8. Sınıf İnkılap Tarihi Cevapları TOP Sayfa 170-212 Arası

Sayfa 172 CevabıSoruÇok partili siyasi yaşamın demokrasi ile bağlantısı nedir? Sınıfta tartışınız.
 • CevapÇok partili siyasi yaşamın demokratik haklar ve özgürlükler bakımından elverişli bir yapısı vardır. Çok partili sistem insanların kendini ifade etme özgürlüğü açısından oldukça önemlidir. Toplumun her kesiminin kendi görüş ve isteklerini savunmak için propaganda aracını yasal yollardan elde etmesi devleti güçlü kılar.

Sayfa 174 CevabıSoruMustafa Kemal, yukarıdaki sözleriyle hangi duruma tepkisini dile getirmektedir?
 • CevapÖzellikle parti kisvesi ve maskesi altında her türlü çıkarcılıklarını devam ettiren ve yolsuzlukluklara hainliklere bürünenlerin ne kadar kötü olduklarını belirttiği bir söz olmuştur. 


Sayfa 176 Cevabı


SoruGerici çevrelerinin eylemlerini gerçekleştirebilmek için yeni bir parti kurulmasını fırsat olarak değerlendirmelerini nasıl karşılıyorsunuz? Tartışınız.
 • CevapNe yazık ki geçmişten günümüze her zaman için bazı siyasetçilerin siyasi partileri kullanarak halkı kandırdığı ve her zaman için kendi çıkarlarını vatanın çıkarlarının öne koyma yanlışında bulunmalarını anlıyorum. 
Soru: Siyasi partilerin varlığı neden önemlidir? Siyasi partilerden beklentiler nelerdir?
 • Cevap Siyasi partiler vatandaşları mecliste temsil eder. Herkes kendisine uygun gördüğü partiye oy verip mecliste temsil edilebilir. Siyasi partiler demokratik yaşamın olmazsa olmazıdır. Çok partili siyasi yaşam sayesinde, seçme ve seçilme hakkı ile beraber herkes devlet yönetiminde bir şekilde katkıda bulunabilir.
SoruMustafa Kemal’in yukarıdaki girişiminin amacı nedir?
 • CevapTürkiye Cumhuriyet’i laik bir  ülkedir kimsenin haksızlığa uğramadığı bir Bağımsız Cuhmuriyet Devletini kurabilmektir.

Sayfa 179 Cevabı


SoruCumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik iç ve dış tehditlerin neler olabileceğini araştırınız. Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız?
 • Cevap: Iç ve dış tehditler başlığı altında iç tehditler başlıca terör, irticai, anarşi ve kaçakçılık adı altında yürütülen faaliyetlerdir. Dış tehditler ise uluslararası terörizm, casusluk ve kaçakçılık adı altında yapılan faaliyetlerdir. En önemli dış tehdit unsurları şüphesiz ki barış politikası güden devletimiz karşısında yayılmacı, işgalci politika izleyen devletlerdir.

Sayfa 181 CevabıSoru: A. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları kutudan seçeceğiniz uygun sözcüklerle doldurunuz.
Kazım Karabekir-Halk Fırkası-Fethi Okyar-Takrir-i Sükûn Kanunu-Hıyanet-i Vataniye Kanunu-Demokrat Parti
1. Türkiye Devleti’nin ilk siyasi partisi 9 Eylül 1923’te kurulan……Halk Fırkası………..’dır.
2. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası……….Takrir-i Sükun Kanunu.………’na dayalı olarak kapatıldı.
3. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın başkanı………Kazım Karabekir.…. …….’dir.
4. Serbest Cumhuriyet Fırkası……..Fethi Okyar………tarafından 1930 yılında kuruldu.
B. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Doğru ifadelerin sonuna “D” harfi, yanlış ifadelerin sonuna “Y” harfi getiriniz.
1. Siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri demokrasinin en temel ve en vazgeçilmez öğeleridir. D )
2. 23 Nisan 1920’de açılan TBMM’de kurulan gruplardan biri de Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu idi. (D )
3. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk muhalefet partisi Serbest Cumhuriyet Fırkası’dır. ( )
4. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ekonomide liberalizmi benimsemiştir. )
5 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ekonomide devletçiliği benimsemiştir. Y )
6 Serbest Cumhuriyet Fırkası parti programına, kadınlara seçim hakkının tanınacağı hükmünü koymuştur. )
C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.
Soru: 1. 1930 yılında, 1929 Dünya Ekonomik Bunalımının yarattığı ekonomik güçlükler yanında, basında ve mecliste bir takım hoşnutsuzluklar belirdi. Mustafa Kemal, çok partili siyasal hayata geçilmesinin, yaşanan sıkıntıların giderilmesi için çözüm olabileceğini düşündü.
Aşağıda verilenlerden hangisi, Mustafa Kemal’in bu düşüncesi doğrultusunda gerçekleşmiştir?
A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması
B) Halk Fırkası’nın kurulması
C) Erken seçim yapılması
D) Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması
 • CevapD

