7. Sınıf Matematik Ekoyay Eğitim Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Matematik Ekoyay Eğitim Yayınları Ders Kitabı Cevapları  Cevap anahtarı

AŞAĞIDAKİ LİSTEDEN SAYFA SAYILARINA GÖRE CEVAPLARA ULAŞABİLİRSİNİZ.

😍😍👇👇👇👇👇

Sayfa 104 CevaplarıALIŞTIRMALAR
1. Yandaki dengede duran terazide her bir kütlenin kaç birim kütleyi gösterdiği şekillerin üzerinde yazmaktadır.
Buna göre x kaç birim kütledir?
2x + 9 = 33
2x = 24
x = 24 / 2
x = 12
2. Aşağıdaki eşitliklerin bozulmaması için eşitliklerdeki sembollerin ve harflerin yerine gelmesi gereken
sayıları noktalı yerlere yazınız.
a) 30 + 7 = 25 + △ --> △ = 12
b) 40 - ☐ = 36 - 13 --> ☐ = 17
c) m - 14 = 41 - 11 --> m = 44
ç) x + 29 = 18 + 41 --> x = 30
d) 35 . △ = 50 . 7 --> △ = 10
e) 42 : 6 = ◯ : 2 -->  = 14
3. Bir terazinin sol kefesinde eşit kütleli 3 armut, sağ kefesinde eşit kütleli 6 limon vardır. Bir armudun kütlesi,
3 limonun kütlesine eşittir.
Yandaki teraziyi armut veya limon kullanarak dengeye getirmek için ne yapılmalıdır?
1 armut 3 limona eşit
Sol tarafta 3 . 3 = 9 limon
Sağ tarafta 3 tane limon koymalıyız
4. Yandaki denge durumunda bulunan terazide 1 ◯ = 2△’dir.
Terazinin sol kefesinden 2 tane △ kütle çıkarılıyor. Terazinin dengesinin bozulmaması için sağ kefeden hangi kütle ya da kütleler çıkarılmalıdır?
Sol tarafta 4 tane yeşil kalır
4 yeşil = 8 sarı
Sağ tarafta 10 sarı vardır
2 sarı kütle çıkarılmalıdır
5. ☐ – 5 = 11 + 2 eşitliğinin bozulmaması için ☐ yerine gelecek sayıyı bulunuz.
☐ = 13 + 5 = 18
6. 5x + 2 · △ = 8 + 5x ifadesinde eşitliğin bozulmaması için △ yerine yazılabilecek sayıyı bulunuz.
5x + 2 · △ = 8 + 5x
2 · △ = 8 + 5x - 5x
2 · △ = 8
△ = 8 / 2 
△ = 4
7. ◯ + 4 = 15 – 8 eşitliğinin bozulmaması için ◯ yerine yazılabilecek sayı kaçtır?
A) 7 B) 5 C) 4 D) 3
◯ + 4 = 15 – 8
◯ = 7 - 4
◯ = 3
8. Yandaki dengede duran terazide her şeklin kütlesi, şeklin üzerindeki sayıya eşittir. Buna göre m’nin kaç birim
olduğunu bulunuz.
12 + m = 3 . 7
m = 21 -12
m = 9


Sayfa 108 Cevapları

 

ALIŞTIRMALAR
1. Aşağıda verilenlere ait matematiksel ifadeleri noktalı yerlere yazınız (Bilinmeyen sayısı x olarak alınız).
a. “Biri diğerinin 5 katının 2 eksiği olan sayı 5x - 2
b. “Biri diğerinin 2 katının 3 fazlası olan sayı 2x + 3
c. “Biri diğerinin 4 eksiği olan sayı x - 4
2. Aşağıdaki ifadelere ait denklemleri kurunuz (Bilinmeyen olarak x alınız). Kurulan denklemleri eşleştiriniz.
İfade Denklem
a. Bir kavanozdaki şekerlerin sayısının 4 katı 24’tür. --> II. 4x = 24
b. Bir kutudaki çikolataların sayısının 2 katının 6 fazlası 40’tır. --> V. 2x + 6 = 40
c. Ahmet’in bilyelerinin sayısının 3 katının 5 eksiği 40’tır. --> IV. 3x – 5 = 40
ç. Sude’nin öykü kitaplarının sayısının 5 eksiğinin 4 katının 2 fazlası 18’dir. --> III. (x – 5) · 4 + 2 = 18
3. “Ersin’in 70 fındığı vardır. Ersin’in fındık sayısı, Mehmet’in fındık sayısının 3 katından 4 fazladır.”
ifadesine ait denklemi kurunuz.
3x + 4 = 70
Mehmet x
4. Ezgi’nin evi ile okulu arası 10 km’dir. Ezgi bu yolun bir kısmını yürüyerek kalan kısmını otobüs ile gidiyor. Ezgi’nin otobüs ile gittiği yol, yürüyerek gittiği yolun 2 fazlasının 3 katı olduğuna göre Ezgi’nin yaya olarak gittiği yolu bulmak için gereken denklemi kurunuz (Yolu x olarak alınız.).
Yürüdüğü yol = x
Otobüsle gittiği yol 3x + 2
4x + 6 = 10
4x = 4
x = 1
5. “Bir dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğu, kısa kenarının uzunluğunun 3 katından 5 eksiktir. Dikdörtgenin çevre uzunluğu 38 cm olduğuna göre dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu kaç cm’dir?” ifadesine ait denklemi kurunuz.
Kısa kenar = x
Uzun kenar = 3x - 5
2x + 2 . (3x - 5) = 38
2x + 6x - 10 = 38
8x = 38 + 10
8x = 48
x = 6
6. Yandaki ABCD karesinin bir kenar uzunluğu x br’dir. KLMN dikdörtgeninin kısa kenar uzunluğu karenin
kenar uzunluğuna, uzun kenar uzunluğu da karenin kenar uzunluğunun 2 katına eşittir. KLMN dikdörtgeninin
çevre uzunluğu 42 cm olduğuna göre KLMN dikdörtgeninin çevre uzunluğunu veren denklemi yazınız
2x + 4x = 42
6x = 42
x = 7

