6. Sınıf Türkçe Eksen Cevapları 5. Ünite

Birlikte Metni Cevapları Sayfa 136

1. ETKİNLİK

“Birlik, beraberlik” kelimelerinin çağrıştırdığı kelimeleri aşağıdaki boşluklara yazınız.
Cevap: 
 • Yardımlaşma
 • Bağ
 • Mücadele
 • İyilik
 • Güç
 • Topluluk
 • Zafer
 • Başarı

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki atasözleriyle ilgili duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız.
• Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
Cevap: İnsanın gücü sınırlıdır. Kişi, her işi tek başına halledemez Tek başına halletmeye kalktığında mutlaka başaramayacağı işler olacaktır. Bu durumda, işleri başarabilmek için başkalarıyla işbirliğine, dayanışmaya girer. Güçleri birleştirerek zor işlerin altından böylelikle kalkar.
• Birlikten kuvvet doğar.
Cevap: İnsanların iş yapabilme kapasiteleri sınırlıdır. Yapılması gereken zorlu bir iş için insanlar birlik olursa iş kolaylıkla ve kısa zamanda tamamlanır. İnsanlar arasında birlik, beraberlik ve huzur ortamı olur. Ayrıca güçlü zorba birine karşı koymak için insanlar birlik olursa o kişi zorbalığa, kabadayılığa cesaret edemez.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.
• Sizden “birlik, beraberlik” kavramlarını tanımlamanız istenseydi neler söylerdiniz?
Cevap: Birlik; bir arada olma, beraberce hareket etme durumu. Beraberlik; birlikte olma durumu.
• “Birlik ve beraberlik” içinde yaşayan bir toplumda neler görülür?
Cevap: Huzur, mutluluk, başarı.
• “Bir millet, birlik ve beraberlikle her zorluğun üstesinden gelir.” diyen birisinin bu düşüncesine katılır mısınız? Açıklayınız.
Cevap: Katılırım. İnsan tek başına yetersiz kaldığı durumlar olabilir. Bu durumlar birlik ve beraberlik ile hareket edilerek aşılır.
Birlikte Metni Cevapları Sayfa 138

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki kutular içinde yer alan harf gruplarından her biri, “Birlikte” adlı metinden bir kelimeyi, kelime grubunu oluşturmaktadır. Kutuların altında, bu kelimeleri, kelime grubunu bulmanızı sağlayacak ipuçları yer almaktadır. Kaç numaralı kutudaki kelimeyi, kelime grubunu bulmaya çalışacaksanız aynı numaralı ipucunu okuyunuz. Bulduğunuz kelimeyi ilgili harf grubunun altındaki noktalı yere yazıyla yazınız.
Cevap: 
1- LUSU
ULUS
2- ÇÜZNÜ
ÜZÜNÇ
3- ARIK
IRAK
4- AYRIB
BAYIR
5- Çİİ KURBULKAM
İÇİ BURKULMAK
6- ŞALOBAMAK
BOŞLAMAK
7- GİZE
EZGİ
8- NACIS
SANCI
1. Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu. ULUS
2. Üzüntü. ÜZÜNÇ
3. Uzak. IRAK
4. Küçük yokuş. BAYIR
5. Bir şeye çok üzülmek. İÇİ BURKULMAK
6. Bırakmak, ilgi göstermemek. BOŞLAMAK
7. Belli kurallara göre düzenlenmiş, kulağa hoş gelen ses dizisi, haz, nağme, melodi. EZGİ
8. Sıkıntı. SANCI