Sayfa 182 CevabıSoru: 2. Mustafa Kemal 3 Mart 1931’de CHF Genel Başkanı olarak Meclis Grup Başkanlığı’na gönderdiği yazıda, CHF’nin 22 seçim bölgesinde eksik aday göstermesini istedi. Böylece bu seçim bölgelerinde otuz milletvekili bağımsız adaylardan seçilebilecekti.
Mustafa Kemal’in bu girişimi aşağıdaki yargılardan hangisine destek oluşturmaktadır?
A) Mustafa Kemal iktidar partisinin değişmesini istemektedir.
B) Mustafa Kemal, CHF’nin ülke yönetiminde yetersiz bir parti olduğunu düşünmektedir.
C) Mustafa Kemal, mecliste muhalefet olması için çaba göstermektedir.
D) Mustafa Kemal, yeni bir parti kurma hazırlığı içindedir.
 • CevapC
Soru:3. 15 Haziran 1926’da planlanan İzmir suikastı Mustafa Kemal’in devlet başkanlığı döneminde düzenlenen üçüncü girişimdir.
Yukarıdaki bilgi göz önüne alındığında,
I. Mustafa Kemal’e bir suikast düzenlenmiştir.
II. Çeşitli dönemlerde Mustafa Kemal’e yönelik suikast girişimleri olmuştur.
III. İzmir suikastı Mustafa Kemal’in Meclis başkanlığı döneminde gerçekleştirilmek istenmiştir
IV. Mustafa Kemal, suikastçıları cezalandırmıştır.
Yargılarından hangisine ya da hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız II B) I ve III C) I, III ve IV D) I, II, III ve
 • CevapA
Soru: 4. “Çeşitli partilerin muhalefeti, birbirleriyle mücadeleleriyle beraber, aralarında adeta memleketin ve milletin gerçek çıkarları karşısında kendiliğinden bir anlaşmaya varmak içindir.”
Mustafa Kemal’in yukarıdaki konuşmasından aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkartılamaz?
A) İktidar ve muhalefet partileri birbirleriyle mücadele içindedir.
B) İktidar ve muhalefet partileri ülkenin çıkarları için çalışır.
C) Siyasetçiler milletin çıkarlarına göre hareket etmelidir.
D) Muhalefet partileri, iktidarın savunduklarının tersini savunmak zorundadır.
 • CevapD
Soru:5 Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde kurulan siyasi partilerden biri değildir?
A) Serbest Cumhuriyet Fırkası B) Millî Kalkınma Partisi
C) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası D) Cumhuriyet Halk Fırkası
 • CevapB

Sayfa 183 Cevabı


Soru:6 Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk döneminde çok partili hayata geçilememesinin temel nedenidir?
A) Siyasi partilerin kurulmasına izin verilmemesi
B) Ekonomik koşulların elverişsiz olması
C) Ülkede demokratik koşulların henüz oluşmaması
D) Atatürk’ün çok partili hayata karşı olması
 • CevapC
7 “Milli egemenlik esasına dayalı ve özellikle cumhuriyet idaresine sahip bulunan memleketlerde siyasi partilerin varlıkları doğaldır.”
Aşağıdaki cümlelerden hangisi Atatürk’ün sözünü destekler niteliktedir?
A) Bütün vatandaşlar siyasi partilere üye olabilir.
B) Siyasi partiler sadece cumhuriyet yönetimlerinde görülür.
C) Siyasi partiler devlet tarafından kurulurlar.
D) Siyasi partiler demokrasinin temel öğeleri arasındadır.
 • CevapD
8. “Müdafaa-i Hukuk Grubu’nun partileşmiş halidir. Cumhuriyet devrimlerini gerçekleştiren parti, ekonomide ‘devletçiliği’ benimsemiştir.”
Yukarıda sözü edilen siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
B) Serbest Cumhuriyet Fırkası
C) Cumhuriyet Halk Fırkası
D) Demokrat Parti
 • CevapC
9. “Mustafa Kemal Paşa ülkede ulusal egemenlik anlayışını, cumhuriyet rejimi ve demokrasiyi
yerleştirmek istiyordu. Bu amaçla Meclis açıldı, saltanat kaldırıldı ve cumhuriyet ilan edildi. Sırada …….”
Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile doldurulursa paragraf tamamlanmış olur?
A) Çok partili hayata geçmek vardı.
B) Ankara’nın başkent yapılması vardı.
C) Halifeliğin kaldırılması vardı.
D) Soyadı Kanunu’nu ilan etmek vardı.
 • CevapA

