8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları

8. SINIF Matematik MEB YAYINLARI video çözümlü 
Cevap anahtarı

AŞAĞIDAKİ LİSTEDEN SAYFA SAYILARINA GÖRE CEVAPLARA ULAŞABİLİRSİNİZ.

Sayfa 65-66 Cevapları

 

Aşağıdaki ifadeleri a√b biçiminde yazınız.
a) √63 = √7.9 = 3√7
b) √162 = √81.2 = 9√2
c) √275 = √25.11 = 5√11
ç) √444 = √4.111 = 2√111
Alanı 35 m2 olan kare şeklindeki oyun alanının bir kenar uzunluğunu a√b biçiminde yazınız.
√35 = √5 . √7 = a√b şekklinde yazılamaz
1√35


Sayfa 67 Cevapları

 

Aşağıda a√b şeklinde verilmiş ifadelerin katsayılarını karekök içine alınız ve karekök içindeki ifadeleri a√b şeklinde yazınız.
a) √28 = √4 . 7 = 2√7
b) 10√10 = √100 . 10 = √1000 
c) √208 = √4 . 52 = 2√52
ç) 9√2 = √81 . 2 = √162
UYGULAYALIM
1. Aşağıdaki ifadeleri a√b biçiminde yazınız.
a) √17 = 1√17
b) √75 = √25 . 3 = 5√3
c) √96 = √24 . 4 = 2√24
ç) √567 = √9 . 63 = 3√63
2. Aşağıdaki ifadelerin katsayılarını karekök içine alarak yazınız.
a) 2√11  = √4 . 11 = √44
b) 8√10 = √64 . 10 = √640
c) 2√3  = √4 . 3 = √12
ç) 9√15 = √81 . 15 = √1215
3. Alanı 192 m2 olan kare şeklindeki bahçenin bir kenarı boyunca açılacak kanalın uzunluğunu bulunuz.
√192 = 
4. Bir çiftçi tarlasının 3√6 dönümüne mısır, 3√7 dönümüne yonca ve 5√2 dönümüne de buğday ekmiştir. Bu çiftçinin en çok hangi ürünü ektiğini bulunuz.
3√6 = √9 . 6 = √54 = Mısır
3√7 = √9. 7 = √63 = Yonca
5√2 = √25 . 2 = √ 50 Buğday
En çok Yonca ekmiştir.
5. Aşağıdaki tabloda noktalı yerlere “<, >, =” sembollerinden uygun olanı yazınız.
2√3 > √8
6√3 = 3√12
5√5 > 3√7
3√5 > 2√11
7√2 > 5√3
2√9 < 4√10
6. a ve b 1’den farklı pozitif tam sayılar olmak üzere √72 = a√b eşitliğini sağlayan a√b ifadelerini bulunuz.
√72 = √4 . 18 = 2√18
7. a ve b birer doğal sayı olmak üzere √6300 sayısı, a√b biçiminde yazıldığında b’nin en küçük değeri için a sayısı kaç olur?
A) 63 B) 30 C) 10 D) 7
√100 . 63 = 10√63 


Sayfa 69-71 Cevapları

 

Sayfa 69
Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.
a) 5√3 ⋅ 4√11 = 20√33
b) √18 ⋅3√2 = 3√36 = 3 . 6 = 18
Aşağıda yüksekliği ve bir kenar uzunluğu verilen paralelkenarsal bölgenin alanını bulunuz.
A = 3√5 . 6 = 18√5
Sayfa 70
√45 ifadesini doğal sayı yapan 2 çarpan bulunuz.
√45 . √45 = 45       1. çarpan √45
√45 = √9.5 = 3√5   2. çarpan √5
Sayfa 71
Aşağıdaki bölme işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.
a) 2√54 / √6 = 2√54/6 = 2√9 = 2 . 3 = 6
b) 5√7 / √4 = 5/2 . √7


Sayfa 72 Cevapları

 