5. ETKİNLİK

I. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Ardından cümlelerde tırnak içinde verilen ifadelerin her birini karşılayan kelimeleri bularak söyleyiniz.
Cevap: 
a. “Yazma aracı”mı çantaya koymayı unutmuşum. KALEM
b. Öğretmen sınıfa girince “öğrenim görmek amacıyla ders alan kimse”ler ayağa kalktı. ÖĞRENCİ
c. “Genellikle sokakta giyilen ve altı kösele, lastik vb. dayanıklı maddelerden yapılan giyecek” almak için babasıyla alışveriş merkezine gitti. AYAKKABI
ç. “Acı, yoksulluk, haksızlık vb. üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi” acıdır fakat meyvesi tatlıdır. SABIR
II. Birinci cümlede yer alan tırnak içindeki ifadeyi karşılayan kelime “kalem”; ikinci cümlede yer alan tırnak içindeki ifadeyi karşılayan kelime “öğrenci”; üçüncü cümlede yer alan tırnak içindeki ifadeyi karşılayan kelime “ayakkabı” ve dördüncü cümlede yer alan tırnak içindeki ifadeyi karşılayan kelime “sabır”dır. Şimdi aşağıdaki soruları cevaplayınız:
a. Bulduğunuz kelimelerin ortak özellikleri nelerdir?
Cevap: Kelimelerin hepsi isimdir.
b. Bulduğunuz kelimelerin kullanıldıkları cümlelerde anlama olan katkısı nedir?
Cevap: Cümledeki varlıkları, duyguları, düşünceleri ya da kavramları karşılarlar.
III. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ya da hangilerinde bulduğunuz kelimelerin ortak bir özelliğinin anlatıldığını söyleyiniz.
a. Bu kelimeler iş, oluş veya hareket bildirmektedir.
Birlikte Metni Cevapları Sayfa 139
b. Bu kelimeler; varlık, duygu, düşünce veya kavramların karşılığıdır.
c. Bu kelimelere “-mek, -mak” eki getirilebilir.
ç. Bu kelimelere “-mek, -mak” eki getirilemez.
Cevap: 
b. Bu kelimeler; varlık, duygu, düşünce veya kavramların karşılığıdır.
ç. Bu kelimelere “-mek, -mak” eki getirilemez.
IV. Ardından aşağıdaki bilgileri okuyunuz.
Bir varlık, duygu, düşünce veya kavramın karşılığı olan kelimelere isim (ad) denir. “Kalem, öğrenci, ayakkabı ve sabır” kelimeleri birer isimdir.
V. “Birlikte” adlı metinde kullanılan isimleri bulunuz ve bu isimlerin metnin anlamına olan katkısını belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız:
a. Metinde, isimlerin yerine etkinliğin 1. maddesindeki cümlelerde olduğu gibi isimlerin karşıladığı varlık, duygu, düşünce ya da kavramları açıklayan, anlatan ifadeler yazılsaydı metnin anlamı nasıl etkilenirdi?
Cevap: Metindeki tüm ahenk unsurları yok olurdu, metin şiir olmaktan çıkar düz yazıya dönüşürdü.
b. Metinde, isim türündeki kelimeler olmasaydı metnin anlamı başka nasıl etkilenirdi?
Cevap: Metindeki varlıklar, kavramlar, düşünceler, duygular karşılanamayacağı için metin anlamsız olur, ne anlattığı anlaşılamazdı.
VI. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükleri inceleyiniz.
a. Terliyken soğuk su içersen hasta olursun.
b. Bazı insanlar, gereksiz alınganlık gösterir.
c. Hangi kalem seninki?
ç. Sırtında kırmızı çanta olan öğrenci benim kardeşim.
d. Bu seyahatimiz, dört saat sürecek.
e. O sınıfta yirmi üç öğrenci var.
f. Bayramın ikinci günü babaannemlere gideceğiz.
g. Ellerindeki poşetlerde üçer elma vardı.
h. Peynir, domates, salatalık ve yarım ekmek birlikte ne güzel yenir!
ı. Büyük çınarın altında birkaç dakika soluklandık.
VII. Ardından aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a. Altı çizili her kelime, bulunduğu cümledeki hangi kelimenin anlamını etkilemektedir?
Cevap: İsimlerin
b. Altı çizili kelimeler, anlamını etkiledikleri kelimelerden önce mi yoksa sonra mı yazılmıştır?
Cevap: Önce
c. Altı çizili kelimelerin anlamlarını etkiledikleri kelimelerin her birinin “isim” türünde olduğu söylenebilir mi? Açıklayınız.
Cevap: Söylenebilir.
VII. Yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin anlamlarını etkilediği kelimeler sırayla “su, insanlar, kalem, çanta, saat, sınıf, gün, elma, ekmek, çınar” kelimeleridir ve bunların her biri isim türündedir. Altı çizili kelimeler, bu isimlerden önce yazılmıştır. Şimdi aşağıdaki bilgileri okuyunuz.
İsimlerden önce gelerek onları niteleyen ya da belirten kelimelere sıfat (ön ad) denir. Sıfatlar
kendilerinden sonra gelen isimlerin anlamını etkiler. Bir kelimenin sıfat görevi kazanabilmesi için mutlaka isim türünde bir kelimenin önüne gelerek onu nitelemesi ya da bir özelliğini belirtmesi gerekir. 5. Etkinliğin VI. maddesinde yer alan altı çizili kelimelerin türü sıfattır.
Birlikte Metni Cevapları Sayfa 140
IX. “Birlikte” adlı metinde kullanılan her sıfatı, anlamını etkilediği isimle birlikte bulunuz. Metindeki her sıfatı, önündeki isimle birlikte tahtaya yazınız. Öğretmeninizden, yanlış tespitlerinizi düzeltmesini isteyiniz.
Cevap: 
 • Her insan
 • başka insanlarla
 • Her ulus
 • başka uluslarla
 • bir meyve
 • Her kadın
 • başka kadınlarla
 • Her ağaç
 • başka ağaçlarla
 • Her mevsim
 • başka mevsimlerle
 • bir sancıdan
 • Bir güneş
 • ışıktan ordularla
 • Her ezgi
 • başka ezgilerle
 • Her şiir
 • başka şiirlerle
 • Bir bütünü
 • Başka başka ses
X. Aşağıdaki soruyu cevaplayınız.
Metinde, sıfat türündeki kelimeler olmasaydı metnin anlamı nasıl etkilenirdi?
Cevap: Metin açıklayıcı olmazdı.

6. ETKİNLİK

Defterinize, istediğiniz konu ve türde bir metin yazınız. Yazacağınız metinde, en az on isim ve yirmi sıfat kullanmaya dikkat ediniz.
Cevap: 
Aşağıdaki butona tıklayarak sıfat örneklerine ulaşabilirsiniz. Bu örnekleri metninizde kullanabilirsiniz.

7. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.
1. Şair, mutluluğu niçin birlikte yenilen bir meyveye benzetmiş olabilir?
Cevap: Meyve tatlıdır. Meyveyi başkalarıyla paylaşarak yemek insanı mutlu eder. Mutluluk da paylaşıldıkça güzeldir.
2. Şair, “Birbirinden ırak görünsek de / Güneşimiz ve ayımız birdir, / Üzüncümüz, sevincimiz bir. / Kişi var olamaz tekte.” dizelerini hangi duygular içerisinde söylemiş olabilir?
Cevap: Birlik ve beraberlik duyguları ile.
3. Sizce şair, “Sonra umulmadık bir sancıdan / Bir güneş doğmuş yüreğinde.” dizeleriyle ne anlatmak istiyor olabilir?
Cevap: Sıkıntılardan birlik ve beraberlik ile aşılır. Birlik ve beraberlik ile insanın umutları da çoğalır.
4. Şair, neden kadınların ya da ağaçların başka kadın ya da ağaçlarla güzel olduğunu düşünüyor olabilir?
Cevap: İnsanın ya da varlıkların tek başlarına bir anlamı olamayabileceğini, onların başka insan ya da varlıklarla anlam kazanabileceğini düşünüyor olabilir.
5. Sizce şair, “Her insan başka insanlarla mutludur. / Her ulus başka uluslarla…” dizeleriyle ne anlatmak istiyor olabilir?
Cevap: Mutluluğun paylaşıldıkça güzelleştiği, birlik ve beraberlikle çoğalacağı.
6. Şair, “Yokuş çık, bayır in.” dizesiyle ne anlatmak istiyor olabilir?
Cevap: Hayattaki zorlukları.
7. Şair, “Neresinde olursan ol yaşamın, / Her mevsim başka mevsimlerle güzeldir.” dizelerini hangi duygular içerisinde söylemiş olabilir?
Cevap: İyimserlik.
8. Şair, “Yalnızsın, bakarsın ki acıdan / Burkula burkula uyuşmuş için.” dizesini hangi duygular içerisinde söylemiş olabilir?
Cevap: Üzüntü.
9. Şair,“Sevmeyi, sevilmeyi boşlar olmuşsun.” dizesini hangi duygular içerisinde söylemiş olabilir?
Cevap: Yılgınlık, boşvermişlik.
10. Şair, neden her ezginin ya da her şiirin başka ezgi ya da şiirlerle güzel olduğunu düşünüyor olabilir?
Cevap: Şair sanata bütün olarak bakmaktadır.
11. Şair, “Sen öyle söylersin, ben böyle… / Bir bütünü oluşturmuyor muyuz / Başka başka ses versek de?” dizelerini hangi duygular içerisinde söylemiş olabilir?
Cevap: Birlik ve beraberlik.
12. Şiir, düşüncelerinizde herhangi bir değişikliğe neden oldu mu? Açıklayınız.
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
13. Şiiri etkileyici buldunuz mu? Açıklayınız.
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

8. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana duygusunu belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.
• Şair metinde ne anlatıyor, neden söz ediyor?
Cevap: Birlik ve beraberliğin öneminden
• Sizce şair bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?
Cevap: Birlik ve beraberlik duygusunu okuyucuyla paylaşmak için
• Şairin bu metinde, bize aktarmak, hissettirmek istediği asıl duygu nedir?
Cevap: Birlik ve beraberlik
Birlikte Metni Cevapları Sayfa 141

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
• Sizce şair, okuduğunuz metin için niçin “Birlikte” başlığını kullanmış olabilir?
Cevap: Şiirde birlik ve beraberliği anlattığı için
• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.
Cevap: Uygundur
• Metnin şairi siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?
Cevap: BÜTÜN

6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 143-145-146-147

Geri Kazanım Metni Cevapları Sayfa 143

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki görsellerle verilmek istenen mesajın ne olduğunu açıklayınız.
Cevap: 
Çöp alarak attığımız çoğu nesnenin aslında geri dönüşüm işlemi ile tekrar kullanılabileceği mesajı verilmektedir.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.
• “Geri kazanım” sözünü daha önce duydunuz mu? Bu sözün anlamını biliyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap: Geri kazanım, artık işe yaramayan cam, plastik, kağıt gibi maddelerin tekrar kullanılabilecek hale getirilmesi işlemi anlamına gelir.
• Evde ya da okulda neleri çöpe atıyorsunuz? Her şeyi çöpe atmak doğru mu? Açıklayınız.
Cevap: Her şeyi çöpe atmak doğru değildir. Cam, pet şişe, teneke, kağıt gibi maddeler geri dönüştürülebilir. Bu maddeleri geri dönüşüm kutularına atmak gerekir.
• Sizce satın aldığımız, kullandığımız ürünlerden hangileri geri kazanılabilir özelliktedir?
Cevap: Cam, pet şişe, kola kutusu, meyve suyu kutusu, kağıt, plastik…

3. ETKİNLİK

Metnin görsellerine bakınız ve başlığını okuyunuz. Görselleri ve başlığından hareketle metinde ne anlatılıyor olabileceğini tahmin ediniz.
Cevap: Çöpe attığımız bazı maddelerin geri dönüşüm ile tekrar kullanılabileceği anlatılıyor olabilir.
Geri Kazanım Metni Cevapları Sayfa 145

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.
a. Sizce “Geri Kazanım” adlı metinde, niçin bazı cümleler koyu, bazıları da altı çizili yazılmış olabilir?
Cevap: Dikkat çekmek için.
b. Cümleleri “koyu ya da altını çizerek yazmaya” aynı amaç için başvurulduğu söylenebilir mi? Açıklayınız.
Cevap: Evet. Amaç metindeki önemli yerlere dikkat çekmektir.
c. Cümleleri “koyu yazma” ve “altını çizerek yazma” yöntemlerinin her ikisinin de “bir metindeki önemli noktaları vurgulama biçimleri” olduğu söylenebilir mi? Açıklayınız.
Cevap: Evet.
ç. Cümleleri “koyu yazma” ve “altını çizerek yazma” yöntemlerinden başka “metindeki önemli noktaları vurgulama biçimleri” biliyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap: Renkli yazma, italik yazma.
Geri Kazanım Metni Cevapları Sayfa 146

5. ETKİNLİK

Aşağıda, tarımda kullanılan ilaçların ambalajlarının oranını gösteren bir grafik yer almaktadır. Verilen grafikten hareketle, soruları sözlü olarak cevaplayınız.
a. Tarım ilaçları ambalajlarının üretiminde en çok kullanılan malzeme hangisidir?
Cevap: Plastik ambalaj
b. Kâğıt – karton ambalaj oranı, hangi iki ambalaj malzemesinin oranlarının toplamına eşittir?
Cevap: Metal ambalaj, cam ambalaj.
c. Tarım ilaçları ambalajlarının üretilmesinde kullanılan malzemelerden hangilerinin geri dönüşümü mümkün malzemeler olduğu söylenebilir? “Geri Kazanım” adlı metinde verilen bilgilerden hareketle açıklayınız.
Cevap: Hepsi.
ç. “Tarım ilaçları ambalajlarının %85’i, geri kazanım yoluyla en çok kullanılan malzemelerden üretilmektedir.” diyen biri, bu düşüncesinde haklı mıdır? “Geri Kazanım” adlı metinde verilen bilgilerden hareketle açıklayınız.
Cevap: Haklıdır. Grafiğe baktığımızda tarım ilaçları ambalajlarının en çok plastik, kağıt-karton ve camdan yapıldığını görüyoruz. Bu maddelerin toplam oranı %85’tir.