Sayfa 184 CevabıSoru: 10. Mustafa Kemal, muhalefet olmadan demokrasinin işleyemeyeceğini düşünüyordu. 3 Mart 1931’de CHP Genel Başkanı olarak Meclis Grup Başkanlığına gönderdiği yazıda milletvekili genel seçimlerinin yenilenmesi gerektiğini yazmıştır. Yazısında, CHP’nin 22 seçim bölgesinde eksik aday göstermesini istemiştir. Bu seçim bölgelerinde 30 milletvekilinin bağımsız adaylardan seçilmesini amaçlamıştır.
Yukarıdaki bilgi göz önünde bulundurulduğunda Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Demokratik siyasi yaşama önem vermektedir.
B) Kadın hakları konusunu önemsemektedir.
C) Laikliği savunmaktadır.
D) Cumhuriyetin ilanından yanadır.
 • CevapA
Soru:11. 4 Mart 1925 tarihinde çıkartılan Takrir-i Sükûn Kanunu iki yıllık bir süre için uygulamaya konulmuştur. Ancak bu yasanın uygulanma süresi iki yıl daha uzatılarak 1929 yılına kadar devam etmiştir.
Yasanın uygulama süresinin uzatılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kanunun hükümetin yetkilerini sınırlandırıcı özellikler taşıması
B) Yasanın verdiği yetkilerle inkılapların kolayca gerçekleştirilebilmesi
C) Bu tür yasalar için iki yılın yetersiz olması
D) Yasanın kişi hak ve özgürlüklerini genişletmesi
 • Cevap: B
Ç. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Yanıtlarınızı öğrenci ürün dosyasına koyunuz.
Soru:1. Demokrasi için siyasi partilerin varlığı neden gereklidir? Yazınız.
 • CevapSiyasi partiler demokratik bir devlet yönetiminin vazgeçilemez unsurlarıdır. Siyasi partiler halkın devlet yönetiminde temsilcileri aracılığıyla söz sahibi olmasını sağlamaktadır. Siyasi partiler sayesinde devlet yönetiminde alınan kararlar birçok kişinin görüşü alınarak oluşturulur tekbaşlı bir yönetime göre daha sağlıklı ve güvenilirdir.
Soru:2. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk siyasi partilerinin adları nelerdir? Yanıtınızı “iktidar” ve “muhalefet partileri” olarak ayırarak yazınız.
 • Cevap:
 • iktidar partileri
 • Halk Fırkası
 • muhalefet partileri
 • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
 • Serbest Cumhuriyet Fırkası’
Soru:3. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurucularını yazınız.
 • CevapTerakkiperver Cumhuriyet Fırkası Kurucuları Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Rafet Bele, Adnan Adıvardır.Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurucuları: Fethi Okyar
Soru:4. Atatürk, kurulacak olan siyasi partilerin hangi kurallara ve ilkelere bağlı kalmasını istemiştir. Yazınız.
 • CevapAtatürk ilke ve inkılâplarına bağlı olarak çalışmalı, vatanın çıkarlarını her şeyin üstünde tutmalıdırlar.

Sayfa 188 CevabıSoruAtatürk Dönemi’nde uluslararası sorunların çözümünde ortaya konulan yaklaşımın temel özelliklerini araştırınız. Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • CevapYeni Türkiye Devleti hem içeride hem dışarıda kalkınma, ilerleme çabası içine girmiş, inkılaplarını bu doğrultuda yoğunlaştırmıştır. çağdaşlaşma, modernleşme, kalkınma hareketlerinin yanında Türkiye hem iç hem dış politikada “yurtta barış, dünyada barış” ilkesini temel almıştır.

Sayfa 193 CevabıSoruHatay’ın askerî ve ekonomik olarak Türkiye açısından önemi nedir? Araştırınız.
 • Cevap:  Hatay, Türkiye tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. Özellikle Milli Mücadele döneminde stratejik önemiyle öne çıkması askeri ve ekonomik olarak mücadelenin güçlenmesini sağlamıştır. Hatay, Türkiye Cumhuriyeti için de çok stratejik bir konumda bulunmaktadır. Hatay, Hristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar için oldukça önemli bir şehirdir. Şehir sınırları içinde birçok kilise, sinagog ve cami bulunmaktadır. En son olarak Türkiye’nin kontrolünde kalan Hatay askeri olarak sınır boylarının korunmasında önemli bir noktada bulunmaktadır. Bunlarla beraber ekonomik olarak da sosyal, kültürel ve askeri alanlardan beslenmekte ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Hatay günümüzde askeri stratejik konumu ile öne çıkmaktadır.

Sayfa 194 CevabıSoru: A. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları kutudan seçeceğiniz uygun sözcüklerle doldurunuz.
Balkan Antantı-Sadabad Paktı-Lozan Antlaşması-Montrö Boğazlar Sözleşmesi-Milletler Cemiyeti-Kellogg-Briand Paktı-Mudanya Ateşkes Anlaşması-Hatay
1 Türkiye…………....Lozan Antlaşması... ………ile sömürge olmaktan kurtulmuş, İtilaf Devletleri başta olmak üzere dünya devletleri ile eşit siyasal ve hukuksal ilişkiler kurma imkânına kavuşmuştur.
2 1937’de Tahran’da Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında……….Sadabad Paktı.  adı verilen bir dostluk antlaşması imzalandı.
3 Lozan’ın pürüzlü bıraktığı ve jeopolitik öneme sahip Boğazlar,..Montrö Boğazlar Sözleşmesi..  ile tamamen Türk egemenliğine geçmiştir.
4 Türkiye 1929’da savaşın ulusal politika aracı olarak kullanılmasını yasaklayan .. Kellogg-Briand Paktı..’na katıldı.
5 Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya sınırlarını güvenceye almak için 9 Şubat 1934’te bir savunma antlaşması olan……………..Balkan Antantı..… …’nı imzaladı.
6 TBMM 7 Temmuz 1939’da düzenlediği bir yasa ile………....Hatay.. ….’ın Türkiye’nin bir ili olduğunu kabul etti.
B. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Doğru ifadelerin sonuna “D” harfi, yanlış ifadelerin sonuna “Y” harfi getiriniz.
1 Komşuları ile ve bütün devletlerle iyi geçinmek Türkiye siyasetinin esasıdır. D )
2 Bağımsızlığı her şeyin üzerinde tutarak Türkiye’nin millî çıkarlarını esas almak, diğer devletlerin iç politikalarından ve yönetim sistemlerinden etkilenmemek, Türk dış politikasının dayandığı esaslardan “gerçekçilik” ilkesi ile ilgilidir. Y )
3 5 Haziran 1926’da İngiltere ile Türkiye arasında imzalanan Londra Antlaşması ile Musul’un İngiliz mandasındaki Irak’a ait olduğu kabul edildi. ( Y )
4 Milletler Cemiyeti, Wilson İlkeleri’ne dayalı olarak dünya barışını sağlamak amacıyla 10 Ocak 1920’de kuruldu.       D)
5 Orta Doğu’da bölgesel iş birliğini sağlamak amacıyla 1937’de Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında Sadabat Paktı adı verilen bir dostluk antlaşması imzalandı. ( D )
6 Mersin 1939’da ana vatana katılmıştır. Y )Sayfa 195 Cevabı


