7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Meb Yayıncılık

7. SINIF Fen Bilimleri Meb YAYINLARI 
Cevap anahtarı

AŞAĞIDAKİ LİSTEDEN SAYFA SAYILARINA GÖRE CEVAPLARA ULAŞABİLİRSİNİZ.


7. Sınıf Fen Bilimleri Meb Sayfa 73 Cevapları

A) Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y harfini boşluklara yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrusunu deftere yazınız.
(D) 1- Mitoz bölünme tek hücreli canlılarda çoğalmayı sağlar.
(Y) 2- Çekirdek bölünmesi, mitoz ve mayoz bölünme olmak üzere üç çeşit hücre bölünmesi vardır.
(D) 3- Mitokondri, hücrenin enerji üretim merkezidir.
(Y) 4- Tüm canlılar mayoz bölünme sayesinde büyür ve gelişir.
(D) 5- Mitoz bölünme birbirini takip eden evreler sonucu gerçekleşir.
(Y) 6- Mayoz bölünme sonucu oluşan yumurta ve sperm hücreleri üreme ana hücresi ile aynı sayıda kromozoma sahip olur.
(Y) 7- Tüm canlıları oluşturan hücreler aynıdır.
(D) 8- Mikroskopla ilgili ilk çalışmaları İngiliz bilim insanı Robert Hooke yapmıştır.
(D) 9- Çok hücreli canlıları oluşturan hücrelerin hepsi aynı yapıda ve görevde değildir.
(D) 10- Kalıtsal özellikler genlerle nesilden nesile aktarılır.
B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcüklerle uygun şekilde tamamlayınız.
DNA, mayoz, bölünme, iki, koful, dört, parça değişimi, hücre bölünmesi, organel, mikroskop, mitoz, gen, endoplazmik retikulum, çekirdektir
1) Belli bir olgunluğa ulaşan hücrelerin bölünerek yeni hücreler oluşturmasına hücre bölünmesi denir.
2) Vücutta oluşan kırıkların bir süre sonra iyileşmesi MİTOZ bölünme sayesindedir.
3) MAYOZ BÖLÜNME sadece eşeyli üreyen canlıların eşey ana hücrelerinde gerçekleşir.
4) Mayoz bölünme sonunda genetik yapısı birbirinden farklı toplam DÖRT hücre oluşur.
5) Mayoz bölünme sırasında gerçekleşen PARÇA DEĞİŞİMİ tür içinde çeşitliliği artırır.

7. Sınıf Fen Bilimleri Meb Sayfa 74 Cevapları

DNA, mayoz, bölünme, iki, koful, dört, parça değişimi, hücre bölünmesi, organel, mikroskop, mitoz, gen, endoplazmik retikulum, çekirdektir
6) Hücre üç temel kısımdan oluşur. Bunlar: Hücre zarı, sitoplazma ve.. ÇEKİRDEKTİR
7) Sitoplazmada bulunan ve yaşamsal faaliyetleri gerçekleştirmek için özelleşmiş olan yapılara ORGANELdenir.
8) Hücreyi gözlemlemek için MİKROSKOP kullanılır.
9) Kromozomların yapısında DNA adı verilen yönetici molekül bulunur.
10) KOFUL hücre için zararlı ve fazla olan maddeleri depolayan kese şeklindeki organeldir.
C) Aşağıdaki soruları yönergelere uygun şekilde cevaplayınız.
1- Aşağıda verilen özellikleri uygun hücre bölünmesi ile eşleştiriniz.
(Mayoz Bölünme –  Mitoz Bölünme)
(Mitoz Bölünme) a- Çok hücreli canlılarda büyüme, gelişme, yaraların iyileşmesi gibi olayları sağlar.
(Mayoz Bölünme) b- Eşeyli üreyen canlılarda eşey hücrelerinin oluşması için gerçekleşen bölünmedir.
(Mayoz Bölünme) c- Kromozom sayısının yarıya inmesi tür içinde kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar.
(Mayoz Bölünme) ç- Kromozomlar arasında parça değişimi gerçekleşir.
(Mitoz Bölünme ) d- Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücreyle aynıdır.
2- Farklı öğrenciler grafikten farklı sonuçlar çıkarmıştır. Sonuçlar grafikte verilen bilgilere göre doğru mudur? Her sonuç için “Evet” ya da “Hayır”ı daire içine alınız.
Aşağıdaki sonuçlar grafiklerde verilen bilgilere göre doğru mudur?
a- Mayoz bölünme geçiren hücrenin kromozom sayısı yarıya iner. (Evet/Hayır)
b- Mayoz bölünme geçiren hücrenin kromozom sayısı iki katına çıkar. (Evet/Hayır)
c- Mayoz bölünme ve döllenme olayları sayesinde tür içinde kromozom sayısı sabit kalır. (Evet/Hayır)
ç- Mitoz bölünme geçiren hücrenin kromozom sayısı sabit kalır. (Evet/Hayır)

