8. Sınıf İnkılap Tarihi Cevapları TOP Sayfa 130-170 Arası

Sayfa 130 CevabıSoru1921 Anayasası’nın eksik yönlerini yazarak, 1924 Anayasası’nda yapılan düzenlemeler ile karşılaştırınız.
1921 Anayasası
 • Cevap:
 • – Milli egemenlik ilk kez dile gelmiştir.– Türk milletinin en yumuşak ve ılımlı anayasasıdır.
  – Yasama ve yürüme yetkisi mecliste toplamıştır bu nedenle meclis hükümeti vardır.
  – Meclisin bakanları her an her zaman değişebilir.
  – Bakanlar, meclis tarafından seçilir.
  – Devlet Başkanlığı uygulaması yoktur.
  – Meclis hükümeti, yasama, yürütme görevlerini elinde toplamıştır.
  – Milletvekilleri 2 yılda bir seçilmektedir.
  – Başkentin neresi olacağı konusunda kesin bir karar verilmemiştir.
1924 Anayasası
 • Cevap:
 • – Karma hükümet sistemine geçilmiştir.
  – Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte kabine sistemine geçilmiştir.
  – 1924 anayasası sert bir anayasadır. Anayasanın değişikliği bazı şartlara bağlanmıştır.
  – İnsan hakları kabul edilmiştir.
  Bu iki anayasayı karşılaştıracak olursak aralarından ciddi farklar olduğunu görebiliyoruz. 1921 anayasası yumuşak bir anaysa iken 1924 anayasası Türk tarihinin en sert anayasasıdır.
  1921 anayasasında kişi hak ve özgürlüklerine yer verilmiyor iken 1924 anayasasında hak ve özgürlüklere yer verilmiştir.
  1921 anayasasında meclis hükümeti esastı. 1924 anayasasında ise kabine sistemine geçilmiştir.

Sayfa 131 Cevabı


SoruHukuksal alanda yapılan yenilikleri araştırınız. Bu alanda yapılan yenilikler Türk aile yapısı ve kadının toplum içindeki yerini nasıl etkilemiştir? Sınıfta tartışınız.
 • Cevap:
  Hukuk alanında yapılan inkılaplar :
  * Teşkilat-ı Esasiye ilan edilmiş , ulusal egemenlik anlayışı benimsenmiştir .
  * Saltanat kaldırılmış , milli iradeye dayanan yönetim güçlendirilmiştir .
  *  29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edilmiş ve Türkiye Devleti’nin  adı konmuş , rejim tanımlanmıştır .
  * Halifelik kaldırılmış , laik bir devletin önündeki en büyük sorun ortadan kalkmıştır .
  * Şeriye ve Evkaf  Vekaleti kaldırılmış ve Şeyhülislamlık makamı sona ermiştir .
  * Mektebi Kuzat  denen kadı yetiştiren  okullar kapatıldı.
  * 1924 Anayasası hazırlanmıştır. Bu anayasamız ile temel hak ve özgürlükler tanımlanmıştır.
 • Kadınlara 1930 yılında belediye seçimlerine katılma hakkı tanındı .
  * Kadınlara 1933 yılında  muhtarlık seçimlerine katılma hakkı tanındı .
  * Kadınlar 1934 yılında ise milletvekilliği seçimlerine  katılma hakkı verildi .
  * 5 Şubat 1937 yılında ise Atatürk ilkeleri  Anayasamıza girmiş ve anayasamız laik bir nitelik kazanmıştır .
SoruMustafa Kemal’in yukarıdaki sözlerine göre hukuk sistemi hangi özellikleri taşımalıdır?
 • Cevap:   Milli cemiyetlerin ortak özellikleri, Yararlı cemiyetlerin ortak özellikleri;
  1. Bu cemiyetler Mondros’tan sonra işgallere karşı Osmanlı yönetiminin sessiz kalması üzerine millet tarafından kurulan cemiyetlerdir.
  2. Her türlü siyasal amaçlardan uzaktırlar.
  3. Kuruluşlarında Türklük duygusu hakimdir.
  4. Başlangıçta hukuki ve barışçı yollarla propaganda ve  yayım  yoluyla bölgelerini korumayı  amaçlamışlarsa da işgallerin başlamasıyla silahlı  direnişe  başlamışlardır.
  5. Kuruldukları bölgelerin Türk  olduğunu  ispat  için  çalışmışlardır.
  6. Bu cemiyetler birbirlerinden  kopuk ve bağımsız  hareket  ediyor  ve  sadece  bölgesel  kurtuluşu  amaçlıyorlardı.
  7. Ulusal bilincin gelişip yayılmasını ve canlı kalmasını sağlamışlardır.
  8. Sivas Kongresinde bu dernekler tek çatı  altında “Anadolu  ve Rumeli  Müdafaa-i   Hukuk  Cemiyeti “ adı  altında  birleştirilmişlerdir.