Sayfa 113 Cevapları

 

ALIŞTIRMALAR
1. Aşağıdaki denklemlerde x’lerin değerlerini bulunuz.
a. x – 12 = 3 --> x = 12 + 3 --> x = 15
b. 4x – 7 = 3x + 9 --> 4x - 34 = 9 + 7 --> x = 16
c. 3(x + 2) + 2x = x – 14 --> 3x + 6 + 2x = x - 14 --> 5x + 6 = x - 14 --> 4x = -20 --> x = -5 
ç. 3x + 2(x – 4) = 4(x + 6) + 3 --> 3x + 2x - 8 = 4x + 24 + 3 --> 5x - 4x = 35 --> x = 35
2. Aşağıdaki denklemlerde bilinmeyenleri bulunuz.
a. x + 11 = 3(1 – x)
b. m – 4 + 3(m + 2) = m + 5
c. 3(a – 2) + 2(3 – a) = (2a + 3) – 4
ç. 2(k – 2) – (k + 4) = 4(k + 1)
d. 2t + 3 (t – 2) = 3(2 – t) – (t + 3)

3. Yandaki şekilde verilen dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğu, kısa kenarının uzunluğunun 3 katının 8 eksiğidir. Çevresi 80 cm olan bu dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğunu bulunuz.
2x + 2 . (3x - 8) = 80
2x + 6x - 16 = 80
8x = 80 + 16
8x = 96
x = 96 / 8
x = 12
4. Yandaki terazinin dengede durabilmesi için  kütlesinin değerini bulunuz (◯ =  3 kg’dır.).
 = x alalım
sol kefede 3 . 12 = 36 kg vardır
36 = 3x + 3 . 3 
36 - 9 = 3x 
27 = 3x 
x = 27/3
x = 9
 = 9 kg
5. Yandaki terazinin dengede olabilmesi  için kütlesinin değerini bulunuz ( cisimleri özdeştir.).
 = x olsun
12 = 2x + 8
12 - 8 = 2x
2x = 4
x = 2
 = 2

Sayfa 117 Cevapları

 

1. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara ikişer ikişer otururlarsa 5 öğrenci ayakta kalıyor. Üçer üçer otururlarsa 5 sıra boş kalıyor. Buna göre bu sınıftaki sıra ve öğrenci sayısını bulunuz.
Sıra sayısı x olsun
2x + 5 = 3 . (x - 5)
2x + 5 = 3x - 15
x = 20 sıra var
2x + 5 = 2 . 10 + 5 = 25 öğrenci 
2. 8 katının 5 eksiği, 5 katının 4 fazlasına eşit olan sayıyı bulunuz.
8x - 5 = 5x + 4
3x = 9
x = 3
3. Sude ile Aylin bir afet bölgesindeki çocukların ihtiyaçları için düzenlenen yardım kampanyasına toplam 300 TL göndermişlerdir. Sude’nin gönderdiği miktar, Aylin’in gönderdiği miktarın 2 katından 30 TL eksiktir. Buna göre Sude’nin yardım kampanyasına kaç TL gönderdiğini bulunuz.
Aylin x
Sude 2x - 30
x + 2x - 30 = 300
3x = 330
x = 110
Sude 2x - 30 = 2 . 110 - 30 = 190
4. Ardışık üç doğal sayının toplamı 129 olduğuna göre bu doğal sayılardan en büyüğünü bulunuz.
x + x + 1 + x + 2 = 129
3x = 126
x = 42
En büyüğü
x + 2 = 42 + 2 
x = 44
5. Turgay’ın yaşı, Seda’nın yaşının 3 katından 2 eksiktir. 4 yıl sonra ikisinin yaşları toplamı 66 olduğuna göre Turgay’ın yaşını bulunuz.
Turgay 3x - 2
Seda x
3x - 2 + 4 + x + 4 = 66
4x = 60
x = 15
Turgay'ın yaşı 
3x - 2 = 3 . 15 - 2 = 43
6. Aşağıda verilen sorular ile kutucuklardaki cevapları uygun biçimde eşleştiriniz.
a. Hangi sayının 3 eksiği –5’tir? // III - 2
b. Hangi sayının 3 fazlası, aynı sayının iki katının 7 eksiğine eşittir? // I - 10
c. Hangi sayının 3 katının 2 eksiği 25’tir? // IV - 9
ç. Hangi sayının 9 katı 36’dır? // II - 4
d. Hangi sayının 6 eksiği 7’dir? // V - 13
7. Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısı, erkek öğrencilerin sayısının 2 katından 7 eksiktir. Bu sınıfta 35 öğrenci olduğuna göre sınıftaki kız öğrencilerin sayısını bulunuz.
Erkek x
Kız 2x - 7
x + 2x - 7 = 35
3x = 42
x = 14
Kız 2x - 7 = 2 . 14 - 7 = 21
8. Dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın uzun kenarı, kısa kenarının 2 katından 4 m eksiktir. Çevresi 214 m
olan bu tarlanın uzun kenarı kaç metredir?
2x - 4
2x + 2 . (2x -4) = 214
6x = 222
x = 37
Uzun kenar 2x - 4 = 2 . 37 - 4 = 70
9. Yandaki ABC eşkenar üçgeninde |BC| = (2x + 1) cm ve üçgenin çevresinin uzunluğu 45 cm olduğuna göre x değeri kaçtır?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8
3. (2x + 1) = 45
6x + 3 = 45
6x = 42
x = 7

Sayfa 118-120 Cevapları

 

3. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
1. 4x + 2 – 3x – 4 ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) x + 1 B) 3x + 4 C) x – 2 D) 2x – 1
4x + 2 – 3x – 4 = x - 2
2. 5 · (2x – 4) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5x + 10 B) 5x – 20 C)10x – 15 D) 10x – 20
5 · (2x – 4) = 10x - 20
3. 4, 7, 10, 13, ... sayı örüntüsünün kuralı aşağıdakilerden hangisidir? (n harfini değişken olarak alınız)
A) 2n – 2 B) 3n + 1 C) 3n + 2 D) 2n + 4
4. Kuralı 4n + 8 olan sayı örüntüsünün 12. adımındaki sayı kaçtır?
A) 44 B) 48 C) 52 D) 56
4 . 12 + 8 = 56
5- Yukarıdaki şekil örüntüsündeki adımlara göre bilye sayıları verilmiştir. Buna göre 21. adımdaki bilye sayısı kaçtır?
A) 41 B) 38 C) 36 D) 34
2n - 1 = 2 . 21 - 1 = 41
6. 2 + ◯ = 9 + 4 eşitliğinin bozulmaması için “◯” yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) 7 B) 9 C) 11 D) 13
2 + ◯ = 9 + 4
◯ = 13 - 2
◯ = 11
7. “Hangi sayının 3 katının 9 fazlası, aynı sayının 5 katının 7 eksiğine eşittir?” ifadesinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 9x – 3 = 5x – 7 B) 9x + 3 = 7x – 5 C) 3x – 9 = 5x + 7 D) 3x + 9 = 5x – 7
8. Yandaki modelde terazi, denge durumunda bulunmaktadır. Küre şeklindeki cisimlerin üzerilerinde kütlelerini
gösteren sayılar yazmaktadır. Buna göre eşitliği sağlayan x değeri kaçtır?
A) 9 B) 7 C) 6 D) 5
5x = x + 28
4x = 28
x = 7
9. 6 = 6 eşitliği veriliyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerde doğru olanların başındaki kutucuğa “D”, yanlış olanların başındaki kutucuğa “Y” yazınız.
(Y) a. Eşitliğin her iki tarafına –2 eklendiğimizde eşitlik bozulur.
(Y) b. Eşitliğin her iki tarafını –1 ile çarptığımızda eşitlik bozulur.
(D) c. Eşitliğin her iki tarafına 4 eklediğimizde eşitlik bozulmaz.
(D) ç. Eşitliğin her iki tarafını 2 ile çarptığımızda eşitlik bozulmaz.
10. 4x + 5 · ☐ = 20 + 4x ifadesinde eşitliğin bozulmaması için yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) 4 B) 5 C) 10 D) 20
4x + 5 · ☐ = 20 + 4x
5 . ☐ = 20  
☐ = 4
11. 2(2x + 1) + 2x = 32 denkleminde x değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3 B) 5 C) 6 D) 8
2(2x + 1) + 2x = 32
4x + 2 + 2x = 32
6x = 30
x = 5
12. Aşağıdaki denklemlerden hangisinde x’in değeri –2’dir?
A) 5x – 10 = 10 B) 2x + 8 = 0 C) 3x – 4 = 2 D) 2x – 5 = x – 7
2 . (-2) - 5 = (-2) - 7
-9 = -9
13. x + 1 = –2x + 7 denkleminde x’in değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3
x + 1 = –2x + 7
3x = 6
x = 2
14. “Halime 22, Meliha ise 10 yaşındadır. Kaç yıl önce Halime’nin yaşı Meliha’nın yaşının 3 katıdır?” problemini çözmek için aşağıdaki denklemlerden hangisi çözülmelidir?
A) 22 + x = 3 · 10 – x B) 22 – x = 3 · (10 – x) C) 3x – 10 = 22 + x D) 3 · 10 + x = 22 – 2x
15. Üç sayıdan birincisi ikincisinin 4 eksiğine, üçüncüsü birincinin 3 katına eşittir. Bu üç sayının toplamı 59 olduğuna göre ikinci sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 8 B) 12 C) 14 D) 15
1. sayı x - 4
2. sayı x
3. sayı 3(x - 4)
x - 4 + x + 3(x - 4) = 59
5x - 16 = 59
5x = 75
x = 15
16. Aşağıdaki sorular ile kutucuklarda verilen cevapları uygun biçimde eşleştiriniz.
I. Hangi sayının iki katının 4 fazlası 16’dır? // b) 6 --> 2x + 4 = 16 --> 2x = 12 --> x = 6
II. Hangi sayının yarısının 3 katının 5 eksiği kendisidir? // c) 10 --> x /2 . 3 - 5 = x --> 3x / 2 - 5 = x --> x / 2 = 5 --> x = 10
III. Hangi sayının 4 katının 6 fazlası 26’dır? // d) 5 --> 4x + 6 = 26 --> 4x = 20 --> x = 5
IV. Hangi sayının 1/3 ’ünün 2 katının 1 fazlası 11’dir? // a) 15 --> x /3 . 2 + 1 = 11 --> 2x / 3 = 10 --> 2x = 30 --> x = 15 
V. Hangi sayının 2 katının 3 fazlası 9’dur? // ç) 3 --> 2x + 3 = 9 --> 2x = 6 --> x = 3
17. Yaşını sorduğunuz birisi size, “Benim yaşımın 4 fazlasının 2 katının 1 fazlası, en büyük iki basamaklı doğal sayıdır.” diye cevap veriyor. Bu kişinin yaşı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 48 B) 47 C) 45 D) 44
2(x + 4) + 1 = 99
2x + 8 + 1 = 99
2x = 90
x  = 45
 
18. Uzun kenarı kısa kenarının 2 katı olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin çevresine üç sıra dikenli tel çekilmek isteniyor. Bu iş için toplam 162 m tel gerektiğine göre bahçenin uzun kenar uzunluğu kaç metredir?
A) 26 B) 24 C) 20 D) 18
ç = 6x 3 sıra olduğu için
18x = 168
x = 9
uzunkenar = 2 . 9 = 18
19. Aşağıdaki denklemlerin hangisinde bilinmeyenin değeri 5’tir?
A) –2x + 2 = 1 B) 4x – 9 = 11 C) x – 5 = 5 D) 2x – 3 = 2
4x – 9 = 11 --> 4x = 20 --> x = 5
20. Yandaki şekil, kısa kenarı (2x + 3) cm olan dört tane eş dikdörtgenden oluşmuştur. Şeklin çevresi 238 cm olduğuna göre x’in değeri kaçtır?
A) 2 B) 5 C) 7 D) 11
2 (6x + 9) + 2 (8x + 12) = 238
12x + 18 + 16x + 24 = 238
28x = 196
x = 7
21. Asuman, 190 sayfalık bir kitabı üç günde okuyor. Asuman, ikinci gün birinci günden 20 sayfa fazla, üçüncü gün ise birinci günden 25 sayfa eksik okumuştur. Buna göre Asuman, ikinci gün kaç sayfa kitap okumuştur?
A) 85 B) 90 C) 95 D) 105
1. gün x
2. gün x + 20
3. gün x - 25
x + x + 20 + x - 25 = 190
3x - 5 = 190
3x = 195
x = 195/3
x = 65