7. Sınıf Fen Bilimleri Meb Sayfa 75 Cevapları

3- Aşağıda mitoz bölünmeye ait bazı evreler karışık olarak verilmiştir. Verilen evreleri oluşum sırasına göre numaralandırınız.
Cevap:  N-K-M-L
Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1- Aşağıdaki görsellerde bitkiye ait bazı yapılar verilmiştir.
Numaralandırılan bu yapılar hangi seçenekte doğru adlandırılmıştır?
A) (I) Organ (II) Doku (III) Sistem
B) (I) Doku (II) Sistem (III) Organ
C) (I) Hücre (II) Doku (III) Organ
D) (I) Hücre (II) Organ (III) Organizma
Cevap: D
2- • Beslenme, solunum, boşaltım gibi yaşamsal faaliyetleri gerçekleştiren yapılar burada bulunur.
• Yumurta akı kıvamında, yarı saydam ve akışkan bir sıvıdır.
Özge’nin, hakkında bilgi verdiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hücre zarı B) Sitoplazma C) Hücre duvarı D) Çekirdek
Cevap: B

7. Sınıf Fen Bilimleri Meb Sayfa 76 Cevapları

Organel AdıGörevi
*RibozomΔHücrede salgı maddelerinin üretiminden ve paketlenmesinden sorumludur.
*Golgi cisimciğiΔFotosentez yaparak besin ve oksijen üretir.
*LizozomΔHücre içi sindirim yapar.
*KloroplastΔHücrede protein sentezlemede görevli organeldir.
3- Bu tablodaki organel adları ve görevler oklar yardımı ile doğru bir şekilde eşleştirilecektir. Buna göre oluşacak görüntü aşağıdakilerden hangisidir?
A)      B)        C)      D)
Cevap: C
4-• Kromozomların yapısında DNA adı verilen yönetici molekül bulunur.
• DNA’nın yapısında kalıtsal özellikleri taşıyan gen bölgeleri bulunur.
• Genlerin yapı birimi ise nükleotidlerdir.
Yukarıda verilen bilgilere göre kalıtım birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) nükleotid – gen – DNA – kromozom
B) gen – kromozom – nükleotid – DNA
C) DNA – gen – kromozom – nükleotid
D) kromozom – DNA – gen – nükleotid
Cevap: A
5- Yapacağı sunumda mitoz bölünmenin canlılar açısından önemini anlatmak isteyen bir öğrenci aşağıdaki örneklerden hangisini kullanmamalıdır?
A) Bebeğin büyümesi          B) Tek hücreli canlıların çoğalması         C) İnsanda üreme hücrelerinin oluşması       D) Yaraların iyileşmesi
Cevap: C

7. Sınıf Fen Bilimleri Meb Sayfa 77 Cevapları

6- Yandaki şekilde atın yaşam döngüsü şematize edilmiştir.
Bu şema incelendiğinde:
I. K evresinde mayoz bölünme gerçekleşmiştir.
II. L evresinde döllenme gerçekleşmiştir.
III. Oluşan yavru, genetik yapı olarak anne ve babasından farklılıklar gösterir.
Yukarıdaki yorumlardan hangileri doğrudur?
A) I ve II     B) I, II, III     C) I ve III     D) II ve III
Cevap: C
7- 2n = 44 kromozomlu bir hayvanda K ve L hücrelerindeki bölünmeler şekildeki gibidir
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bu hayvanda büyüme ve gelişme K hücresindeki bölünme şekliyle gerçekleşir.
B) K hücresinden oluşan iki yavru hücrenin genetik yapısı birbirinden farklıdır.
C) K ve L hücreleri birbirinden farklı bölünmeler geçirmiştir.
D) L hücresinden oluşan dört yavru hücrenin genetik yapısı ana hücreden farklıdır.
Cevap: B

Sayfa 80 Cevapları

 