Sayfa 133 CevabıSoruB. Türk Medeni Kanunu’nun Türk aile yapısında ve kadının toplumdaki yerinde meydana getirdiği değişiklikleri aşağıdaki bölüme yazınız
 • Cevap: Medeni kanun ile Türk aile yapısında ve kadının toplum hayatındaki yerinde meydana gelen değişiklikler öncelikle aile,evlilik hukukuna dair az çok bilgi öğrenmiş olduk.Bunu yaşantımıza da yansıttığımız sürece hak ve adaleti bol bir aile oluşturmuş bir toplum oluşturmuş oluruz.
  Miras türü ilişkiler boşanma,kişilerin boşanma hakkı tanınmış ve evliliğini sürdürmek istemeyen bir kişi kendi hak ve özgür iradesiyle boşanabilir.
  Özellikle Türk kadınına seçme seçilme hakkı,boşanma hakkı ve miras alma hakkı verilmiştir.

Sayfa 134 CevabıSoruKültür nedir? Açıklayınız. Kültürel değerlerin yaşatılabilmesi ve millî kimliğin oluşturulması için Atatürk’ün kurduğu kurumları ve bu kurumların çalışmalarını araştırınız. Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • CevapKÜLTÜR, Bir toplumun duyuş ve düşünüş birliğini oluşturan, gelenek durumundaki her türlü yaşayış, düşünce ve sanat varlıklarının toplamıdır. Kültürel değerlerin yaşatılabilmesi ve millî kimliğin oluşturulması amacıyla Atatürk tarafından kurulan kurumlar ve bu kurumların yaptığı çalışmalar aşağıda açıklanmıştır.
  ∴Kurulan Kurumlar:
  ⇒Türk Tarih Kurumu (TTK)
  ⇒Türk Dil Kurumu (TDK)
  ⇒Anadolu Ajansı (AA)
  ⇒Halkevleri

Sayfa 137 CevabıSoruMillet Mekteplerinin çağdaş cumhuriyet bireyi yetiştirme hedefine katkıları nelerdir? Değerlendiriniz
 • Cevap:  Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra eğitim ve öğretim faaliyetleri de yeni rejimin arzusu doğrultusunda çağdaş ve modern bir şekilde yapılmaya başlanmıştır. Cumhuriyet rejiminde laiklik uygulamaları laikliğin anayasaya girmesinden önce başlamıştır. Bu bağlamda inkılapların kesafet içinde olduğu yıllarda eğitim ve öğretimin birleştirilmesi de gündeme gelmiştir. Millet Mektepleri’nde çağdaş ve modern eğitim anlayışına göre eğitim ve öğretim verilmeye başlanmıştır. Bilim ve akıl öncelenmiştir. Bu düsturla da karma eğitim öne çıkmıştır. Eğitim muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için bir araç olarak kabul edilmiştir. Mustafa Kemal yeni harflerle bir geometri kitabı kaleme alarak bilime verdiği önemi ortaya koymuş ve eğitim araç ve kaynaklarının yol ve yöntemini göstermiştir.

Sayfa 140 CevabıSoruMustafa Kemal, yukarıdaki sözlerinde sanatçıyı neden alnında ışığı ilk hisseden insan olarak tanımlamıştır?
 • CevapMustafa Kemal’e göre hedefinden sapan, korkan, yorgun düşen, yalpalayan, teslim olan kişilere ne sanatçı ne de lider denebilir. Onlar hedefi kolay sanarak fazla hazırlık yapmamış. Ya da boylarını aşan işe kalkışmışlardır. Bu yüzden alnında ışık olması için çabalayan sanatçılara olan saygısını bu sözlerle dile getirmiştir. 

