8. Sınıf İnkılap Tarihi Cevapları Meb Sayfa 100-131 Arası

Sayfa 100 CevabıSorua. Hangi maddeler Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığını kazanmasına katkı sağlamıştır?
 • CevapKapitülasyonlar kaldırılacak. Osmanlı borçları: Duyun-u Umumiye teşkilatı kaldırılacak. Borçlar Türkiye ile Osmanlı Devleti’nden ayrılan diğer devletler arasında paylaştırılarak ödenecek.
Soru: b. Hangi madde ile Yunanistan savaş suçu işlediğini kabul etmiştir?
 • Cevap: Yunanistan Karaağaç ve çevresini savaş tazminatı olarak Türkiye’ye verecek maddesidir.

Sayfa 102 CevabıSoru: A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1. Millî Mücadele Dönemi’nde, Anadolu halkının işgalleri önlemek için kendi imkânlarıyla oluşturduğu yerel direniş kuvvetlerine…………..Kuvâ-yı Millîye,.………………..denir.
2. Mustafa Kemal, TBMM’de çıkarılan…..Başkomutanlık,. …..Yasası ile ordumuzun başına geçmiştir.
3. Mustafa Kemal, ordumuzun ihtiyaçlarını halkın imkânlarıyla karşılamak için…..Tekalif-i Millîye,..  Emirlerini yayınlamıştır.
4. Lozan Antlaşması’nda,……….Musul. ...sorunundan dolayı Irak sınırı çözüme kavuşturulamamış, bu sorunun çözümü Türkiye ile İngiltere arasında dokuz ay içinde yapılacak ikili görüşmelere bırakılmıştir.
5. Lozan Antlaşması’nda………Düyûn-u Umûmiye… …Teşkilati kaldırılmış ve Osmanlı borçları, Türkiye ile son dönemde Osmanlı Devleti’nden ayrılan veya toprak alan devletler arasında paylaştirılmıştir.
6. Ermenistan ile imzalanan. ..Gümrü. .Antlaşması, TBMM’nin imzaladığı ilk antlaşmadır.
B. Aşağıdaki soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.
Soru: 1. I. İnönü Savaşı’nın dış politika açısından sonuçları nelerdir? Açıklayınız.
 • Cevap1) I İnönü savaşı Dünya basınının ilgisini Türk Ulusunun direnişine yöneltmiştir.
  2) Türk toplumunun Anadolu topraklarında askeri bir direniş oluşturamayacağını düşünen İtilaf devletleri durumu tekrar  gözden geçirmek mecburiyetinde kalmıştır.
  3) İtilaf devletlerini Sevr Anlaşmasını imzalatmak amacıyla bir takım maddeleri hafifletme ve bunu da Londra’da yapılan bir görüşmede gözden geçirmek mecburiyetinde bırakmıştır.
  4) Rus Devleti ile uzun bir zaman süren toplantılar bir neticeye bağlanmamış ve 16 mart 1921 tarihinde Moskova Anlaşması yapılmıştır.
  5) Moskova Anlaşmasının öncesinde 1 mart 1921 tarihinde İngilizlerin hakimiyetinden kaçıp Türkiye gibi Sovyet Rusyadan yardım almaya çabalayan Afganistan devleti ile de bir yardımlaşma anlaşması düzenlendi, İki devlet yapılan anlaşmayla Doğu’yu işgal altına almak veya sömürge haline getirmeye çabalayan emperyalizme karşı beraber savaşma kararı vermişlerdir.
  6) Afganistan Türklerin halifeliği elinde bulundurması nedeniyle İslam toplumundaki üstünlüğünü kabullenmiş ve Türkiye de Afganistan’a muallim ve subaylar yollayarak eğitim için yardım etmeyi kabullenmişti.
Soru: 2. Sakarya Savaşı’nın sonuçları nelerdir?
 • Cevap:
 • Sakarya savaşı sonucunda Türkler galip geldi ve büyük bir zafer kazandı.