Sayfa 125 Cevapları

 

ALIŞTIRMALAR
1. 40 tanesi 36 TL olan limonların 1 tanesi kaç TL’dir?
36 / 40 = 9 / 10 = 0,9 TL
2. Bir karışım, 18 litre A maddesinden, 27 litre B maddesinden oluşmuştur. Bu durumda, 1 litre A maddesine karşılık kaç litre B maddesine ihtiyaç vardır?
27/18 = 3/2
3. 6 kg yoğurttan 18 litre ayran yapılabiliyor. Bu durumda;
a. 1 kg yoğurttan kaç litre ayran yapılır? // 18/6 = 3
b. 1 litre ayran yapabilmek için yaklaşık kaç kg yoğurda ihtiyaç vardır? // 6/18 = 1/3
4. 12 litre motorin 62,4 TL olduğuna göre motorinin litre fiyatını bulunuz.
62,4 / 12 = 624 / 120 = 156 / 30 = 78 / 15 = 26 / 5
5. 3 kg limondan 15 litre limonata elde edilebilirse;
a. 1 litre limonata yapabilmek için kaç kg limon gerekir? // 3/15 kg
b. 1 kg limondan kaç litre limonata yapılır? // 15/3 = 5 lt

Sayfa 129 Cevapları

 

ALIŞTIRMALAR
1. Bir otobüsteki yolculardan 18 tanesi kadın, 24 tanesi erkektir. Bu gruptaki kadınların sayısının erkeklerin sayısına oranını bulunuz.
K / E = 18 / 24 = 3 / 4
2. Bir kümesteki tavukların sayısının ördeklerin sayısına oranı 4/5’tir. Kümeste 16 tavuk vardır. Buna göre kümesteki ördeklerin sayısı kaçtır?
A) 12 B) 16 C) 18 D) 20
T / Ö = 4 / 5 = 16 / x
x = 20 Ördek
3. İki arkadaştan Meliha’nın 168, Murat’ın 212 fındığı vardır. Murat, fındıklarından 12 tanesini Meliha’ya verirse Meliha’nın fındıklarının sayısının Murat’ın fındıklarının sayısına oranını bulunuz.
Meliha 180
Murat 200
180 / 200 = 9 / 10
4. Bir sınıfta 14 kız, 13 erkek öğrenci vardır. Dönem başı olduğu için sınıflar arası öğrenci değişiminde sınıfa 3 erkek, 5 kız öğrenci gelmiş; sınıftan 2 erkek, 4 kız öğrenci ayrılmıştır. Bu durumda sınıftaki kız öğrencilerin erkek öğrencilerin sayısına oranı kaçtır?
K = 15
E = 14
15 / 14 = K / E
5. Ülkemize farklı ülkelerden gelen bir turist kafilesinde 40 İspanyol, 25 Japon ve 14 İngiliz turist vardır.
Buna göre;
a. İspanyol turistlerin sayısının tüm turist sayısına oranını bulunuz. // 40/79
b. İngiliz turistlerin sayısının İspanyol turistlerin sayısına oranını bulunuz. // 14 / 40 = 7 / 20
c. Japon turistlerin sayısının İngiliz turistlerin sayısına oranını bulunuz. // 25 / 14
ç. Japon turistlerin sayısının İspanyol turistlerin sayısına oranını bulunuz. // 25 / 40 = 5 / 8
6. Bir inşaat ustası, 100 teneke harç hazırlamak için 80 teneke kum, 8 teneke çimento ve 12 teneke su kullanmıştır (Her bir malzeme için kullanılan tenekeler eş hacimlidir.). Buna göre aşağıdakilerden doğru olanların önündeki kutucuğa “D”, yanlış olanların önündeki kutucuğa “Y” yazınız.
(D) a. Suyun karışıma oranı 0,12’dir.
(Y) b. Çimentonun kuma oranı 0,8’dir. // 0,1
(Y) c. Kumun suya oranı 5,6’dır. // 80/12 = 20/3
(Y) ç. Çimentonun karışıma oranı 0,8’dir. // 12/8 = 1,5
(D) d. Suyun çimentoya oranı 1,5’tir.