C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.
“Ben 1919 senesi Mayıs’ı içinde Samsun’a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım.” Atatürk’ün bu sözlerinden aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A) Atatürk’ün çocukluğu maddi imkânsızlıklar içinde geçmiştir.
B) Atatürk Türk milletinin gücüne güvenerek Milli Mücadele’yi başlatmıştır.
C) Türk Milleti büyük bir ekonomik güce sahiptir.
D) Samsun sosyal ve ekonomik açıdan gelişmiş bir kenttir.
 • CevapB
Soru:2 Lozan Barış Antlaşması’nda yapılan düzenleme ile Türkiye’de bulunan yabancı okulların Türkiye’nin hukukuna tabi olacakları konusunda anlaşmaya varıldı.
Bu düzenlemenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışmasını önlemek
B) Yabancı okulların haklarını güvence altına almak
C) Lozan Barış Antlaşması’nın eğitimle ilgili maddelerini düzenlemek
D) Yabancı okullarda hukuksal düzenlemelerin önünü açmak
 • CevapA
Soru:3 5 Haziran 1926’da Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan Ankara Antlaşması ile Musul’un İngiliz mandasındaki Irak’a ait olduğu kabul edildi. Antlaşma ile Musul, Kerkük ve Süleymaniye kentleri Irak’ın bir parçası olarak İngiliz mandası altında kalacaktı. Bunun karşılığında Irak petrol gelirlerinin %10’u yirmi beş yıl boyunca Türkiye’ye ödenecekti.
Yukarıdaki paragraf göz önüne alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Musul, İngiltere ile aramızda sorun olmuştur.
B) Irak’ta Türklerin yaşadığı yerler İngiliz mandası altına girmiştir.
C) Türkiye’ye petrol gelirlerinden pay verilmesine karar verilmiştir.
D) Türkiye petrolden elde ettiği kazancı eğitime harcamıştır.
 • CevapD
Soru:4 Türkiye, dünyada yaşanan gelişmeler sonrasında dünya barışına katkıda bulunabilmek, kendisinin ve bölgesinin güvenliğini sağlamak için bazı uluslararası birliklere katıldı.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu cümleyi destekler nitelikte değildir?
A) Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olması
B) Türkiye’nin Balkan Antantı’na katılması
C) Türkiye’nin Sadabad Paktı’nın kurulmasına öncülük etmesi
D) Türkiye’nin Wilson İlkeleri’ni onaylaması
 • CevapD
Soru:5 Türk dış politikasında Lozan Antlaşması ile çözüme kavuşturulamayan konuların, ileriki yıllarda olumlu sonuçlandırılması önemli yer tutmuştur.
Aşağıdaki konulardan hangisi Lozan Antlaşması sonrası olumlu sonuçlandırılan konulardan biri değildir?
A) Hatay B) Boğazlar C) Musul D) Suriye sınırı
 • CevapC

