8. Sınıf İnkılap Tarihi Cevapları TOP Sayfa 100-128 Arası

Sayfa 100 CevabıSoruSevr Antlaşması’nın maddelerini hatırlayınız. Lozan Antlaşması’nın maddelerini araştırınız.İki antlaşmayı karşılaştırarak elde edilen kazanımları söyleyiniz. 
 • Cevap Sevr devletin sona erdiren bir antlaşma olurken Lozan bağımsızlığın ele geçtiği bir antlaşmadır . Lozan’da dış borçlar sorunu çözülmüş Sevr ve Lozan Antlaşmalarının Karşılaştırılması Lozan Barış Antlaşması, 20. yüzyıl başlarında imzalanan ve hâlâ geçerliliğini koruyan uluslar arası bir belgedir. 20 Kasım 1922 tarihinde başlayıp 24 Temmuz 1923 tarihinde sona eren Lozan Barış Görüşmeleri’ne Türkiye Dış işleri Bakanı İsmet Paşa başkanlığındaki bir heyet ile katılmıştır. Bu heyet, TBMM’nin kararları doğrultusunda hareket ederek görüşmeleri yürütmüştür. TBMM’nin isteği doğrultusunda Türk heyeti tam bağımsızlığımızı zedeleyecek hiç bir konuda ödün vermemiştir. İtilaf Devletlerinin uzlaşmaz tutumları nedeniyle bir ara kesilen görüşmeler, yeni bir savaş istenmediğinden tekrar başlamış ve sonunda antlaşma imzalanmıştır.

Sayfa 101 CevabıSoruİsmet Paşa’nın yukarıdaki tavrının nedeni nedir? 
 • CevapBir ülke için dil çok önemlidir dili olmayan bir ülke var olamaz bu önemi vurgulamak istemiştir. Çünkü dil bağımsız bir ülkenin en önemli göstergelerinden biridir. Bu mesajı vermek istemiş de olabilir. 
Soruİsmet İnönü Lozan Konferansı’nda neden böyle bir cümle kurmuştur?
 • Cevap:Çünkü dil bağımsız bir ülkenin en önemli göstergelerinden biridir. Bu mesajı vermek istemiş de olabilir.  

Sayfa 103 CevabıSoruLozan Barış Antlaşması’nın kazanımlarını, Misak-ı Millî hedefleri ile karşılaştırınız.
 • Cevap Lozan Barış Konferası 24 Temmuz 1923 yılında Lozan’da gerçekleşen bir konferans olarak Kurtuluş Savaşı sonrasında kurulacak olan devletin Türk Devleti olarak tanınmasında etkili olmuştur. Kurtuluş Savaşı’nın başarılı bir şekilde kazanılmasında etkili olmuştur. Sömürge altında olan devletlere örnek oluşturmuştur. Birçok açıdan uzun yıllar süren bir antlaşma olarak varlığını sürdürmektedir. Lozan Barış Antlaşması’nda Batum, Batı Trakya, Adalar, Kıbrıs, Hatay, Musul – Kerkük Misaki Milli sınırları dışında bırakılmıştır. Daha sonra Hatay ve boğazların statüsü değiştirilmiştir. Lozan’ın delinmesi bu sayede Mustafa Kemal tarafından sağlanmıştır. Kıbrıs’taki değişiklik de 1974 – 1977 yılları sürecinde gerçekleşmiştir. Misaki Milli son şeklini bugünkü güncel sınırlarla almıştır.
Soru:  Sevr Barış Antlaşması ve Lozan Barış Antlaşması’nın aşağıda verilen konu başlık- V ları ile ilgili maddelerini ayrı ayrı yazarak verilen örnekte olduğu gibi karşılaştırınız.(kapitülasyonlar/boğazlar)
Sevr Barış Antlaşması (10 Ağustos 1920)
İzmir ile birlikte Ege Bölgesi’nin büyük bir bölümü ve Doğu Trakya Yunanistan’a verilecek.
Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)
Türkiye ile Yunanistan arasında Meriç Nehri sınır kabul edilecek, Yunanistan savaş tazminatı olarak Karaağaç’ı Türkiye’ye verecek.
Kapitülasyonlar: Tamamı kaldırıldı.
Azınlıklar: Lozan Barış Antlaşması’nda azınlık, Müslüman olmayanlar olarak belirlenmiştir. Tüm azınlıklar Türk uyruklu kabul edildi ve hiçbir şekilde ayrıcalık tanınmayacağı belirtildi. Antlaşmanın 40. maddesinde şu hüküm yer almıştır:
“Müslüman olmayan azınlıklara mensup Türk uyrukları, hem hukuk bakımından hem de uygulamada, öteki Türk uyruklarıyla aynı işlemlerden ve aynı güvencelerden yararlanacaklardır. Özellikle, giderlerini kendileri ödemek üzere, her türlü hayır kurumlarıyla, dinsel ve sosyal kurumlar, her türlü okullar ve buna benzer öğretim ve eğitim kurumları kurmak, yönetmek ve denetlemek ve buralarda kendi dillerini serbestçe kullanmak ve dinsel ayinlerini serbestçe yapma konularında eşit hakka sahip olacaklardır.”
Batı Trakya’daki Türkler: İstanbul’daki Rumlar dışında, Anadolu ve Doğu Trakya’daki Rumlar ile Yunanistan’daki Türkler’in mübadele edilmeleri kararlaştırıldı.
Savaş tazminatları: İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşı nedeniyle istedikleri savaş tazminatlarından vazgeçtiler. Sadece Yunanistan savaş tazminatı olarak Karaağaç bölgesini