Sayfa 142 CevabıSoruMustafa Kemal’e göre Türk ulusunun amaçlarına ulaşabilmesinde edebiyatın rolü nedir?
 • Cevap: Edebiyat denildiği zaman şu anlaşılır: Söz ve manayı, yani insan dimağında yer eden her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları çok alakalı kılacak surette söylemek ve yazmak sanatı.” Bugün içindir ki edebiyat, ister nesir halinde olsun, ister nazım şeklinde olsun, tıpkı resim gibi, heykeltıraşlık gibi, bilhassa musiki gibi, güzel sanatlardan sayıla gelmektedir. Bizzat Mustafa Kemal Paşa’nın sözüdür.

Sayfa 145 CevabıSoruŞapka ve Kıyafet İnkılabı’nın millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma açısından önemi nedir? Değerlendiriniz.
 • Cevap:Şapka ve kıyafet inkılabı sayesinde modern bir görünüm kazanılmak istenmiş ve dönemin medeni milletlerine benzeyerek kültürel olarak iyi bir noktaya gelineceği umulmuştur. Bu kapsamda kanuni bir mecburiyet olarak şapka ve kıyafet devrimleri yapılmıştır. Bu devrimler insanların batı medeniyetini yakından tanımalarına, çağdaş bir dünyanın görüntüsüne bürünmeye yaramıştır. Bunlarla beraber laiklik kapsamında birçok devrim yapılmıştır.

Sayfa 147 CevabıSoruAşağıda yer alan inkılapların gerekçelerini ve toplum hayatında meydana getirdiği değişimleri yazınız.
Şapka Kanunu
Gerekçeleri: Dinî kaynaklı giyim farklılıklarını ve geçmişin simgelerini ortadan kaldırmak istenmiştir.
Yaşanan Değişimler: kılık kıyafette modernlik yakalanmış daha çağdaş bir görünüme kavuşulmuştur.
Takvim, Saat ve Ölçü Birimlerinin Değişmesi
Gerekçeleri:Cumhuriyet döneminden önce Osmanlıların, Batı uluslarından ayrı takvim, saat, sayı ve ölçülerin kullanılması, hafta tatillerinin cuma günü olması, takvimin başlangıcı olarak Hazreti Muhammet’in Mekke’den Medine’ye göç ettiği tarih olan 622 yılının alınması (hicri takvimin kullanılması), sayı olarak eski sayıları, ölçü olarak da okka, dirhem, arşın, endaze, vb. ölçülerin kullanılması, Türk toplumu ile Batı toplumları arasındaki ilişkilerde büyük karışıklık ve güçlüklere yol açmaktaydı. 
Yaşanan Değişimler: ölçü ve takvimde dünya standartları yakalanmıştır. Ticaret gelişmiştir.
Soyadı Kanunu
Gerekçeleri:  Osmanlı devletinde soyadı kullanılmadığı için resmi işlemlerde büyük sıkıntılar yaşanmaktaydı. Aynı ismi taşıyan insanların nüfus işlerinde tapu alım-satım ve miras konularında büyük problemler ortaya çıkmaktaydı. Bu nedenle soyadı kanunun çıkarılması batı ile yakınlaşmanın yanında zaten toplumsal bir ihtiyaç haline geldiğinden.
Yaşanan Değişimler: Orduda, tapuda, okulda daha önce yaşanan karışıklıklar son bulmuş sorunlar ortadan kalkmıştır
 • Cevap:

Sayfa 151 CevabıSoruİzmir İktisat Kongresinde tarımı geliştirici kararlar alınmasının ne gibi sonuçları olmuştur?
 • Cevap: Bu dönemde ekonominin sahip oldukları ve olmadıkları belirlenmiş, ekonomik hedefler tayin edilmiş, karma ekonomi modelinin temelleri hazırlanmıştır. Böylece tam bağımsızlık yolunda gerek siyasi gerekse de ekonomik bağımsızlığın yolu açılmış planlaması yapılmıştır. 

