8. Sınıf İnkılap Tarihi Cevapları Meb Sayfa 164-188 Arası

Sayfa 164 CevabıSoruA. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1. Yunanistan’ın Bati Trakya’daki Türklerin mallarına el koyması üzerine Türkiye de dış politika ilkelerinden …………..Mütekabiliyet……..……………..ilkesi gereği Türkiye’deki Rumların mallarına el koydu.
2. Osmanlı Devleti’nden kalan………...Dış Borçlar. …..sorunu, yeni kurulan Türkiye’nin ekonomisi üzerinde ağır bir yük olmaya 1954 yılına kadar devam etti.
3. Türkiye, İspanya’nın teklifi üzerine……Milletler Cemiyeti... ….’ne üye olmuştur.
4. Misak-ı millî sınırları içinde olan……Hatay… …., Atatürk’ün gayretleri sonucu 1939 yılında Türkiye’ye katılmıştır.
5. Türkiye’nin bati sınırları 1934 yılında imzalanan….Balkan Antantı. .. ile güvenlik altına alınmıştır.
B. Aşağıdaki soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.
Soru:1. Türk dış politikasının temel ilkeleri nelerdir?
 • Cevap
 • İttifaklara önem verilmesi
  Devletlerin eşitliği prensibine uyulması
  Barışçıdır: Türkiye, Atatürk’ün “Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkesi çerçevesinde, devletlerarası sorunların çözümünde eşitliğe dayanan dostluklar ve ittifaklar kurmayı amaçlar.
  Bağımsızdır: Ülkemiz bağımsızlığını her şeyin üstünde tutarken, diğer devletlerin dış politikalarından ve yönetim sistemlerinden etkilenmez Siyasi  ve ekonomik bağımsızlığın korunmasına önem verir.
  Gerçekçidir: Dış siyasette Türkiye dünyadaki siyasi ve ekonomik gelişmeleri göz önünde bulundurarak gerçekleştirmeyi amaçladığı hedeflere yönelir.
  Hukuka Bağlıdır: Devletlerarasındaki meselelerin hukuki yollardan, diplomasi yoluyla ve eşitlik ilkesi ile çözümlenmesi, Türkiye’nin benimsediği bir yoldur.
  Milli Güce Dayalıdır: Türkiye, ülke menfaatlerini ve kendi halkını dikkate alan, bilim ve teknolojiyi rehber kabul eden milli bir dış politika takip eder. Milli çıkarların korunmasına önem verir
Soru:2. Lozan Barış Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin izlediği dış politikayı nasıl etkilemiştir?
 • Cevap:  Lozan Barış Antlatşması, tarihin en önemli anlaşmalarından biridir. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Türkiye’yi yakından ilgilendiren kararlar alınmıştır. Lozan, cumhuriyetin ilanından evvel imzalanmıştır. Lozan Barış Konferansı ile dış politikanın belirlenmesi söz konusu olmuştur. Lozan Barış Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin izlediği dış politikayı etkileyip “Yurtta sulh, cihanda sulh” politikasının belirlenmesini sağlamıştır. Lozan, Türk dış politkasının ve iç politikanın belirlenmesinde bir mihenk taşı olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yılları olan ilk yıllarda birçok inkılap yapılmıştır. Bu inkılaplar Türkiye’nin gelişmesi için çok etkili olmuştur. Lozan Barış Antlaşması da bunda etkili olmuştur.
Soru:3. Osmanlı Devleti’nden kalan dış borçlar Türkiye’yi nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.