 • 1683’ten o güne kadar Türklerin geri çekiliş çalışmaları bu zafer ile son buldu.
 • Milli mücadele sürecinde Türklerin son savunma savaşı olmuştur.
 • Yunanlılar savaş sırasında savunmaya geçtiklerinde Türkler taarruza geçmişlerdir.
 • İtalyanlar Anadolu’yu terk etti.
 • Türkler ile Fransızlar arasında Ankara Antlaşması imzalandı.
 • Sovyet Rusya’nın hakimiyeti altında bulunan Kafkas Cumhuriyetleri ile TBMM arasında KArs Antlaşması imzalandı.
 • 2 Ocak 1922 tarihinde Ukrayna ile dostluk antlaşması yapıldı ve bu antlaşmada Moskova antlaşmasının hükümleri tekrarlandı.
 • Sakarya Savaşından sonra Mustafa Kemal’e TBMM tarafından “Gazilik” unvanı ve “Mareşallik” rütbesi verildi.
 • Türklerin en büyük kaybı bu savaşta olmuştur.
Soru: 3. Kuvâ-yı Millîye Birliklerinin kaldırılma gerekçeleri nelerdir? Açıklayınız.
 • Cevap:Düşmanı yurttan atmakta güçsüz olmasıdır.
  *İşgalleri tamamıyla durduramamıştır.
  *Düzenli ve disiplinli ordu olmadığı için yetersiz kalmasıdır.
  *Hiçbir otorite kabul etmemeleridir.
  *İhtiyaçların karşılanmasında zor kullanıyor olmalarıdır.
  *Bazı muharebelerin başarısız olmasıdır.
  *Düzenli ordunun kurulmuş olmasıdır.
  *Bazı suçluları yargısız infaz etmeye çalışmalarıdır.
Soru: 4. İtilaf Devletlerinin Londra Konferansı’nı toplamaktaki asıl gayeleri nedir?
 • Cevap:Birinci Dünya Savaşı sonuçlarından tam anlamıyla memnun olmayan İtilaf Devletleri, İstanbul ve Ankara Hükümetlerine karşı masada bir başarı kazanmak istemiş ve isteklerini dikte etmeye başlamıştır. Doğuda, batıda ve güney cephelerinde zaferlerin yaşanması gibi nedenler de İtilaf Devletleri’nin rövanş isteğini arttırmıştır.
  İtilaf Devletleri’nin Londra Konferansı’nı toplamaktaki asıl gayeleri Sevr Antlaşması’nın maddelerini hafifleterek Türk komisyonuna kabul ettirmek istemeleri olmuştur. Böylece savaş meydanında yapamadıklarını masa başında yapmak istemişlerdir.
  İtilaf Devletleri, bütün bu girişimlerine rağmen sonuç olarak istediğini tam manasıyla elde edememiştir. Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçları İkinci Dünya Savaşı’nın nedenleri olmuştur.
Soru: 5. Lozan Antlaşması’nda Boğazların yönetimi nasıl karara bağlanmıştır?
 • Cevap:Lozan Antlaşması’nda boğazların yönetim şekli Türklerin ikinci planda kaldığı bir yönetim anlayışı olmuştur. Bu nedenle daha sonra değiştirilecek bir yönetim anlayışı olarak sorun olmaktan çıkarılmıştır. Lozan’da kabul edilen bu durum daha sonra Montrö Antlaşması ile sorun olmaktan çıkarılmıştır. Türkler yeniden boğazlar üzerinde söz sahibi olmaya başlamıştır.
  Lozan maddelerin daha sonradan delinerek karar bağlanmasında boğazlar ve Hatay sorunu olmuştur. Lozan tarihi bir antlaşma olmuştur.
  Lozan’da boğazların yönetim kararı şu şekildedir:
  *Boğazlar belli bir komisyona verilmiştir.
  *Müdahale hakkı Milletler Cemiyeti’ne verilmiştir.
  *Ticaret gemileri serbest hale getirilmiştir.
  *Savaş gemileri sınırlandırılmıştır.
  *Boğazlar askerden arındırılmıştır.


