8. Sınıf İnkılap Tarihi Cevapları Meb Sayfa 132-161 Arası

Sayfa 132 Cevabı


Soru: Cumhuriyeti nasıl kazandık?
 • Cevap:  Savaşarak, canımızı malımızı her şeyimizi verip düşmanı yurttan atarak. Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara’da , Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükumeti adıyla yeni bir yönetim kurulmuştu . Fakat bu yeni yönetimin rejimi henüz belirtilmemişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükumeti özünde ulusal egemenliğe dayalı bir hükumetti. Fakat Yeni Türkiye’yi devlet şekillerinden , yönetim biçimlerinden birine uygun olarak resmen ilan etmek gerekiyordu. Yani sıra devletin adının konmasına gelmişti. Bu durumdan dolayı büyük mücadeleler sonrasında cumhuriyet ilan edilmiştir.
Soru:Cumhuriyetle neler kazandık?
 • CevapCumhuriyetin ilan edilmesi ile ülkemizde bir çok şey değişmiştir. Cumhuriyet sayesinde vatandaşlarımıza bir çok hak ve özgürlükler verilmiştir.
Soru:Cumhuriyetin korunması ve geliştirilmesinde bizlere düşen görevler nelerdir?
 • Cevap:  Devlete bağlılığın zarar görmemesi gerekir.*Vatan ve millet sevgisinin erkan yaşlarda kazanılması gerekir.
  *Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin zamanında tamamlanması gerekir.
  *Vatana, millete ve devlete karşı mesleki bilincin oluşarak üretmeye katkı sağlanması gerekir.
  *Devlete karşı görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi gerekir
  *Milli egemenliğin ve hukukun üstünlüğünün korunması gerekir.
  *Bayrağa ve İstiklal Marşı’na saygı gösterilmesi gerekir.
  *Kültürel ve manevi değerlerin korunması gerekir.
  *Bağımsız ve tarafsız mahkemelerin korunması gerekir.

Sayfa 135 Cevabı

Soru:1. Erkan-ı Harbiye Vekâletinin kaldırılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orduyu siyasetten uzaklaştirmak
B) Laik devlet sistemini oluşturmak
C) Avrupalı devletlerle ilişkilerimizi geliştirmek
D) Yapılan inkılaplarda ordunun desteğini almak
 • CevapA
Soru:2. I. Saltanatin kaldırılması
II. Şapka Giyilmesine Dair Kanun’un kabul edilmesi
III. Yabancı okulların Millî Eğitim Bakanlığına bağlanması
Verilen gelişmeler, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkilendirilemez?
A) Milliyetçilik B) İnkılapçılık
C) Devletçilik D) Cumhuriyetçilik
 • CevapC
Soru:3. Aşağıdaklerden hangisi sağlık alanında yapılan çalışmalardan değildir?
A) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının kurulması
B) Numune Hastanelerinin açılması
C) Umumu Hıfzıssıhha Kanunu’nun çıkarılması
D) Mecelle’nin kaldırılması
 • CevapD
Soru:4. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi köylünün ekonomik olarak rahatlamasına zemin hazırlamıştir?
A) Halifeliğin kaldırılması
B) Uluslararası rakamların kabul edilmesi
C) Aşar vergisinin kaldırılması
D) Köy Enstitülerinin açılması
 • CevapC
Soru:5. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de laik devlet düzenine geçişin aşamaları arasında gösterilemez?
A) Saltanatın kaldırılması
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Medeni Kanun’un kabul edilmesi
D) Uluslararası ölçü birimlerinin kabul edilmesi
 • CevapD
Soru:6. Mustafa Kemal “Siyasî ve askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılamazsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner.” ifadelerini desteklemek için aşağıdaki çalışmalardan hangisini yapmıştir?
A) İzmir İktisat Kongresi’ni toplamıştır.
B) Millet Mekteplerini açmıştır.
C) Cumhuriyeti ilan etmiştir.
D) Şeriye ve Evkaf Vekâletini kaldırmıştır.
 • CevapA
Soru:7. I. Sanayiyi geliştirmek için Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarıldı.
II. Hukuk alanındaki karışıklığı gidermek için
I. Beş Yıllık Sanayi Planı hazırlandı.
III. Ülke yönetiminde çift başlılığı ortadan kaldırmak için saltanat kaldırıldı.
IV. Siyasi alanda kadın-erkek eşitliğini sağlamak için 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi.
Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) I, II ve IV B) I, III ve IV
C) II, III ve IV D) I, II ve III
 • CevapB
Soru:8. “Benim yaptığım yenilikler birbirine bağlı ve birbirini tamamlayan yeniliklerdir.”
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bu sözünü kanıtlar nitelikteki gelişmelerdendir?
A) Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi- Şapka Kanunu’nun çıkarılması
B) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması – Halifeliğin kaldırılması
C) Misak-ı İktisadi Kararlarının alınması – Okuma yazma seferberliğinin başlatılması
D) Saltanatın kaldırılması – Cumhuriyetin ilanı
 • CevapD
Soru:9. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi egemenlik hakkının millete verilmesiyle ilgili bir uygulama değildir?
A) TBMM’nin açılması
B) Medeni Kanun’un kabul edilmesi
C) Saltanatın kaldırılması
D) Cumhuriyetin ilan edilmesi
 • CevapB