Sayfa 104 Cevabı


Soru1. Halide Edip Adıvar’ın yaşam öyküsünü araştırınız. Araştırma sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.
 • Cevap:  Halide Edip Adıvar 1882’de İstanbul’da doğdu ve 9 Ocak 1964’te doğrduğu şehirde, İstanbul’da yaşamını yitirdi.  1901’de Üsküdar Amerikan Kız Koleji’nden mezun olan ilk yazıları “Halide Salih” takma adı ile Tanin gazetesinde yayınlandı. Yazılarının dışında Balkan Savaşı sırasın hastanelerde hemşire olarak çalıştı. Bu çalışmaları ve müfettişliği sayesinde İstanbul semtlerini karış karış dolaşmış ve çeşitli kesimlerden insanları tanıma fırsatını bulmuştur. Dönemin gergin atmosferinde gericilerin tepkisinden çekindiği ve çocuklarına zarar gelmesinden korktuğu için 31 Mart Olayı’nda çocuklarını da yanına alarak Mısır’a gitti. Ayaklanmanın bastırılmasıyla birlikte yurda tekrardan giriş yaptı.
Soru2. Doğu, Güney ve Batı Cephelerini konu alan resim, öykü, karikatür ya da makale çalışmaları yapınız. Yaptığınız çalışmayı arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap:

Sayfa 105 CevabıSoruKurtuluş Savaşı’nı konu alan romanlar okudunuz mu? Bu romanların işledikleri temaları sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap:
 • Halide Edip Adıvar : Ateşten Gömlek  
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu : Yaban 
 • Bu kitaplarda Kurtuluş Savaşı döneminde yaşanılan mücadele, İstanbul’un durumu ve  Kurtuluş Savaşı sırasındaki  birlik ve beraberlikler anlatılmıştır.