 • Cevap:  Osmanlı Devleti, dış borçlanma bakımından 1854 yılında borçlanmanın yaşanmasıyla ekonomik olarak sorunlar yaşamaya başlamıştır. Birinci Dünya Savaşı’na kadar devam eden süreçte devletin yıkılmasıyla birlikte borçların yeni kurulan devletin üzerine kalması söz konusu olmuştur. Osmanlı Devleti’nin borçları Lozan’da konu edilmiştir. İsmet İnönü, borçların ödeneceği teminatında bulunmuştur. Osmanlı Devleti’nin borçları 1954 yılında ödenmiştir. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti’nde ekonomik kalkınma planlarının aksamasına neden olmuştur. Kalkınma ve gelişme biraz geç olarak yaşanmaya başlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti’nden kalan sorunların aşılması için mücadele etmiştir. Siyasi, sosyal, kültürel sorunların aşılması için inkılaplar yapılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren birçok devrim yapılmıştır.
Soru:4. Türkiye’nin Milletler Cemiyetine davet edilmesinde neler etkili olmuştur?
 • CevapTürkiye, Musul sorununun çözümü, silahsızlanmayı desteklemesi ve izlediği barışçı politika sebebiyle İspanya ve Yunanistan’ın önerisiyle Milletler Cemiyeti’ne davet edildi.
Soru:5. Atatürk, Hatay’ın Anavatan’a katilması için neler yapmıştir?
 • Cevap:  Hatay, Misakı Milliye dahil olan bölgelerden biridir. Lozan’daki görüşmelerde Hatay’ın durumu söz konusu edilmemiştir. Hatay’ın bu durumu iç siyasetin belirlenmesinde de etkili olmuştur. Bu nedenle Mustafa Kemal, Lozan’ı delen ilk hamleyi düşünmeye başlamıştır. Mustafa Kemal, vatan toprakları için derin ve akılcı bir siyaset izlemiştir. Atatürk, Hatay’ın ana vatana katılması için mücadele etmiştir. Kriz yönetimini sağlığı pahasına sürdürmüş, Hatay’ın Suriye’de kalmasına izin vermemiştir. Bu konuda bir dayatma yapılmasına da izin vermemiştir. 23 Haziran 1939 yılında imzalanan anlaşma ile Hatay, Türkiye Cumhuriyeti’ne ilhak edilmiştir. Boğazlar sorunun da çözülmesi Lazon’ın delinebilen bir anlaşma olduğunu ortaya koymuştur.
Soru: 6. Yabancı okullar sorununu Türkiye Cumhuriyeti nasıl çözmüştür?
 • Cevap:  Yabancı okullar sorunun çözülmesinde diğer okulların uyguladığı tüzük ve yönetmeliklerin yabancı okullar için de tatbik edilmesi söz konusu olmuştur. Türk tarihi ve coğrafya derslerinin Türkçe ve Türk öğretmenler tarafından okutulmasına karar verilmiştir. Böylece yabancı diller okulu sorunu aşılarak Türkiye’nin istediği konuma getirilmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında siyasi, sosyal, kültürel ve eğitimle ilgili olarak birçok sorun yaşanmıştır. Fakat devrimler sayesinde birçok kısmı aşılmıştır.

Sayfa 165 Cevabı


Soru: 1. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün dış politika ilkeleri arasında yer almaz?
A) Tam Bağımsızlık B) Mütekabiliyet
C) Akılcılık D) Yayılmacılık
 • CevapD
Soru:2. Yabancı okulların Millî Eğitim Bakanlığına bağlanması Batılı devletleri rahatsız etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu rahatsızlığın sebepleri arasında gösterilemez?
A) Yabancı okulların kendi hedeflerine göre öğrenci yetiştiremeyecek olmaları
B) Yabancı okulların her türlü denetime tabi tutulacak olmaları
C) Kanunlara uyan yabancı okulların eğitim faaliyetlerini devam etırebilecek olmaları
D) Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarından taviz vermemiş olması
 • Cevap: C
Soru:3. “Mustafa Kemal Atatürk’ün akıllıca yürüttüğü siyaset sayesinde Hatay 1939da Türkiye’ye bağlandı.” ifadesi Türk dış politikasının hangi ilkesini yansıtmaktadır?