Sayfa 136 Cevapları

 

ALIŞTIRMALAR
1. Aşağıdaki doğru orantılı eşitliklerde verilmeyenleri bulunuz.
a) 17/4 = x/8 // x = 34
b) 9/y = 27/12 // y = 4
c) z/11 = 21/33 // z = 7
ç) t-3/14 = 72/63 // t - 3 = 16 --> t = 19
2. 12 kg elma 15 TL ise 4 kg elma kaç TL’dir?
12 kg 15 TL
4 kg  x TL
----------------------
12x = 60
x = 5
3. 2 kg fiyatı 24 TL olan pul biberin 400 gramının fiyatı kaç TL’dir?
2000 gr   24 TL
400  gr     x TL
--------------------
2000x = 9600
x = 9600/2000
x = 4,8 TL
4. Bir işçi bir işin 2/17 ’sini 4 saatte bitirebilmektedir. Bu işçinin işin tamamını kaç saatte bitirebileceğini
bulunuz.
2/17   4
1       x
----------
2x/17 = 4
x = 17 . 4 / 2
x = 34 saat
5. Tanesi 45 kr. olan bilyelerden 34 tane alan Ali’nin markete kaç TL ödemesi gerektiğini bulunuz.
34 . 45 / 100 = 15,3 TL
6. 3 tanesi 16 TL olan kalemlerden 15 tane alan öğrencinin kaç TL ödeyeceğini bulunuz.
3     16
15   x
--------
3x = 15 . 16
x = 15 . 16 / 3
x = 80 TL
7. Bir grupta spor yapanların sayısının spor yapmayanların sayısına oranı 5 3 ’tir. Grupta 48 kişi olduğuna göre;
Spor yapan 3k
Spor yapmayan 5k
Toplam 8k
8k = 48
k = 6

a. Bu grupta kaç kişinin spor yaptığını bulunuz. // 3k = 18
b. Bu grupta kaç kişinin spor yapmadığını bulunuz. // 5k = 30
c. Spor yapanların sayısının tüm gruptakilerin sayısına oranını bulunuz. // 18/48 = 3/8
8. Ördek ve kazların bulunduğu bir kümeste ördeklerin sayısının kazların sayısına oranı 2/3 ’tür. Ördeklerin
sayısı 12 olduğuna göre kümesteki hayvanların toplam sayısını bulunuz
Ördek / Kaz = 2/3 = 12/K
Kaz 18
Ördek 12
18 + 12 = 30

Sayfa 139 Cevapları

 

ALIŞTIRMALAR
1. Aşağıdaki orantılarda orantı sabitini bulunuz.
a) x/y = 4/12 = 1/3
b) a/b = 15/5 = 3
c) m/n = 9/15 = 3/5 
ç) s/t = 0,2/0,5 = 2/5
2. Yandaki tabloya göre x ile y arasındaki orantı sabitini bulunuz.
x/y = k
12/4,5 = k = 120/45 = 8/3
3. a ve b sayıları doğru orantılıdır. a = 12 olduğunda b = 20 oluyor. Buna göre bu orantının orantı sabitini bulunuz.
a/b = k --> 12/20 = k --> k = 3/5
4. Yanda verilen tabloda A ve B çoklukları doğru orantılı çokluklardır. Buna göre
a. x + y toplamının değerini bulunuz. // A/B = k --> k = 8/12 = 2/3
b. Orantının orantı sabitini bulunuz.  
x/18 = 2/ 3 --> x = 12 
16/y = 2/3 --> y = 24
x + y = 12 + 24 = 36
5. Aşağıda tabloda verilen doğru orantının orantı sabitini bulunuz.
Salça/Domates = 2/8 = 1/4 = k
6. a ile b doğru orantılıdır. a = 3 iken b = 5 olduğuna göre;
a. Orantı sabitini bulunuz. // a/b = 3/5 = k
b. a = 24 iken b değerini bulunuz. // 24/b = 3/5 --> b = 40

Sayfa 143-144 Cevapları

 