6. ETKİNLİK

a. “Geri Kazanım” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyerek defterinize, alfabetik sırayla yazınız.
b. Defterinize yazdığınız kelimelerin anlamlarını sözlükten öğrenerek kelimelerin karşısına yazınız.
c. Defterinize yazdığınız kelimelerden her birini birer cümlede kullanınız.
Bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri, “Geri Kazanım” adlı metnin bağlamını, metinde anlatılanları göz önünde bulundurarak sözlü olarak tamamlayınız.
Cevap: 
a. Günümüzde, kentlerde ve diğer yerleşim yerlerinde evlerden, işyerlerinden, mağazalardan her
gün düzenli olarak toplanan çöpler, genellikle kent dışında bulunan çöplüklere taşınıyor.
b. Kâğıtlardan yemek artıklarına, paketleme malzemelerinden boyalar ve deterjanlar gibi zehirli
maddelere kadar çöp alanlarında biriktirilen çöpler, alınan tüm önlemlere karşın hem insanların hem de başka canlıların sağlığı açısından önemli tehlikeler doğurabiliyor.
Geri Kazanım Metni Cevapları Sayfa 147
c. Artık işimize yaramayan boyaları çöpe atmak yerine bunlara gereksinim duyan bir komşumuza ya da bir arkadaşımıza verebiliriz.
ç. Pil kullanmamız gerekiyorsa doldurularak tekrar tekrar kullanılabilen pilleri tercih edebiliriz.
d. Alışveriş yaparken ürünlerin etiketlerini okumak, bu konuda doğru kararı vermemize yardım edecektir.
e. Bugün dünya üzerindeki kentlerin büyük çoğunluğunda çöplerin en azından bir bölümü geri kazanım yoluyla yeniden kullanılıyor.
f. Kimi yerlerde insanlar; motoryağı, eski buzdolapları, çamaşır makineleri ve eski araba lastikleri gibi eşyaları da geri kazanım yoluyla yeniden kullanıyorlar.
g. Geri kazanımla en çok kullanılan malzemeler, alüminyum, plastik, kâğıt ve camdır.
h. Geri kazanımın ilk aşaması, dönüştürülecek malzemelerin toplanmasıdır
ı. Yeniden üretim, geri kazanım işaretinin ikinci okuyla gösterilir.

8. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.
1. Metnin konusu ve ana fikri nedir? Açıklayınız.
Cevap: Konusu geri dönüşüm, ana fikri; kullanılan çoğu malzeme geri dönüştürüldüğünde çevre kirliliğini büyük miktarda önlenmiş olur.
2. Metinde, hangi atık ve çöplerden bahsedilmektedir?
Cevap: Fabrika atıkları, kimyasal atıklar, cam, plastik, kağıt, alüminyum, çelik, pil, boya…
3. İnsanlar, çöplerin ve çöp alanlarının düzenlenmesi konusunda niçin yeni yaklaşımlar geliştirmeye ihtiyaç duyuyorlar?
Cevap: Çöplerin toplandığı alanlar hem çevreye hem de insan sağlığına zarar vermektedir. Bunu önlemek için yeni yaklaşımlar aranmaktadır.
4. Zehirli atıklardan oluşan çöplerin büyük bir tehdit olduğu söylenebilir mi? Metinden aktarımlar yaparak açıklayınız.
Cevap: Söylenebilir. Bu atıklar canlı varlığını sona erdirebilir.
5. Zehirli atıklar, hangi ürünlerde, nerelerde kullanılmaktadır?
Cevap: Boya, pil gibi ürünlerde, fabrikalarda kullanılmaktadır.
6. Zararlı, zehirli atıklarla ilgili olarak tüketicilere öncelikle ne düşmektedir?
Cevap: Tüketici bu atıklara yol açabilecek malzemelerden yapılmış ürünleri almamalıdır.
7. Metne göre, “akıllı seçimler yapan tüketici” neler yapan, nelere dikkat eden tüketicidir?
Cevap: Ürünlerini geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılmış ürünlerden seçmek, atıklarını geri dönüşüm için uygun yerlere atmak.
8. Geri kazanıma özen gösterilmesi, doğal kaynakları nasıl etkileyebilir? Metinden aktarımlar yaparak açıklayınız.
Cevap: Doğal kaynakların hızla tükenmemesini sağlayabilir.
9. Yazar, doğal kaynakların hızla tükenmesine neleri örnek gösteriyor?
Cevap: Ormanların hızla küçülmesi, fosil yakıtların ve madenlerin azalması, çevrenin hızla kirlenmesi.
10. İnsanlar, geri kazanımın yararı ve gerekliliği konusunda ne zaman bilinçlenmiştir?
1970 yılında Dünya Günü kutlamalarında.
11. Geri kazanıma yönelenlerin sayısını artıran sebep nedir?
Cevap: İnsanların çöplerin depolanması konusunda yeni yöntemler aramaya başlaması.
12. Geri kazanımla elde edilen maddeler nerede, nerelerde kullanılmaktadır?
Cevap: Yine aynı ürünün üretiminde kullanılmaktadır.
13. Geri kazanımla en çok kullanılan malzemeler nelerdir?
Cevap: Alüminyum, plastik, kâğıt ve cam
14. Geri kazanım işaretindeki oklar ne anlama gelmektedir?
Cevap: Bu işaret, geri kazanım halkasının simgesidir. Üzerinde bu işaret bulunan ürünleri satın alınca geri kazanım halkasına siz de katkıda bulunmuş olursunuz.
15. “Geri Kazanım” adlı metni okuduktan sonra düşüncelerinizde hangi değişiklikler meydana geldi?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