Sayfa 108 CevabıSoruA. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları kutudan seçeceğiniz uygun sözcüklerle doldurunuz.
Ali Fuat-BrestLitovsk-KazımKarabekir-Saltanat-Gümrü-Moskova-MudanyaAteşkesi-SakaryaSavaşı
1. Lozan Barış Görüşmeleri’nde Türk tarafını TBMM’nin tek başına temsil etmesi için…....Saltanat..…..kaldırılmıştır.
2 Sovyet Rusya,…… BrestLitovsk…..…Antlaşması ile Kars, Ardahan ve Batum’u Osmanlı Devleti’ne geri verdi.
3. TBMM Hükümeti tarafından On Beşinci Kolordu Komutanı…KazımKarabekir…..Paşa Doğu Cephesi Komutanlığına atandı ve yetkileri artırıldı.
4 ………..Gümrü ….Antlaşması, TBMM Hükûmeti’nin uluslararası alandaki ilk diplomatik başarısıdır.
5 Misak-ı Millî’den ilk ödün…..Moskova .…….Antlaşması ile verilmiştir.
6 Mustafa Kemal’e Başkomutanlık yetkisi…. Sakarya Savaşı.……..öncesinde verilmiştir.
B. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Doğru ifadelerin sonuna “D” harfi, yanlış ifadelerin sonuna “Y” harfi getiriniz.
1. Kuva-yı Millîye, işgallere karşı halkın gönüllü olarak oluşturduğu silahlı birliklerdir. (D )
2 Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması ile Güney Cephesi’nde savaş sona erdi ve Güney Cephesi kapandı. )
3. Paris Barış Konferansı’nda alınan karar doğrultusunda İzmir ve çevresi İngilizler tarafından işgal edilmişti. )
4. Sivas Kongresi’nden sonra Kuva-yı Millîye birliklerinin görevi sona erdi. Böylece düzenli orduya geçildi. )
5 Yeni kurulan düzenli ordunun ilk askerî başarısı Sakarya Zaferi’dir. )
6 İtilaf Devletleri Sevr Antlaşması’nı yeniden gözden geçirmek amacıyla Londra’da bir konferans toplanmasına karar verdi. (D )
7. Sakarya Meydan Savaşı, Yunanların Anadolu’daki son saldırı savaşıdır. (D )
8. Lozan Barış Antlaşması, Türk Bağımsızlık Savaşı’nın zaferle sonuçlandığını gösteren ilk diplomatik belgedir. )
9. Tekâlif-i Millîye Emirleri, Eskişehir-Kütahya Savaşlarındaki yenilgiden sonra ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için çıkarılmıştır. D)

Sayfa 109 CevabıSoru: 1. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın 24. maddesinde “İtilaf Devletleri Vilayat-ı Sitte’de bir karışıklık çıkarsa işgal edecektir.” ifadesi yer almıştır.
Bu madde, Kurtuluş Savaşı’nda aşağıdaki cephelerden hangisinin açılmasına neden olmuştur?
A) Yunanlara karşı açılan Batı Cephesi
B) Ermenilere karşı açılan Doğu Cephesi
C) Ruslara karşı açılan Kafkas Cephesi
D) Fransızlara karşı açılan Güney Cephesi
 • CevapB
Soru: 2 Kurtuluş Savaşı’nda Güney Cephesi’nde, Temsil Kurulunun görevlendirdiği subayların örgütlemesi ile yerli halk, Fransız ve Ermenilere karşı büyük bir direniş gösterdi.
Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisine ulaşılamaz?
A) Güney Cephesi’nde Millî Mücadele, Kuva-yı Millîye birlikleri tarafından yapılmıştır.
B) Temsil Kurulu, hükümet gibi çalışmıştır.
C) Güney Cephesi’nde yeni kurulan düzenli ordular savaşmıştır.
D) Türk ulusu işgallere karşı bağımsızlıktan yana tutum almıştır.
 • Cevap: C
Soru: 3. Aşağıda verilenlerden hangisi, Kurtuluş Savaşı’nda düzenli ordunun kurulmasının nedenleri arasında yer almaz?
A) Kuva-yı Millîye birliklerinin düzensiz ve disiplinsiz olması
B) Kaybedilen toprakların düzenli ordu tarafından daha kısa sürede alınabileceğinin düşünülmesi
C) Savunma hatlarının daha fazla geri çekilememesi
D) Kuva-yı Millîye’nin, TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaların bastırılmasında etkili olması
 • CevapD
Soru: 4. Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’nın yaşandığı zor günlerde, “Cahillikle, ilkellikle savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değildir.” diyerek Maarif Kongresi’ne katılmıştır. Kongrede yaptığı konuşmada, “Şimdi maddi ve manevi bütün güç kaynaklarımızı düşmanlara karşı kullanıyoruz. Ancak bu savaş günlerinde bile dikkat ve özenle işlenip çizilmiş bir millî eğitim programı yapmaya emek sarf etmeliyiz.” demiştir.
Mustafa Kemal’in bu sözlerinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Bütün güç kaynaklarının eğitim için harcandığı
B) Toplumu geri kalmışlıktan kurtarma mücadelesinin, düşmanlarla savaşmak kadar önemli olduğu
C) Toplumu çağdaşlaştıracak mücadelenin eğitim mücadelesi olduğu
D) Türk milletinin karakterine uygun bir eğitim programına ihtiyaç duyulduğu
 • CevapA