Sayfa 196 CevabıSoru:Yukarıdaki tablonun doğru olabilmesi için hangi iki ülkenin yer değiştirmesi gerekmektedir?
A) Yunanistan – Yugoslavya
B) Afganistan – İran
C) Afganistan – Yugoslavya
D) Romanya – Irak
 • CevapC
Soru:7 “Sökmen, bugünden itibaren davaya resmen el kondu. Antakya-İskenderun ve havalisinin adı bundan böyle Hatay’dır. Cemiyetinizin adını ‘Hatay Egemenlik Cemiyeti’ olarak değiştirin ve faaliyetinizi bu isim altında yürütün.”
Atatürk’ün, “Antakya – İskenderun ve Havalisi Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” başkanı Tayfur Sökmen’e verdiği talimata bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Tayfur Sökmen Hatay Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanıdır.
B) Atatürk, Fransa ile Türkiye arasında yıllardır süregelen bir sorunu çözmek için harekete geçmiştir.
C) Hatay Egemenlik Cemiyeti silahlı bir örgüttür.
D) Antakya-İskenderun bölgesi, Hatay’dan ayrılmak istemektedir.
 • CevapB
Ç. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Yanıtlarınızı öğrenci ürün dosyasına koyunuz.
Soru:1 Musul’un kaybedilmesinde İngiltere’nin rolü nedir? Açıklayınız.
 • CevapLozan Kofgeransı’nın en çetin meselelerden biri, Musul’un kimde kalacağıydı. Musul, Türkiye için hayati derecede öneme sahipti. İngilizler için de gerek petrol yatakları gerekse Hindistan ticaret yolunun güvenliği için vazgeçilmezdi. Türk heyetine başkanlık eden İsmet Paşa, Musul’da Türk-Kürt ayrımı yapılmaksızın çoğunluğun Türk olduğunu vurgulayarak bölgenin Anadolu’dan ayrılamayacağını söyledi. Görüşmelerin çıkmaza girmesi üzerine İsmet Paşa’nın, “referandum’ yapılması teklifi İngiliz heyetine başkanlık eden Lord Curzon tarafından, “Bölge halkının rey verme alışkanlığı bulunmadığı, bu konuda tecrübe sahibi olmadıklarından plebisitin amacını anlayamayacakları” gerekçesiyle reddedildi. İngilizler, meselenin Cemiyet-i Akvam’da ele alınmasını gündeme getirdi. 
Soru:2 Türk dış politikasının dayandığı “gerçekçilik” ve “uluslararası hukuka bağlılık” ilkelerini örneklerle açıklayınız.
 • Cevap:  
 • Akılcı ve gerçekçi olmak
 • Devletlerarası sorunları çatışma yolu ile değil hukuksal yollarla çözmek
 • Dış politikanın iç işler ile uyumlu olabilmesini sağlamaktır.
Soru:3 Yabancı okullarda Türk öğretmenler tarafından Türkçe okutulacak dersler hangileridir? Bu uygulamanın temel nedeni nedir?
 • CevapTÜRKÇE, TARİH VE COĞRAFYA
Soru:4 Lozan Barış Antlaşması’nın Boğazlar konusundaki kararını Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile karşılaştırarak Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin önemini açıklayınız.
 • Cevap:  Boğazların hakimiyeti, tamamen Türkiye’ye bırakıldı. Türk – Sovyet Birlikleri ilişkilerinde ayrılık söz konusu oldu. Bu antlaşma ile Türkiye, boğazlarda asker bulundurabilme olanağı elde etti.  Böylelikle Doğu Akdeniz civarında güçlendi. Türkiye’nin, diğer ülkeler arasında daha önce de söz konusu olmuş olan saygınlığı arttı
Soru:5 Mustafa Kemal’in olumsuz sağlık koşullarına rağmen Hatay sorunuyla ilgilenmesini onun kişilik özelliklerinden hangileriyle bağdaştırabilirsiniz? Açıklayınız.
 • CevapKendi hayatı pahasına bile olsa vatanın çıkarlarını ve vatan toprağının her bir karışını her şeyin üstünde tutmasına ok güzel bir örnektir. 


Sayfa 198 Cevabı


SoruAtatürk, sağlık durumu kötüye gittiği günlerde bile ülke sorunlarıyla ilgilenmişti. Bu durumu onun kişisel özellikleri açısından değerlendiriniz.
 • CevapKendi hayatı pahasına bile olsa vatanın çıkarlarını ve vatan toprağının her bir karışını her şeyin üstünde tutmasına ok güzel bir örnektir. 

Sayfa 200 CevabıSoruAtatürk’ün yazılı eserlerini araştırınız. İlginizi çeken yönlerini sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap:
  SİYASİ ALANDA YAZDIĞI ESERLER:
  *NUTUK (SÖYLEV)
  *ATATÜRK’TEN MEKTUPLAR
  *ATATÜRK’ÜN SÖYLEV VE DEMEÇLERİ
 • SOSYAL VE KÜLTÜREL ALANDA:
  *ATATÜRK’ÜN HATIRA DEFTERİ
  *VATANDAŞ İÇİN MEDENİ BİLGİLER
  *GEOMETRİ KİTABI
  *ARIBURNU MUHAREBELERİ RAPORU
  *KARLSBAD HATIRALARI
  ASKERİ ALANDA:
  *BÖLÜĞÜN MUHAREBE EĞİTİMİ
  *TAKIMIN MUHAREBE EĞİTİMİ
  *ZABİT VE KUMANDAN İLE HASBİHAL
  *CUMALI ORDUGAHI
  *TAKTİK TATBİKAT GEZİSİ

Sayfa 201 CevabıAşağıdaki bölümlere, “Nutuk”la ilgili olarak sizden istenen yanıtları yazınız.
Soru:A. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Nutuk”u hazırlama amaçlarını belirtiniz.
 • Cevap:  Atatürk özellikle gençlere ve tüm halkına Türk Devleti’nin ne süreçlerden geçerek şimdiki günlere geldiğini anlatmak ve Türk milletine çeşitli nasihatler vermek için yazmış olduğu bir eserdir.Nutuk önemli bir kitaptır.Atatürk bu kitapta tecrübelerini ve bilgilerini yansıtmıştır.Bu kitabın ilk yayımlanma tarihi 1927 yılıdır.
Soru:B. İçeriğini bölümlere ayırarak belirtiniz
 • Cevap:1-Anadolu’nun Durumu ve Kurtuluş Çareleri,
  2-Milli Teşkilatların Kurulması ve Kongreler,
  3-İstanbul Hükümeti İle İlişkiler,
  4-Milli Teşkilatın Yeniden Düzenlenmesi,
  5-Misak-ı Milli ve Gelişmeler,
  6-Büyük Millet Meclisi’nin Toplanması,
  7-İsyanlar ve Doğu Cephesindeki Gelişmeler,
  8-Düzenli Orduya Geçme Kararı,
  9-İstanbul Hükümeti’nin Ankara İle Temas Arayışları,
  10-Batı Cephesindeki Gelişmeler ve I.İnönü Muharebesi,
  11-Londra Konferansı ve II. İnönü Muharebesi,
  12-Sakarya Meydan Muharebesi ve Müteakip Gelişmeler,
  13-Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Savaşı,Mudanya Mütarekesi,
  14-Lozan Barış Konferansı ve Saltanatın Kaldırılması,Hilafet Meselesi,