9. ETKİNLİK

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.
• Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Geri Kazanım” başlığını kullanmış olabilir?
Cevap: Metnin konusu geri dönüşüm olduğu için.
• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.
Cevap: Uygundur.
• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?
Cevap: Dünyayı Kurtar

6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 149-152-153-154-155
Ömür Törpüsü Metni Cevapları Sayfa 149

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki özdeyişlerle ilgili duygu ve düşüncelerini açıklayınız.
“Sorumluluktan kaçan bütün insanlar, doğruluktan çok zor söz edecek kadar bencildirler.”
Kemal Tahir
Cevap: Sorumluluk almak istemeyen, yaptıkları işlerin sonuçlarını üstlerine almayan kişiler doğruluk konusunda konuşmazlar.
“Düşen bir çığda hiçbir kar tanesi kendisini olup bitenden sorumlu tutmaz.”
Oscar Wilde (Oskır Vaylt)
Cevap: Bir grup ya da topluluk halinde bir iş yapıp sonucu yanlış sonuçlandığında, grubu ya da topluluğu oluşturan kişilerden hiçbiri, o işi sahiplenmez, suçu diğerlerine atar.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
• Toplum hayatında, bireylerin birbirlerine karşı sorumlulukları nelerdir?
Cevap: Birbirine yardım etmek, birlikte hareket etmek.
• Toplumun diğer bireylerine karşı sorumluluklarınızı yerine getirdiğinizi düşünüyor musunuz? Açıklayınız.
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
• Sizce büyük şehirler, o şehirde yaşayan insanların birbirleriyle ilişkilerini nasıl etkilemektedir?
Cevap: Olumsuz etkilemektedir. Şehirlerin kalabalıklaşması, toplumun birlikte hareket etmesini zorlaştırmaktadır.

3. ETKİNLİK

Metnin görsellerine bakınız ve başlığını okuyunuz. Görselleri ve başlığından hareketle metinde ne anlatılıyor olabileceğini tahmin ediniz.
Cevap: Dedikodular nedeniyle bulunduğu yerden taşınmak isteyen bir adamın hikayesi anlatılıyor olabilir.
Ömür Törpüsü Metni Cevapları Sayfa 152

4. ETKİNLİK

“Ömür Törpüsü” adlı metni, bir kez de dramatize ederek okuyunuz. Bunun için önce aşağıdaki soruları cevaplayınız:
a. Sizce bu metnin türü nedir?
Cevap: Hikaye
b. Sizce bu metin, canlandırılmaya uygun bir metin midir? Açıklayınız.
Cevap: Uygundur.

5. ETKİNLİK

a. “Ömür Törpüsü” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterinize yazınız.
b. Bu kelimelerin anlamlarını, metnin veya cümlenin anlamından tahmin etmeye çalışarak tahminlerinizi kelimelerin karşılarına yazınız.
c. Ardından bu kelimelerin anlamlarını sözlükten öğreniniz.
ç. Anlamını doğru tahmin ettiğiniz kelimenin yanına “ ” işareti koyunuz.
Anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

6. ETKİNLİK

5. Etkinliği yaparken anlamlarını öğrendiğiniz kelimelerin tamamını kullanarak defterinize istediğiniz konuda bir düşünce yazısı yazınız.
Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