Sayfa 155 CevabıSoruSanayi için gerekli olan ham maddenin ülke içinden karşılanmasının millî ekonomiye katkıları nelerdir? Tartışınız.
 • CevapMaden işletmeleri, ağır sanayi işletmeleri, döküntüleri veya yan ürünleri işleyen işletmeler, termik santraller, sebze, meyve ve balık konserve fabrikaları, genellikle, ham madde faktörüne yönelirler. Ham­ maddenin fiyatı düşük fakat ürününki yüksek olursa veya ham maddenin mamul duruma gelmesinde büyük hacim ve ağırlık kaybı olursa, işletmenin ham madde yakınına kurulması uygun olur. Eğer ham madde mamul durumuna geldiğinde ağırlığından hiç yitirmiyorsa ve öteki faktörlerin etkileri önemsiz ise. işletme ham maddeye yakın veya pazara yakın veya ikisi arasında bir yerde kurulabilir. Öte yandan ham­ maddesi her yerde bulunan ürünlerin tüketim alanı içerisinde üretilmesi uygun olur

Sayfa 157 CevabıSoruAtatürk Dönemi’nde sağlık alanında ve sosyal alanda yapılan çalışmalara bakarak devletin bu konulara nasıl yaklaştığını söyleyiniz.
 • Cevap:  Sosyal alanda milli kültür ve milli kimlik doğrultusunda tarih ve dil kurumlarının kurulması bu alanda karşımıza çıkan gelişmelerdir. Milli kültürün gelişmesi adına kılık kıyafet kanunu da çıkarılmıştır. Devlet, bu doğrultuda yenilikçi bir yol izlemiştir. Sağlık alanında birçok hastaneler kurulmuş, tıp fakülteleri açılarak yeni hekimlerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Yeşilay cemiyeti, Verem Savaş cemiyeti, Kızılay cemiyeti vb. kurumlar kurulmuştur.

Sayfa 158 CevabıSoruMustafa Kemal Atatürk, “Nutuk”u “Gençliğe Hitabe” ile bitirmiştir. Bu durumun nedeni nedir? Arkadaşlarınızla tartışınız.
 • Cevap:  Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk eserinde Cumhuriyete kadar olan dönem zorluklarını, başarıları, zaferleri, çok çalışmanın getirdiklerini, milletin bu toprakları vermemek adına yaşadığı zorlukları ve milli mücadele dönemini anlatır. Son kısmını Gençliğe Hitabe ile bitirmesinin sebebi, gençliğe çok fazla önem veriyor olmasıdır. Atatürk, bir çok sözünde belirtmiştir ki onun tüm ümidi gençliktedir. Biz gençler olarak onun bıraktığı cumhuriyete sahip çıkmalıyız

Sayfa 160 CevabıSoruCumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna kazandırdığı değerleri tartışınız.
 • CevapTürk halkı , aklın ve bilimin üstünlüğünü benimseyen, özgürce düşünebilen, kararlarını sorumluluk bilinci içinde verebilen , yürekli, inançlı, kendine güvenen bireylerden oluşan bir toplum yaratılmıştır.  Cumhuriyetin getirdiği özgürlükçü düşünce ortamında bireylerin “ kendini ifade etme ve geliştirme” imkanı bulan vatandaşlarımız , çağdaş dünya ile ülkemizi bütünleştirmiştir

Sayfa 162 Cevabı


Soru1. Çağdaş Türkiye Devleti’nin kurulmasında Atatürk ilke ve inkılaplarının rolü nedir? Araştırınız.
 • CevapÇağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında cumhuriyeti kuran ana ilkeler rol oynamıştır. Bunlar; laiklik, inkılapçılık, devletçilik, milliyetçilik, cumhuriyetçilik ve halkçılık şeklindedir. Sosyal, kültürel ve siyasal alanda önemli kalkınma ve gelişmelerin yaşanmasında bu ilkeler yer almıştır. Türkiye Cumhuriyeti, kurucu ilkeler sayesinde çağdaş, modern ve muasır medeniyetler seviyesinde bir devlet olma yoluna girmiştir. Birçok alanda yapılan devrimler hukuki, askeri, siyasi, iktisadi olarak yeni kurulan devletin güçlü yapısının oluşmasında ve korunmasında bir amaç için yer bulmuştur. Bu bakımdan kurucu ilkelerin devletin çağdaş bir devlet olmasındaki etkisi büyüktür. Kurucu değerlerin yaşatılması için gerekli çalışmalar bugün de yapılmaktadır.
Soru: 2. Atatürk ilke ve inkılaplarının devamlılığını sağlamada Türk gençliğine düşen görevler nelerdir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • CevapAtatürk ilke ve inkılaplarının önemini iyi bir şekilde bilmeli ve Türk milletine olan yararlarını kavramalıyız. – Sosyal hayatımızda Atatürk ilke ve inkılaplarının önemini vurgulamalı ve bunun farkında olmayanlara anlatmaya çalışmalıyız. Cumhuriyet sisteminin devamlılığı,sürmesi için ve Atatürk’ün bize emanet ettiği bu sistemin devamlılığını sağlamak için Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkmak gereklidir.