A) Gerçekçilik
B) Dünya kamuoyunu dikkate alma
C) Akılcılık
D) Mütekabiliyet
 • CevapC
Soru:4. Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile;
■ Boğazların yönetimi Türkiye’ye devredildi.
■ Boğazlar’daki askersiz bölge kaldırıldı.
■ Boğazlardan savaş gemilerinin geçişine sınırlama getirildi.
Bu bilgilere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?
A) Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki hakimiyeti pekişmiştir.
B) Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden bazı uygulamalara son verilmiştir.
C) Boğazlardan geçişler Türkiye’nin kontrolünde gerçekleşecektir.
D) Boğazlar’dan hangi devletlerin gemilerinin geçiş yapabileceğine Türkiye karar verecektir.
 • CevapD
Soru:5. Mustafa Kemal Atatürk, Almanya ve İtalya’nın I. Dünya Savaşı sonrasındaki yayılmacı politikalarının yeni bir dünya savaşına yol açabileceğini ifade etmiştir. Dediği gibi de olmuş, 1939’da II. Dünya Savaş’ı çıkmıştir.
Bu bilgilerde Mustafa Kemal Atatürk’ün hangi özelliği öne çıkmaktadır?
A) İleri görüşlülüğü B) Millet sevgisi
C) Barışçılığı D) Liderliği
 • Cevap: A
Soru:6. 1936’da imzalanan Montrö Boğazlar Söz- leşmesi’nin kazanımları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Egemenlik haklarımız güçlendirildi.
B) Boğazların güvenliği Türkiye’ye bırakıldı.
C) Boğazlar Komisyonu kaldırıldı.
D) Yabancı gemilerin Boğazlardan geçişi yasaklandı.
 • CevapD
Soru:7. Yunanistan’ın Bati Trakya’daki Türklerin mallarına el koymasına Türkiye de Anadolu’daki bazı Rumların mallarına el koyarak karşılık vermiştir.
Bu durum Türkiye’nin aşağıdaki dış politika ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?
A) Bağımsızlık B) Mütekabiliyet
C) Gerçekçilik D) Egemenlik
 • CevapB
Soru:8. Milletler Cemiyetinin, aşağıdaki sorunların hangisinin çözümünde ortaya koyduğu tarafgir tutum Türkiye’nin Cemiyete katılmasını geciktirmiştir?
A) Musul sorununda
B) Hatay sorununda
C) Boğazlar sorununda
D) Dış borçlar sorununda
 • CevapA
Soru:9. Aşağıdaki sorunlardan hangisini çözümü Balkan Antantı’nın kurulmasına zemin hazırlamıştır?
A) Musul sorunu
B) Mübadele sorunu
C) Boğazlar sorunu
D) Dış borçlar sorunu
 • CevapB


Sayfa 166 CevabıSoru10. Lozan Antlaşması’nda karara bağlanan bazı konular, daha sonra tekrar sorun olarak Türkiye’nin gündemine gelmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu tarz sorunlardan biri değildir?
A) Musul sorunu
B) Yabancı okullar sorunu
C) Dış borçlar sorunu
D) Mübadele sorunu
 • CevapA
Soru: 11. İtalya’nın Asya ve Afrika’da genişleme hedefleri, bölgedeki ülkelerin güvenliklerini tehdit eder duruma gelmişti. Bu tehlike karşısında Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında 1937 yılında Sadabat Pakti imzalandı. Pakt’a üye devletler birbirlerinin sınırlarına saygı göstermeyi ve birbirlerinin iç işlerine müdahale etmemeyi kabul ettiler.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Pakt’a üye devletler birbirlerinin topraklarına saygılıdır.
B) Pakt’a üye devletler birbirlerine karşı dostça hareket edeceklerdir.
C) Pakt’a üye devletler birlikte hareket ederek sınırlarını genişleteceklerdir.