Günlük hayatta elinizden bıraktığınız topun, sıranızdan düşen eşyaların, şelaleden akan suyun aşağı yönde yani yere doğru hareket ettiğini gözlemlersiniz. Varlıkların hareket etmesi için dışarıdan bir kuvvet uygulanması gerekir. Belli bir yükseklikten serbest bırakılan tüm cisimlerin yere doğru hareket etmesini sağlayan etki ne olabilir?
Cevap: Evrende bulunan tüm cisimler birbirine çekim kuvveti uygular. Bütün gök cisimleri hem birbirine hem de üzerindeki cisimlere çekim kuvveti uygular. Cisimlerin birbirine uyguladığı bu çekim kuvvetine kütle çekim kuvveti denir. Bir gök cisminin üzerinde bulunan cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü, o gök cisminin kütlesine ve gök cismi ile cisim arasındaki uzaklığa bağlıdır. Gök cisminin kütlesi arttıkça cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvveti de artar. Gök cismi ile cisim arasındaki uzaklık arttıkça kütle çekim kuvveti azalır.

Kuvvet dinamometre ile ölçüldüğüne göre dinamometrede okunan değerin birimi sizce ne olabilir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Sorunun cevabı: Değer birimi Newton dur ve (N) ile gösterilir.
Newton ismini kuvvet ve ağırlık konularında çalışmalar yapan Isaac Newton dan almaktadır.  
Isaac Newton yerçekimi kanunu ise elma ağacının altında uyurken bulmuştur. Kafasına düşen elma ile yıllardır çalıştığı yerçekimi kanunlarını tamamlamıştır.
Newton bir fizik bilimi terimidir.
Bir cismin ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe ağırlığı artmaktadır.  Kutuplar geoittik şeklin basık olduğu bölgelerdir.
Ekvatordan şişkin olan dünyada ekvator bölgeleri dünya merkezine en uzak olan bölgelerdir.  
Kutuplardaki basıklıktan dolayı kutuplar dünya merkezine yakındır. Ağırlık bu yakınlıktan dolayı artmaktadır.
Dünyamızın merkezine inildikçe ağırlık artar.  Dünyamızın merkezinden uzaklaşıldıkça ağırlık azalmaktadır.
Güneş sisteminde bulunan gezegenlerde kütle çekimleri farklılık göstermektedir. Her gezegen için kullanılacak Mars çekim kuvveti, Venus çekim kuvveti gibi isimlerdir.
 • Kuvveti ölçen alete dinamometre denir. Dinamometrenin diğer adı kuvvet ölçerdir.
 • Birimi Newton’dur ve N harfi ile gösterilir.
 • Dinamometre yayların esneklik özelliğinden faydalanarak yapılmıştır.
 •  
 •  

  Sayfa 82 Cevapları

   

  Etkinliğin Yapılışı
  1- İlk olarak 10 adet bilyeyi poşete koyunuz.
  2- Poşeti dinamometreye asınız.
  3- Dinamometrenin gösterdiği değeri okuyunuz ve defterinize not alınız.
  4- Poşete 10 adet daha bilye ekleyiniz.
  5- Dinamometrenin 20 adet bilye için gösterdiği değeri okuyunuz ve defterinize not alınız.
  Cisimlerin ağırlığının dinamometreyle ölçümünden elde edilen değer nedir?
  CevapAĞIRLIK Ağırlık, bir cisme uygulanan kütle çekim kuvvetidir. Dünya’da bir cismi ele alırsak yükseğe çıkıldıkça ağırlığı azalır, kutuplara gidildikçe ağırlığı artar, ekvatora gittikçe ağırlığı azalır. Ağırlık birimi newton’dur ve kısaca’N’ ile gösterilir.
  Cisimlerin ağırlığını hangi birimle belirtebilirsiniz?
  CevapNEWTON
  Cisimlerin ağırlığını farklı olarak ölçtüyseniz bu farkın nedenleri ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
  Cevap: Dinamometredeki yayın uzamasını sağlayan etki yer çekimi kuvvetidir. Cisme etki eden yer çekimi kuvveti arttıkça dinamometrenin yayındaki uzama miktarı da artar. Bilye sayısı artmış ve yer çekim kuvveti de değişiklik göstermiştir. Bu yüzden ölçümlerde farklı sonuçlar ortaya çıkmıştır.


  Sizce bir cismin ölçülen ağırlığı Dünya’nın her yerinde aynı mıdır bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

  Hayır aynı değildir. Sebebi ise; 
  Yoğunluğu her noktada aynı olan küre şeklindeki bir yapının çevresine etki eden kütleçekim kuvveti sabittir. Ancak şekli tam küresel olmadığı için Dünya’nın kütleçekim alanı her yerde aynı değildir. Dünya’nın kendi etrafındaki dönüşü, şeklinde bazı düzensizliklere sebep olur. Dünya’nın Ekvator hizasındaki çapı kutuplardakinden yaklaşık 40 kilometre daha uzundur. İki cisim arasındaki kütleçekim kuvveti aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı olduğundan, kutuplardaki bir cisme etki eden kütleçekim kuvveti Ekvator’dakinden %0,66 daha fazladır.