Sayfa 139 Cevabı


Soru1. Demokrasi ile cumhuriyet yönetimi arasında nasıl bir ilişki vardır?
 • Cevap Cumhuriyet bir yönetim şeklidir. Bu yönetim şeklinde insanlar kendilerini yönetecek olan kişileri oy kullanma yoluyla kendileri seçerler. Demokrasi ise bir ülkede tüm insanların eşit haklara sahip olmasıdır. Demokrasilerde hiç kimseye ayrıcalık tanınmaz, herkes eşit ölçüde söz söyleme hakkına sahiptir. Bu açıdan bakıldığında cumhuriyet ve demokrasi arasında sıkı bir ilişki olduğu söylenebilir. Çünkü cumhuriyet rejiminde halk kendini yönetecekleri seçerken herkesin oy kullanma yani bu karara doğrudan etki etme hakkı vardır. Halk yöneticileri kendi seçerken kendi haklarını ve kendilerine uygulanan yönetimi göz önünde bulundurur. Demokrasilerde cumhuriyette olduğu gibi halkın seçtikleri göreve gelir ve halk kendisine nasıl davranılacağını kendisi belirler.
Soru: 2. Çoğulculuk ilkesi ile çok partili siyasi hayat arasında nasıl bir ilişki vardır?
 • Cevap:  Çoğulculuk ilkesi, toplumda farklı sav ve fikirlerin halk tabanında farklı gruplar arasında savunulması görüşüdür. Eşitlik, adalet, hak ve özgürlük kavramlarının yaşatılması için gerekli görülmektedir. Çoğulculuk ilkesine bağlı olarak çok partili siyasi hayatına geçiş sağlanmıştır. Çok partili sistem farklı fikirlerin savunulması anlamına gelirken, çoğulculuk ilkesi de farklı fikirlerin savunularak yaşanması anlamına geldiği için arasında bir ilişki bulunmaktadır. Çoğulculuk ilkesinin varlığı demokratik bir toplumun oluşmasında etkili olmaktadır. Böylece insanlar özgür ve adil bir ortamda yaşamamış olurlar. Bu sayede toplumda refah seviyesinin yükselmesi söz konusu olur.
Soru: 3. Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan siyasi partiler ve bu partilerin kurucuları hakkında neler biliyorsunuz?
 • Cevap:  Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Siyasi PartileriBir imparatorluğun küllerinden doğan ve demokrasiyi, cumhuriyeti kendine yönetim şekli olarak belirleyen yeni devletin ilk siyasi partileri;
  Cumhuriyet Halk Fırkası(9 Eylül 1923, ilk parti)
  Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası(17 Kasım 1924, il muhalefet partisi)
  Serbest Cumhuriyet Fırkası(12 Ağustos 1930)
  Ahali Cumhuriyet Fırkası(Müdafaa-i Umumiye Fırkası) (29 Eylül 1930, kuruluş yeri Adana)
  Türk Cumhuriyeti Amele ve Çiftçi Fırkası( Abdülkadir Kemali Öğütçü tarafından 29 Eylül’de Edirne’de kurulmak istendi ancak kurulmasına izin verilmedi)
  Bu partilerin hiçbirisi seçime katılamadı, siyasi varlıkları çeşitli nedenlerle kısa süreli oldu, çok partili seçim ilk kez 1946 yılında Demokrat Parti’nin katılımıyla başladı..
Soru: 4. Atatürk “Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” sözünü hangi olay üzerine söylenmiştir?
 • Cevap