D) Pakt’a üye devletler birbirlerinin egemenlik alanlarına müdahale etmeyeceklerdir.
 • CevapC
Soru: 12. Türkiye’yi ilgilendiren aşağıdaki sorunlardan hangileri Milletler Cemiyetinde görüşülmemiştir?
A) Yabancı okullar sorunu
B) Hatay sorunu
C) Nüfus mübadelesi sorunu
D) Boğazlar sorunu
 • CevapA
Soru: 13. Dış politikada “yurtta barış dünyada barış” ilkesiyle hareket eden Türkiye, saldırgan bir politika takip etmemiş ancak II. Dünya Savaşı’na giden sürecin hızlanması üzerine kendi güvenliğini sağlayacak diplomatik tedbirler almıştir. Buna göre;
I. Balkan Antanti’nın kurulması
II. Sadabat Pakti’nın imzalanması
III. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması
Gelişmelerinden hangisi ya da hangileri Türkiye’nin güvenliğine katkı sağlayan diplomatik tedbirlerdendir?
A) Yalnız I B) I ve II
C) II ve III D) I, II ve III
 • CevapD
Soru: 15. Aşağıdaki devletlerden hangisi Balkan Antanti’na katilmamıstir?
A) Yunanistan
B) Bulgaristan
C) Türkiye
D) Yugoslavya
 • CevapB
Ç. Aşağıda verilen gelişmeleri kronolojik sırayı takip ederek tarih şeridine yerleştiriniz.

Sayfa 169 Cevabı


Soru: 1. Atatürk ile görüşmek için Türkiye’ye gelen yabancı devlet adamları kimlerdir? Araştirınız.
 • CevapAtatürk ile görüşmek için Türkiye’ye gelen yabancı devlet adamları şu şekildedir:
  *Afganistan Kralı Amanullah Han
  *Fransız Bakan Franklin Bouillon ve Binbaşı Sarou
  *Rus Başkomutanı Michael Frunze
  *Bulgaristan Generali Markov
  *Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Veli Han
  *Afganistan Kralı Amanullah Han ve eşi Kraliçe Süreyya
  *Sovyet Dışişleri Bakan Yardımcısı Karahan
  *Macaristan Başbakanı Cont Bethlen
  *Yunan Başbakanı Elefterios Venizelos ve Dışişleri Bakanı Mihalakopulos
  *Japon Prensi Takamatsu
  *Kral Faysal
Soru: 2. Atatürk Dönemi’nde yabancı devlet adamlarının Türkiye’ye ziyaretleriyle ilgili gazete haberlerini bulunuz. Örneklerini sınıfta paylaşınız.
 • Cevap
Soru: 3. II. Dünya Savaşı yıllarında Japonya’ya atilan atom bombalarının oluşturduğu yıkımla ilgili neler biliyorsunuz?
 • Cevap:  İkinci Dünya Savaşı, en kanlı savaşlardan biri olarak bilinmektedir. İkinci Dünya Savaşı’nda en kötü etkilenen ülkelerden biri de Japonya olarak bilinmektedir. Atom bombalarının şişman adam olarak kullanılması Nagasaki şehrinin altını üstüne getirmiştir. Nagasaki şehrinde patlayan atom bombası yetmiş bin kişinin ölmesine neden olmuştur. Salgın hastalıkların yaşanması, insanların yakınlarını kaybetmesi Japonya’nın teslim olmasına neden olmuştur. Dünya tarihinin en büyük kayıplarından biri olarak etkisi yıllarca sürmüştür. Fakat Japonya yarım asır gibi devletler için kısa bir süre denebilecek zamanda kalkınmayı başarmıştır. Atom bombasının manevi etkileri günümüzde de hissedilmektedir.
Soru: 4. Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’nda izlediği dış politika hakkında araştirma yapınız.