Sayfa 103 Cevabı


Soru1. Mustafa Kemal’in Millî Mücadele’nin askerî safhasındaki faaliyetlerini açıklarken aşağıdaki unvan veya sıfatlardan hangisini kullanamayız?
A) Gazi Mustafa Kemal
B) TBMM Başkanı Mustafa Kemal
C) Temsil Heyeti Başkanı Mustafa Kemal
D) Başkomutan Mustafa Kemal
 • CevapC
Soru:2. I. Yunan ordusu İnönü mevkisinde durduruldu.
II. İtilaf Devletleri Sevr Antlaşması’nı silah zoruyla kabul ettiremeyeceklerini anladılar.
III. …?…
IV. TBMM’nin varlığı İtilaf Devletleri tarafından resmen tanındı.
Yukarıdaki gelişmeler neden-sonuç ilişkisi içinde düşünüldüğünde soru işareti olan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Lozan Konferansı
B) Londra Konferansı
C) Gümrü Antlaşması
D) Mudanya Ateşkes Antlaşması
 • CevapB
Soru:3. Millî Mücadele’nin zaferle sonuçlandığını gösteren ilk diplomatik belge aşağıdakiler- den hangisidir?
A) Ankara Antlaşması
B) Lozan Barış Antlaşması
C) Moskova Antlaşması
D) Mudanya Ateşkes Antlaşması
 • CevapD
Soru:4. Lozan Antlaşması’nın aşağıdaki hangi maddesi ile yabancı devletlerin Türkiye’nin iç işlerine karışması engellenmiştir?
A) Azınlıkların Türk vatandaşı sayılarak Türklerle eşit haklara sahip olması
B) Boğazların yönetiminin uluslararası bir komisyona bırakılması
C) Irak sınırının, Türkiye ile İngiltere arasında yapılacak ikili görüşmelere bırakılması
D) Yunanistan’ın savaş tazminati olarak Kara- ağaç’ı Türkiye’ye bırakması
 • CevapA
Soru:5. İtilaf Devletleri Millî Mücadele yıllarında düzenlenen uluslararası konferanslarda Türk tarafını bölmeyi düşünmüşlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletlerinin bu düşüncesinin kaynağını yok etmiştir?
A) Saltanatin kaldırılması
B) İstiklal Marşı’nın kabulü
C) Sakarya Muharebesi’nin kazanılması
D) TBMM’nin açılması
 • Cevap: A
Soru:6. Lozan Antlaşması, aşağıdaki antlaşmalardan hangisini geçersiz kılmıştir?
A) Ankara Antlaşması
B) Kars Antlaşması
C) Moskova Antlaşması
D) Sevr Antlaşması
 • CevapD
Soru:7. I. Eskişehir-Kütahya Muharebeleri
II. Sakarya Savaşı
III. Büyük Taarruz
Yukarıdaki muharebelerden hangisi ya da hangilerinde ordumuzun başında Mustafa Kemal Paşa vardır?
A) Yalnız III B) II ve III
C) I ve III D) I, II ve III
 • CevapB
Soru:8. I. Londra Konferansı’na davet edilmesi
II. Lozan Antlaşması’nın imzalanması
III. Başkomutanlık Yasası’nın çıkarılması
Yukarıdakilerden hangileri TBMM’nin güç ve etkinliğinin arttığının kanıtı olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I B) I, II, III
C) I ve II D) II ve III
 • CevapC
Soru:9. Millî Mücadele Dönemi’nde, Türkiye’nin gelecekteki eğitim politikalarını belirlemek için toplanan kongrenin adı aşağıdakiler- den hangisidir?
A) Maarif Kongresi B) Erzurum Kongresi C) Sivas Kongresi D) İktisat Kongresi
 • CevapA