Sayfa 140 Cevabı

Soru1. Demokrasinin toplumsal yaşam üzerindeki etkisi nelerdir?
 • CevapGünümüzde artık gelişmiş ülkeler arasında yer alabilmenin formülü güçlü bir demokrasiye sahip olmaktan geçiyor. Zira demokrasinin ilkeleri, hemen her alanda ülkelerin gelişmişlik göstergesi haline gelmiş durumda. Demokrasi kültürünün yerleşik olduğu toplumlar, yaşam standartları ve refah düzeyinin daha yüksek oluşuyla tanınıyor
Soru: 2. Bir ülkede çok partili siyasi hayat oluşmamışsa o ülkede demokrasinin hangi ilkesi zayıf kalır?
 • CevapDemokrasinin çoğulculuk ilkesi zayıf kalır. Çünkü toplumun her kesiminin demokratik olarak kendini temsil etme ve yönetimde söz sahibi olma hakkı vardır. 

Sayfa 142 Cevabı


SoruMeclisteki bütün milletvekillerinin aynı partiye mensup olmasının demokrasi açısından sakıncaları nelerdir?
 • Cevap:  Millet meclisleri, milli egemenliğin hakim olduğu ve milletin farklılıklarının yansıdığı bir meclis olarak oluşmaktadır. Meclisteki milletvekillerinin farklı partilere mensup olmaları farklı fikirlere sahip olanların fikirlerini savunmaları anlamına gelmektedir. Meclisteki bütün milletvekillerinin aynı partiye mensup olmasının demokrasi açısından sakıncaları bulunmaktadır. Bir ülkede milleti temsil eden ve vekil olan insanların hepsinin aynı düşüncede olması farklılıkların konuşulmaması bakımından gelişmenin ve kalkınmanın önünde en büyük engellerden biridir. Bu nedenle milletvekillerinin farklı partilerde siyaset yapması ülkenin gelişmesi için çok önemlidir. Çok partili sistemin olması bu farklılıkların da sağlanması içindir.

Sayfa 143 Cevabı

Soru1. Cumhuriyet Halk Fırkası ile Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının farklı yönleri nelerdir?
 • Cevap:  Cumhuriyet Halk Fırkası Atatürk’ün kurduğu partidir. 1950 Seçimlerine kadar ülkede tek başına iktidar olan partidir. Ülkenin yönetiminde tek başına söz sahibi olmuştur. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ise Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk muhalefet partisidir. Kazım Karabekir, Rauf Bey ve Ali Fuat Paşa gibi Atatürk’ün silah arkadaşları olan insanlar tarafından kurulmuştur. Şeyh Sait isyanı sonrasında ise, bu partinin gericiler tarafından kullanıldığı gerekçesi ile kapatılmıştır.
Soru: 2. Cumhuriyet Halk Fırkası ile Serbest Cumhuriyet Fırkasının benzer yönleri nelerdir?
 • Cevap:
 • İkisi de halkı temsil eder
 • İkisi de demokrasi için önemli görevler üstlenir
 • İkisi de üyelerini seçimle seçer

Sayfa 144 Cevabı

Soru1. Vatandaşlar Gazi Mustafa Kemal’e gönderdikleri mektuplarda sizce neler yazmışlardır?
 • CevapOnun yanında olduklarından, bu olayın onları ne kadar üzdüğü ve öfkelendirdiğinden ve bunu yapanların cezalandırılması için ellerinden geleni yapacaklarından bahsetmiş olabilir. 
Soru: 2. Gazi Mustafa Kemal kendisine yapılan suikast girişiminin asıl hedefini nasıl açıklamıştır?
 • Cevap: Asıl hedef yeni kurulan Cumhuriyet yeni kurulan özgür bağımsız Türk Devletidir. 

