6. Sınıf Fen Bilimleri Meb Cevapları Sayfa 120-140 Arası

Sayfa 121 Cevabı Meb Yayınları

B) Aşağıda verilen hal değişim olaylarına göre verilen soruları cevaplandırınız.
1) Hangi hal değişim olaylarında maddenin tanecikleri arasındaki boşluk artmıştır?
 • Cevap: Mumun erimesi, Kolonyanın buharlaşması, Naftalinin süblimleşmesi
2) Hangi hal değişim olayınlarında maddenin tanecikleri arasındaki boşluk azalmıştır?
 • Cevap: Suyun donması, Su buharının yoğuşması
C) Aşağıdakilerden hangilerinde maddenin sıkıştırılabilme özelliğinden yararlanılmıştır?
1) Oksijen tüpü 2) Yangın söndürme tüpü 3) Süt kutusu 4) Tüp gaz  5) Deodorant 6) Tekerlek 7) Top 8) Tahta masa
Cevap:
 1. Oksijen tüpü
 2. Yangın söndürme tüpü
 3. Tüp gaz
 4. Deodorant
 5. Tekerlek
 6. Top
D) Aşağıdaki soruların cevaplarını yazınız.
1) Mürekkep sıvı, kalem ise katı bir maddedir. Bu maddelerin birbirinden farkını tanecik özellikleri açısından açıklayınız.
Cevap:
 • Mürekkep sıvısının tanecikleri boşluklu yapıdadır. Titreşim, öteleme, dönme hareketi yaparlar. Sıkıştırılamaz kabul edilir.
 • Kalemin, tanecikler arası boşluk yok denecek kadar azdır. Sıkıştırılamaz. Titreşim Belirli bir şekli vardır.
2) Suyun içine damlatılan kolonya bir süre sonra suyun her yanına dağılır. Bunun sebebini maddenin tanecikli yapısı ile ilişkilendirerek açıklayınız.
 • Cevap: Nedeni, kolonyanın tanecikleri arasındaki boşlukların daha fazla olmasıdır.


Sayfa 122 Cevabı Meb Yayınları

Çoğumuz “Zeytinyağı gibi üste çıkmak” deyimini duymuşuzdur. Gerçekten zeytinyağı hep üste mi çıkar?
 • Cevap: Evet her zaman zeytinyağı üste çıkar.
Kutuplara yaklaştıkça devasa buz kütlelerinin su üstünde yüzdüğünü belgesellerde görmüşüzdür. Küçücük taşlar bile suya batarken kocaman buz dağları suda nasıl yüzer?
 • Cevap: Buzlaşma hava soğudukça gerçekleşmektedir. Dünya’nın kutuplarında Güneş ışınları çok dar açılarla geldiğinden dolayı hava soğuktur ve deniz suyu donar. Böylece buz dağları oluşur. Kilometrelerle çapları olabilir. Büyük kısımları suyun altındayken küçük bir kısımları su üstünde gözükmektedir. Yükseklikleri 300 metreyi bulabilir. Her maddenin farklı fazlarında öz kütlesi farklıdır. Genellikle maddelerin katısı sıvısından daha yoğundur ve sıvısında batar. Ancak su özel bir maddedir. Katısı sıvısından daha az yoğundur. Suyun öz kütlesi 1 gram / santimetreküp iken buzun öz kütlesi 0.9 gram / santimetreküptür. Bu sebepledir ki buz dağları deniz üzerinde  yüzer, batmaz


Sayfa 123 Cevabı Meb Yayınları

Hangisi Batar? Hangisi Yüzer?
Amaç: Farklı maddelerin su içinde yüzme batma durumunu gözlemlemek
Yapılışı:
1. Geniş kabı yarısına kadar su ile doldurunuz.
2. Farklı kütlelerdeki mum, silgi, plastik cisim, madeni para, tahta ve taş parçalarını suya atinız.
3. Yüzen ve batan cisimleri gözlemleyiniz.
Değerlendirme:
1. Suya atılan her madde yüzer mi?
 • Cevap: Hayır yüzmez. Bir maddenin suya atılınca yüzmesi için cismin yoğunluğunun suyun yoğunluğundan az olması gerekir. Yoğunluğu sudan az olan her cisim suda yüzer. Yoğunluğu sudan büyük olan cisimler ya da maddeler suda dibe çökerek batar.
2. Suya atılan maddelerden hangileri yüzdü, hangileri battı?
Cevap:
 • Yüzen maddeler: Mum, plastik cisim, tahta.
 • Batan maddeler: Silgi, madeni para, taş parçaları.