Sayfa 104 Cevabı


Soru: Ç. Aşağıda Millî Mücadele Dönemi’nde yaşanan bazı diplomatik gelişmeler hakkında bilgiler verilmiştir. Açıklamalardan hareketle verilen olayların isimlerini tespit edip tarih şeridine yerleştiriniz.
1. Bu antlaşma ile Doğu Cephesi kapanmış ve bölgedeki askerî birliklerin bir kısmı Bati Cephesi’ne kaydırılmıştir.
 • CevapGümrü Antlaşması,
2. Bu konferans ile İtilaf Devletleri TBMM’nin varlığını resmen tanımışlardır.
 • CevapLondra Konferansı ,
3. Bu antlaşma ile Sovyet Rusya Misakımillî’yi tanıdığını beyan etmiştir.
 • CevapMoskova Antlaşması,
4. Kafkas Cumhuriyetleri ile imzalanan bu antlaşma ile Türkiye’nin doğu sınırı son şeklini almıştir.
 • CevapKars Antlaşması,
5. İlk defa bir İtilaf Devleti TBMM ile antlaşma imzalamıştir. Bu antlaşma, ile güney bölgeleri büyük oranda düşman işgalden temizlenmiştir.
 • CevapAnkara Antlaşması,
6. Bu antlaşma ile Millî Mücadele’nin askerî safhası sona ermiştir.
 • CevapMudanya Ateşkes Antlaşması,
7. Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan antlaşmalar içinde en uzun ömürlü olanıdır. Bu antlaşma ile Türkiye Cumhuriyetimin varlığı yabancı devletler taratindan resmen kabul edilmiştir.
 • CevapLozan Antlaşması

Sayfa 107 CevabıSoru1. Atatürk, cumhuriyetin Türk milletinin karakter ve geleneklerine en uygun yönetim biçimi olduğu düşüncesindedir. Bu düşüncesinin dayanakları nelerdir?
 • CevapÇünkü geçmişten günümüze Türklerde halk her zaman yönetimin içinde olmuştur. Kendi seçtiği hakanları kendisini yönetmesi için görevlendirmiştir. Bunun yanında Türklerin özgürlükçü ve bağımsızlıklarına düşkün olması da bu kararda etkilidir. 
Soru: 2. Halifelik kurumunun “laik devlet” anlayışıyla uyuşması mümkün müdür?
 • CevapHalifelik, Hz. Muhammed’den sonra Müslümanlar’ın yönetimini üstlenen kurumdur. Laiklik ise, Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil, akla ve bilime dayandırılması, fakat kimsenin inancına ve vicdan hürriyetine karışılmamasıdır. Halifelik’le laiklik birbirinin zıddıdır. Bu nedenle Halifelik Kurumunun “Laik Devlet” anlayışıyla uyuşması mümkün değildir.
Soru: 3. Medeni Kanun ile kadınlar hangi hakları elde etmişlerdir? Araştırınız.
 • CevapTürk medeni kanunu ile kadınların elde ettiği haklar, Türk medeni kanunu ile kadınlarımıza tanınan haklar konusunda sizlere bilgi vereceğiz.Türk medeni kanunu ile kadınların elde ettiği haklar;
  – Darülfünun karma eğitime geçerek bayanlara da eğitim vermeye başladı.
  – Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte kadınlara verilecek haklar konusunda yapılan düzenlemeler daha da hızlandı.
  – Tevhid-i Tedrisat kanunun çıkarılmasıyla birlikte eğitim laikleştirildi ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine girdi. Kızlar da erkekler gibi eşit eğitim görmeye başladılar.
  – Erkeği tek taraflı boşanması Türk medeni kanunu ile rafa kaldırıldı. Kadınların da boşanma hakkı, velayet hakkı, malları üzerinde tasarruf hakkı gibi hakları oldu.
  – Çıkarılan belediye yasası ile birlikte kadınlara belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı verildi.
  – Kadınların ve çocukların korunması için kanun düzenlemeleri yapıldı.
  – Kız öğrencilere meslek eğitimi vermek ve teknik eleman olarak yetiştirmek amacıyla Kız Teknik Öğretim Müdürlüğü faaliyete geçirildi.
  – Kadınlara köy muhtarı olma, ihtiyar meclisine seçilme hakları tanındı.
Soru: 4. Atatürk Dönemi’nde devlet tarafından kurulan işletmeler hakkında araştırma yapınız.
 • Cevap:
 • Anadolu Ajansı
  *Ankara Hukuk Fakültesi
  *Atatürk Orman Çiftliği
  *Bursa Merinos Halı Fabrikası
  *Çocuk Esirgeme Kurumu
  *Demiryolları ve Limanlar Genel Müdürlüğü
  *Devlet Hava Yolları
  *Devlet İstatistik Enstitüsü
  *Elektrik İşleri Etüt İdaresi
  *Etibank
  *Halkevleri
  *Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA)
  *Merkez Bankası
  *Merkez Hıfzısıha Enstitüsü
  *Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
  *Sanayi ve Maden Bankası
  *Sümerbank
Soru: 5. Atatürk “çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak” ifadesiyle ne anlatmak istemiştir?
 • Cevap: Mustafa Kemal, cumhuriyetin kurucusudur. Cumhuriyet döneminde sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik olarak birçok devrim yapılmıştır. Bu bakımdan yeni kurulan modern ve çağdaş bir ülkenin kalkınması ve gelişmesi için birçok da yol denenmiştir. Atatürk, “çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak” derken, ülkemizin modern ve çağdaş bir ülke olması için sosyal ve kültürel devrimlerin yapılmasıyla ekonomik gücü sağlamak adına da sanayi alanında kalkınma sağlanmasını söylemek istemiştir. Bunun için de hemen her alanda devrimler yapılmıştır. Mustafa Kemal bu bakımdan öncü bir lider olarak teşvikler yapmış ve devrimleri bizzat yerinde inceleyerek sosyal hayata yansımasını sağlamıştır.