Sayfa 204 Cevabı


SoruTürkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’nın etkilerine karşı aldığı önlemleri araştırınız.
 • CevapTürkiye’nin aldığı önlemler balkan Antlantı ile Sadabat antantı  yapmılmıştır. Böylece çevreyle barışçıl imzalar sağlanmıştır. Bunun yanında sıkı ekonomik tedbirler alınmıştır. Mesela ekmek karne ile verilmekteydi. Türkiye’nin politikası ise uzlaşmacı olmak olmuştur.
Soru: Tablodaki verileri dikkate alarak İkinci Dünya Savaşı’nın Türkiye ekonomisine etkilerini değerlendiriniz.
 • Cevap:
 • Devlet gelirlerinin önemli bir bölümü savunma ala­nına ayrılmış, önemli sanayi yatırımları ertelenmiş­tir.
 • Halkın mal stoklamasına gitmesi, fiyat artışlarına neden olmuştur.
 • İkinci Dünya Savaşı sürecindeki gelişmeler sonu­cu, 1940-1945 yılları arası nüfus artışı azalmıştır.
 • İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı, İkinci Dünya Savaşı’nın etkileri nedeniyle uygulama imkanı bu­lamamıştır.
 • Türkiye’nin savaşın son döneminde, Almanya’ya savaş ilan etmesi Birleşmiş Milletler’in kurucu üyeleri arasında yer almasına neden olmuştur.
 • Türkiye’nin demokratik yönetimleri savunan ülke­lerle yakınlaşması sonucu ve savaştaki sıkıntılar­dan CHP yönetiminin sorumlu tutulması nedeniyle Türkiye’de tek partili yönetim sona ermiş, çok par­tili yaşam başlamıştır.
 • Halkın İkinci Dünya Savaşı’ndaki gelişmeleri öğ­renme isteği, radyo yayınlarının yaygınlaşmasını sağlamıştır.

Sayfa 206 Cevabı


SoruAltta yer alan tabloları inceleyiniz. İkinci Dünya Savaşı’nın Türk ekonomisine etkilerini değerlendirerek aşağıdaki bölüme yazınız.
 • Cevap:
 • Devlet gelirlerinin önemli bir bölümü savunma ala­nına ayrılmış, önemli sanayi yatırımları ertelenmiş­tir.
 • Halkın mal stoklamasına gitmesi, fiyat artışlarına neden olmuştur.
 • İkinci Dünya Savaşı sürecindeki gelişmeler sonu­cu, 1940-1945 yılları arası nüfus artışı azalmıştır.
 • İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı, İkinci Dünya Savaşı’nın etkileri nedeniyle uygulama imkanı bu­lamamıştır.
 • Türkiye’nin savaşın son döneminde, Almanya’ya savaş ilan etmesi Birleşmiş Milletler’in kurucu üyeleri arasında yer almasına neden olmuştur.
 • Türkiye’nin demokratik yönetimleri savunan ülke­lerle yakınlaşması sonucu ve savaştaki sıkıntılar­dan CHP yönetiminin sorumlu tutulması nedeniyle Türkiye’de tek partili yönetim sona ermiş, çok par­tili yaşam başlamıştır.
 • Halkın İkinci Dünya Savaşı’ndaki gelişmeleri öğ­renme isteği, radyo yayınlarının yaygınlaşmasını sağlamıştır

Sayfa 207 CevabıSoru:  Türkiye’de çok partili hayata geçişin toplumda demokratik kültürün yerleşmesine katkısını değerlendiriniz.
 • Cevap:Çok partili hayata geçiş sayesinde ; Hükumet denetlenebilir, halkın istekleri yönetime tam olarak yansıtılabilir. Düşünce özgürlüğümüz elde edilmiş olur.