Sayfa 163 CevabıSoruAtatürk ilkelerinin amaçları ve ortak özellikleri nelerdir? Belirtiniz.
 • Cevap:
 • Halkın ihtiyaçlarından dolayı doğmuştur.İlkeler tamamen Atatürk’ün düşünce yapısıyla açıklanabilir, başka bir ideolojiye mal edilemez.
  İlkeler, milli ihtiyaçlar nispetinde şekillenmiştir.
  Çağdaş ve modern bir uygarlık seviyesinin benimsenmesi için gerekli görülmüştür.
  Bütün ilkeler ulusal egemenlik esasına göre şekillendirilmiştir.
  İlkeler, eğitim, sağlık, hukuk, politika, siyaset, sosyal, kültür alanlarının ana çerçevesini oluşturur.

Sayfa 167 CevabıSoru: A. Aşağıdaki boşlukları kutudan seçeceğiniz uygun sözcüklerle doldurunuz.
Tevhid-i Tedrisat-İnkılap-Atatürkçülük-Halkçılık-Milliyetçilik-Laiklik
1 …………...Atatürkçülük.… ……….akla ve bilime dayanan, yeniliklere açık ve dinamik toplumsal bir dönüşüm ve gelişim hareketidir.
2 …………..…İnkılap… …..var olan çağdışı kalmış geleneksel kurumlan kaldırmak, bunların yerine çağdaş kurumlar ve sistemler getirmektir.
3. Kişilerin dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ve siyasi görüş farkı gözetilmeksizin kanunlar önünde eşit olmasını öngören; birey, sınıf, aile veya zümre üstünlüğünü kabul etmeyen Atatürk ilkesi ….Halkçılık………..tır.
4 …….. Tevhid-i Tedrisat.……..Kanunu ile öğretim birliği sağlanarak laik ve ulusal eğitime
geçişte önemli bir adım atılmıştır.
5 ….. .Laiklik..……. devletin bütün dinler karşısında tarafsız kalmasıdır.
Dinsel farklılıklara göre ayrım yapılmadan, kişilerin kanun önünde eşit olmasıdır.B. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Doğru ifadelerin sonuna “D” harfi, yanlış ifadelerin sonuna “Y” harfi getiriniz.
1. 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türk limanları arasında yolcu ve yük taşıma işinin Türk devletine ait olması sağlanmıştır. ( D )
2. Osmanlı Devleti’nin son günleri, Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu hakkındaki en önemli kaynak “Nutuk”tur. D)
3. Yeni harfleri halka öğretmek ve okuryazar oranını artırmak amacıyla 1 Ocak 1929’da Halk Evleri açılmıştır. )
4. Türklerin Orta Asya’dan başlayan geçmişini, dünya medeniyetine katkılarını ortaya çıkartan çalışmalar yapmak amacıyla “Türk Tarih Kurumu” kurulmuştur. )
5. Tıp dünyasında ilk kez bir Türk doktor tarafından bir hastalığın tanımı yapıldı. Hulusi Behçet tarafından tanımlanan bu hastalığa “Behçet Hastalığı” denerek onun adı verildi. )
6. Cumhuriyetçilik ilkesinin ortaya çıkış nedenlerinden biri de 1929’da başlayan Dünya Ekonomik Bunalımı’dır. (Y)

