun yanında kapı kapı dolaşıp insanları İslam’a davet etti. Artan baskılara dayanılmayacak hale gelen Müslümanların bir kısmının Habeşistan’a hicretine izin verdi. 622 yılında Mekke’den Medine’ye hicret edip İslam’a çağrısını yaygınlaştırmaya çalıştı.
Soru:3. Müslümanları Mekke’den Medine’ye hicret etmeye zorlayan sebepler nelerdir? Söyleyiniz.
 • Cevap:  Bilindiği üzeri Peygamberimiz ve Müslümanlar, 622 yılında Mekke’den Medine’ye hicret etmişlerdir. Hicretin sebeplerini şu şekilde sıralayabiliriz;
  – Mekkeli Müşriklerin Müslümanlara karşın zorbalıklarını artırmaları ve Müslümanların dinini Mekke’de hakkıyla yaşayamaz hale gelmesi,
  – Hz. Muhammed (SAV)’in İslâmiyet’i farklı yerlere yaymak istemesi.
Soru:4. Peygamberimiz (s.a.v.) Medine’de sosyal barışı sağlamak için neler yapmıştır? Anlatınız.
 • Cevap:  Peygamberimiz Medine de toplumsal barışı sağlamak için yaptığı çalışmalar nelerdir? Kısaca Peygamberimiz Medine ye hicret ettikten sonra çeşitli sözleşmelerle Medine’de önceden var olan tatsızlıkları bitirmiştir. İlk olarak Medine Sözleşmesini yapmıştır. Sonra Ensar ve Muhacirleri kardeş ilan edip barış ortamı sağlamıştır.
Soru:5. Mescid-i Nebi’nin sosyal işlevi hakkında bilgi veriniz.
 • Cevap:  Efendimiz, hicretten sonra ilk olarak Mescid-i Nebi’yi inşa etmiştir. Mescid-i Nebi, İslam tarihi ve Müslümanlar adına önemli bir yere sahiptir. Müslümanlar sık sık Mescid-i Nebi’de bir araya geliyor; birbirlerinin sıkıntılarını, sorunlarını, sevinç ve mutluluklarını paylaşıyorlardı. Birbirleriyle konuşma, görüşme fırsatı buluyorlardı. Eğitim öğretim etkinliklerini mescitte ve onun bitişiğindeki suffe denilen bölümde yürütüyordu. Bunun yanında Müslümanlar sık sık Mescid-i Nebi’de bir araya geliyor; birbirlerinin sıkıntılarını, sorunlarını, sevinç ve mutluluklarını paylaşıyorlardı. Birbirleriyle konuşma, görüşme fırsatı buluyorlardı.
Soru:6. Veda Hutbesi’nde ne gibi evrensel mesajlar yer almaktadır? Belirtiniz.
 • CevapVeda Hutbesindeki evrensel mesajları şöyle sıralayabiliriz:
  1- Herkesin can, mal ve namusu tecavüzden korunmuştur.
  2- Kimsenin kimseye zarar vermeye hakkı yoktur.
  3- Kadınlar erkeklerin hayat arkadaşıdır. Onlara iyi muamele edilecektir. Onların da tıpkı erkekler gibi mal ve mülke tasarruf hakları vardır.
  4- İnsanlar, ırk ve renk farkı gözetilmeksizin birbirlerine eşittirler.
  5- Servetin bir elde birikmemesi için bütün varislere hisselerine isabet eden meşru hakları verilecektir.
  6- Zina ve aile hayatına zarar verebilecek her şey yasaktır.
B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.
Soru:1. Aşağıdakilerden hangisi ilk dört Müslüman’dan biri değildir?
A) Hz. Ebu Bekir (r.a.) B) Hz. Ömer (r.a.)
C) Hz. Ali (r.a.) D) Zeyd b. Harise (r.a.)
 • Cevap:  B
Soru:2. Peygamberimizin (s.a.v.), Mescid-i Nebi’nin bitişiğine suffe denilen bir yer yaptırması, onun hangi özelliğini ifade eder?
A) Mescit yapımına önem verdiğini
B) Çalışmayı sevdiğini
C) İlme önem verdiğini
D) İnsanları cemaatle namaza teşvik ettiğini
 • CevapC
Soru:3. Aşağıdaki olaylar, oluş sırasına göre hangi seçenekte doğru verilmiştir?
I. Mekke’den Medine’ye hicret
II. İslam’a çağrının yaygınlaşması
III. Mekke’nin fethi
IV. Hudeybiye Antlaşması
A) IV, I, III, II B) II, I, IV, III C) I, III, II, IV D) III, II, I, IV
 • CevapB
Soru:4. Aşağıdakilerden hangisi Hicret’in sonuçlarından biri değildir?
A) Mekkeli müşriklerin bir daha Müslümanlara saldırma cesareti bulamamaları
B) Müslümanların dinlerini özgürce yaşayabilme imkânına kavuşmaları
C) Müslümanların Mekkeli müşriklerin baskı ve eziyetlerinden kurtulmaları
D) İslam’ın Medine’de hızla yayılmaya başlaması
 • CevapA

