6. Sınıf Fen Bilimleri Meb Cevapları Sayfa 141-160 Arası

Sayfa 142 Cevabı Meb Yayınları

Fosil yakıtların çevresel, ekonomik ve insan sağlığı açısından zararlarını araştırınız. Araştırma sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap:
Fosil yakıtların çevresel açıdan zararları şu şekildedir:
*Fosil yakıtlar zehirli gaz atıklarına neden olarak hava kirliliğine neden olur.
*Fosil yakıtlar katı atıklara neden olarak su ve toprak kirliliğine neden olur.
*Fosil yakıtların kullanımı doğal kaynakların tükenmesine neden olur.
Fosil yakıtların ekonomik açıdan zararları şu şekildedir:
*Fosil yakıtların çıkartılması masraflıdır.
*Fosil yakıtların taşınması tehlikelidir ve birçok önlem gerektirir.
*Fosil yakıtların işlenmesi zor ve masraflıdır.
*Fosil yakıtların kullanımıyla fazla enerji kaybına neden olarak masraf oluşturur.
*Enerji ithalatı nedeniyle ekonomik zorluklar yaşanır.
Fosil yakıtların insan sağlığı açısından zararları şu şekildedir:
*Fosil yakıtların kullanımı hastalıkların oluşmasına neden olur.
*Fosil yakıtların kullanımı bulaşıcı hastalıkların çoğalmasına neden olur.
*Fosil yakıtların çıkartılması, işlenmesi sırasında yaşanan sorunlar insan kaybına neden olabilir.

Sayfa 144 Cevabı Meb Yayınları

A) Aşağıda verilen soruların cevaplarını altlarına yazınız.
1) Fosil yakıtların kullanımını azaltmak için önerilerinizi yazınız.
 • Cevap: Fosil yakıtları yerine yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmalıyız. Yalıtım yapmalıyız. Gereğinden fazla enerji kullanmamalıyız.( Enerji tasarrufu yapmalıyız.) Güneş panelleri kullanarak fosil yakıt kullanımını azaltabiliriz. Rüzgar tirbünü veya rüzgar pervanelerini kullanmalıyız.Bu sayede evdeki enerji ihtiyacımızı da karşılamış oluruz.
2) Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmanın olumlu ve olumsuz yönlerine üçer örnek yazınız.
 • Cevap:
Olumlu Yönleri:
 • Çevreye zarar verilmez.
 • Enerjisini güneşten aldığı için enerjisi süreklidir.
 • Kırsal alanda da elektrik enerjisini kullanmayı mümkün kılarlar.
Olumsuz Yönleri:
 • Yatırım maliyetleri çok yüksektir.
 • Her yerde üretmek mümkün olmaz. Rüzgarın olmadığı yerde rüzgar, güneşin olmadığı yerde ve zamanda güneş enerjisinden elektrik üretilemez.
 • Bazen canlılara zarar verebilirler.
3) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının yaygınlaşması Dünyamızı nasıl etkiler? Açıklayınız.
 • Cevap: Yenilenebilir enerji kaynakları, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, termal enerji, hidroelektrik enerji, biyokütle enerjisi olarak bilinmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının çevreye zararı yoktur. Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılmasıyla enerji tasarrufu sağlanır, doğal kaynaklar yerinde kullanılır, uzun süreli enerji elde edilir, doğa korunur. Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması gerekmektedir.
B) Aşağıdaki sorulara tabloda verilen enerji kaynaklarının numaralarını kullanarak cevap veriniz.
1) Hangileri yenilenebilir enerji kaynaklarıdır? (Güneş enerjisi, Hidroelektrik enerji, Rüzgar enerjisi, )
2) Hangileri fosil yakıtlardır? (odun, kömür,mazot, gaz yağı, fuel-oil, LPG)
3) En çok ısı veren katı yakıt hangisi veya hangileridir? (odun, kömür)
4) Hangileri yenilenemez enerji kaynaklarıdır? (odun, kömür,mazot, gaz yağı, fuel-oil, LPG)
5) Hangileri sıvı yakıtlardır? (Linyit, mazot, gaz yağı, fuel-oil )
6) Hangileri gaz yakıtlardır? (gaz yağı, doğal gaz, LPG)
C) Enerji kaynakları ve yakıtlarla ilgili aşağıda verilen kavramları uygun açıklamalar ile eşleştiriniz.
(6. Güneş enerjisi ) a. Yenilenebilir enerji kaynağıdır.
(5. Benzin) b. Otomobillerde kullanılan fosil yakıt çeşitleridir.
(1. Linyit) c. En az ısı veren katı yakıttır.
(8. Nükleer enerji) d. Maddeyi oluşturan daha küçük taneciklerini, parçalanması sonucu elde edilen enerjidir.
(7. Fosil yakıtlar) e. Bitki ve hayvan kalıntılarının milyonlarca yıl yer altında kalmasıyla oluşan yakıtlardır.
(3. Doğal gaz) f. Fosil yakıtlar içinde çevreye en az zarar veren yakıttır.
(2. Petrol) g. İşlendikten sonra benzin, mazot gibi yakıtları oluşturur.
 • Cevap:

Sayfa 146 Cevabı Meb Yayınları

Ünite Değerlendirme
A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü/sözcükleri yazınız.
 • Cevap:
1) Isı alan maddelerin taneciklerinin……….hareketi……….artar.
2) Odun, tarımsal atıklar, canlı artıkları ve çöpler…….biyokütle……….enerjisine örnek verilebilir.
3) Aynı hacimde olan iki cisimden kütlesi büyük olan madde, yoğunluğu daha…….çok olan………maddedir.
4) Yanma özelliğine sahip olan ve çevresine ısı veren maddelere……..yakıt…………denir.
5) Aynı kütleye sahip iki cisimden hacmi………büyük………..olanın yoğunluğu daha azdır.
6) Rüzgar, güneş,…………hidroelektrik…….enerjileri yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.
7) Bütün maddelerin taneciklerinin arasında……..boşluk…….bulunur.
8) Binalardaki ısı kaybını yavaşlatma işlemine…….yalıtım………..denir.
9) Kömür, petrol, doğal gaz gibi yakıtlara……..fosil……yakıtlar denir.
10) Çevreyi kirletmeyen yakıtlar……..yenilenebilir….enerji kaynaklarıdır.
B. Aşağıdaki ifadeler doğru ise (D) yanlış ise (Y) harfi yazınız. Yanlış olduğuna inandığınız ifadenin doğrusunu altındaki boşluğa yazınız.
 • Cevap:
1. (Y) Isı alan maddelerin yoğunlukları artar. (Isı alan maddelerin yoğunlukları azalır.)
2. (Y) Tüm maddeler bütünsel yapıdadır. (Tüm maddeler tanecikli yapıdadır.)
3. (Y) Buzu oluşturan tanecikler birbiri üzerinde kayarak yer değiştirebilir. (Katılar sadece titreşim hareketi yapar.)
4. (Y) Doğal gaz yenilenebilen enerji kaynaklarındandır. (Yenilenemez enerji kaynağıdır.)
5. (D) Akıcı özelliğe sahip maddeler titreşim hareketi de yapar.
C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1) Aşağıdaki görsellerde gösterilen madde tanecik modellerinin maddenin fiziksel haline göre eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
 • Cevap: D
2) Ahmet, içinde hava bulunan bir şırınganın pistonunu aşağı doğru iterek havanın sıkışmasını sağlıyor. Ahmet’in yaptığı bu deneyden hareketle aşağıda verilenlerden hangisi/hangileri çıkarılabilir?
I. Havanın belirli bir şekli yoktur.
II. Piston itildiğinde hava tanecikleri arasındaki boşluk azalır.
III. Sıkışan havanın kütlesi artar.
A) Yalnız I B) II ve III C) I ve II D) I, II ve III
 • Cevap: C