Sayfa 168 CevabıSoru:C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.
1. I . TBMM’nin açılması
II . Saltanatın kaldırılması
III . Cumhuriyet’in ilanı
IV . Türk Dil Kurumunun kurulması
Yukarıda verilenlerden hangileri, ulusal egemenliğin gerçekleşmesine yönelik olan gelişmelerdendir?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III
 • CevapD
Soru2. Aşağıda verilenlerden hangisi, Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esaslar arasında yer almaz?
A) Türk ulusunun bugün ve gelecekte tam bağımsız olarak huzur içinde yaşaması
B) Devletin ulus egemenliği esasına dayanılarak yönetilmesi
C) Toplumun aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyinin de üzerine çıkartılması
D) Geleneksel yapının korunarak geçmiş dönemin anlayışının sürdürülmesi
 • CevapD
Soru: 3. “Siyasal, askerî başarılar ne denli büyük olurlarsa olsunlar ekonomik başarılarla taçlandırılmazlarsa sürekli olamaz, az zamanda sönerler. Bu nedenle en güçlü ve parlak zaferimizin de sağladığı ve daha sağlayabileceği yararlı sonuçları alabilmemiz için ekonomik egemenliğimizin sağlanması, güçlendirilip genişletilmesi gerekir.”
Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in yukarıda verilen ifadesi doğrultusunda yaşanan gelişmelerden biri değildir?
A) Yerli üretimin artırılması
B) Sanayi üretimine geçilmesi
C) İş Bankasının kurulması
D) Medeni Kanun’un kabulü
 • CevapD
Soru:4. Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet’in ilanıyla yaşanan gelişmelerden biri değildir?
A) Ankara’nın başkent olması
B) Hükümet şeklinin cumhuriyet olması
C) Devletin resmî dilinin Türkçe olması
D) Devlet başkanlığı makamının oluşturulması
 • CevapA

Sayfa 169 CevabıSoru:I. Halifeliğin Kaldırılması II . Tevhid-i Tedrisat Kanunu
III . Erkân-ı Harbiye Vekâletinin Kaldırılması
IV . Şeriye ve Evkaf Vekâletinin Kaldırılması
Yukarıda 3 Mart 1924 tarihli kanunlar verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi, bu kanunların çıkarılması ile sağlanan kazanımlardan biri değildir?
A) Devlet ve toplum hayatının laikleşmesi
B) Güçlü ve bağımsız bir ekonomik yapının oluşturulması
C) Askerî idarenin siyasetin dışına çıkarılması
D) Çağın gereklerine uygun ulusal bir eğitim anlayışının benimsenmesi
 • CevapB
Soru:6. Aşağıda verilenlerden hangisi, cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna sağladığı faydalar arasında gösterilemez?
A) Herkesin eşit miktarda vergi vermesi
B) Toplumun yararının gözetilmesi
C) Irk, din ve cinsiyet farkı gözetilmeden herkesin kanun önünde eşit olması
D) Halkın, yöneticilerini seçimle belirleme hakkına sahip olması
 • CevapA
Soru:7. Aşağıda verilenlerden hangisinde, yapılan inkılap ve amacı yanlış eşleştirilmiştir?
A) Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması – Din üzerinden oluşturulan toplumsal ayrışmanın önlenmeye çalışılması
B) Türk Medeni Kanunu – Kişilerarası ilişkilerin çağdaş ve eşitlikçi olarak düzenlemesi
C) Yeni Türk Harflerinin Kabulü – Öğretim birliğinin sağlanması
D) Şapka ve Kıyafet İnkılabı – Toplumun çağdaş bir görünüme kavuşturulması
 • CevapC
Soru:8. I . Türk Tarih Kurumunun kurulması II . Türk Dil Kurumunun kurulması
III . Kabotaj Kanunu’nun kabulü
Yukarıda verilenlerden hangileri, toplumun millî kimlik kazanması amacıyla yapılan düzenlemelerdendir?
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
 • CevapB