Sayfa 148 Cevabı


SoruA. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.Cumhuriyet Tarihi’nde ilk kez çok partili siyasi hayat …Terakkiperver Cumhuriyet,. ..Fırkasının kurulmasıyla başlamıştır.
2.Mustafa Kemal, liderliğini yaptığı … …Müdafaa-i Hukuk,…. ….Grubunu “Halk Fırkası”adıyla siyasi partiye dönüştürmüştür.
3.Siyasi partiler, demokrasinin…….Çoğulculuk. …ilkesinin bir gereğidir.
B. Aşağıdaki soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.
Soru:1. Gazi Mustafa Kemal’e düzenlenen suikast girişiminin asıl hedefi nedir?
 • CevapAsıl hedef yeni kurulan Cumhuriyet yeni kurulan özgür bağımsız Türk Devletidir. 
Soru:2. I. Meclise “halk meclisi” denmesinin dayanağı nedir? Açıklayınız.
 • Cevap İşgal edilen bölgelerde yapılan seçimler sonunda seçilen milletvekilleri ile İstanbul’dan gelen milletvekillerinin katılımıyla 23 Nisan 1920’de ilk TBMM açıldı. Yapılan seçimler sonunda M. Kemal başkan seçildi ve böylece yeni hükümet kuruldu. 1. Meclis’e “Halk Meclisi” denilmesinin sebebi, meclisin halkı temsil eden ve halkın arasından çıkan kişilerden oluşmalarıdır.
Soru:3. Mustafa Kemal’in, yakın arkadaşı Fethi Bey’den yeni bir parti kurmasını istemesindeki amacı nedir? Açıklayınız.
 • Cevap:  Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra tek parti devrinin de başlaması cumhuriyete dair demokratikleşme çalışmaları yapılmıştır. Belli bir süre sonra çok partili sistem denemesi yapılmıştır. Mustafa Kemal’in, yakın arkadaşı olan Fethi Bey’den yeni bir parti kurmasını istemesinin nedeni demokratikleşme çalışmalarının somut olarak yapılması gerekliliğidir
Soru:1. Aşağıdakilerden hangisi ülke yönetiminde millî iradeyi hâkim kılmaya yönelik gelişmelerden biri değildir?
A) Büyük Millet Meclisinin açılması
B) Saltanatin kaldırılması
C) Cumhuriyetin ilan edilmesi
D) Medeni Kanun’un çıkarılması
 • CevapD
Soru:2. Aşağıdaki siyasi partilerden hangisi Atatürk Dönemi’nde kurulmamıştir?
A) Serbest Cumhuriyet Fırkası
B) İttihat ve Terakki Fırkası
C) Cumhuriyet Halk Fırkası
D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
 • CevapB
Soru:3. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan siyasi partilerin kurucu genel başkanları arasında yer almaz?
A) Mustafa Kemal Paşa (Atatürk)
B) İsmet Paşa (İnönü)
C) Kâzım Karabekir Paşa
D) Fethi Bey (Okyar)
 • CevapB
Soru:4. Atatürk “Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” sözünü hangi olay üzerine söylemiştir?
A) Cumhuriyetin ilanı
B) Saltanatın kaldırılması
C) Atatürk’e suikast girişimi
D) Cumhurbaşkanı seçilmesi
 • CevapC
Soru:5. Aşağıdakilerden hangisi Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulmasında etkili olan dış etkenlerden biridir?
A) 1929 Dünya Ekonomik Krizi’nin Türkiye’yi de etkilemesi
B) İktidar partisini denetleyecek bir partiye ihtiyaç duyulması
C) Alternatif politikalar üretecek partilere ihtiyaç duyulması
D) Millî iradenin ülke yönetimine yansımasının önemsenmesi
 • CevapA