Sayfa 124 Cevabı Meb Yayınları

Suyun Yoğunluğu
Amaç: Suyun yoğunluğunu hesaplamak Yapılışı:
1. Laboratuvarınızda bulunan desimetreküp içindeki 1 cm3 hacimli malzemeye su koyunuz.
2. Elektronik terazi yardımıyla 1 cm3 hacimli malzemedeki suyun kütlesini ölçünüz.
3. Sonucu aşağıdaki tabloya yazınız.
Suyun yoğunluğunu hesaplayınız. Sonucu tabloya yazınız. 
 • Cevap:
“Zeytinyağı gibi üste çıkmak” deyimi ne amaçla söylenmiş olabilir? Araştırınız, araştırma sonucu elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Bir konuda haksız olduğunu kabullenmeyerek kurnazlıkla kendini haklı ya da suçsuz çıkarmaya çalışmak.
ÖRNEKLER;
 • “Yine zeytinyağı gibi üste çıktı.”
 • “Zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışıyorsun, ama haksızsın.”
 • “Kavgayı çıkaran o, sonra zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışıyor.

Sayfa 125 Cevabı Meb Yayınları

Farklı Sıvıların Yoğunluklarını Bulalım
Amaç: Birbirine karışmayan sıvıların yoğunluklarını hesaplayarak aynı kapta dizilimi ile ilişkilendirmek
Yapılışı:
1. Boş olarak beherglasın birini tartip elde ettiğiniz sonucu not alınız.
2. Beherglasın birine 100 cm3 su, diğerine 100 cm3 zeytinyağı koyunuz
3. Ayrı ayrı tarttiğınız iki beherglasa ait değerleri tabloya yazınız.
4. Tartarak bulduğunuz değerlerden daranın değerini çıkartınız. Net kütle değerlerini tabloya yazınız.
5. Suyun ve zeytinyağının yoğunluklarını hesaplayınız.
6. Su bulunan beherglasın içine zeytinyağının bir miktarını dökünüz. İki sıvının durumlarını gözlemleyiniz.
Değerlendirme:
1. Su ve zeytinyağının yoğunluklarını karşılaştırınız.
 • Cevap: Zeytinyağı suya göre daha yoğundur.
2. Suyun içine zeytinyağı döküldüğünde sıvıların birbirine göre durumları nasıl olur?
 • Cevap: Zeytinyağı suyun üstüne çıkar.
3. İki sıvının yoğunlukları ile kaptaki konumları arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
 • Cevap: Zeytinyağı daha yoğun olduğu için suyun üstüne çıkmıştır ve su altta kalmıştır.

Sayfa 126 Cevabı Meb Yayınları

Farklı Madde Farklı Yoğunluk
Amaç: Farklı maddelerin yoğunluklarını hesaplamak Yapılışı:
1. Dereceli silindire bir miktar su koyunuz. Koyduğunuz suyun hacmini kaydediniz.
2. Önce taşı dereceli silindire atınız. Dereceli silindirdeki ölçülen su seviyesinden ilk ölçümü çıkarınız. Böylece taşın hacmini bulunuz. Aynı işlemi, mum ve demir cisim için de yapınız. Ölçüm sonuçlarınızı aşağıdaki tabloya yazınız.
3. Tartı yardımıyla demirden yapılmış cismin, taşın ve mumun kütlelerini ölçünüz. Ölçüm sonuçlarınızı aşağıdaki tabloya yazınız.
4. Maddelerin yoğunluklarını hesaplayınız ve tabloya yazınız.
1. Maddelerin yoğunluk değerleri neden farklıdır?
 • Cevap: Yoğunluk: Bir maddenin birim hacmindeki kütlesidir. Başka bir ifadeyle bir cismin kütlesinin cismin hacmine oranıdır. Bir maddenin yoğunluğu bulunurken aşağıdaki eşitlik formülü kullanılır. Kütlenin birimi gram (g), hacmin birimi cm3 olarak alınırsa yoğunluk birimi g/cm3 olur.

Sayfa 127 Cevabı Meb Yayınları

Buzun Yoğunluğu
Amaç: Katı hale geçen suyun hacim değişimini gözlemleyerek su ve buzun yoğunluklarını karşılaştırmak
Yapılışı:
1. 100 ml’lik beherglasa bir miktar su koyunuz.
2. Su seviyesini beherglas üzerine tahta kalemiyle işaretleyip suyu dondurunuz.
3. Beherglasın içindeki suyun donduktan sonraki hacmini gözlemleyip buzun seviyesini işaretleyiniz.
4. Geniş bir kabın yarısına kadar su doldurunuz. Beherglas içindeki buzu suyun içine atınız. Buzun su içindeki konumunu gözlemleyiniz.
Değerlendirme:
1) Suyun sıvı halden katı hale geçtikten sonraki hacmi nasıl değişti?
 • Cevap: Suyun hacmi azalmıştır.
2) Su içindeki buzun yoğunluğu ile suyun yoğunluğu arasında nasıl bir ilişki vardır?
 • Cevap: Buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan düşüktür.