  Sayfa 85 Cevapları

   

  1- Tablodaki boşlukları uygun şekilde tamamlayınız.
   Dünya’daki kütlesi (kg)Ay’daki kütlesi (kg)Dünya’daki ağırlığı (N)Ay’daki ağırlığı (N)
  1. Cisima- 8KG48480b-48KG
  2. Cisim60c-10KGd-600KG100
  2- Yerkürenin cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvveti yer çekimi kuvveti olarak adlandırılır. Yukarıdaki görselde farklı cisimler gösterilmiştir.
  a) Yer çekimi kuvvetinin hangi cisimlere etki ettiğini düşünüyorsanız o cisimleri kesik çizgileri tamamlayarak yerküreye birleştiriniz.
  b) Yer çekimi kuvvetinin etki etmediğini düşündüğünüz cisim var mı? Varsa nedenini açıklayınız.
  Koli, ev

  Sayfa 86 Cevapları

   

   

  “Bütün enerjim tükendi.” cümlesini hangi durumlarda kullanırsınız?
  Cevap: Çok yorgun olduğumuz ve hareket edemeyecek kadar bitkin olup enerjimizin olmadığı zamanlarda kullanırız.
  Aşağıdaki düzeneklerde aynı maddeden yapılmış büyüklükleri farklı K ve L küreleri, yükseklikleri eşit rampalardan serbest bırakıldığında zemindeki özdeş cisimleri sürükler. Hangi küre, cismi daha fazla sürükler?
  Cevap: L CİSMİ ÇÜNKÜ DAHA FAZLA KUVVET UYGULAR


  Sayfa 87 Cevapları

   

  Alışveriş arabasını uyguladığı kuvvet doğrultusunda hareket ettiren bir kişi fiziksel anlamda iş yapmıştır.
  Duvarı iten kişi kuvvet uygular ama duvarı hareket ettiremediği için fiziksel anlamda iş yapmış sayılmaz.
  • Yemek götüren garson
  • Top atan kişi
  • Kitap okuyan kişi
  Yukarıdaki görsellerde yer alan kişilerin fiziksel anlamda iş yapıp yapmadığını nedenleriyle açıklayınız.
  Cevap: Üçü de fiziksel anlamda iş yapmaktadır. Çünkü üçü de enerji harcamakta kuvvet uygulamaktadır.

  Günlük hayatta yorulduğunuzda enerjim tükendi ifadesini kullanırsınız sizce enerji gerçekten tükenir mi bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

  Hayır tükenmez sadece azalır, bazen de yapmamız gereken işi yapabilecek kuvveti uygulamamız için gerekli enerji miktarını yakalayamama durumu ortaya çıkar. Yani enerji tükenmez tükenmesi için ölü olmak hiç hareket etmemek gerekir.
  Günlük hayatta enerjimizin bittiğini ifade etsek de aslında biten enerjimiz değil sadece iş yapma isteğimizdir. Çünkü vücudumuz enerjisini kaybetmiş olamaz. Vücudumuz normal yaşamsal işlevlerini yerine getirecek enerjisini üreterek devam etmektedir.
  Günlük yaşantımızda hareketlerimizi kas sistemi ile yapmaktayız. Kas sistemimizin hareket edebilmesi için gerekli enerjinin yani vitaminlerin, karbonhidratların ve diğer besinlerin alınması gereklidir. Bu besinlerin alınması sırasında yetersizlik yaşanması durumunda enerji azalması yaşanmaktadır. Bu kas sisteminin hareketlerini yavaşlatabilmektedir.
  Gerçek enerjinin tükenmesi demek vücudun bütün işlevini bitirmesi demektir. Yani vefat etmiş bir vücut anlamına gelmektedir. Bu nedenden dolayı enerjimiz tükendi dediğimiz zamanlarda bile vücudumuzda bir enerji bulunmaktadır. Sadece hareket veya iş yapacak enerjimizin en alt seviyede olduğu anlamına gelmektedir.