 • CevapTürkiye’nin 2.Dünya Savaşında izlediği temel politikası tarafsız kalmaktı fakat notaya girmek için sözde Almanya’ya savaş açtı ve Nato’ya girdi. 
Soru: 5. II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’de yaşanan sorunlar hakkında bilgi toplayınız.
 • Cevapİç siyasetinde tek parti dönemini yaşayan ve İsmet İnönü’nün yönetiminde bulunan Türkiye Cumhuriyeti, II. Dünya Savaşı başladığında, savaşın dışında kalarak, toprak bütünlüğünü korumayı amaçlayan bir politika izlemiştir. Ancak bunun bir bedeli de olmuştur. O da karaborsacılık, açlık, enerji ve üretim sıkıntısı ticaret sorunları gibi….


Sayfa 176 CevabıSoru: UNESCO (Yunesko) Atatürk’ün doğumunun 100. yıldönümü olan 1981 yılını “Atatürk Yılı” olarak ilan etmiştir. Sizce bu, Atatürk’ün hangi yönünü ortaya koymaktadır?
 • Cevap: Atatürk’ün bütün dünyada tanınan evrensel bir kahraman olduğunu gösterir. Sayfa 178 CevabıSoru1. Atatürk dünyadaki durumu neden “ateşkes dönemi” olarak tanımlamıştır?
 • Cevap: “Versailles (Versay) Antlaşması I. Dünya Savaşı’nın nedenlerinden hiçbirini yok edemediği gibi, aksine düşman devletler arasındaki uçurumu büsbütün derinleştirmiştir. Çünkü yenen devletler, yenilenlere barış şartlarını zorla kabul ettirirken sadece düşmanlık duygularından beslenmişlerdir. Bu duyguları kin beslemelerine ve intikam alma duygularının oluşmasına neden olacaktır demiştir. 
Soru: 2. I. ve II. Dünya Savaşları arasında nasıl bir ilişki vardır?
 • CevapI. Dünya Savaşı’nda yaşananlar ve sonrasında yapılan Dünya’nın nimetlerinin paylaşımı haksız olduğu için II. Dünya savaşı ufukta görünecektir. Birinci Dünya Savaşı sonrası yaşananlar II. Dünya Savaşı’nın yaşanmasına neden olacaktır.
Soru: 3. Adolf Hitler’in Almanya’da kısa sürede güçlenmesini nasıl açıklayabiliriz?
 • CevapHitler, halkın iradesini yansıttığını düşünerek Almanya’daki en radikal fikirleri dile getiriyordu. I. Dünya Savaşı’nda yenilen Alman Halkına hayaller ve vaatler satıyordu. Bu da halkın gelecek için güçlü olma duygularını zirveye taşımıştır. Böylece Hitler’in emrine itaat etmişlerdir.
Soru: 4. Milletler Cemiyetinin tutumunun, II. Dünya Savaşı’nın çıkmasındaki etkisi ne olmuştur?
 • CevapMilletler Cemiyeti, Birinci Dünya Savaşı içinde uluslararası barış ve güvenliği sağlamak amacıyla kurulsa da bunu başaramamış galip devletlerin çıkarlarını koruyan bir cemiyet olmaktan ileri gidememiştir. Bundan dolayı da II. Dünya savaşı çıkmıştır.

Sayfa 179 CevabıSoru: 1. Metinden, Atatürk’ün hangi kişilik özelliklerini çıkarabiliriz?
 • Cevap Mustafa Kemal Atatürk ileri görüşlü , zeki , akıllı, yenilikçi vb. gibi bir suru iyi yönleri bulunmaktadır. Ama en çok önemli olarak görünen ileri görüşlü bir yapıya sahip olmasıdır. Aslında bunda ki en buyuk etkende yine zeki olmasıdır. Zeki olduğundan kaynaklı olarak da ileri görüşlülük özelliği bulunmaktadır.
Soru:2. Atatürk, yeni bir dünya savaşı karşısında Türkiye’nin güvenliğini tehdit edebilecek hangi duruma dikkat çekmiştir?