Sayfa 111 CevabıSoruBaşkent seçilmesi Ankara şehrinin gelişmesini nasıl etkilemiştir?
 • CevapHem siyaset hem ticaret hem de eğitim bakımından ülkenin İstanbul’dan sonraki en büyük şehri olmasını sağlamıştır. Eskiden bir kasaba şehri iken günümüzde başkent olmanın avantajı ile hızla büyümüş nüfusu artmış modern bir şehir görünümüne kavuşmuştur. 

Sayfa 112 CevabıSoru: Saltanatin kaldırılması, hangi tartişmaları beraberinde getirmiştir?
 • Cevap Saltanatın kaldırılmasıyla millî egemenlik yolunda önemli bir adım daha atıldı. Ancak bu sefer de “yeni devlet başkanının kim olacağı ve nasıl belirleneceği” soruları ortaya çıktı. O tarihe kadar devlet başkanlığı görevini Mustafa Kemal “Meclis Başkanı” sıfatıyla yürütmüştü. Ama artık yönetim sisteminin adının ve devlet başkanının daha net bir şekilde belirlenmesi gerekiyordu. Bu arada, 27 Ekim 1923’te, Fethi Bey’in istifası ile hükûmet krizi çıktı. Yeni hükûmetin kurulamaması Meclisi çalışamaz hâle getirdi. Bu sorunun giderilebilmesi için hükûmet kurma sisteminin de değiştirilmesi gerekiyordu. Hükûmet krizi, cumhuriyetin ilanına giden süreci hızlandırdı. Gazi Mustafa Kemal, 28 Ekim 1923 gecesi arkadaşlarına “Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz.” diyerek hükûmet kurma şeklini değiştireceğini ve hükûmet bunalımını çözeceğini ifade etti. Gazi Mustafa Kemal’in hazırladığı önerge, 29 Ekim 1923’te Meclise sunuldu.
Soru: 1923 yılına kadar Mustafa Kemal’in cumhuriyeti resmen ilan etmemesinin nedeni sizce ne olabilir?
 • CevapÇünkü halk tam olarak böyle bir yeniliğe hazır değildi. Bir yandan padişah taraftarlarının sayıca çokluğu ve onlardan gelecek tepkiler de düşünülmüştür. Bundan dolayı uygun koşullar oluşmasına kadar bekleyen Mustafa Kemal sonunda 1923’te Cumhuriyeti ilan etmiştir. 