ALIŞTIRMALAR
1. Saatteki hızı 60 km/sa. olan bir kamyon, gideceği yere 10 saatte giderse bu kamyonun aynı yolu 75 km/sa.
hızla kaç saatte gidebileceğini ve orantı sabitini bulunuz.
60 . 10 = k
k = 600
75 . t = 600
t = 600 / 75 
t = 8 saat 
2. (x – 4) ile (y + 3) ters orantılıdır. x = 6 iken y = 2 ise x = 5 iken y’nin alabileceği değeri ve orantı sabitini
bulunuz.
(x - 4) . (y + 3) = k
2 . 5 = k
k = 10
(5 - 4) . (y + 3) = 10
y + 3 = 10
y = 7
3. Bir evin duvarları boyanacaktır. 1 işçi, bu evi yalnız başına 12 günde boyayabiliyor. Aynı hızda çalışan işçilerin sayısına göre bu evi kaç günde bitireceklerine ait tablo yanda verilmiştir. Buna göre;
Tablo: İşçi sayısına göre bir duvarı boyama süresi
İşçi sayısı1234
Gün sayısı12643
a. Tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz. 
b. Orantı sabitini bulunuz. // k = 12
4. Aşağıdaki ifadeleri inceleyiniz. Doğru olan ifadelerin önündeki kutucuğa “D”, yanlış olan ifadelerin önündeki kutucuğa ise “Y” yazınız.
(D) a. “Aynı güçte 2 işçi bir işi 6 günde yaparsa aynı işçilerden 4 işçi aynı işi 3 günde yapar.” ifadesi ters orantıya örnektir.
(Y) b. “8 kg zeytinden 1 litre zeytinyağı elde edilirse 56 kg zeytinden 7 litre zeytinyağı elde edilir.” ifadesi ters orantıya örnektir.
(D) c. “Aynı kapasitede su akıtan 10 musluk, havuzu 14 saatte doldurursa 6 musluk aynı havuzu 20 saatte doldurur.” ifadesi ters orantıya örnektir.
(D) ç. “10 litre sütten 1 kg tereyağı elde edilirse 25 litre sütten 2,5 kg tereyağı elde edilir.” ifadesi doğru orantıya örnektir.
(Y) d. “Bir yarışmacı 150 km’lik yolu 30 saatte koşarsa bu yarışmacı 100 km yolu 25 saatte koşar.” ifadesi ters orantıya örnektir.
5. Aşağıdaki cümleleri uygun sözcük ya da sayılarla tamamlayınız.
a. Eşit miktarda su akıtan 5 musluk, boş havuzu 10 saatte doldurursa 2 musluk boş havuzu 25 saatte doldurur.
b. Eşit hızda çalışan 8 işçi bir işi 9 günde yaparsa 12 işçi aynı işi 6 saatte yapar.
c. Aynı güçteki 10 traktör, bir tarlayı 6 saatte sürerse 3 traktör aynı tarlayı 20 saatte
sürer.
ç. 70 kişiye 28 gün yetecek gıda maddesi, 14 kişiye 140 gün yeter.
6. Yandaki tabloda verilenlere göre;
a. Orantı sabitini bulunuz. // k = 12
b. n = 7 için m değerini bulunuz. // 84
c. m = 108 için n değerini bulunuz. // 108/n = 12 --> n = 9
7. Aşağıda verilen çokluklardan hangisi ters orantılı çokluklardır?
A) Usta sayısı – Yapılan işin süresi
B) Yolun uzunluğu – Tüketilen benzin miktarı
C) İşçi sayısı – Yapılan yol
D) Kullanılan su miktarı – Su faturası
Cevap A ve C

Sayfa 151 Cevapları

 

ALIŞTIRMALAR
1. 42 m kumaştan 15 pantolon dikilmektedir. Buna göre aynı ölçülerde 20 pantolon kaç metre kumaştan dikilir?
15   42
20   x
--------
15x = 20 . 42
x = 20 . 42 / 15
x = 56
2. Aynı güç ve nitelikteki 20 usta, bir duvarı 6 günde örerse aynı ustalardan 5 tanesi bu duvarı kaç günde örer?
20    6 
5      x
-----------
20 . 6  = 5 . x
x = 120/5
x = 24
3. 18 kg vişne ile 7 kg şeker karıştırılarak reçel yapılıyor. Buna göre 100 kg reçel yapabilmek için kaç
kg şekere ihtiyaç vardır?
25 kg   7
100 kg x
-----------
25x = 100 . 7 
x = 700/25
x = 28 kg şeker
4. x ve y maddelerinden oluşmuş bir karışım, x/y = 5/7 oranında karıştırılarak elde ediliyor. 720 gram karışım
elde etmek için kaç gram y maddesine gerek vardır?
x = 5k
y = 7k
12k = 720
k = 60
y = 7k = 7 . 60 = 420
5. 10 ve 20 yaşlarında iki arkadaş topladıkları 330 tane kestaneyi yaşları ile doğru orantılı olacak şekilde paylaşıyorlar. Her birinin payına düşen kestane sayısını bulunuz.
30k = 330
k = 330/30
k = 11
10k = 10 .11 = 110
20k = 20 . 11 = 220
6. Bir esnafın 500 TL’ye mal ettiği bir x malını;
a. 1/4 oranında kârla (artışla) kaç TL’ye sattığını bulunuz. // 500/4 = 125 --> 500 + 125 = 625
b. 1/5 oranında zararla (indirimle) kaç TL’ye sattığını bulunuz. // 500/5 = 100 --> 500 - 100 = 400 TL
7. Bir mağaza sahibi, maliyeti 200 TL olan bir malı önce 1/4 oranında kârla satma kararı almış, sonra kararını
değiştirerek bu malı kârlı satış fiyatı üzerinden 1/4 1 oranında zararla satmıştır. Son durumda mağaza
sahibinin kâr - zarar durumunu bulunuz.
200/4 = 50
250/4 = 62,5 TL zarar
250 - 62,5 = 187,5
200 - 187,5 = 12,5 TL zarar
8. Gerçekte 15 km olan bir uzunluğun 1 / 60 000 ölçekli bir haritada kaç cm olarak çizilebileceğini bulunuz.
15000000 / 60000 = 150 cm
9. 1/10 000 ölçekli bir planda 4 cm olarak gösterilen bir uzaklığın gerçekte kaç metre olduğunu bulunuz.
4 . 10000 = 40000 
10. A noktası ile B noktası arası gerçekte 2800 m’dir. Bu mesafe bir krokide 7 cm olarak gösterilmiştir.
Bu krokinin ölçeğini bulunuz.
1/400
11. Bir haritada 4 cm ile gösterilen uzunluk gerçekte 24 km’dir. Aynı haritada 1,6 cm ile gösterilen uzunluk
gerçekte kaç km’dir?
4 cm   24
1,6     x
-----------
4x = 24 . 1,6
x = 9,6 km
12. 108 km’lik uzunluğun 18 cm olarak gösterildiği bir haritanın ölçeğini bulunuz.
10800000/18