Sayfa 110 CevabıSoru:5 Tekâlif-i Millîye Komisyonları halktan eşyalarının bir bölümünü bedelleri ödenmek üzere almıştır. Ancak Türk halkı, alınan malların bedelinin ödeneceği beklentisi içine girmemiştir. Türk ulusu, vatanını kurtarabilmek için ordusuna büyük destek vermiş, kadın erkek herkes varını yoğunu ortaya koymuştur.
Buna göre Tekâlif-i Millîye Emirleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Türk ordusu her bakımdan güçlendirilmek istenmiştir.
B) Türk milleti, millî birlik içerisinde hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır.
C) Halkın elindeki eşyaların tamamına el konulmuştur.
D) Halk, Tekâlif-i Millîye Emirleri’ne gönüllülük içerisinde uymuştur.
 • CevapC
Soru: 6 Aşağıdakilerden hangisi, Kurtuluş Savaşı sürecinde Türk milletinin elde ettiği askerî başarıların ulusal ve uluslararası etkileri arasında yer almaz?
A) Türk ordusunun Sakarya Irmağı’nın doğusuna çekilmesi
B) İtilaf Devletleri’nin Londra Konferansı’nı toplaması
C) Orduya katılımın artması
D) Fransızlarla Ankara Antlaşması’nın yapılması
 • CevapA
Soru: 7. Halide Edip Adıvar’ın “Ateşten Gömlek”, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Yaban”, Kemal Tahir’in “Yorgun Savaşçı”, Tarık Buğra’nın “Küçük Ağa” adlı romanları ve Abidin Dino’nun “Kuva-yı Millîye İnsanları” adlı resim dizisi Kurtuluş Savaşı ve Anadolu gerçeğini çarpıcı şekilde anlatan eserlerden bazılarıdır.
Yukarıda verilen açıklamadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Türk edebiyat ve sanatı tamamen Kurtuluş Savaşı’nı konu alır.
B) Kurtuluş Savaşı sürecinde yaşananlar sanat ve edebiyat eserleri üzerinde etkili olmuştur.
C) Türk edebiyatı ve sanatı Kurtuluş Savaşı ile başlamıştır.
D) Kurtuluş Savaşı’nı konu alan eserler savaşın kazanılmasında önemli rol oynamıştır.
 • CevapB
Ç. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Yanıtlarınızı öğrenci ürün dosyasına koyunuz.
Soru:1. Kurtuluş Savaşı sürecinde elde edilen askerî başarılar ve uluslararası etkilerini tarihsel sıralamaya uygun olarak olarak eşleştirip yazınız.
 • Cevap:
Soru:2 Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklâl Marşı’nın değeri ve önemi hakkında düşüncelerinizi yazınız.
 • Cevap:  Mehmet Akif Ersoy, bu marşı güzel ülkemiz için yazmıştır.Kağıt yetmediğinden dolayı elleriyle duvarları kazıyarak yazmaya devam etmiştir.Güzel marşımızın değerini bilmeliyiz.Yıllardır bu zamana kadar değişime uğramayan İstiklalimizin sembolüdür.Severek koruyarak gelecek nesillere eski zamanda yaşanılan o anıları anımsatmasını düşünerek paylaşabiliriz.Her ülkenin kendisine özel marşı vardır.O güzel bayrağımıza İstiklal Marşı’mız çok yakıştı. Şehitlerimizi içeren bu marş çok değerlidir. 
Soru:3. Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz’un kazanılmasında Mustafa Kemal’in rolünü örneklerle açıklayınız.
 • Cevap:  Birinci Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan gelişmeler dünyayı yeni bir savaşın eşiğine sürüklerken Milli Mücadele döneminin de yaşanmasına neden olmuştur. Milli Mücadele yıllarında Anadolu tekrar işgal edilmek istenmiş ve buna karşı kuvayı milliye oluşmuştur. Milli Mücadele 1919 – 1922 yılları arasında sürmüştür. Bu yıllar içinde düşmanlardan biri olan Yunan İzmir’e çıkmış iki buçuk sene içinde Sakarya’ya kadar gelmiştir. Mustafa Kemal, tekalifi milliye emirleri gereğince elini güçlendirerek Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz savaşlarının komutanı olarak görev yapmış ve topyekün savaşılmasında önemli bir rol üstelenerek kahramanlaşmıştır. Mustafa Kemal, savaş komutanı olarak muzaffer olmuştur.
Soru:4. Mudanya Ateşkes Anlaşması ile savaş yapılmadan alınan yerleri yazınız.
 • Cevap:  Mudanya Ateşkes Antlaşması 11 Ekim 1922 yılında Mudanya’da imzalanmıştır. Büyük Taarruz sonucunda düşmana karşı üstün gelme mücadelesinde Mustafa Kemal önderliğindeki ordunun zaferi sonucunda ateşkes ilan edilmiştir. Böylece iki buçuk senenin sonunda savaş nihayete ermiştir. 11 Ekim 1922 yılında imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması ile savaş yapılmadan alınan yerler Doğu Trakya toprakları ve İstanbul ile Çanakkale Boğazları’dır. Böylece düşmana karşı bir üstünlük oluşturulmuş ve cumhuriyetin ilan edilmesine giden süreç hızlanmıştır. Mustafa Kemal’in savaşı kazanması da onu önemli bir mevkiye yükseltmiş ve halk nazarında sevilen ve sayılan bir şahsiyet olmasında etkili olmuştur.
Soru:5 Sevr ve Lozan Antlaşmalarının maddelerini karşılaştırınız.
 • Cevap:Sevr Antlaşması, Birinci Dünya Savaşı’na son veren antlaşmadır. İtilaf Devletleri ile savaşta yenilmiş kabul edilen Osmanlı Devleti arasında 10 Ağustos 1920’de imzalandı. Fakat hiç uygulamaya girmemiştir.
  Lozan Antlaşması, 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre’nin Lozan şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika ve Yugoslavya temsilcileri tarafından, Leman gölü kıyısındaki Beau-Rivage Palace’ta imzalanmış barış antlaşması.