Sayfa 209 CevabıSoruA. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları kutudan seçeceğiniz uygun sözcüklerle doldurunuz.
Dörtlü Takrir-Rusya-Etnografya Müzesi-Mussolini-Polonya-Hitler
1. 1933’te Almanya’da…………Hitler.…. ….Versailles Antlaşması’nın getirdiği kısıtlamaları ortadan kaldırma girişimleri ve yayılmacı politikalarıyla yeni bir dünya savaşına zemin hazırladı.
2. Almanya’nın 1 Eylül 1939’da………..Polonya.. ….topraklarına girmesiyle İkinci Dünya Savaşı resmen başladı.
3. 1945’te Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu görüşülürken milletvekillerinden Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan tarihimize …….Dörtlü Takrir.. …olarak geçen bir önerge verdi.
4. Atatürk’ün naaşı, 21 Kasım’da görkemli bir törenle geçici olarak……….Etnografya Müzesi... ….’ne konuldu.
B. A şağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Doğru ifadelerin sonuna “D” harfi, yanlış ifadelerin sonuna “Y” harfi getiriniz.
1. Atatürk vasiyetinde, İş Bankasındaki hissesinden kaynaklanan gelirden Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumuna pay verdi. D )
2. Atatürk 1937’de ölümünden yaklaşık bir buçuk yıl önce geometri terimlerini kendi el yazısıyla Türkçeye çevirmiştir. ( )
3. 18 Temmuz 1945’te, Nuri Demirağ’ın başkanlığında kurulan Demokrat Parti ile Cumhuriyet tarihinde çok partili hayata geçiş sağlandı. ( Y )
4. 1950’den itibaren artan traktör kullanımı ile işlenen tarım alanları genişledi, tarım üretimi arttı. D )
5. Devlet savaş, seferberlik, olağanüstü hal durumlarında, kamu güvenliğini ve kamu sağlığını korumak için hukuk çerçevesinde özgürlüklerin kullanımını durduramaz. Y)
C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.
1. Atatürk, demokrasinin bir gereği olarak çok partili hayata geçişin öncülüğünü yapmış, Halk Fırkasını kurmuş; onun açtığı yolda Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuş ancak bu son iki parti kısa sürede kapanmıştı.
Bu durumun sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mustafa Kemal’in çok partili yaşama karşı olması
B) Türkiye’de kurulan tüm partilerin kısa ömürlü olması
C) Atatürk’ün yaşadığı dönemde çok partili hayata geçilememesi
D) Çok partili yaşamın Türkiye’ye uygun olmadığının anlaşılması
 • CevapC


Sayfa 210 CevabıSoru: 2. 1946’da yapılan ilk çok partili seçimi Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. 1950’de yapılan genel seçimleri ise Demokrat Parti kazandı ve iktidar oldu.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) TBMM’de farklı düşüncelerin temsil edilmesi sağlanmıştır.
B) Demokrat Parti ülkeyi tek parti olarak yönetmiştir.
C) İlk çok partili seçimler 1946’da yapılmıştır.
D) Demokrat parti 1950’de iktidar olmuştur.
 • CevapB
Soru:3. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’de, gazetelerin sayfa sayıları sınırlandırıldı. Ayrıca, savaşın ekonomiye olumsuz etkisini azaltmak için Millî Korunma Kanunu adıyla bir kanun hazırlandı. Bu kanunla ekmek yapımında yalnızca buğday kullanılması, pasta ve benzeri unlu gıdaların yapımının yasaklanması, ekmeğin karne ile dağıtılması ve Varlık Vergisi alınması gibi önlemler getirildi.
Yukarıdaki bilgilerden çıkartılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkiye İkinci Dünya Savaşı’na fiilen katılmamıştır.
B) Türkiye İkinci Dünya Savaşı nedeniyle ekonomik önlemler almıştır.
C) Ekmek buğday unundan yapılmıştır.
D) Milli Korunma Kanunu askerleri korumak amacıyla çıkartılmıştır.
 • CevapB
Soru:4. Türkiye tarafsızlık ve denge politikası ile İkinci Dünya Savaşı’nın dışında kaldı. Ancak savaşa girme olasılığı nedeniyle bir milyona yakın erkek nüfus askere alındı.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından değildir?
A) Tarım ve sanayide işgücü kaybının yaşanması
B) Evliliklerin ve doğum oranlarının azalması
C) Nüfus artış hızının azalması
D) Dış göçlerin yaşanması
 • CevapD
Soru:5. İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa’da demokratik olmayan yönetimler yıkılmış; barış, özgürlük, hak ve demokrasi kavramları önem kazanmaya başlamıştı. Türkiye’nin Birleşmiş Milletlere girişi ve Batılı devletlerle yakınlaşması daha demokratik bir sistemin yerleşmesine zemin hazırladı. Birleşmiş Milletler Anayasası’nı kabul eden Türkiye, bu anayasanın demokratik ilkelerine uygun davranmak durumundaydı.
Yukarıdaki gelişmenin iç politikaya yansıması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekonomik önlemlerin yoğunlaşması
B) Birleşmiş Milletlerin kurulması
C) Demokratik olmayan yönetimlerin ortaya çıkması
D) Türkiye’de çok partili yaşama geçilmesi
 • CevapD