Sayfa 98 Cevabı

Soru5. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kabri aşağıdaki şehirlerden hangisindedir?
A) Mekke B) Medine C) Taif D) Cidde
 • CevapB
Soru:6. Aşağıdaki tarih ve olay eşleştirmesinden hangisi hatalıdır?
A) 571 – Peygamberimiz (s.a.v.) doğdu.
B) 624 – Uhud Savaşı yapıldı.
C) 630 – Peygamberimiz (s.a.v.) Mekke’yi fethetti.
D) 632 – Peygamberimiz (s.a.v.) vefat etti.
 • CevapB
C. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları verilen sözcüklerden uygun olanı ile tamamlayınız.
Hz. Ali -Hz. Ebu Bekir- ensar -Bedir -Medine Sözleşmesi -muhacir
1. Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara………muhacir..………….denir.
2. Peygamberimizin (s.a.v.) Mekkeli müşriklerle yaptığı ilk savaş,……….Bedir…..………Savaşı’dır.
3. Peygamberimizin (s.a.v.) Medineli Yahudilerle yaptığı antlaşmaya. .Medine Sözleşmesi
denir.
4. Peygamberimiz (s.a.v.) Mekke’den Medine’ye …………..…Ebu Bekir….. .. ile birlikte hicret
etmiştir.
5. Peygamberimizin (s.a.v.) cenazesini………..Hz. Ali….………yıkamıştır.
6. Medineli Müslümanlara………….. ensar…….…adı verilir.
 • Cevap:

Sayfa 100 Cevabı


SoruToplumumuzu birleştiren ortak değerler neler olabilir?
 • CevapToplumumuzu birleştiren bazı temel değerler vardır. Bunların başında dinî ve millî değerlerimiz gelir. Bu değerler; milletimizin varlığını sürdürmesinde, birlik ve bütünlüğünü güçlü bir şekilde devam ettirmesinde, kaynaşmasında çok önemli rol oynamaktadır. Bunun yanında, Peygamber sevgisi, vatan ve millet aşkı, Bayrak ve İstiklal Marşı, Hürriyet ve bağımsızlık bizleri birleştiren değerlendendir.

Sayfa 102 Cevabı


Soru: Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.
Yukarıdaki dizelerde neler vurgulanmakta, bizden neler istenmektedir? Arkadaşlarınızla konuşunuz.
 • CevapŞu an üstünde yaşadığımız topraklarda özgür isek bunun bedelini ödeyen canlarını ortaya koyan şehitlerin unutulmaması onların hatıralarına sahip çıkılması gerektiğinden bahsedilmektedir. 

Sayfa 106 Cevabı

SoruSizce şehitlerimize ve gazilerimize neden minnet borçluyuz? Düşüncelerinizi sınıfta açıklayınız.
 • CevapŞehit ve gazilerimize minnet borçluyuz. Çünkü onlar, bizler için her türlü tehlikeyi göze almışlardır. Yeri gelmiş uykusuz kalmışlar, yeri gelmiş canlarını feda etmişlerdir. Hepsini de bizler rahatça bu ülkede yaşam sürelim diye yapmışlardır. Bu nedenle şehit ve gazilerimize minnet borçluyuz.