Sayfa 112 CevabıSoru:  Atatürk ilkelerini ve bu ilkelerin oluşum sürecini araştırınız. Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap:ATATÜRK İLKELERİNİN AMACI
  Türk toplumunun refahını, mutluluğunu ve huzurunu sağlayarak çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmaktır. Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde bağımsız, onurlu ve mutlu bir yaşam sürmesini, Türkiye’nin uluslar arası ilişkilerde bağımsız ve saygın bir devlet olmasını sağlamaktır.
  ATATÜRK İLKELERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ
  • Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğdu.
  • Kabul edilmesinde hiçbir iç ve dış baskı yoktur.
  • Akla ve mantığa uygundur.
  • Atatürk tarafından hem sözle hem de uygulama ile belirlendi.
  • Birbirinden ayrılamaz, tek tek değerlendirilemez, bir bütünü oluşturan öğelerdir.
  • Türk milliyetçiliğine dayanır, milli bir nitelik taşır.
  • Gücünü Türk Tarihi ve Türk Töresinden alır.


Sayfa 116 Cevabı


SoruMustafa Kemal’e göre çalışmak kişilere neler kazandırır?
 • Cevap:  Atatürk,her zaman çalışmayı seven,çalışanları seven ve saygı duyan kişilikte bir insandı.Her zaman aklı ve bilimi savunmuş ve buna dayalı yeni sistemler kurmuştur.
  Atatürk’e göre çalışmak her şeydir.Kişilere neler kazandırır?
  – Hem kendi için hem devleti için yeni projeler,sunumlar,buluşlar ortaya koyabilir.İyi bir meslek sahibi ile ülkesini kalkındırabilir.
  Atatürk bunun için geleceği ve devleti gençlere emanet etmiştir.

Sayfa 117 CevabıSoruDevletçilik ilkesinin benimsenmesindeki ulusal ve uluslararası etkenler nelerdir?
 • CevapDevletçilik ilkesinin benimsenmesindeki ulusal ve uluslararası etkenler:– Fransız İhtilali   uluslararası
  – Rus İhtilali – uluslararası
  – Birinci Dünya Savaşı  uluslararası
  – Türk milletinin devlet olma ve kurma çabaları  Ulusal
  Yönetime olan bağlılık,birlik ve beraberlik açısından devletçilik ilkesi önemlidir. Devletçilik ilkesi sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik gelişmelerin yaşanmasına da olanak sağlamıştır.