Bir kenar uzunluğu 2√5 cm ve alanı √80 cm2 olan üçgenin yüksekliğini bulunuz.
2√5 . h / 2 = √80
√5 . h = 4√5
h = 4
Uygulayalım
1. Aşağıdaki işlemleri yapınız.
a) 5√7 ⋅ √15 = 5√105 
b) 10√20 ⋅ 2√5 = 20√100 = 20 . 10 = 200
2. Bir kenarının uzunluğu √72 cm ve bu kenara ait yüksekliği √18 cm olan paralelkenarın alanını bulunuz.
A = √72 . √18 = 6√2 . 3√2 = 18√4 = 18 . 2 = 36
3. Bir kenar uzunluğu √24 br olan dikdörtgensel bölgenin alanı bir doğal sayıdır. Buna göre diğer kenar uzunluğunun alabileceği 3 farklı değer bulunuz.
√24 = 2√6
√24 ve √6
4. Kenar uzunlukları 6√12 cm ve 5√3 cm olan dikdörtgen biçimindeki bir bahçe, alanı 3 cm2 olan eş karelere bölünecektir. Kaç eş kareye bölüneceğini bulunuz.
A = 6√12 . 5√3 
A = 30√36
A = 30 . 6 
A = 180 cm2
180 / 3 = 60 eş kare
5. Bir çiftçi bahçesinden yaklaşık 80√18 kg fındık toplamıştır. Topladığı fındıkları fındık yağı yaptırmak için fabrikaya götürmüştür. Fabrika görevlisi 10 kg fındıktan 2√2 litre fındık  yağı çıkarıldığını söylemiştir. 1 litre fındık yağının fiyatı 13 TL olduğuna göre çiftçinin kaç TL para kazanacağını bulunuz.
80√18 / 10 = 8√18
8√18 . 2√2 = 16√36 = 16 . 6 = 96 kg fındık yağı
96 . 13 = 1248 TL
6. Aşağıdaki diyagramda sonuçları rasyonel sayı olan yolları takip ederek çıkışa ulaşınız. Çıkışta ulaştığınız kitabın yazarını bulunuz.
√2 . √8 --> 3√9 --> 7√7 Sevdalı bulut
7. √20 / √ 125 : √12 / √75 işleminin sonucu kaçtır?
= √20 / √125 : √12 / √75
= √20 / √125 . √75 / √12
= 2√5 / 5√5 . 5√3 / 2√3
= 10√15 / 10√15
= 1
A) 1 B) 2 C) 4 D) 5


Sayfa 74-75 Cevapları

 

Sayfa 74
Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız.
a) 2√10 +10√10 = 12√10
b) 20√5 +2√5 = 22√5
Aşağıdaki işlemleri yapınız.
a) √3 + 8√12 + √48 = √3 + 16√3 + 4√3 = 21√3
b) 5√5 + √125 + 4√2 = 5√5 + 5√5 + 4√2 = 10√5 + 4√2
Sayfa 75
Aşağıdaki işlemleri yapınız.
a) 9√7 − √7 = 8√7
b) 3√32 − 5√8 = 6√8 - 5√8 = √8 = 2√2
Aşağıdaki işlemleri yapınız.
a) 2√288 − 5√8 = 2√36 . 8 - 5√8 = 12√8 - 5√8 = 7√8 = 14√4
b) √200 − 2√363 = 10√2 - 22√3


Sayfa 76 Cevapları

 