7. ETKİNLİK

A. Aşağıdaki cümleyi tahtaya yazınız.
“Alp, altın kolyeyi denizin dibinden çıkardı.”
B. Aşağıdaki soruları A maddesindeki cümleye göre cevaplayınız.
1. Alp, denizin dibinden neyi çıkardı?
Cevap: altın kolyeyi
2. Alp, altın kolyeyi nereden çıkardı?
Cevap: denizin dibinden
C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a. B. maddesindeki 1. soruya niçin yalnızca “kolye” kelimesi değil de “altın kolye” kelime grubu cevap olmuştur?
Cevap: Her iki kelime tamlama oluşturduğu için.
b. B. maddesindeki 2. soruya niçin yalnızca “dip” kelimesi değil de “denizin dibi” kelime grubu cevap olmuştur?
Cevap: Her iki kelime tamlama oluşturduğu için.
c. “Kolye” kavramı ile “altın kolye” kavramı arasındaki fark nedir?
Cevap: Kolye tek başına herhangi bir kolye olabilir. Kolyenin ne tür malzemeden yapıldığı belli değildir. Altın kolye kavramı ile kolyenin ne tür malzemeden yapıldığını anlıyoruz. Genel anlamdan özel bir anlam kazanmıştır.
ç. “Dip” kavramı ile “denizin dibi” kavramı arasındaki fark nedir?
Cevap: Dip kavramı herhangi bir şeyin aşağıda kalan en son bölümü anlamı taşır. Denizin dibi kavramı ise denizin en son bölümü anlamı taşır. Genel anlamdan özel anlam kazanmıştır.
d. “Altın kolye” kelime grubunu oluşturan kelimelerin her birinin türü nedir?
Cevap: İsim.
e. “Denizin dibi” kelime grubunu oluşturan kelimelerin her birinin türü nedir?
Cevap: İsim.
Ömür Törpüsü Metni Cevapları Sayfa 153
f. “Altın kolye” kelime grubunda asıl belirtilen, anlatılan varlık hangisidir?
Cevap: Kolye
g. “Denizin dibi” kelime grubunda asıl belirtilen, anlatılan varlık hangisidir?
Cevap: dip
Ç. Aşağıdaki bilgileri okuyunuz.
Bir ismin, benzerlerinden ayırt edilebilmesi için bir başka isimle veya bir zamir ya da sıfatla anlam ilişkisi kurarak oluşturduğu söz öbeğine tamlama denir.
Tamlamalar, iki unsurdan oluşur: tamlanan, tamlayan. Asıl anlatılan, işaret edilen, temel olan varlığa tamlanan denir. “Denizin dibi” tamlamasında “dip” tamlanan, “altın kolye” tamlamasında ise “kolye” tamlanandır. Türkçede tamlanan olan kelimelerin türü isim olur.
Tamlamalarda tamlananı açıklayan, onun bir özelliğini ya da neye, kime ait olduğunu belirten kelimeye ise tamlayan denir. “Denizin dibi” tamlamasında “deniz” tamlayan, “altın kolye” tamlamasında ise “altın” tamlayandır. Türkçede tamlayan, sıfat da isim de olabilir. Tamlayan sıfatsa, yani tamlama “sıfat + isim” şeklindeyse sıfat tamlaması meydana gelir; tamlayan isimse, yani tamlama isim + isim şeklindeyse isim tamlaması meydana gelir.
D. “Ömür Törpüsü” adlı metinde kullanılan isim ve sıfat tamlamalarını bularak bunların altlarını çiziniz. Metindeki isim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını belirlemek için aşağıdaki soruyu cevaplayınız.
“Metinde, isim ve sıfat tamlamaları olmasaydı metnin anlamı nasıl etkilenirdi?”
Cevap:
• küçük bir kasaba (sıfat tamlaması)
• emekli maaşı (isim tamlaması)
• bir ev (sıfat tamlaması)
• kaçan tren (sıfat tamlaması)
• büyükşehirdeki ev (sıfat tamlaması)
• araba sesleri (isim tamlaması)
• kuş sesleri (isim tamlaması)
• üç dört ay (sıfat tamlaması)
• korna sesi (isim tamlaması)
• Hasan Bey’in kafası (isim tamlaması)
• Bir sürü insan (sıfat tamlaması)
• birbirine çarpan, öne geçen, arkada kalan yüzlerce insan (sıfat tamlaması)
• ömür törpüsü (isim tamlaması)
• bir törpü (sıfat tamlaması)
• bir ev (sıfat tamlaması)
• sevinçli haber (sıfat tamlaması)
• bir sürü bahane (sıfat tamlaması)
• apartmanlarının sokağına (isim tamlaması)
• otobüs kuyruğu (isim tamlaması)
• bu akşam (sıfat tamlaması)
• başka bir yemek (sıfat tamlaması)
• ceketin yakaları (isim tamlaması)
• sesinin tonunu (isim tamlaması)
• kapalı bir kutu (sıfat tamlaması)
• Fatma Hanım’ın boynuna (isim tamlaması)

8. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.
1. Metinde anlatılan olay nedir?
Cevap: Büyükşehirden ev alan bir ailenin buradaki yaşama alışamaması.
2. Metinde anlatılan olay “yaşanabilir, gerçekleşebilir” bir olay olarak nitelenebilir mi? Açıklayınız.
Cevap: Evet
3. Metnin kahramanları kimlerdir?
Cevap: Hasan Bey, Fatma hanım.
4. Hasan Bey nasıl biridir?
Cevap: Emekli, alışkanlıklarından vazgeçemeyen bir kişi.
5. Hasan Bey ve Fatma Hanım neden büyükşehire taşınmaktadır?
Cevap: Fatma Hanım’ın ısrarı nedeniyle.
6. Büyükşehir hayatı Hasan Bey’i nasıl etkilemektedir?
Cevap: Hasan Bey büyükşehirdeki yaşama alışamamış ve buradaki yaşamdan rahatsız olmaktadır.
7. Fatma Hanım, büyükşehir yaşamından memnun kalıyor mu? Açıklayınız.
Cevap: Kalmıyor.
8. Hasan Bey’in ve Fatma Hanım’ın hangi kişilik özelliklerine sahip olduğunu düşünüyorsunuz? Metnin hangi bölümü, metindeki hangi ifadeler onların bu özelliklere sahip olduklarını düşünmenize neden oldu? Metindeki bu bölüm ve ifadeleri belirterek açıklayınız.
Cevap: İkisi de alışkanlıklarından vazgeçemeyen, geleneksel insanlardır.
9. Kasabaya dönme fikri Hasan Bey’in aklına nerede geliyor?
Cevap: Otobüs kuyruğunda ilerlerken.
10. Hasan Bey, Fatma Hanım’ı kasabaya dönmeye ikna etmek için kafasından hangi düşünceleri geçirmektedir?
Cevap: Burada yalnız olduklarını, sefa sürmenin böyle olmadığını anlatacaktır.
11. Hasan Bey, niçin kasabaya dönme fikrini Fatma Hanım’a söylemekte zorlanacağını düşünüyor?
Cevap: Çünkü büyükşehire gelmek için karısı ısrarcı olmuştur.
12. Metinde “ömür törpüsü”ne benzetilen nedir?
Cevap: Şehirde yaşamak.
13. Metin, düşüncelerinizde herhangi bir değişikliğe neden oldu mu? Açıklayınız.
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.
14. Metinde işlenen sorun nedir? Sizce bu sorunun çözüm yolları nelerdir?
Cevap: Büyükşehirdeki insanların birlik ve beraberlik içinde yaşayamamaları, şehirlerin çok kalabalık olması. Bu sorunun çözümü köylerden şehre göçü kontrol altına almak, kırsal kesimdeki iş imkanlarını arttırmaktır.
Ömür Törpüsü Metni Cevapları Sayfa 154

9. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.
• Metinde yazar ne anlatıyor, neden söz ediyor?
Cevap: Büyükşehirde yaşamanın duygusal açıdan zor olduğu.
• Sizce yazar bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?
Cevap: İnsanların yaşam tarzlarından kolay kolay vazgeçemeyeceğini anlatmak için.
• Yazarın bu metinde okuyucuya aktarmak istediği asıl fikir, vurguladığı ileti nedir?
Cevap: İnsanlar yaşam tarzlarından kolay kolay vazgeçemezler.