Sayfa 119 CevabıSoru: Laiklik ilkesi doğrultusunda yaşanan gelişmeleri alanlarına göre gruplandırarak ilgili olduğu bölüme yazınız.
Devlet Yönetiminin Laikleşmesi
 • CevapSaltanatın Kaldırılması 
 • Halifeliğin Kaldırılması
Sosyal Alanda (Toplumsal Hayatta) Laikleşme
 • CevapŞeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılarak yerine Diyanet İşleri Başkanlığının kurulması
 • Tekke ve Zaviyelerin Kaldırılması
  Kılık-Kıyafet Kanunu
  Medeni Kanun
Eğitimin Laikleşmesi
 • Cevap:Tevhidi Tedrisat Kanunu
  Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılarak yerine Diyanet İşleri Başkanlığının kurulması


Sayfa 122 CevabıSoruA. Aşağıda Atatürk ilkelerinin temel özellikleri verilmiştir. Bu özelliklerin hangi Atatürk ilkesi ile ilgili olduğunu yanıtlayınız. Yanıtlarınızı ilgili boşluklara yazınız.
Çağının gerisinde kalmış, toplumun ihtiyaçlarına yanıt vermeyen kuramların ortadan kaldırılması, yerine toplumun ihtiyaçlarına yanıt veren ve çağın gereklerine uygun kuramların kurulmasıdır. Aynı zamanda, yapılanları korumak ve dinamik bir yapıda sürekli gelişmeyi amaçlar.
 • Cevap: İNKİLAPÇILIK
Akla ve bilime dayanan uygulamalar ile devletin ve toplumun çağdaşlaşmasının yolunu açmıştır. Düşünce ve inanç özgürlüğü sağlayarak demokratik düzenin kurulmasına yardımcı olmuştur. Vatandaşları, inanç ayrımı yapmadan kanun önünde eşit konuma getirmiştir.
 • CevapLAİKLİK
Eğitim, sağlık, kültür ve sanat alanlarında devlet tarafından yatırımlar yapılmasını, toplumun temel ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanmasını amaçlamıştır. Aynı zamanda özel teşebbüsün yatırım yapmasının da yolunu açmıştır. Sosyal adaleti sağlayarak bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Tam bağımsızlığı sağlama hedefinin önemli bir parçasıdır.
 • CevapDEVLETÇİLİK
Hiçbir sınıfa, zümreye, aileye ve kişiye ayrıcalık tanınmamasıdır. Bütün vatandaşların devlet hizmetlerinden eşit olarak ücretsiz yararlanmasını amaçlar. Kanunlar önünde bütün vatandaşların eşit ve egemenlik haklarının millete ait olduğu bir anlayışı yansıtır.
 • CevapHALKÇILIK
Her koşulda ulusal bağımsızlığın savunulmasıdır. Toplumu oluşturan bireyleri ırka, inanca ve konuştuğu dile göre ayrıştırmaz. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran halkı kanunlar önünde eşit kabul eder. Çağdaş uygarlık yolunda millî birlik ve beraberliği güçlendiren temel unsurdur. Milleti dil, kültür ve duygu birliği içerisinde kaynaştırarak ortak hedeflere ulaşmayı amaçlar.
 • Cevap: CUMHURİYETÇİLİK
Ülkenin bir hanedan tarafından yönetilmesine son verilmesi ve egemenliğin halka ait olmasıdır. Toplumdaki ayrıcalıkları kaldıran, vatandaşların ülke yönetimine eşit olarak katılmalarını sağlayan ilkedir. Devlet yönetiminin çağın gereklerine uygun olarak yeniden düzenlenmesidir. Kişilerin vatandaş olarak hak ve özgürlüklere kavuşmasının yolunu açmıştır.
 • CevapEŞİTLİK
Atatürk ilkelerinin amaçlarını, ortaya konuş gerekçelerini dikkate alarak ortak özelliklerini belirleyip aşağıdaki bölüme yazınız.
 • CevapAtatürk İlkelerinin Amacı,
 • Atatürk ilkeleri, Atatürkçü düşünce sistemini kurmak ve geliştirmek
 • İlkelerin amacı aklın ve bilimin öncülüğünde Türk milletini medeni ulusların seviyesine çıkarmaktır.
  Türk milletinin birlik, beraberlik içinde onurlu ve mutlu bir hayat sürmesini sağlamak
 • Bağımsız ve güçlü bir Türkiye, ulaşılmak istenen başlıca hedeftir.
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişmesi, güçlenmesi ve sonsuza kadar bağımsız yaşaması varılmak istenen nihaî sonuçtur. 