Sayfa 114 Cevabı


Soru1. Osmanlı Devleti’nde farklı hukuk kuralları oluşmasının nedenleri nelerdir?
 • Cevap:  Osmanlı Devleti’nde hukuk sistemi iki temele dayanıyordu. Biri Şer’i Hukuk, diğeri Örfi Hukuk’tur. Bunlardan Şer’i Hukuk kaynağını Kur’an ve hadislerden alırdı. Örfi Hukuk ise, töre ve padişah fermanlarına dayanıyordu. Şer’i kanunlar her alanda hüküm koymadığı için onun boş bıraktığı alanlar örfi hukuk ile doldurulurdu. Örfi hukuk yazılı olmayan töreler ve gelenekler şeklinde uygulana gelen usul ve kurallardan ibaretti. Örfi hukuk dini değil milli geleneklerden oluşuyordu. Orta Asya’ya kadar uzanan örfi hukuk, törelerden derlenmiş bir hukuk manzumesi idi.Tanzimat döneminde Fransız kanunlarından faydalanılarak hukuk alanındaki karışıklık giderilmeye çalışıldı. 1840’da Ceza Kanunu, 1850’de Ticaret Kanunu, 1868’de Deniz Ticaret Kanunu çıkarıldı ve 1869’da Danıştay Kuruldu.
Soru:2. Sizce Osmanlıların, hâkimiyetleri altındaki milletlere dinlerine göre muamelede bulunmasının gerekçesi ne olabilir?
 • Cevap:  Bunun sebebi farklı milletleri bir arada tutan Osmanlı’nın azınlık isyanlarını önlemesidir. Eğer azınlıkların hakları korunmazsa dini,kültürel, geleneksel yönden tam anlamıyla bağımsız ve huzursuz olmazlarsa refah seviyesi düşer bu sayende uzun vadede azınlık isyanları ortaya çıkar, iç karışıklılar ekonomi ve ticareti olumsuz yönde etkiler.
Soru:3. Osmanlı hukuk sisteminde kadınlar hangi haklardan mahrumdur?
 • CevapEğitim, miras, seçme ve seçilme gibi her türlü haklardan mahrumdurlar. 


Sayfa 117 CevabıSoruİslamiyet’in kabulünden önce Türkler hangi alfabeleri kullanmışlardır?
 • Cevap:  Türkler tarih boyunca birçok defa geniş coğrafyalar üzerinde hakimiyet kurmuşlardır. Bu nedenle kültür değerleri bakımından farklılıklar da yaşamışlardır. İslamiyet’in kabul edilmesinden önce de çeşitli alfabeler kullanılmıştır. Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinden önce kullanılan alfabeler Göktürk Alfabesi ve Uygur Alfabesi olarak bilinmektedir.


Sayfa 122 CevabıSoruMustafa Kemal, Picardie askerî manevralarına kafılmak üzere Fransa’ya giderken Belgrad tren istasyonunda mola vermişti. Yanında arkadaşı Binbaşı Selahattin Bey de vardı. İstasyonda bulunanlar, başında kırmızı fes olduğu için Selahattin Bey’e karşı küçümseyici bir tavırla yaklaşmışlar, bu da Mustafa Kemal’i çok üzmüştü.19 20 İlerleyen yıllarda Mustafa Kemal’in fes yerine şapka giyilmesini istemesinde yaşadığı bu olayın nasıl bir etkisi olmuştur?
 • CevapMustafa Kemal ülkesinin ve toplumunun çağdaş muasır bir medeniyet çizgisine gelmesini isteyen bir liderdi. Bu yüzden Türk insanının gittiği her yerde modern ve örnek alınan bir yapıda olması amacıyla inkılaplar yenilikleri yaptı. Bu olay da onu zihninde yer etmiş olabilir. Bu olayı not alan M Kemal muhtemelen fırsatını bulduğunda bir daha böyle bir durum yaşanmaması için yeniliğe gitmiştir. 

Sayfa 123 CevabıSoru:Ayrıcalıkların kaldırılarak eşit bir toplum oluşturulmak istenmesi, Atatürk ilkelerinden en çok hangisiyle ilgilidir?
 • CevapHalkçılık ilkesi ile ilgilidir. Böylece halkın her kesiminin eşit haklardan yararlanması ve toplum içindeki zengin fakir ağa-köylü- efendi-köle gibi sınıfsal ayrılıkların ortadan kalkması amaçlanmıştır. 