Sayfa 130 Cevabı Meb Yayınları

Isı ve sıcaklık kavramları arasındaki temel farkları öğrenmiştik. Isınma ve soğuma esnasında maddelerde meydana gelen genleşme ve büzülme olaylarını da keşfetmiştik. Kışın soğuk havalarda dışarıda oynarken ağaçlara rahatlıkla dokunuruz ancak demir korkuluklara veya demir eşyalara dokunmak istemeyiz. Ağaç ile aynı ortamda olmasına rağmen demiri neden daha soğuk hissederiz?
 • Cevap: Isı alışverişinden dolayı demiri daha soğuk ağacı ise sıcak hissederiz.

Sayfa 131 Cevabı Meb Yayınları

Önce Hangi Mum Erir?
Amaç: Katı maddelerde ısı iletimini gözlemlemek
Yapılışı:
1. Üç farklı noktaya şekildeki gibi bir yassı demir çubuk üzerine mumları tutturunuz.
2. Toplu iğne batırdığınız mumların dik durmasını sağlayınız.
3. Destek çubuğuna demir çubuğu tutturunuz ve demir çubuğun ucundan ısıtmaya başlayınız.
4. Mumların durumlarını gözlemleyiniz.
Değerlendirme:
1. Mumların hangi sırayla eridiğini ve onlara tutturulan iğnelerin hangi sırayla düştüğünü belirleyiniz.
 • Cevap: Mumların erime sırası şu şekilde olmuştur: L, M, N. Mumlara tutturulan iğneler de aynı sırada düşmüştür. L, M, N.
2. Isı iletimi ile mumların erime zamanları arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
 • Cevap: Isı iletimi ile mumların erime zamanları arasında doğru bir ilişki vardır. Hangi muma ısı iletimi önce ve daha yakın olmuşsa önce o mum eriyecektir.

Sayfa 136 Cevabı Meb Yayınları

Yalıtım Yapalım
Amaç: Farklı maddelerin ısı yalıtım özelliklerini model oluşturarak karşılaştırmak
Yapılışı:
1. Üç adet cam kavanozu numaralandırınız.
2. Şişeleri sıcak su ile doldurunuz, termometre ile su sıcaklıklarını ölçünüz ve sıcaklıkları aşağıdaki tabloya kaydediniz.
3. Plastik şişenin birisine herhangi bir uygulama yapılmayacaktır.
4. Sıcak su dolu üç şişeyi numaralandırdığınız cam kavanozlara yerleştiriniz.
5. Kavanozlardaki şişelerden birincisinin etrafını gazete kağıdı, ikincisinin etrafını kumaş parçaları, üçüncüsünün etrafını strafor köpük ile doldurunuz.
6. 15 dakika boyunca 5 dakikada bir beherglaslardaki suların sıcaklığını ölçerek tabloya yazınız.
Değerlendirme:
1. Hangi plastik şişede bulunan su, daha uzun süre sıcak kaldı?
 • Cevap: Üçüncü şişenin etrafını strafor köpük ile doldurduğumuz için su daha uzun süre sıcak kaldı.
2. Kumaş, gazete kağıdı ve strafor köpük dışında yalıtım için hangi malzemeler kullanabilirsiniz?
 • Cevap: Mantar, cam yünü, cüruf yünü, asbest, PVC-polivinilklorür köpüğü yalıtım malzemeleri olarak kullanabiliriz.
Çevrenizdeki atık malzemelerinden yararlanarak ısı yalıtımında kullanılabilecek bir ürün oluşturunuz. Oluşturduğunuz ürün veya ürünleri okulda sergileyiniz.
 • Cevap: Odun lifi levhalar (veya odun elyafı – MDF, HDF), OSB (oriented strand board-yönlendirilmiş yonga levha), mantar, koyun yünü, saz, saman, keten ve kenevir elyafları, seluloz, pamuk yünü… Her biri, endüstriyel yalıtım malzemelerine alternatif, yüksek yalıtım değerine sahip doğal malzemeler.

Sayfa 137 Cevabı Meb Yayınları

Alternatif Isı Yalıtım Malzemeleri Amaç: Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirmek Yapılışı:
1. Kartonlardan birinin dışını keçe veya alternatif olduğunu düşündüğünüz malzeme ile kaplayınız.
2. Kartonların ikisinin de içine aynı sıcaklıkta ve eşit hacimde su yerleştiriniz.
3. Kartonların ikisinin de içine termometre yerleştiriniz.
4. Termometredeki değerleri, belirli aralıklarla okuyunuz ve aşağıdaki tabloya kaydediniz.
Değerlendirme:
1. Hangi kutuda ısı kaybı daha az olmuştur?
 • Cevap: Keçe ile kaplanmış kutuda ısı kaybı daha az olmuştur.
2. Siz olsaydınız ısı yalıtım malzemesi olarak ne kullanırdınız?
 • Cevap: Ben olsam ısı yalıtım malzemesi olarak Strafor köpük veya silikon yünü kullanırdım.  
Neler Öğrendik?
1) Aşağıda verilen maddelerin ısı iletkeni mi yoksa ısı yalıtkanı mı olduğunu tabloda verilen kutucuklara yazınız.
 • Cevap

DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...