Sayfa 107 CevabıSoruDinî bayramlarımızda neler yapılır?
 • Cevap: Bayram günlerinde herkes temiz giyinir. Çocuklara yeni elbiseler alınır. Fakir, öksüz ve yetimler sevindirilir. Bayram namazından sonra kabirler ziyaret edilir, geçmişlerin akraba ve din büyüklerinin ruhu için Kur’an-ı Kerim okunur, dua edilir ve sadakalar verilir

Sayfa 109 Cevabı


SoruDinî bayramlarla ilgili bir anınızı aşağıya yazınız.
 • Cevap: Bayramlar sevinç, huzur, paylaşım doludur ve gelenek-göreneklerimizi pekiştirebileceğimiz değerli günlerimizdir. Dini bayramlardan bir Şeker Bayramı gününde, bizim evden arabayla 4 saat uzakta yaşayan anneannemle dedemi ziyarete gitmiştik. O gün ben yine anneannemin kümesindeki tavukları görebilir, kovalardaki arıları izleyebilir, bahçedeki kedileri besleyebilirim diye çok sevinmiştim. O gün dedemlerin evine vardık, hep bilrikte yemek yedik, çok güzel bir akşamdı. Ama ertesi sabah uyanınca, anneannem dedi ki, tavuklardan birisi ölmüş :(((Ben çok üzülmüştüm, hatta biraz ağladım.  Anneannemle dedem bana üzülmememi söylediler, insanların da hayvanların da bir ömrü vardır, dediler.
  O gün, daha sonra, bir sürü bayram misafiri geldi, hepsine kolonya tuttum, şeker ikram ettim. Sohbetli, neşeli bir gün geçti. benim de üzüntüm geçmiş oldu, ama bugüne dek o zavallı bayram tavuğunu hiç unutmadım.

Sayfa 112 Cevabı


SoruKandil gecelerinde çevrenizde, camilerde, televizyonlarda ne gibi etkinlikler yapılmaktadır? Gözlem ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:  Herkes bir heyecan içinde olur.Mutluluk hakimdir.
 İnsanlar bugünlere özel olarak dualar,namazlar ve çeşitli ibadetler yaparlar.
– Genellikle yatsı namazlarında camilere gidilir.
– Cami çıkışlarında hayır amaçlı lokum,çikolata ve benzeri yiyecekler dağıtılır.
– Kaza namazları,Kura’nı Kerim ve Yasin okunur.
– Ölmüşlerimize,hastalarımıza ve şehitlerimize dualar edilir.
– Camilerde yardım toplanır.
– Komşular kandil simitleri yapar ve çevrede bulunanlara dağıtır.