Sayfa 170 CevabıSoru:9. Aşağıda verilenlerden hangisi, Atatürk döneminde tarımın gelişmesine hizmet eden çalışmalardan biri değildir?
A) Ziraat okullarının açılması
B) Atatürk Orman Çiftliğinin kurulması
C) Ziraat Bankası sermayesinin tarım dışı alanlarda kullanılmaması
D) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
 • Cevap
10. “Yurdumuzu, dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Bunun için, bizce zaman ölçüsü, geçmiş asırların gevşetici zihniyetine göre değil, asrımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız, daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur.”
Soru:Yukarıda Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku’nda yer alan düşünceleri verilmiştir. Buna göre, Atatürk’ün geleceğe yönelik hedefleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Geleneksel toplum yaşantısının değişmemesi gerektiği
B) Çağdaş uygarlık düzeyine erişmek için yapılanların yeterli görülmemesi gerektiği
C) Batı uygarlığının tüm değerlerinin benimsenmesi gerektiği
D) Uygarlık yolunda geçmiş dönemlerin düşünce yapısının korunması gerektiği
 • CevapB
Soru:11. I . Kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı verilmesi II . Evlenme ve boşanmada kadınlara da söz hakkı verilmesi
III . Mahkemelerde tanıklıkta tüm yurttaşlara eşitlik sağlanması
IV. Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınması
Yukarıda verilenlerden hangileri, Türk Medeni Kanunu ile getirilen haklardan değildir?
A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) III ve IV
 • CevapB
Ç. Aşağıdaki soruların yanıtlarını yazınız. Yanıtlarınızı öğrenci ürün dosyasına koyunuz.
Soru:1. Atatürk’ün sanata ve spora verdiği önemi örnek olaylarla açıklayınız.
 • Cevap:  Mustafa Kemal Atatürk çağdaş ve modern bir önderdi. Sanata ve spora, sanata ve sporcuya fazlasıyla değer verir, desteklerdi. Mustafa Kemal her konuda başarı ve yarar sağladığı gibi, halkına sanat ve spor alanlarında da bir çok hizmet vermiştir.
  -Sanayi-i Nefise isimli Osmanlı zamanından kalan okulu restore ettirdi ve Güzel Sanatlar okuluna çevirmiştir.
  -Gençlere 19 Mayıs Atatürk’ü anma gençlik ve spor bayramını hediye etmiştir.
  ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim.’ Sözleri kendisine aittir.
  -Bir çok sanatçıyı eğitim almaları için Avrupa ülkelerine göndermiş, destek sağlamıştır.
  -Spor müsabakalarını bizzat izler, kazanan sporculara ödüller verirdi.
  -Sanatçı ve sporcuları bizzat köşkünde ağırlamıştır.
Soru:2. Atatürk’ün kadınlara sağladığı sosyal ve siyasal hakları yazarak dönemin gelişmiş ülkeleri ile kıyaslayınız.
 • Cevap: Cumhuriyetle birlikte birçok Avrupa ülkesinden önce kadınlara siyasi ve sosyal hayatta birçok hak ve özgürlük temin edilmiştir. Bu bakımdan Türkiye birçok medeni sayılan ülkeye göre kadınlara da önce ve daha çok değer vermeye başlamıştır.Cumhuriyet döneminde kadınlara sağlanan haklar şu şekildedir:
  *Eğitim ve Öğretim Hakkı
  *Kılık Kıyafet Kanunu
  *Medeni Kanun
  *Seçme Hakkı
  *Muhtar Seçilme Hakkı
  *Seçme ve Seçilme Hakkı
Soru:3. “Büyük Nutuk”un söyleniş amaçlarını ve tarihsel önemini değerlendiriniz.
 • CevapBüyük Nutuk olarak bilinen eser Halk Fırkası toplantılarında belli bir süre içinde Mustafa Kemal tarafından okunmuştur. Daha sonra kitap haline getirilmiştir. Bu bakımdan tarihi bir önemi vardır. 1919 – 1927 yılları arasındaki zaman dilimine ışık tutmaktadır. Siyasi anlaşmaların ve Türk siyasetinin önemli aşamalarından bahsettiği için tarihi vesika önemi taşımaktadır. Günümüzde aslı Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanmaktadır.
Soru:4. Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yaşanan sorunları ve bu alanda yaşanan gelişmeleri yazınız.
 • Cevap: Atatürk döneminde sağlık sorunları virüslerin neden olduğu kolera, kızamık, su çiçeği, kaba kulak gibi hastalıklara karşı mücadele başlatılarak aşılar hazırlanmış ve hastalıklarla mücadele yapılmıştır. Salgın hastalıklara karşı alınan tedbirlere, hastanelerin onarılması, doktorların yetiştirilmesi, hemşirelerin görevlendirilmesi gibi gelişmeler de yaşanmıştır. Bu bakımdan sağlık alanında sürekli olarak gelişmeler yaşanmıştır.
Soru:5. Atatürk’ün uluslararası ilişkilerde temel aldığı ölçütleri yazınız.
 • Cevap:
 • Devletin çıkarları
 • Yurtta sulh dünyada sulh anlayışı
 • haksızlıkların yapılmaması
 • devletler arası güven ve saygı 
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...