 • Cevap“Versailles (Versay) Antlaşması I. Dünya Savaşı’nın nedenlerinden hiçbirini yok edemediği gibi, aksine düşman devletler arasındaki uçurumu büsbütün derinleştirmiştir. Çünkü yenen devletler, yenilenlere barış şartlarını zorla kabul ettirirken sadece düşmanlık duygularından beslenmişlerdir. Bu da bölgede önemli bir coğrafyada bulunan Türkiye’nin de savaşa çekilmek isteneceğini gösterecektir.
Soru:3. Atatürk’ün görevini yapmadığını söylediği teşkilat hangisidir? Bu teşkilat ne zaman ve hangi amaçla kurulmuştu?
 • CevapMilletler Cemiyetine önemli görevler düştüğünü ancak cemiyetin bugüne kadar kayda değer bir çözüm üretemediğini de söylemiştir
Soru:4. Atatürk, çıkması muhtemel bir savaşta Türkiye’nin nasıl hareket etmesini istemiştir?
 • CevapTehlikeli durumda tarafsız kalmak ve devlet gemisini bu fırtına ortasında hiçbir engele çarptırmadan yöneterek savaş dışında kalmaya çabalamak, bizim için yaşamsal önem taşımaktadır diyerek tarafsız kalmanın önemini belirtmiştir. 

Sayfa 181 CevabıSoru1. Türkiye’nin millî çıkarlarına göre hareket ettiğine dair kanıtlar nelerdir?
 • CevapTürkiye, savaşın başından beri yürüttüğü tarafsızlık politikasını terk ederek Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etti (23 Şubat 1945). Ancak bu, kâğıt üzerinde kalan bir savaş ilanıydı. Çünkü Türkiye sıcak bir çatışmaya girmedi. Yine de Türkiye, kâğıt üzerinde de olsa Almanya’ya savaş ilan ederek San Fransisco Konferansı’na katıldı ve Birleşmiş Milletler teşkilatının kurucu üyeleri arasında yerini aldı.
Soru: 2. Türkiye’nin bağımsız bir devlet olarak egemenlik haklarını koruduğuna dair kanıtlar nelerdir?
 • CevapTürkiye, savaşın başından beri yürüttüğü tarafsızlık politikası ile bağımsız devlet olduğunu göstermiştir. Kendi kararlarını kendisi almıştır. 
Soru: 3. Türkiye’nin barıştan yana olduğuna dair kanıtlar nelerdir?
 • CevapTürkiye, savaşın başından beri yürüttüğü tarafsızlık politikası ile barış yanlısı bir devlet olduğunu göstermiştir.  
Soru: 4. Türkiye’nin akılcı ve gerçekçi davrandığına dair kanıtlar nelerdir?
 • Cevap: Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etmeyen devletlerin kurulacak olan uluslararası teşkilata üye kabul edilmeyeceğini duyunca kağıt üzerinde de olsa Almaya’ya savaş ilan etmesi ve Birleşmiş Milletler kurucu üyeleri arasında yer alması gerçekçi davrandığının kanıtıdır.

Sayfa 182 CevabıSoru:1. Yukarıdaki fotoğraf sizde hangi duyguları uyandırıyor?
 • CevapSavaşın ne kadar kötü olduğunu, Amerikalıların bu dünyada kazanmak için nasıl insan yaşamını yok saydığı ve kazanma hırsı yüzünden bir kenti nasıl gözü kırpmadan yok ettiğini uyandırıyor. 
Soru:2. Dünyanın bir daha, böyle bir felaketle karşılaşmaması için ne gibi tedbirler alınabilir?
 • Cevap: Bütün silahlanmalar yasaklanmalı ancak paranın kazanmanın hırsın egemen olduğu bu dünyada bu söylediğimiz ancak hayalden ibarettir.