Sayfa 123 CevabıSoruTek kişi egemenliğine dayalı yönetim ile millî egemenliğe dayalı yönetim anlayışlarım araştırınız. Bu yönetim anlayışlarını karşılaştırarak sınıfta tartışınız.
 • Cevap: Tek kişi egemenliğine dayanan yönetim  biçimlerinde monarşi (krallık) vardır .Yani  devleti yönetecek kişiler babadan oğula geçerek devleti yönetirler .
  * Liyakata önem verilmez .
  * Monarşinin olduğu yerde  kral görevi başında ömür boyu kalabilmekte ve halkın  buna itiraz etmesi gibi bir durum yoktur . Yani halkın egemenliği yoktur . Kral istediğini asar , istediğini keser ve bu duruma kimse korkusunda müdahale edemez .
  * Adalet  eksik kalabilir .
  * Devlet yöneticileri yargılanmaz , zaten kimse buna cesaret de edemez .  Hak ve  sorumluluklar belirlenmemiştir .  İnsanlar korku düzenin içinde yaşarlar ve insan hakları ve özgürlükleri de olmaz . Seçim de olmaz , çünkü insan iradesi ön planda değildir .
  * Monarşide hükümdar devlet başkanıdır . Bu hükümdar ;  kral , farklı  ülkelerde imparotor , padişah , şah , emir , prens gibi çeşitli adlar ile bilinir . Fakat bunların hepsi de aynı kapıya çıkar . Yani hepsinde halkın gücü , halkın iradesi yönetim biçimine yansıyamaz 
  * Mustafa Kemal monarşiye karşı olduğu içinde saltanatı kaldırmıştır ve yerine Cumhuriyete dayalı yönetim biçimini getirmiştir .
  *Milli egemenliğe (cumhuriyete , demokrasiye) dayalı yönetim biçimlerinde ise halk istediği kişiyi  seçimle başa getirir .
  *Başa gelen kişi görevini iyi bir şekilde yapmazsa halk tarafından yine seçimle görevden alınır . Yani başa gelen kişi yargılanır ve görevinden alınır .

Sayfa 124 CevabıSoru: Saltanatın kaldırılmasına karşın halifeliğin devam etmesinin nedenlerini tartışınız.
 • Cevap1 Kasım 1922 tarihinde saltanat kaldırılmış, 3 Mart 1924 tarihinde de halifelik kaldırılmıştır. Görüldüğü üzeri saltanat halifelikten daha önce kaldırılmıştır. Bunun nedeni, halifeliğin dini bir makam olması ve bu nedenle birden kaldırılması halinde farklı tepkilerle karşılaşılabilinecekti. Bunun için halifeliğin kaldırılması için gereken uygun ortam beklenmiştir. Zaten saltanat kaldırılınca halifelikte etkisini kaybetmiş ve halifelik kaldırılmıştır.
SoruZiya Gökalp’ın dizelerinde anlatılmak istenen ana düşünce nedir?
 • CevapBurada padişahın yani sultanların halktan üstün olamayacakları düşüncesi hakimdir. Bunun yanında yönetimin halkta olması gerektiği üzerinde durulmuştur. 

Sayfa 128 CevabıSoruMustafa Kemal’in bir konuda karar alırken ve bu kararı uygulamaya koyarken uygun ortam ve zamanı beklemesiyle ilgili örnekler veriniz.
 • Cevap:  Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk sabırlı olduğu için , her şeyin kökü bir şekilde yapılması ve kalıcı olması için  planlarını hemen dile getirmemiş ve yapacağı yenilikleri , değişiklikleri zamanı gelince yapmıştır . Bunlardan Biraz örnek vererek konuyu biraz daha açalım . Örneğin ; Amasya Genelgesi’nde  Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır denmiştir . Burada ulusal egemenlik anlayışına dayalı bir devlet kurma fikri vardır ama açık açık Cumhuriyet ilan edilecektir denilmemiştir . Toplum henüz böyle bir şeye alışık olmadığı için Mustafa Kemal adım adım planlarına devam etmiş  ve Yeni bir Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmak için beklemiştir . Burada ulusal egemenlik anlayışın değişmesi ile  rejimin de değişeceği sonucunu ortaya çıkarabiliriz .  Ulusal egemenlik fikri demokrasi düşüncesinin de benimsendiğinin kanıtıdır 
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...