Sayfa 113 Cevabı


Soru: A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.
 • Cevap:
Soru:1. Bir milleti diğerlerinden ayıran temel özellikler nelerdir? Söyleyiniz.
 • CevapBir milleti diğer milletlerden ayıran bazı özellikler vardır. Bu özelliklerin başında konuşulan dil ve bayrak gelir. Bunun yanında, örf ve adetler, kültürel özellikler, gelenek e görenekler, milletin tarihi, dini ve Milli bayramları da milletleri birbirinden ayıran temel özelliklerdendir.
Soru:2. Vatanımızı neden çok severiz? Açıklayınız.
 • CevapVatan; bir milletin üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu, sınırları uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş toprak parçasıdır. Vatanımızı çok severiz. Çünkü, vatanımız üzerinde dini ve milli duygularımızı yaşadığımız yerdir. Bizler bu vatan üzerinde hür ve bağımsız bir şekilde hayatımızı sürdürürüz. Bayrağımız vatan toprakları üzerinde özgürce dalgalanır. Bağımsız bir vatana sahip oluşumuz sayesinde dilimizi rahatça konuşuruz. Dinimizin gereklerini özgürce yerine getiririz. Bizleri birbirimize ve geçmişimize bağlayan örf ve âdetlerimizi yaşatırız.
Soru:3. Dinimizin vatan savunmasına verdiği önemi anlatınız.
 • CevapDinimiz, vatan savunmasına büyük önem vermektedir. Vatan sevgisi ve savunması kutsal kabul edilir. Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) bu konuyla ilgili bir sözü şöyledir: “Bir gün ve bir gece nöbet tutmak, bir ay oruç tutup geceleri namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Şayet (kişi nöbette) ölürse yapmakta olduğu işin sevabı devam eder, rızkı da devam eder ve kabirdeki sorgu meleklerine karşı güven içinde olur.”(Müslim, İmâre, 163) Atalarımız bu vatanı bize emanet etmiştir. Bu emaneti korumak bizim için hem dinî hem de millî bir görevdir.
Soru:4. Bayrak ve İstiklal Marşı’nın milletimiz için önemi nedir? Açıklayınız.
 • CevapBayrak ve İstiklal Marşı milletimiz için çok önemlidir. Çünkü, Bayrağımız ve İstiklal Marşımız  bizim bağımsızlığımızın sembolüdür. Ay yıldızlı bayrağımız, milletimizin ve ülkemizin bağımsızlığını simgeler. Bayrağımız, en önemli manevi değerlerimizden biridir. O, rengini atalarımızın kanından almıştır. İstiklal Marşında, Türk milletinin bağımsızlık aşkı, mücadelesi, idealleri, hedefleri anlatılır. Bu yüzden bizler için önemlidir.
Soru:5. Dinimizde şehitlik ve gaziliğin önemi nedir? Kısaca anlatınız.
 • CevapDinimizde şehitlik, peygamberlikten sonraki en yüce makam sayılır. Yüce Allah (c.c.), şehitlerin kul hakkı dışındaki tüm günahlarını bağışlar. Peygamberimiz (s.a.v.) “Şehidin kul borcundan başka bütün günahlarını Allah bağışlar.”(Müslim, İmâre, 119.) buyurarak bu durumu ifade etmiştir. Aynı şekilde dinimizde gaziliğe de büyük önem verilmiştir.
Soru:6. Milletimiz, Peygamberimize (s.a.v.) olan sevgisini nasıl göstermiştir? Örnekler veriniz.
 • CevapPeygamberimize (s.a.v.) olan derin sevgisini ve bağlılığını çeşitli şekillerde ifade eder. Mesela, Peygamberimizin (s.a.v.) adını söylerken “Sevgili Peygamberimiz, Hz. Muhammed sallallâhü aleyhi vesellem, Peygamber Efendimiz” gibi saygı ve sevgi içeren ifadeler kullanır. Bunun yanında Efendimizin adı anılınca salavat getirir. Çocuklarına Efendimizin isimleri olan “Mahmud, Muhammed, Mustafa ve Ahmed” isimlerini koyar.
B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.
 • Cevap:
Soru:1. Şaban ayının on beşinci gecesi kutladığımız kandil hangisidir?
A) Regaip Kandili B) Mevlit Kandili
C) Berat Kandili D) Kadir Gecesi
 • CevapC
Soru:2. Vatan, bayrak, din gibi kutsal değerler uğrunda düşmanla çarpışıp sağ olarak geri dönenlere ne ad verilir?
A) Şehit B) Asker
C) Komutan D) Gazi
 • CevapD
Soru:3. “İman etmedikçe…… ……………giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de olgun mümin ola
mazsınız…”
Yukarıdaki hadiste boş bırakılan bölüme hangi ifade getirilmelidir?
A) Cennete B) Camilere
C) Kütüphanelere D) Okullara
 • CevapA
C. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları, verilen sözcüklerden uygun olanı ile tamamlayınız.
Mevlit- Kadir- Miraç- şehit M. Âkif Ersoy
1. Peygamberimizin (s.a.v.) doğum gününü…………..Mevlit… …..Kandili olarak kutlarız.
2. Kur’an-ı Kerim…. ……Kadir.. ….Gecesi’nde indirilmiştir.
3. İstiklal Marşımızı…….M. Âkif Ersoy ………yazmıştır.
4. Namaz ibadeti, beş vakit olarak……………….. Miraç.. ……Kandili’nde farz kılınmıştır.
5. Din, vatan, millet gibi kutsal değerler uğrunda savaşıp da hayatını kaybedenlere .şehit…
denir.
 • Cevap:
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...