Sayfa 121-122-123-124-125 CevabıSoru: 1. Kurtdereli Mehmet, başarılarının temelini nasıl açıklamaktadır?
 • CevapGüreşirken, bütün milletini arkamda hisseder ve milletinin şerefini korumak için her şeyi yaparmış. Ve sanki bütün milleti  kuvveti  yanında imiş gibi hissedermiş. Böylece başarılı olurmuş. 
Soru: 2. Atatürk, Kurtdereli Mehmet’in en çok hangi yönünü takdir etmiştir?
 • CevapÖzellikle bu çalışma disiplini ve milleti ile ilgili düşünceleri ahlaklı sporcu olma konusundaki örnek davranışını takdir etmiştir. 
Soru: 3. Atatürk’ün Türk sporcularına tavsiye ettiği meslek ilkesi nedir?
 • CevapSpor yaparken milletin gücünü ve desteğini arkalarında hissetmeleri onlar için dövüştüklerini bilmelerini tavsiye etmektedir. 
Soru: Soyadınız olmasaydı sosyal hayatta hangi sorunlar ile karşılaşırdınız?
 • Cevap:  Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte soyadı kanunu da çıkartılmıştır. Soyadı kanunu sayesinde insanların resmi işleri ve sosyal faaliyetlerini yapmaları daha kolay hale gelmiştir. Soyadımız olmasaydı artan nüfus ve kayıt sistemleri nedeniyle kayıtların karışması, ölüm ve doğum olaylarında yanlışlık yapılması ve insanların kendini tanıtması zor olurdu.
Soru: Kadınlar hangi haklarını Cumhuriyet sayesinde elde etmişlerdir?
 • Cevap:   Cumhuriyetin en büyük kazanımlarından biri de kadınların sosyal haklara sahip olmasıdır. Kadın haklarının ülkemizde de modern ve çağdaş uygarlıklar seviyesine çıkması da önemli ölçüde ortaya konmuştur. Kadınları sosyal hayatta daha ön planda olması ve devlet yönetiminde seçme ve seçilme alanlarında yer almaları cumhuriyet sayesinde gerçekleşmiştir.Cumhuriyetin sağladığı sosyal haklar, kanuni olarak düzenlenerek hukuki anlamda da bir karşılığı olarak da düzenlenmiştir. Cumhuriyetin kanuni olarak bu atılımları yapması geleceğe dair yatırımların gerçekleşmesinde etkili olmuştur.
  Cumhuriyetin kadınlar için sağladığı haklar şu şekildedir:
  *Kadınlara siyasi haklar tanınmıştır.
  *Kadın erkek eşitliği sağlanmıştır.
  *Kadınlara seçme ve seçilme verilmiştir.
  *Belediyelerde seçme ve seçilme hakkı sağlanmıştır.
  *İhtiyar heyetine katılma hakkına sahip olmuşlardır.
Soru1935 yılında “Uluslararası Kadınlar Birliği Kongresi” İstanbul’da toplanmıştır. Bu kongre için Türkiye’nin tercih edilmesinin gerekçesi sizce ne olabilir?
 • CevapÇünkü Türkiye Cumhuriyet’i kurulduktan hemen sonra kadınlara değer vermiş onlara seçme ve seçilme hakkı vermiştir. Eşit haklara kavuşan Türk kadını dünyaya örnek olmuştur. Bundan dolayı İstanbul’da toplanmış.