Sayfa 147 Cevabı Meb Yayınları

3) I. Katı haldeki tanecikler yalnızca…………hareketi yapar.
II…………….tanecikleri birbirinin üzerinden kayarak hareket eder.
III. Tanecikler en çok maddenin………….halinde hareketlidir.
Verilen ifadelerdeki boşlukları tamamlayan kelimeler, hangi seçenekte doğru verilmiştir?
 • Cevap: B
4) Aşağıda verilen özelliklerden hangisi maddenin tüm halleri (katı, sıvı, gaz) için ortaktır?
A) Taneciklerden oluşması
B) Sıkıştırılabilir olması
C) Öteleme hareketi yapması
D) Tanecikler arasında büyük boşluklar bulunması
 • Cevap: A
5) Ayşe, mutfakta metalden yapılmış tencerenin metal kısmına ve plastikten yapılmış sap kısmına dokunur. Metal kısmı, plastik kısımdan daha soğuk hisseder. Aşağıdakilerden hangisi bunun sebebini en iyi açıklar?
A) Plastik madde, metale göre daha iyi ısı iletkenidir.
B) Metal maddenin ısı iletkenliği, plastik maddenin ısı iletkenliğinden daha fazladır.
C) Plastik sap, tencerenin metal bölümünden daha hızlı ısınır.
D) Maddelerin ısı iletkenliği hakkında bir şey söylenemez.
 • Cevap: B
6) I. Ekonomik açıdan uygun olmalıdır.
II. Kısa ömürlü olmalıdır.
III. Çevreye zarar vermemelidir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri ısı yalıtım malzemelerinin seçilme ölçütlerindendir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I, II ve III
 • Cevap: C
7) I. Çevreyi korumak için yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır.
II. Sera etkisini arttıran sebeplerden birisi de fosil yakıtların kullanılmasıdır.
III. Fosil yakıtlar sanayinin gelişmesine katkıda bulunur.
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız III B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
 • Cevap: B
8) I. Doğal gaz kullanımının daha kolay olması
II. Kömürün daha fazla zararlı atık madde oluşturması
III. Doğal gazın insan sağlığı açısından daha az zararlı olması
Büyükşehirlerde ısınma amacıyla doğal gaz, kömüre göre daha çok tercih edilmektedir.
Yukarıda verilenlerden hangileri bu durumun sebebi olabilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
 • Cevap: D

Sayfa 148 Cevabı Meb Yayınları

9) Aşağıdaki tabloda yoğunlukları verilen 4 madde bulunmaktadır. Bu maddelerden hangi ikisi aynı madde olabilir?
A) K-M B) L-M C) M-N D) K-N
 • Cevap: D
10) Yoğunluğu 2 g/cm3 olan bir maddenin kütlesi 20 g olduğuna göre hacmi kaç cm3 tür?
A) 40 cm3 B) 30 cm3 C) 10 cm3 D) 5 cm3
 • Cevap: C
11) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından değildir?
A) Biyokütle B) Doğal gaz C) Güneş D) Rüzgar
 • Cevap: B
12) Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynağıdır?
A) Doğal gaz B) Güneş C) Kömür D) Petrol
 • Cevap: B
13) Enerji kaynakları ve yakıtlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yakıtlar katı, sıvı ve gaz halde bulunur.
B) Jeotermal enerji, yenilenebilir enerji kaynağıdır.
C) Nükleer enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarındandır.
D) Doğal gaz, çevreyi en az kirleten fosil yakıttır.
 • Cevap: C
14) Demirden yapılmış A ve B maddelerinin kütleleri yandaki şekilde görülmektedir. Bu maddelerin hacim ve yoğunlukları ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A) A maddesinin hacim ve yoğunluğu B’ninkilerden küçüktür.
B) B maddesine göre A maddesinin hacmi küçük, yoğunluğu büyüktür.
C) Her iki maddenin de hacim ve yoğunluğu aynıdır.
D) A maddesinin hacmi B maddesinin hacminden küçüktür. Yoğunluklar eşittir.
 • Cevap: D
15) Birbiriyle karışmayan K, L, M ve N sıvıları bir kaba konulduğunda şekildeki gibi sıralama oluşuyor. Buna göre bu sıvıların yoğunluklarının büyükten küçüğe sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangi sinde verilmiştir?
A) L>M>K>N
B) N>M>L>K
C) L>N>K>M
D) K>L>M>N
 • Cevap: D