Sayfa 211 Cevabı


Soru: 6 1945’te Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu görüşülürken milletvekillerinden Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan muhalif bir tavır sergiledi. Bu grup daha fazla demokrasi talep eden ve tarihimize Dörtlü Takrir olarak geçen bir önerge verdi. Aynı milletvekilleri daha sonra Cumhuriyet Halk Partisinden ayrılarak 7 Ocak 1946’da Demokrat Parti’yi kurdu. 1946’da Demokrat Partiden başka on üç parti daha kurulmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki gelişmelerden çıkartılacak sonuçlardan biri değildir?
A) Cumhuriyet Halk Partisi içinde muhalefet eden milletvekilleri vardır.
B) Celal Bayar Türkiye’nin üçüncü cumhurbaşkanıdır.
C) Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Fırkasından ayrılan bazı milletvekilleri tarafından kurulmuştur.
D) 1946’da çok partili bir siyasal yaşam görülmektedir.
 • Cevap
Soru:7. “Yeni Türkiye’nin kurucusu ve yapıcısı olan o meşhur Mustafa Kemal Paşa’nın şahsında büyük asker, büyük devlet adamı ve büyük şef ölmüştür. O’nun daha evvel Gelibolu yarımadasındaki epik mücadelede İngilizlere karşı talihi tersine çevirmiş olan askerî dehası, nihayet kendi davasına tam ve parlak bir zafer temin etmiştir. Hasta Adam’ın ölümü için ayin yapmış olan Avrupa otoritelerini mahcup etmiştir.”
İngiliz basınında Atatürk’ün ölümünün ardından yukarıda yer almış olan makalede, O’nun kişilik özelliklerinden hangisine vurgu yapılmamıştır?
A) Cumhuriyet’in kurucusu olduğuna
B) Askerliğine
C) Devlet adamlığına
D) Avrupa’nın emellerini gerçekleştirmesine yardımcı olduğuna
 • CevapD
Soru:8. * İkinci Dünya Savaşı, Almanya’nın 1 Eylül 1939’da Polonya’ya girmesiyle başladı.
* Savaş, 6-9 Ağustos 1945 tarihinde ABD’nin, Japonya’nın Hiroşima ve Nagasaki kentlerine atom bombası atmasıyla sona erdi.
* Türkiye 1945’te Mihver Devletlerden Japonya ve Almanya’ya karşı savaş ilan etti.Yukarıda İkinci Dünya Savaşı ile ilgili verilen bilgilerde aşağıdaki soruların hangisinin yanıtı yoktur?
A) Türkiye savaşa hangi grupta katılmıştır?
B) Savaş, hangi eylemle başladı?
C) Türkiye savaşa fiilen katılmış mıdır?
D) Savaş nasıl sona erdi?
 • CevapC
Soru:9. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün eserlerinden biri değildir?
A) Türk’ün Ateşle İmtihanı B) Cumalı Ordugâhı
C) Zabit ve Kumandan ile Hasbihal D) Nutuk
 • CevapA

Sayfa 212 CevabıSoru: 10. Türkiye, Almanya ve Japonya’ya savaş ilan ederek izlediği savaş dışı kalma politikasını terk etmiştir.
Bu bilgiye göre Türkiye İkinci Dünya Savaşı’na aşağıdaki gruplardan hangisinde katılmıştır?
A) Mihver Devletler B) Anlaşma Devletleri
C) Bağlaşma Devletleri D) Müttefik Devletler
 • CevapD
Soru:11. Hastalığın kesin olarak saptanmasından sonra Atatürk, Cumhurbaşkanlığı görevlerini aksatmadan yürütmek, uluslararası toplantılara katılmak ve özellikle belirli bir aşamaya gelmiş bulunan Hatay sorununu sonuçlandırabilmek için tüm gücünü kullanmıştır. Nitekim Ankara’ya döndüğünde toplanmış olan Balkan Antantı Konseyi üyelerine Çankaya’da bir çay ziyafeti vermiştir.
Yukarıdaki paragrafa göre Atatürk’le ilgili varılabilecek genel yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumhurbaşkanlığına seçimle gelmiştir.
B) Hatay sorununu tam olarak çözüme kavuşturmuştur.
C) Balkan Antantı’nın toplanmasına öncülük etmiştir.
D) Yaşamının en zor anlarında dahi devlet işlerini ihmal etmemiştir.
 • CevapD
Soru:12. Aşağıdaki liderlerden hangisi, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’de cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüştür?
A) Mustafa Kemal Atatürk B) İsmet İnönü
C) Celal Bayar D) Kazım Karabekir
 • CevapB
Ç. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Yanıtlarınızı öğrenci ürün dosyasına koyunuz.
Soru:1. Atatürk’ün mazlum milletler tarafından örnek alınması, O’nun hangi özellikleri ile ilgilidir? Açıklayınız.
 • Cevap: Onun bağımsızlık isteyen toplumlar için lider ve önder olarak görülmesi kurtarıcı olarak anılması özelliğidir. 
Soru:2. Atatürk, hangi konuları içeren eserler kaleme almıştır? O’nun bu tür bir faaliyet içinde bulunmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Açıklayınız.
 • CevapTarih, dil, hatıra, söylev, matematik, geometri alanlarında eserler vermiştir. Onun çok okuyan kültürlü ve zeki biri olmasının ürünüdürler.
Soru:3. İkinci Dünya Savaşı’nda yer alan gruplar ve bu gruplarda bulunan ülkeler hangileridir? Yazınız.
 • CevapMihver Devletlerinin başını Almanya, İtalya ve Japonya çekiyordu. Müttefikler ise ise mihver devletlerine karşı biraraya gelmiş İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği ve ABD’den oluşuyordu
Soru:4. Türkiye Cumhuriyeti’nin İkinci Dünya Savaşı’ndaki tutumu nasıl olmuştur? Açıklayınız.
 • CevapCumhuriyet Dönemi’nde Dış Politika bu temel üzerinde devam etmiştir. Türkiye’nin tarafsız ve bağımsız bir şekilde varlığını sürdürmek için Sovyetler Birliği ile batı arasında dengeli bir dış politika gösterdiğini söylemek mümkündür. 0000000000000000000000000000000000
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...