Sayfa 186 Cevabı


SoruA. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1. Atatürk yaşamının son döneminde dış politikada……..Hatay.. ..sorunu ile yakından ilgilenmiştir.
2. Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci cumhurbaşkanı…….İsmet İnönü,. ..olmuştur.
3. Türkiye’nin II. Dünya Savaşı yıllarında yürüttüğü dış politikaya……..Denge.. ….. politikası adı verilir.
4. 1940’ta çıkarılan…….Millî Korunma,.. …..Kanunu ile üretim, dağıtim ve tüketim faaliyetleri hükûmetin kontrolü altina alınmıştir.
5. Atatürk’ün vefatindan sonra kurulan ilk muhalefet partisi,..…Millî Kalkınma… .Partisidir.
B. Aşağıdaki soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.
Soru:1. Türkiye’nin çok partili siyasi hayata geçmesinde etkili olan dış etkenler nelerdir?
 • Cevap:   Türkiye’de cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra tek partili bir rejim dönemi yaşanmıştır. Çok partili sistemlerin denenmesi ve başarısız olması tam anlamıyla demokrasiye geçişi güç kılmıştır. Türkiye’nin çok partili siyasi hayata geçmesinde etkili olan iç ve dış etkenler bulunmaktadır. Türkiye’nin çok partili siyasi hayata geçmesinde özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan siyasi ve sosyal sorunlar nedeniyle demokratikleşme temayülünün gerçekleşmesi ve bütün dünyanın buna zorlanmasıdır. Böylece Türkiye Cumhuriyeti’nde 1946 yılında gerçekleşen çok partili sisteme geçiş olarak ilk seçim gerçekleşmiştir. Ardından 1950 seçimlerinde de çok partili sistemde iktidar değişikliği yaşanmıştır.
Soru:2. I. Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışını korumak için kurulan Milletler Cemiyetinin hangi tutumu, II. Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olmuştur?
 • CevapÇok ağır barış antlaşmaları imzalanmıştır. Bunun yanında kazanan galip devletlerin çıkarlarını korumak dışında bir şey yapmamıştır. Bundan dolayı çıkan sorunlar başka bir savaşa neden olacaktır.
Soru:3. II. Dünya Savaşı yıllarında yaşanan ekonomik sorunlara karşı hükûmet hangi tedbirleri almıştir?
 • Cevap:
 • Enerji tasarrufuna gidilmiştir.
 • Vergiler çıkarılmıştır
 • Ekmek vs yaşamsal gıdalar ve ihtiyaçlar karneye bağlanmıştır.
Soru:4. II. Dünya Savaşı’ndan sonra demokratik yönetimleri güçlendirmeye ve yaygınlaştirmaya yönelik uluslararası politikaların hız kazanmasının nedeni nedir? Açıklayınız.
 • Cevapİkinci Dünya Savaşı’ndan sonra demokratik yönetimleri güçlendirmeye ve yaygınlaştırmaya yönelik uluslararası politikaların hız kazanmasının nedeni insani değerlerin ve milli egemenliklerin zarar görmesidir. Bunun önüne geçmek ve insana değer verilmesi için bu yönetim şekillerinin güçlendirilmesi gündeme gelmiştir.
Soru:5. 21 Temmuz 1946’da yapılan seçimlerin Türk siyasi tarihi açısından önemi nedir? Açıklayınız
 • Cevapİlk çok partili seçim olması ve artık siyasi hayatımızın çok partili sisteme uygun hale gelmesidir.
Soru:6. Atatürk’ün fikir ve eserlerinin evrensel olduğuna dair kanıtlar nelerdir?
 • CevapAtatürk’ün fikir yapısı, hiçbir sistemle kalıplanacak nitelikte değildir. Kendisine özgü bir “hürriyet” anlayışı olsa da bütün dünyanın örnek aldığı evrensel bir liderdir.