Sayfa 158 Cevapları

 

ALIŞTIRMALAR
1. 90 sayısı, 360’ın % kaçıdır? 
360 . x / 100 = 90
x = 25
%25
2. 150 sayısı, 30 sayısının % kaçıdır?
30 . x / 100 = 150
x = 500
% 500
3. 180 sayısının yüzde kaçı 135’tir?
180 . x / 100 = 135
x = 75
% 75
4. 72 sayısının yüzde kaçı 108’dir?
72 . x / 100 = 108
x = 150
% 150
5. 48 sayısı, 120’nin yüzde kaçıdır?
120 . x / 100 = 48
x = 40
% 40
6. 100’ün yüzde kaçı 106’dır?
%6 sı
7. Bir K sayısının %21’i L sayısının %84’üne eşittir. L sayısı, K sayısının yüzde kaçıdır?
K . 21/100 = L . 84 / 100
K = 4L
100 / 4 = 25
% 25

Sayfa 161 Cevapları

 

ALIŞTIRMALAR
1. 160 sayısının %20 fazlasını bulunuz.
160 . 20 / 100 = 32
160 + 32 = 192
2. 420 sayısının %30 eksiğini bulunuz.
420 . 30 / 100 = 126
420 - 126 = 294
3. 120 sayısının;
a. %15 fazlasını bulunuz. // 120 . 15 / 100 = 18 --> 120 + 18 = 138
b. 1,15 ile çarpımını bulunuz. // 120 . 115 / 100 = 138
c. %15 eksiğini bulunuz. // 120 . 15 / 100 = 18 --> 120 - 18 = 102
ç. 0,85 ile çarpımını bulunuz.
Yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra;
d. a ile b şıklarındaki bulduğunuz değerleri karşılaştırınız.
e. c ile ç şıklarındaki bulduğunuz değerleri karşılaştırınız.
4. 1200 sayısının %30 fazlasının %50 eksiğini bulunuz.
1200 . 130 / 100 - 1200 . 50 / 100 = 1560 - 600 = 960
5. 10 sayısının %70 eksiğinin %700 fazlasını bulunuz.
10 . 30 / 100 = 3
3 + 21 = 24
6. Aşağıdaki cümleleri uygun ifadeler kullanarak tamamlayınız.
a. Bir sayıyı 1,03 ile çarpmak bu sayıyı % 3 arttırmaktır.
b. Bir sayıyı 0,61 ile çarpmak bu sayıyı % 39 azaltmaktır.
c. Bir sayıyı 124/100 ile çarpmak bu sayıyı %24 arttırmaktır.
ç. Bir sayıyı 83/100 ile çarpmak bu sayıyı %17 azaltmaktır.
7. Aşağıdaki tabloda bazı ürünlerin indirimsiz satış fiyatları ve indirim oranları verilmiştir. Ürünlerin indirimli satış fiyatlarını tabloda noktalı yerlere yazınız. 
Tablo: Bazı ürünlerin indirimsiz ve indirimli satış fiyatları
Ürün adıBuzdolabıÇamaşır makinesiAyakkabıTakım elbiseBilgisayar
İndirimsiz satış fiyatı (TL)12807801803001200
İndirim (%)2515406035
İndirimli tutarı (TL)320 11772180420
İndirimli satış fiyatı (TL)960663108120780
8. Gülçin Hanım, haziran ayında aldığı otomobili eylül ayında %10 kârla 52 800 TL’ye satıyor. Buna göre Gülçin Hanım’ın otomobilini kaç liraya aldığını bulunuz.
x . 110 / 100 = 52800
x = 48000

Sayfa 167 Cevapları


DİĞER SAYFALARIN CEVABI YÜKLENECEKTİR, TAKİPTE KALINIZ...
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...