  Sayfa 91 Cevapları

   

  Kâğıt parçalarını fırlatmak için paket lastiğinin hangi özelliğinden yararlandınız?
  Cevap: Paket lastikleri kauçuktan üretilir. Çok eski zamanlardan beri insanlar tarafından kullanılan bir malzeme olan kauçuğun elastik, suya ve ısıya karşı yalıtım sağlayan, yumuşak ve uzun ömürlü bir malzeme olması nedeniyle günümüzde de çok geniş bir kullanım alanı var. Kuvvet uygulandığında şekil değiştiren, kuvvetin etkisi ortadan kalkınca da tekrar eski hâline gelen her madde esneklik potansiyel enerjisi depolayabilir. Paket lastiği de kendisinde biriken esneklik potansiyel enerji sayesinde fırlatmada kullanılmıştır.
  Kâğıt parçalarını paket lastiği ile hangi durumlarda daha hızlı fırlattınız?
  Cevap: Paket lastiğinin germe miktarını en yükseğe çıkardığımız zaman daha hızlı fırlattık.
  Paket lastiğinin germe miktarını ve kâğıdın büyüklüğünü değiştirdiğinizde fırlattığınız kâğıdın ve karton ruloların hareketinde gözlemlediğiniz değişiklikler nelerdir?
  Cevap: Germe miktarı arttıkça açığa çıkan enerji fazla olduğundan kağıt daha hızlı fırlatıldı. Ancak karton rulonun büyüklüğüne göre de devirme hızımız değişti. Kağıt büyüdükçe devirme hızı arttı küçüldükçe kartonların devrilmesi azaldı.

  Sayfa 92 Cevapları

   

   

  1- Aşağıdaki düzenekleri inceleyiniz. (Kutular, küreler ve zeminler özdeştir.)
  A) Özdeş küreler serbest bırakıldığında hangi düzenekteki kutu daha fazla sürüklenir?
  Cevap: 2. Düzenek
  B) Hangi düzenekteki küre zeminde ilerlerken daha fazla kinetik enerjiye sahip olur?
  Cevap: 2. Düzenek
  C) Kutuların sahip olduğu kinetik enerjiyi etkileyen faktörler nelerdir?
  Cevap: Kutuların sahip olduğu kinetik enerjiyi etkileyen faktörler, kutunun kütlesi ve süratidir.
  D) 2. düzenekteki yüksekliği değiştirmeden kürenin sahip olduğu çekim potansiyel enerjisini artırmak için yeni bir düzenek tasarlayınız. Düzeneğinizi aşağıdaki boşluğa çiziniz.
  Cevap: Öğrenci yorumları değerlendirilecektir.

  Sayfa 93 Cevapları

   

   

  Görseli inceleyerek görseldeki cisimlerin hangi enerji türüne sahip olduğunu tartışınız.
  Cevap: Lunaparktaki Salıncaklarda merkezkaç kuvvetinden yararlanılır. Ortadaki motor gövdeyi döndürür ve çelik halatların ucunda bulunan koltuklar hızla dönmeye başlar. Oluşan merkezkaç kuvveti salıncakların arasındaki boşluğun aynı kalmasını ve dairesel dönüş sırasında halatların yana doğru açılmasını sağlar. Motor durduktan bir süre sonra, sürtünme kuvveti sayesinde sistem de durur.

  Sayfa 96 Cevapları

   

  Ellerinizi birbirine hızlı bir şekilde görseldeki gibi sürtünüz. Ellerinizdeki sıcaklık artışının nedeni ne olabilir?
  Cevap: Ellerimizi birbirine sürttüğümüzde ısı alışverişi gerçekleşir ve elimiz ısınır. Sebebi budur.
  Kuvvet uygulanan top belli bir süre ilerledikten sonra yavaşlar ve durur. Aşağıdaki görsellerde eşit kuvvetle itilen özdeş toplardan hangi zemindekinin daha süratli ilerleyeceğini düşününüz. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla tartışınız.
  Cevap:Cisimlerin hareket ettiği yüzeylerle arasında etkileşim vardır. Bu etkileşimden dolayı harekete karşı, zıt yönde bir tepki oluşur. Temas eden yüzeylerin arasında hareketi zorlaştıracak veya engelleyecek biçimde ortaya çıkan bu etkiye sürtünme kuvveti denir. O yüzden ikinci resimdeki topun zemini engebeli olduğu yani düz olmadığı için daha yavaş ilerleyecektir.