Sayfa 188 CevabıSoru: 1. “Az zamanda çok ve büyük işler yaptık.” diyen Atatürk, aşağıdakilerden hangisini, yaptığı işlerin en büyüğü olarak tanımlamaktadır?
A) Boğazların yönetimini Türkiye’ye kazandırmayı
B) Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuş olmayı
C) Hatay’ın ana vatana katilması için gösterdiği çabayı
D) Türkiye’nin ilk cumhurbaşkanı seçilmiş olmayı
 • CevapB
Soru:5. I. “Nutuk” eserinin birçok dile çevrilmesi
II. Kendisine “Asya’nın kurtarıcısı” unvanının verilmesi
III. Vefatinın dünya basınında geniş yer tutması
Yukarıdaki bilgiler Atatürk’ün hangi özelliğinin kanıtlarıdır?
A) Dünya çapında etkili bir yazar olduğunun
B) Fikir ve eserlerinin evrensel olduğunun
C) Farklı ülkelere geziler düzenlediğinin
D) Uzun bir süre cumhurbaşkanı olduğunun
 • CevapD
Soru:2. 1945’te Türkiye’nin çok partili siyasi hayata geçmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?
A) Batilı devletlerle ilişkilerin geliştirilmek istenmesinin
B) Demokratik yapının güçlendirilmek istenmesinin
C) Millet iradesinin ülke yönetimine yansıtil- mak istenmesinin
D) Hükûmetin istifa etmesi ve yeni hükûme- tin kurulamamasının
 • Cevap: A
Soru:3. Demokrasinin “çoğulculuk” ilkesinin uygulanabilmesi için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç vardır?
A) Çok partili siyasi hayata
B) Güçlü bir ekonomik yapıya
C) Meclis Hükûmetleri sisteminin uygulanmasına
D) Bütün vatandaşların okuryazar olmasına
 • CevapC
Soru:4. Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru  kâğıt üzerinde de olsa- Almanya ve Japonya’ya savaş açması aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamıştır?
A) Türkiye’nin Almanya’dan aldığı ekonomik ve askerî yardımların kesilmesine
B) Savaşın bir süre daha uzamasına
C) Türkiye’nin Birleşmiş Milletler teşkilatinın kurucu üyeleri arasında yer almasına
D) Taraflar arasındaki güçler dengesinin bozulmasına
 • CevapB
6 ve 7. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.
“Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndaki durumu, bulunduğu stratejik mevkisinin önemi dolayısıyla gerek Müttefiklerin gerek Mihverin Türkiye’yi kendi yanlarında savaşa girmesi için harcadıkları çabaların ve Türkiye üzerinde yaptikları baskıların hikâyesinden başka bir şey değildir. Savaşan tarafların bu faaliyetleri karşısında Türkiye’nin politikası ise savaşın dışında kalmak ve memleketi savaşın yıkıntilarından korumak olmuştur. Türkiye’nin idarecileri, bu gayenin gerçekleşmesinde gerçekten değerli bir başarı kazanmışlardır.” (Armaoğlu, s. 407)
Soru:6. Aşağıdaki soruların hangisinin cevabını metinden bulamayız?
A) Türkiye, dış baskılara boyun eğmiş midir?
B) Türkiye, II. Dünya Savaşı’nda izlediği dış politikada başarılı olmuş mudur?
C) Türk Hükûmetinin II. Dünya Savaşı’ndaki temel politikası ne olmuştur?
D) Türkiye’nin ekonomisi II. Dünya Savaşı’ndan nasıl etkilenmiştir?
 • CevapD
Soru:7. Savaşan devletlerin Türkiye’yi yanlarına çekmek için yoğun çaba harcamalarında, Türkiye’nin hangi özelliği daha etkili olmuştur?
A) Coğrafi konumu B) Askerî gücü C) Kalabalık Nüfusu D) Gelişen ekonomisi
 • CevapA


DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...