Sayfa 151 Cevabı

Soru1. Osmanlı Devleti’nin dış borçları hangi devletler tarafından, nasıl ödenmiştir? Araştirınız.
 • Cevap:  Osmanlı bir süre Rusya ile tek başına savaşır. Fakat mali kaynakları böyle bir savaşı sürdürmeye yeterli değildir. Daha sonra Fransa ve İngiltere Osmanlının yanında Rusya’ya karşı savaşa girerler. Osmanlıya ilk parasal yardım daha doğrusu ilk borç 1854 yılında 2,57 milyon Osmanlı Lirası para verilir. Bu borç yetersiz kalınca 1855 yılında 5,64 milyon Osmanlı Lirası daha borç alınır. Artık dış borç sarmalı başlamıştır. Bu sarmal İmparatorluğun iflasına yani yok oluşuna kadar sürecektir. Endüstri üretimi yetersiz olan, yabancı ülkelerin sömürüsü altında gelişemeyen Osmanlı ekonomisi, aldığı dış borçları ödemek için yeni dış borçlar almış, bu süreç onun tarih sahnesinden silinmesine yol açmıştır.
Soru:2. Mübadele göçmenleri kimlerdir? Araştirınız. Çevrenizde mübadele göçmeni var ise onlarla mülakat yaparak onların göç hikâyelerini sınıfta paylaşınız.
 • CevapTürkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi kapsamında, Türkiye’de sadece İstanbul kenti ile Gökçeada ve Bozcaada’da oturan Rumlar, Yunanistan’da ise sadece Batı Trakya Türkleri mübadeleden muaf tutulmuşlardı. Geri kalan bütün Türk ve Rum, Bulgar, Yunanlar’ın yer değiştirmesi olayı Mübadeledir.
Soru:3. Günümüzde Boğazlar’dan savaş, ticaret ve yolcu gemileri hangi kurallar dâhilinde geçmektedir? Araştirınız
 • CevapGünümüzde boğazlardan savaş ve ticaret gemilerinin geçmesi Montrö Antlaşması’na göre yapılmaktadır. Yolcu gemileri ise yine bu anlaşmaya bağlı olarak Kabotaj Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Montrö Antlaşması’nı sağlayan şartlar Lozan’ın delinmesiyle meydana gelmiştir. Boğazlardan gemi geçişinin güvenli bir şekilde sağlanması adına Türkiye Cumhuriyeti rolü gereği belirleyici bir noktada bulunmaktadır. Boğazlar sorunu da böylece aşılmıştır.
Soru:4. Hatay’ın ülkemize katılmasında Atatürk’ün katkısı nedir? Araştirınız.
 • CevapAtatürk’ün, bir iddiaya göre Hitit, Eti ve Ata kelimelerinden, bir iddiaya göre ‘Hitay Türkleri’nden esinlenerek ‘Hatay’ adını icat etmiştir. Atatürk diplomasinin bütün yollarını kullanmış, en hasta olduğu zamanlarda bile Hatay’a ziyarette bulunarak Hatay’ın Anavatan’a katılmasını sağlamıştır. 
Soru:5. Türkiye, Atatürk Dönemi’nde hangi uluslararası teşkilatlara üye olmuştur? Araştirınız.
 • Cevap:
 • TÜRKİYENİN ATATÜRK DÖNEMİNDE ÜYE OLDUĞU KURULUŞLAR
  • Cenevre Silahsızlanma Anlaşması ( 1928 ).
  • Briand- Kellog Paktı ( 1929 ) .
  • Litvinov Paktı ( 1929 ) .
  • Milletler Cemiyeti ( 1932) .
  • Balkan Antantı ( 1934 ) .
  • Akdeniz Paktı ( 1936 ) .
  • Sadabat Paktı ( 1937 ) .

Sayfa 155 Cevabı


Soru: 1. Türkiye, yabancı devletlerin bu isteğini niçin reddetmiştir?
 • CevapÇünkü Türkiye tam bağımsız ve özgür bir devlet olmak istemektedir. Fransızlar ise alınacak karara karışmak istemişlerdir. Türkiye ise kendi iç işlerine başkalarını karıştırmamak istememektedir. 
Soru: 2. Yabancı devletlerin Türkiye’nin iç işlerine karıştırılmaması, Türk dış politikasının dayandığı temel ilkelerden hangisiyle ilgilidir?
 • CevapTAM BAĞIMSIZLIK ilkesine uymaktadır.

Sayfa 156 Cevabı


SoruBir devletin maliyesinin uluslararası bir teşkilat taratindan kontrol edilmesi, o devletin egemenlik haklarını nasıl etkiler? Tartışınız.
 • CevapEgemenlik haklarını kısıtlar ve darbe vurur. Bu da ileride devletin çökmesine ya da yabancı devletler tarafından işgal edilmesine neden olacaktır. 
Soru:Türkiye Lozan’da, Osmanlı borçlarının sadece Türkiye’ye yüklenmesinin doğru olmadığını, Osmanlı Devleti’nden ayrılan devletlere de bu borçların pay edilmesi gerektiğini savunmuştur. Sizce bu düşüncesinin dayanağı nedir?
 • CevapÇÜNKÜ OSMANLI DIŞ DEVLETLERDEN ALDIĞI BORCU SADECE ANADOLU’YA DEĞİL O DÖNEMLER KENDİ HAKİMİYETİNDEKİ HER YERE YATIRIM YAPMAK İÇİN KULLANMIŞTIR.
Soru:1. Borçlardan en fazla pay hangi ülkeye verilmiştir? Bunun sebebi nedir?
 • CevapTürkiye olmuştur. Çünkü Osmanlı yıkılınca yerine gelen en büyük devlet Türkiye olmuştur.
Soru:2. 1829 yılında Osmanlı Devleti’nden ayrılmış olmasına rağmen Yunanistan’a niçin borç yüklenmiştir?
 • CevapÇünkü borçlanma zamanlarında Osmanlı toprağı olan yerlerde şimdi Yunanistan kurulmuştur toprağa sahip çıkan Yunanlılar alınan borçlara da sahip çıkmak zorunda kalmıştır. 