  Sayfa 101 Cevapları

   

   

  Neler Öğrendik
  1- Uzun atlama yapan bir sporcunun bulunduğu konumlar görselde numaralandırılmıştır.
  Sporcunun bulunduğu konuma göre sahip olduğu potansiyel ve kinetik enerji durumlarını yorumlayınız.
  1. konum: Yükseklik arttıkça sporcunun sahip olduğu potansiyel enerjinin arttığı, kinetik enerjinin ise azaldığı şeklindeki öğrenci yorumları kabul edilecek.
  2- Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkilerini açıklayınız?
  Cevap: Temas hâlinde olan tüm hareketli cisimlerin kinetik enerjisi, sürtünme kuvvetinin etkisiyle ısı, ses ve diğer enerji türlerine dönüşür.
   Sayfa 102, 103, 104, 105

  7. Sınıf Fen Bilimleri Meb Sayfa 102 Cevapları

  A) Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y harfini boşluklara yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrusunu deftere yazınız.
  (Y) 1-Büyük cisimler sadece kendinden küçük cisimlere kütle çekim kuvveti uygular.
  (D) 2-Kütle çekim kuvveti büyük olan cisimlerin kütleleri de büyüktür.
  (Y) 3-Dünya’da 6 kg olan bir kişi Ay’da 1 kg’dır.
  (D) 4-Ağırlık bir kuvvettir.
  (D) 5-Hızlı trenler hava direncini azaltacak şekilde tasarlanmıştır.
  (Y) 6-Kütle dinamometre ile ölçülür.
  (D) 7-Cisme etki eden yer çekimi kuvveti ağırlık olarak adlandırılır.
  (D) 8-Potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşebilir.
  (D) 9-Sürtünme kuvvetinin yönü cismin hareket yönüne zıttır.
  (Y) 10-Sırtında yükle merdivenleri çıkan bir kişi fiziksel anlamda iş yapmış sayılmaz.
  B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcüklerle uygun şekilde tamamlayınız.
  sürat, zorluk, kırılganlık, çekim, Joule, enerji, metre, kilogram, esneklik, kuvvet, yükseklik, hava direnci, newton, enerjinin korunumu, kütle ağırlık
  1. newton
  2. ağırlık
  3. kütle
  4. esneklik, çekim
  5. enerjinin korunumu
  6. kuvvet
  7. enerji
  8. yükseklik
  9. sürat
  1) Kuvvetin birimi olan newton aynı zamanda ağırlığın da birimidir.
  2) Yerkürenin üzerinde bulunan cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvvetine ağırlık denir.
  3) Kütle, madde miktarının ölçüsüdür.
  4) Potansiyel enerji esneklik potansiyel enerjisi ve çekim potansiyel enerjisi olmak üzere iki çeşittir.
  5) Enerji, vardan yok olmaz ya da yoktan var olmaz. Buna enerjinin korunumu kanunu denir.
  6) Fiziksel anlamda iş, bir cisme uygulanan kuvvet ve aldığı yol ile doğru orantılıdır.
  7) Enerji iş yapabilme yeteneğidir.

  7. Sınıf Fen Bilimleri Meb Sayfa 103 Cevapları

  sürat, zorluk, kırılganlık, çekim, Joule, enerji, metre, kilogram, esneklik, kuvvet, yükseklik, hava direnci, newton, enerjinin korunumu, kütle ağırlık
  8) Kütle ve yükseklik arttıkça çekim potansiyel enerjisi de artar.
  9) Kütle ve sürat arttıkça kinetik enerji de artar.
  1- Yukarıdaki şekilde bir futbol topu sürtünmesiz ortamda hareket etmektedir. K noktasından serbest bırakılan futbol topunun kinetik enerjisi hangi noktadayken en fazladır?
  A) L
  B) M
  C )N
  D) O
  CevapB
  2- Fiziksel anlamda iş yapabilmek için cisme kuvvet uygulanmalı ve cisim uygulanan kuvvet doğrultusunda yol almalıdır.
  Buna göre bir öğrenci aşağıdaki örneklerden hangilerinde fiziksel anlamda iş yapmıştır?
  I. Yazı yazarken
  II. Çantası sırtında okulun merdivenlerini çıkarken
  III. Kitap okurken
  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) I ve II    D) I, II ve III
  CevapC
  3- Aşağıdaki olaylardan hangisi günlük yaşamda kinetik enerjinin sürtünme kuvveti etkisi ile ısı enerjisine dönüşmesine örnek olarak verilmez?
  A) Güneş ışığı altında bırakılan suyun ısınması
  B) Ani fren yapan arabanın tekerleğinin ısınması
  C) Eller birbirine sürtüldüğünde ellerin ısınması
  D) Silgi ile defter silindiğinde silginin ve defterin ısınması
  CevapA