10. ETKİNLİK

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.
• Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Ömür Törpüsü” başlığını kullanmış olabilir?
Cevap: Metnin kahramanlarının büyükşehirde yaşadığı zorlukları anlattığı için.
• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.
Cevap: Uyumludur.
• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?
Cevap: Büyükşehirde Yaşam

11. ETKİNLİK

Metindeki hikâye unsurlarını belirlemek için aşağıdaki çalışmaları yapınız.
A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a. “ ‘Ömür Törpüsü’ adlı metin, bence bir olay yazısıdır; düşünce yazısı değildir.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap: Evet, metinde bir olay anlatılmaktadır.
b. “Ömür Törpüsü” adlı metinde anlatılan olay nedir?
Cevap: Bir ailenin büyükşehirdeki yaşama alışamamaları.
c. “Ömür Törpüsü” adlı metinde anlatılan olay, yaşanması mümkün olan, gerçek hayatta yaşanabilecek bir olay mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Evet.
ç. “Ömür Törpüsü” adlı metinde anlatılan olay yaşanmış bir olay olabilir mi? Açıklayınız.
Cevap: Olabilir.
d. “Ömür Törpüsü” adlı metinde kişilere yer verilmiş midir? Açıklayınız.
Cevap: Verilmiştir.
e. “Ömür Törpüsü” adlı metnin kişileri, kahramanları kimlerdir?
Cevap: Hasan Bey, Fatma Hanım.
f. “Ömür Törpüsü” adlı metinde, olayın veya olayların yaşandığı yer ya da yerlerle ilgili bilgilere yer verilmiş midir? Açıklayınız.
Cevap: Verilmiştir.
Ömür Törpüsü Metni Cevapları Sayfa 155
g. “Ömür Törpüsü” adlı metinde, olayın veya olayların yaşandığı zamanla ilgili bilgilere yer verilmiş midir? Açıklayınız.
Cevap: Verilmemiştir.
ğ. “ ‘Ömür Törpüsü’ adlı metin, okurlara haz vermek amacıyla yazılmış bir metindir.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.
B. “Ömür Törpüsü” adlı metnin olay örgüsünü ortaya çıkarmak için metinde ana olaya bağlı olarak gerçekleşen bütün olayları belirleyiniz. Birbirleriyle sebep sonuç ilişkisi içinde olanları gerçekleşme, oluş sırasına koyarak “Ömür Törpüsü” adlı metnin olay örgüsünü defterinize yazınız.
Cevap:
 1. Hasan Bey’in emekli olması.
 2. Fatma Hanım’ın büyükşehire taşınma isteğinde ısrar etmesi.
 3. Kasabadaki evlerini satmaları.
 4. Büyükşehirden ev alıp taşınmaları.
 5. Eşyalarını yenilemeleri.
 6. Gün geçtikçe şehirdeki yaşamdan rahatsız olmaları.
 7. Hasan Bey’in kasabaya geri dönmeyi istemesi.
 8. Karısını kasabaya dönme konusunda ikna etmek için düşünmesi.
 9. Hasan Bey’in eve gelmesi, karısının bütün eşyaları topladığını görmesi.
 10. Karısının kasabaya geri dönmek istediğini söylemesi.
C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a. “Ömür Törpüsü” adlı metin, 1. tekil kişi (ben) ağzından mı anlatılmaktadır? Açıklayınız.
Cevap: Hayır.
b. Metin, 3. tekil kişi (o) ağzından mı anlatılmaktadır? Açıklayınız.
Cevap: Evet.
c. Metindeki anlatıcı “kahraman, gözlemci, hâkim – ilahi” bakış açılarından hangisine sahiptir? Düşüncelerinizi gerekçeleriyle açıklayınız.
Cevap: Hâkim – ilahi bakış açısı. Bunu, anlatıcının metindeki kahramanların psikolojik hâlleri, akıllarından geçenler ve duyguları da dâhil olmak üzere her şeyi bilmesinden, zaman ve mekân engeli tanımaksızın her şeyi görmesinden, bilmesinden anlıyoruz.

12. ETKİNLİK

Kitabınızın ilk metni olan “Forsa” adlı metinle “Ömür Törpüsü” adlı metni karşılaştırabilmeniz için aşağıdaki soruları cevaplayınız. Soruları cevaplamaya geçmeden önce hatırlayabilmeniz için “Forsa” adlı metni sessiz okuma yöntemiyle bir kez okuyunuz.
• Sizce “Forsa” adlı metin, “Birey ve Toplum” teması altında ele alınabilecek, işlenebilecek bir metin midir? Açıklayınız.
Cevap: Evet. Forsa metninde de yabancı bir yerde yaşamak zorunda olan bir insanın karşılaştığı zorluklar anlatılmaktadır.
• Sizce “Ömür Törpüsü” adlı metin, “Erdemler” teması altında ele alınabilecek, işlenebilecek bir metin midir? Açıklayınız.
Cevap: Değildir. Metinde herhangi bir erdemden bahsedilmemektedir.
• Sizce “Forsa” ve “Ömür Törpüsü” adlı metinlerde ele alınan konuların, anlatılanların birbiriyle herhangi bir ilişkisi olduğu söylenebilir mi? Açıklayınız.
Cevap: Söylenebilir.
• “Forsa” ve “Ömür Törpüsü” adlı metinlerin ana fikirlerini söyleyiniz. Her iki ana fikrin de insanlar için önemli mesajlar içerdiğini düşünüyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap: Evet.
• “Forsa” ve “Ömür Törpüsü” adlı metinleri “metindeki anlatıcı” bakımından karşılaştırdığınızda neler söyleyebilirsiniz?
Her iki metinde de anlatıcı 3. kişi, hakim-ilahi bakış aısına sahiptir.
• “Forsa” ve “Ömür Törpüsü” adlı metinleri “olay örgüleri” bakımından karşılaştırdığınızda neler söyleyebilirsiniz?
Cevap: Benzer örgüye sahiptirler.
• “Forsa” adlı metnin kahramanı “Kara Memiş” ile “Ömür Törpüsü” adlı metnin kahramanı “Hasan Bey”i karşılaştırdığınızda herhangi bir benzerlik ve farklılık görebiliyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap: Kara Memiş’in yaşadıkları Hasan Bey’in yaşadıklarından daha dramatiktir.