Sayfa 153 Cevabı Meb Yayınları

SIRA SİZDE
İp Sesi İletir mi?
Amaç: Sesin katilarda iletilmesini kavramak Yapılışı:
1. Makas yardımıyla bardakların altını deliniz.
2. İpin uçlarını bardakların delinen kısımlarından geçiriniz.
3. Bardaklardan birini arkadaşınız alsın, diğerini kendiniz alınız.
4. Arkadaşınız bardağı ağzına dayayarak bir atasözü söylesin, siz de elinizdeki bardağı kulağınıza dayayıp arkadaşınızın söylediği atasözünü dinleyiniz.
5. Arkadaşınız, aynı atasözünü bardaklar yokken tekrar söylesin.
1. Ses, seslenilen bardaktan diğerine nasıl iletildi?
 • Cevap: Ses iplik tarafından gayet iyi iletilmektedir. Diyapazon titreştiği sürece ses duyulmaktadır. Bir süre sonra ses azalarak duyulmamaktadır. Sert darbelerle vurulduğunda ses daha kuvvetli duyulmaktadır.

Sayfa 154 Cevabı Meb Yayınları

SIRA SİZDE
Su Sesi İletir mi?
Amaç: Sesin sıvılarda iletilmesini kavramak Yapılışı:
1. Taşları hava ortamında birbirine vurup çıkan sesi dinleyiniz.
2. Leğeni taşmayacak kadar suyla doldurunuz.
3. Su dolu leğenin içinde taşları birbirine vurup çıkan sesi dinleyiniz.
Değerlendirme:
1. Sıvılar sesi iletmeseydi birbirine vurulan taşların çıkardığı sesleri duyabilir miydiniz?
 • Cevap: Sıvılar sesi iletmeseydi birbirine vurulan taşların çıkardığı sesleri duyamazdık. 

Sayfa 155 Cevabı Meb Yayınları

SIRA SİZDE
Kaptaki Su Neden Titreşti?
Amaç: Sesin gaz ortamda iletildiğini kavramak Yapılışı:
1. Plastik leğenin içine su doldurunuz.
2. Görseldeki gibi cetvelinizi bir ucu boşta kalacak şekilde masaya yerleştiriniz.
3. Plastik leğeninizi cetvelin altına, cetvele değmeyecek şekilde yerleştiriniz.
4. Cetvelin boşta kalan ucunu aşağı doğru itip bırakınız.
5. Suda oluşan hareketleri gözlemleyiniz.
Değerlendirme:
1. Su yüzeyinde ne gibi değişiklik gözlemlediniz?
 • Cevap: Suyun üzerinde dalgalanmalar olduğunu gözlemledim.

Sayfa 156 Cevabı Meb Yayınları

Ses Boşlukta Yayılır mı?
Amaç: Sesin yayılması için maddesel ortamın gerekli olduğunu kavramak
Yapılışı:
1. Çalar saati üç dakika sonrasına kurunuz.
2. Çalar saati cam fanusun içine yerleştiriniz.
3. Fanusun içindeki havayı hava boşaltma tulumbası ile tamamen boşaltip saatin sesini dinleyiniz.
1. Çalar saatin sesini duyabildiniz mi? Sebebini açıklayınız.
 • Cevap: Çalar saatin sesini duyamadım çünkü havasız ortamda ses yayılmaz.