Sayfa 157 Cevabı

Soru: 1. Musul’da halk oylaması yapılmasını öneren Türk heyetinin dayanağı nedir?
 • Cevap: Musul, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde İngilizler tarafından işgal edilmişti. Bundan dolayı ve Musul’da yer alan Türkler’in varlığına güvenilerek böyle bir oylama yapılması istenmiştir. 
Soru: 2. Musul’da halk oylaması yapılması önerisini, İngiltere niçin reddetmiştir?
 • CevapÇünkü İngilizler Musul’da Türklerin çoğunlukta olduğunu bilmektedir. Bu da işlerine gelmediği için kabul etmek istememişlerdir. 
Soru: Milletler Cemiyetinin Musul sorununda İngiliz yanlısı bir politika takip etmesi, Türkiye’nin Cemiyete bakışını nasıl etkilemiştir?
 • Cevap Türkiye bu Cemiyet’in bazı ülkelerin çıkarlarını korumak amaçlı olduğunu anlamıştır. Yeni paktlar ve anlaşmalar imzalayarak kendisini güvence altına almak istemiştir. 

Sayfa 158 Cevabı


Soru: 1. İstanbul’daki Rumlar ile Bati Trakya’daki Türklerin mübadele dışında tutulmasının nedeni nedir?
 • CevapYüzyıllardan beridir bu topraklarda yaşayan bu insanların ana vatanları bu topraklar olmuştur. O yüzden bu kısımdakiler mübadele harici tutulmuştur.
Soru:2. Türkiye’de mümkün olduğunca fazla Rum nüfus bırakmak isteyen Yunanistan’ın amacı nedir?
 • Cevapİleride buraları alırken hem bu insanları kullanmak hem de ileride nüfus politikaları sayesinde bu insanları bahane ederek ülkemizin iç işlerine karışmak istemişlerdir.
Soru:3. Yunanistan’ın Bati Trakya’daki Türklerin mallarına el koymasına Türkiye’nin de aynı şekilde İstanbul’daki Rumların mallarına el koyarak karşılık vermesi, Türk dış politikasının hangi ilkesiyle ilgilidir?
 • CevapMütekabiliyet ilkesi ile ilgilidir. Karşılık verme ve misilleme politikası olarak da düşünebiliriz bu ilkeyi. 
Soru:4. Mübadele sorununun çözümünde Atatürk’ün dış politika ilkelerinden hangisi etkili olmuştur?
 • Cevap: Atatürk’ün tam bağımsızlık ve karşılık verme ile barışçıl çözümlerden yana olan fikirleri doğrultusunda çözülmüştür. 

Sayfa 159 Cevabı


Soru1. Hangi karar ile Türkiye’nin ,egemenlik haklarını zedeleyen bir durum ortadan kaldırılmıştir?
 • CevapBoğazların yönetimi Türkiye’ye devredilecek. Böylece Türkiye kendi toprakları üstünde söz sahibi olma hakkını kazanmıştır. 
Soru:2. Hangi karar ile Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden bir durum ortadan kaldırılmıştir?
 • Cevap:Boğazlardan ticaret gemilerinin geçişi serbest ve ücretsiz olacak, savaş gemilerinin geçişi belli kurallara bağlı olacak maddesi ile Boğaz’dan geçecek askeri ve savaş gemileri ile ilgili tasarruf hakkı Türkiye’ye verilmiştir.

Sayfa 161 Cevabı


SoruGörsel 6.9’daki haritadan da anlaşılacağı gibi Bulgaristan, Balkan Antanti’na katilmamıştir. Bulgaristan’ın Antant’a katilmamasında XX. yüzyılın başlarında Yunanistan ile yaşadığı sorun etkili olmuştur. Bu sorun ne olabilir?
 • CevapYunanlılar ve Bulgarlar arasındaki savaştır.


DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...