Eksen Yayıncılık 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 157-158

Sihirli Pasta Dinleme Metni Cevapları Sayfa 157

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki tanımları okuyunuz. Bu iki tanımın hangi kavrama ait olabileceğini söyleyiniz.
• Bir işi, iki veya daha çok kişi arasında bölme.
• Bir toplumsal üretim düzeni içindeki değişik görev ve hizmetlerin, toplumun üyeleri, kümeleri arasında karşılıklı bağımlılık ilişkileri içinde bölünmesi.
Cevap: İş bölümü

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
• İş bölümünün gerekli, önemli olduğuna inanıyor musunuz? Niçin?
Cevap: İnanıyorum. Bir işi bir kişinin yapması yetersizlik, dikkatsizlik, zamanın yetmemesi gibi sorunlara neden olabilir. O iş, iş bölümü ile daha sorunsuz bir şekilde tamamlanabilir.
• “Bir ürünün yüksek kaliteli olması isteniyorsa o ürün iş bölümüyle hazırlanmalıdır.” diyen biri sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Haklıdır. İş bölümü olduğu zaman o ürünün hazırlanırken birden çok kişinin dikkati toplanabilir. Birinin görmediğini diğeri görebilir. Gerekli önlemler alınır. Böylece o ürün daha kaliteli olur.
• İş bölümüne bir örnek vermeniz istense hangi örneği verirdiniz?
Cevap: Bulaşık yıkarken, babanın bulaşıkları suya tutması, annenin yıkaması, çocuğun durulaması, diğer çocuğun da kurulaması, iş bölümüne örnek verilebilir.

3. ETKİNLİK

“Sihirli Pasta” adlı metinde anlatılanları canlandırınız. Bunun için önce aşağıdaki soruları cevaplayınız:
a. Sizce bu metnin türü nedir?
Cevap: Hikaye
b. Sizce bu metin, canlandırılmaya uygun bir metin midir? Açıklayınız.
Cevap: Uygundur.
Sihirli Pasta Dinleme  Metni Cevapları Sayfa 158

4. ETKİNLİK

a. Aşağıya, “iş bölümü” kelimesinin çağrıştırdığı kelime ve kavramları yazınız.
Cevap: 
 • yardımlaşma
 • birlik
 • beraberlik
 • yardımseverlik
 • paylaşım

5. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.
1. Amcaları, yeğenlerinin evine hangi amaçla gidiyor?
Cevap: Pazar günü öğle yemeğine davet etmek için.
2. Amca, çocuklara nasıl bir pastadan söz ediyor?
Cevap: Bin kişinin çalışarak hazırladığı bir pasta.
3. Çocuklardan biri neye itiraz ediyor?
Cevap: Gelen pastanın amcasının vadettiği pasta olmamasına itiraz ediyor.
4. Amca, yeğeninin itirazına nasıl bir cevap veriyor?
Cevap: Amca, pastanın her bir malzemesi için kaç kişini çalıştığını anlatarak cevap veriyor.
5. Kız çocuk, amcasının sözlerine hangi sözlerle karşılık veriyor?
Cevap: Doğru amca, binlerce el çalışmış bu pastayı yapmak için…
6. Metinden hareketle toplumda iş bölümünün önemiyle ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Cevap: Basit gibi görünen işlerde binlerce kişinin çalışması gerekir. Bu işlerin tümünün tek kişinin yapması mümkün değildir. Bu nedenle iş bölümü gerekir.
7. Metin, düşüncelerinizde herhangi bir değişikliğe yol açtı mı? Açıklayınız.
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

6. ETKİNLİK

“Sihirli Pasta” adlı metni sınıfta arkadaşlarınıza özetleyiniz.
Cevap: 
Amca, yeğenlerini evine yemeğe davet eder. Bin kişinin çalışıp hazırladığı bir pasta ikram edeceğinin de sözünü verir. Çocuklar yemeğe gittiklerinde normal bir pasta ile karşılaşırlar ve itiraz ederler. Amca da, pastanın her bir malzemesi için binlerce kişinin çalıştığını anlatır. Çocuklar amcalarının anlattıklarına hak verirler.

7. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.
• Yazar metinde ne anlatıyor, neden söz ediyor?
Cevap: Basit gibi görünen bir işin arkasında ne emekler olduğunu anlatıyor.
• Sizce yazar bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?
Cevap: Basit gibi görünen bir işin arkasında ne emekler olduğunu okuyucuya fark ettirmek için.
• Yazarın bu metinde, bize aktarmak istediği asıl düşünce nedir?
Cevap: Basit gibi görünen işlerin arkasında binlerce kişinin emeği vardır.

8. ETKİNLİK

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.
• Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Sihirli Pasta” başlığını kullanmış olabilir?
Cevap: Okuyucunun dikkatini çekmek için.
• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.
Cevap: Değildir. Anlatılan, pastanın sihirli olduğu değil, pastanın oluşumundaki binlerce kişinin emeğidir.
• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?
Cevap: Öpülesi Eller

DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...