Sayfa 157 Cevabı Meb Yayınları

Neler Öğrendik?
1) Şemadaki eksik cümlelerin başına aşağıdaki kavramlardan uygun olanı yazınız.
Dalgalar-Sıvı-Boşlukta-Katı-Maddesel-Her yönde-Gaz

2) Aşağıda verilen ifadelerin sonuna sesin hangi ortamlardan geçerek kulağımıza geldiğini yazınız.
 • Cevap:
A) Su içerisinde birbirine vurulan iki taşın sesinin dışarıdan duyulması sıvı ortamdan gaz ortamına geçiş örneğidir.
B) Sokakta yürürken araba seslerinin duyulması sesin gazdan katı ortama geçerek dalgalar şeklinde yayılır. 
C) Pencere kapalıyken yoldan geçen ambulans sireninin duyulması sesin katı ortamdan gaz ortamına geçiş örneğidir.
3) Ses kaynağından çıkan sesler farklı ortamlardan geçerek kulağımıza ulaşır. Örneğin iş makinesinin sesi önce gaz ortamda yayılır, sonra katı duvardan geçerek tekrar gaz ortamda ilerler ve kulağımıza ulaşır. Bu örnekten anlaşılacağı üzere ses sırasıyla gaz, katı ve gaz (gaz – katı – gaz) ortamlardan geçerek kulağımıza ulaşır. Siz de buna benzer örnekler yazınız.
 • Cevap:
A) Sesin gaz ortamdan katı ortama geçiş örneği: Denizin altına gömüldüğümüzü düşünelim. Arkadaşımız suyun dışında taşları birbirine çarptığında ses ilk önce gaz ortamında yayılır. Daha sonra sıvı ortamda yayılarak kulağımıza kadar gelir. Böylece taşlardan çıkan sesleri duyabiliriz.
B) Sesin katı ortamdan gaz ortama geçiş örneği: Evimizin sokağından geçen ambulans sirenlerinden ses yayılır. Ambulanstan çıkan ses dalgaları önce evimizin katı duvarları ve pencerelerinden geçer. Sonra bu ses odanın içindeki gaz ortamında yayılarak kulağımıza ulaşır.
4) Üç öğrenci, suyun sesi iletip iletmediğini anlamak için denizde basit bir deney yapıyor. Bunun için öğrencilerden biri denizin içinde iki deniz kabuğunu birbirine vuruyor. Öğrencilerden biri suyun altında, diğeri ise denizin dışında sesi dinliyor. Her iki öğrenci sesi duyar mı? Eğer duyuyorsa hangi öğrenci sesi daha iyi duyar? Neden?
 • Cevap: Her iki öğrencide sesi duyar. Ama suyun altındaki öğrenci sesi daha iyi duyar. Ses ilk önce sıvı ortamda yayıldığı için denizin altındaki öğrenci sesi daha iyi duymuştur. Denizin dışındaki öğrenci ise ses sıvı ortamdan gaz ortamına geçtiği için sesi daha az duymuştur.

Sayfa 160 Cevabı Meb Yayınları

SIRA SİZDE
Aynı Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması Amaç: Aynı sesin farklı ortamlarda farklı duyulduğunu kavramak Yapılışı:
1. Çalar saatin alarmını sınıfta çaldırınız ve çıkan sesi dinleyiniz.
2. Çalar saatin alarmını ayarlayıp naylon poşete koyunuz. Mümkün olduğunca içindeki havayı alarak poşetin ağzını iyice bağlayınız ve çalar saati çaldırıp sesini dinleyiniz.
3. Çalar saatin alarmını ayarlayıp naylon poşete koyunuz. Poşetin ağzını iyice bağlayınız ve su dolu cam fanus içine yerleştiriniz. Alarmın sesini dinleyiniz.
Değerlendirme:
1. Ses kaynağının bulunduğu ortam değişince duyulan ses hakkında ne söyleyebilirsiniz?
 • Cevap: Ses bulunduğu ortama göre değişir.
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...