  7. Sınıf Fen Bilimleri Meb Sayfa 104 Cevapları

  4- Aşağıdakilerden hangisi hava direncini azaltacak şekilde tasarlanmıştır?
  A)    B)    C)      D)
  CevapB
  5- Aşağıda hem kütle hem de ağırlığın özellikleri karışık olarak sıralanmıştır.
  1- Bir cismin değişmeyen madde miktarıdır.
  2- Bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetidir.
  3- Dinamometre ile ölçülür.
  4- Eşit kollu terazi ile ölçülür.
  5- Bulunduğu yere göre değişir.
  6- Bulunduğu yere göre değişmez.
  7- Birimi kg ya da g’dır.
  8- Birimi N’dir.
  Seçeneklerden hangisinde sadece ağırlığın özellikleri verilmiştir?
  A) 1,3, 5, 7     B) 2, 4, 6, 8   C) 2, 3, 5, 8    D) 1,3, 6, 7
  CevapC
  6- Resimdeki dağda A noktasında bulunan bir cisim hangi noktaya götürülürse ağırlığı en az ölçülür?
  A) B        B) C        C) D       D) E
  CevapB
  7- 1-Sıkıştırılmış yay 2- Gerilmiş lastik 3- Daldaki elma 4- Uçan kuş
  Yukarıdakilerden hangileri esneklik potansiyel enerjisine sahiptir?
  A) 3, 4    B) 2, 3, 4     C) 1,2     D) 1,2, 3
  CevapC

  7. Sınıf Fen Bilimleri Meb Sayfa 105 Cevapları

  Ç) Aşağıdaki soruların cevaplarını kelime avı bulmacada bularak işaretleyiniz.
  1- Kuvvetin birimidir.
  2- Temas hâlindeki cisimlerin hareketini zorlaştıran veya cisimleri durduran harekete zıt yöndeki kuvvettir.
  3- İşin birimidir.
  4- İş yapabilme yeteneğidir.
  5- Madde miktarı ile ilgili büyüklüktür ve maddenin bulunduğu yere göre değişmez.
  6- Kütleyi ölçmeye yarayan aletin adıdır.
  7- Dünya’nın cisimlere uyguladığı çekim kuvvetidir.
  8- Ağırlığı ölçmeye yarayan alettir.
  9- Ay’da ağırlığı 5 N olan bir cismin Dünya’daki ağırlığıdır.


  Sayfa 108 Cevapları

   

  Peki, atomdan daha küçük parçacıklar var mıdır?
  Evet atomdan küçük parçacıklar vardır.
  Elektron
  Nötron
  Proton
  Hatta elektron, nötron ve protondan daha küçük parçaıklarda vardır.
  kuarklar
  bozon
  mezon
  fermiyon
  baryon
  Sizce atom nasıl bir yapıya sahiptir?
  Cevap: Atomun yapısını oluşturan proton ve elektronların elektriksel özellikleri birbirlerine tezattır. Proton (+)yüklü, elektron (-) yüklüdür. … Proton ve elektron sayıları bir atomda eşit ise bu atoma nötr atom denir.

  Sayfa 109 Cevapları

   

  Başlangıçta saçlarınızı çekmeyen balonun kumaşa sürtündükten sonra saçlarınızı çekmesinin nedeni sizce ne olabilir?
  Cevap: Çünkü cisimler arasındaki itme ve çekme etkileşimleri elektriklenme denilen olay ile ilgilidir.
  Gözlem sonuçlarınızı arkadaşlarınızla tartışınız.
  Cevap: Elektriklenme için cisimlerin birbirine temas etmesi yeterlidir, sürtünme şart değildir, sürtünme sadece etkileşim yüzeyini arttırmak içindir.  Cisimlerin yapısında iki farklı elektrik yükü vardır. -Pozitif yük (+) ve -Negatif yük(-) Bu yükler “+” ve “-“ sembolleri ile temsil edilirler. Bu sembollerin matematikteki artı ve eksi ifadeleri ile alakası  yoktur,karıştırılmamalıdır. İki Tür Elektrik: Artı ve Eksi Yükler

  Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiği ile ilgili bir araştırma yazımızı okuyabilirsiniz.