Sayfa 126-127 CevabıAşağıda, Misak-ı İktisadi kararlarının bazıları verilmiştir. Verilen kararlardan hareketle soruları cevaplayınız.
Soru: 1. Hangi kararlar millî üretimi artirmaya yöneliktir?
 • Cevap:
 • B)  Türkiye halkı, kullandığı eşyayı mümkün olduğunca kendi üretir. Çok çalışır. Zamanda, servette ve
  dış alımda israftan kaçar. Millî üretimi sağlamak için geceli gündüzlü çalışmak ilkesidir.
 • C) Türkiye halkı, bir altın hazinesi üzerinde oturduğunun bilincindedir.
Soru:2. Hangi kararlar tasarruf bilincini artırmaya yöneliktir?
 • CevapB)  Türkiye halkı, kullandığı eşyayı mümkün olduğunca kendi üretir. Çok çalışır. Zamanda, servette ve
  dış alımda israftan kaçar. Millî üretimi sağlamak için geceli gündüzlü çalışmak ilkesidir.
Soru:3. Hangi kararlarda millî ve manevi değerlere vurgu yapılmıştir?
 • CevapA) Türkiye halkı millî hâkimiyetini hiçbir şeye feda etmez.
Soru:1. Aşar vergisinin kaldırılarak halkın önemli bir ekonomik yükten kurtarılması, Atatürk ilkelerinden en çok hangisiyle ilgilidir?
 • CevapEşitlik ilkesi ilgilidir. Böylece yoksul halktan çiftçiden alınan haksız olan bu vergi ortadan kaldırılarak vatandaşların eşit olmaları sağlanmıştır. 
Soru:2. Aşar vergisi dinî kurallara göre belirlenen bir vergiydi. Dinî kurallara dayanan bir uygulamanın sonlandırılması, Atatürk ilkelerinden en çok hangisiyle ilgilidir?
 • CevapÖzellikle LAİKLİ ilkesi ilgilidir. Çünkü din ve devlet işleri birbirinden ayrılmalıdır. 

Sayfa 128 CevabıSoruYabancılar tarafından işletilen tesislerin, parası ödenerek satın alınması Atatürk ilkelerinden en çok hangisiyle ilgilidir?
 • CevapDEVLETÇİLİK ilkesi örtüşmektedir.  Ayrıca Milliyetçilik ilkesinin de kapsamına girer. Çünkü yerli ve milli bir sermaye ihtiyacı doğmuştur. 
Soru:Kabotaj Kanunu ile Türk kara sularında gemi işletme hakkının yabancılardan alınarak Türk gemicilerine verilmesi, Atatürk ilkelerinden en çok hangisiyle ilgilidir?
 • CevapBAĞIMSIZLIK VE MİLLİYETÇİLİK ilkesine girer. Çünkü hiç bir dış güce bağımlı olmadan yaşanmalıdır. Kabotaj kanunu ile kendi özgür alanlarımızda yaşama hakkı ve karar hakkı bizde kalmıştır. 

Sayfa 131 Cevabı


Soru: 1. Atatürk, konuşmasında “ben” yerine “biz” dilini kullanmasının nedeni sizce nedir?
 • CevapÇünkü Mustafa Kemal için en önemli olan şey Türk ulusu ve onun bağımsızlığıdır. O her ne yaptıysa gücünü halktan aldığı için yaptığı her şey için Türk milletini ve kendisini kast ederek biz dilini kullanmıştır. 
Soru: 2. Atatürk, niçin yapılan işlerin en büyüğü olarak Türkiye Cumhuriyeti’ni göstermiştir?
 • Cevap: Çünkü o dönem için her yanı düşman tarafından işgal edilmiş bir milletin canı pahasına da olsa gelecek adına canını vererek sonraki nesillere bağımsız bir devlet bırakması en büyük iştir. Cumhuriyet sayesinde halk hak ettiği yönetime de kavuşmuş olmuştu.
Soru: 3. Atatürk, medeniyet yolunda ilerleyen Türk milletine rehber olarak neyi göstermektedir?
 • CevapMüspet ilimi göstermiştir. Çünkü çok çalışarak araştırarak hep en ileriyi en iyiyi hedefleyerek ülkemizi uygarlaştıracağız güçlü kılacağız düşüncesindedir. 
Soru: 1. Atatürk’e göre, gençlerimizin temel vazifesi nedir?
 • CevapYurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkarmaktır.
Soru: 2. Atatürk niçin gençliği “istikbalin evladı” olarak tanımlamıştir?
 • CevapÇünkü gelecek gençlerin olacaktır. Gelecekte, çalışan araştıran üreten gençler sayesinde bu ülke huzur ve refaha kavuşacaktır.
Soru: 3. Atatürk’ün Gençliğe Hitabe’de üzerinde en fazla durduğu iki temel kavram hangileridir?
 • CevapCumhuriyet’in bağımsızlık anlayışı ve Gençliğin vazifeleridir.


DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...