  Eski atom modellerinin bugün geçerli olmamasının nedeni, o modelleri geliştiren bilim adamlarının iyi düşünememesinden değil, o dönemde bilinenlerin bugün bilinenlere göre daha az olmasından kaynaklanır. Atom hakkında Democritus, Platon (Eflatun), Aritotales, Dalton, Becquerel ve Marie Curie, Thomson, Rutherford, Bohr, Chadwick ve De Broglie isimli bilim adamları ve filozoflar görüşlerini ortaya koymuşlar ve günümüzdeki atom modeli ortaya çıkmıştır. Günümüzde kullanılan atom modeli Modern Atom Teorisi sonucu ortaya konmuştur ve bugünkü model, yeni bir model bulununcaya kadar geçerliliğini sürdürecektir.
  a) Democritus Atom Modeli (M.Ö. 400) :
  Atom hakkında ilk görüş M.Ö. 400`lü yıllarda Yunanlı filozof Democritus tarafından ortaya konmuştur. Democritus, maddenin taneciklerden oluştuğunu savunmuş ve bu taneciklere atom adını vermiştir. Democritus, atom hakkındaki görüşlerini deneylere göre değil varsayımlara göre söylemiştir. Democritus` a göre; Maddeler dışarıdan bakıldığında bütünmüş gibi görünmesine rağmen içyapısı incelendiğinde daha küçük taneciklerden oluşmuştur. Maddeyi oluşturan bu taneciklere atom denir
  b) Dalton Atom Modeli (John Dalton 1766–1844) :Atom hakkında ilk bilimsel görüş 1803–1808 yılları arasında İngiliz bilim adamı John Dalton tarafından ortaya atılmıştır. Dalton` a göre;Maddenin en küçük yapı taşı atomdur. (Yanlış.). Maddeler çok küçük, bölünemez, yok edilemez berk (içi dolu) taneciklerden oluşur. (Yanlış). Bütün maddeler farklı tür atomlardan oluşmuştur. Maddelerin birbirlerinden farklı olmasının nedeni maddeyi oluşturan atomların farklı özellikte olmasıdır.
  Modern Atom Teorisi :
  Günümüzde kullanılan atom modeli, modern atom teorisi sonucu ortaya konmuştur. Bu teoriye göre;Elektronlar çok hızlı hareket ettikleri için belirli bir yerleri yoktur. Yani elektronların bulunduğu kabuk kavramı yanlış bir kavramdır.Elektronların sadece bulunma ihtimalinin olduğu bölgeler bilinebilir ve elektronların bulunma ihtimalinin olduğu bölgelere elektron bulutu denir.Çekirdekte protonlar ile birlikte nötronlar bulunur.

  Sayfa 115 Cevapları

   

  1- Atomik Yapıdaki Elementler :
  Bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar doğada tek başlarına bulunurlar. Böyle atomlara sahip elementlere atomik yapılı elementler denir. Atomik yapılı elementlerin en küçük taneciği atomlardır.
  Örnek: Demir, bakır, alüminyum, çinko, kurşun, altın gibi elementler atomik yapılıdır.
  2- Moleküler Yapıdaki Elementler :
  Bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar doğada ikili gruplar halinde bulunurlar. Böyle atomlara sahip elementlere moleküler yapılı elementler denir. Moleküler yapılı elementlerin en küçük taneciği moleküllerdir.
  Örnek: Hidrojen, oksijen, iyot, karbon, fosfor, kükürt, azot…
  Elementlerin Özellikleri :
  1- Kendi özeliğini taşıyan en küçük yapı birimleri atomlardır.
  2- Aynı cins atomlardan oluşurlar.
  3- Kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamazlar.
  4- Saf maddelerdir.

  Sayfa 116 Cevapları

   

  1- Aşağıdaki tabloda verilen ifadeleri uygun kavram ya da bilim insanı ile eşleştiriniz.
  a- Bir elementin tüm özelliklerini taşıyan en küçük birimidir.  (Atom)
  b- Bir atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciklerdir. (Rutherford)
  c- Bir atomun çekirdeğinin etrafındaki enerji katmanlarında ve kendi etrafında dönen negatif yüklü taneciklerdir. (Elektron)
  ç- Atomun yapısını Güneş sistemine benzeten bilim insanıdır. (Proton)
  d- Elektronların çekirdeğe belirli uzaklıklarda bulunan katmanlarda döndüğünü savunan bilim insanıdır. (Bohr)
  e- Atomun çekirdeğinde bulunan yüksüz taneciklerdir.  (Nötron)
  2- Aşağıdaki atom modelinin üzerine, verilen atom altı parçacıklarını uygun şekilde yerleştiriniz. Bunları kısaca açıklayınız.
  3- Aşağıda verilen molekül modellerini inceleyerek modellerle ilgili soruları cevaplayınız.
  1-3 --> Element
  2-3 --> Bİleşik
  2-4 --> Bİleşik
  1-2 --> Element
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...