(4√6 + √216) − (√54 − 5√6) işleminin sonucunu bulunuz.
(4√6 + √216) − (√54 − 5√6)
4√6 + 6√6 - 3√6 + 5√6
12√6
UYGULAYALIM
1. Kenar uzunluğu √75 cm olan karenin bir kenarından √5 cm uzunluğunda bir parça kesiliyor. Geriye kalan şeklin uzunluğunu bulunuz.
5√3 - √5
2. Nisa A noktasından başlayarak sırasıyla B, C, D noktalarından geçip E noktasına kadar koşmuştur. Nisa’nın
koştuğu yolun uzunluğunu bulunuz.
5√3 + 4√2 + 6√2 + 3√3
10√2 + 8√3
3. Aşağıdaki işlemleri yapınız.
a) √150 − 2√6 = √25 . 6 - 2√6 = 5√6 - 2√6 = 3√6
b) 2√7 + 8√7 − 5√7 = 10√7 - 5√7 = 3√7
c) 10√3 − √27 − √3 = 10√3 - 3√3 - √3 = 6√3
ç) 2√5 − 5√3 + 2√3 + 4√5 = 6√5 - 3√3
4. p√20 +2√5 − t√p +3√4⋅p =10√5 + 6 eşitliğindeki p ve t değerlerini bulunuz.

5. 250 +3√490 − Δ = 5√160 +2√40 işleminde Δ in değerini bulunuz.
26√10 - Δ = 24√10
 Δ = 2√10
 
6. Bir kenar uzunluğu 17√5 m olan kare şeklindeki bahçenin etrafı 1 sıra tel ile çevrilecektir.
Buna göre kullanılacak telin uzunluğunu bulunuz.
4 . 17√5 = 68√5 
7. Aşağıda bulunan trenin her bir vagonunun uzunluğu verilmiştir. Buna göre trenin boyu hesaplayınız ( 2 vagon arası mesafe ihmal edilecektir.).
14√2 + 12√2 + 12√2 + 12√2 + 12√2 =  62√2
8. √48 + √49 − √108 − √9 işleminin sonucu kaçtır?
A) 14 B) 10√3 C) 10√3 − 4 D) 4 − 2 √3
4√3 - 7 - 6√3 - 3 
4-2√3


Sayfa 78-79 Cevapları

 

Sayfa 78
Ağırlığı 68 kg olan bir kişi 4,8 km yürüdüğünde yaklaşık 320 kalori yakmaktadır. Bu kişinin aşağıdaki saha etrafında 3 tur yürümesiyle yakacağı kalori miktarını bulunuz
√0,81 km = 0,9 km
√0,16 km = 0,4 km
Ç = (2 . 0,9) + (2 . 0,4)
Ç = 1,8 + 0,8
Ç = 2,6
3 tur 2, 6 . 3 = 7, 8
4,8   320
7,8     x
-------------------------
4,8x = 320 . 7,8
x = 320 . 7,8 / 4,8
x = 520 kalori yakar
Sayfa 79
Kenar uzunlukları √0,25 cm ve √0,04 cm olan bir dikdörtgensel bölgenin alanını bulunuz.
√0,25 = 0,5
√0,04 = 0,2
A = 0,5 . 0,2 = 0,1
Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.
a) √0,0169 − √0,25 = √169/10000 - √25/100 = 13/100 - 5/10 = -37/100 (Payda eşitledik)
b) √0,0081 / √0,0001 = √81/1000 / √1/1000 = √81 = 9

Sayfa 80 Cevapları

 

UYGULAYALIM
1. Aşağıdaki tabloda sayılar ve yapılacak işlemler verilmiştir. Bu işlemleri yaparak sonuçlarıbulunuz.
SayıİşlemSayıİşlemSayıSonuç
√2,25 (1,5)+√0,25 (0,5)-√0,16 (0,4)= 1,5 + 0,5 - 0,4 = 1,6
√1,96 (1,4)-√0,01 (0,1)+√0,09 (0,3)= 1,4 - 0,1 + 0,3 = 1,6
√3,24 (1,8):√0,81 (0,9).√2,89 (1,7)= 1,8 : 0,9 . 1,7 = 3,4
√1,21 (1,1).√0,04 (0,2):√4,84 (2,2)= 1,1 . 0,2 : 2,2 = 0,1
2. Aşağıdaki ifadeleri örnekteki gibi eşleştiriniz.
√0,01 = 1/10
√0,81 = (0,3)2 . 10
√1,44 = 6/5
√3,24 = 
√0,64 =  0,8
√2,25 = 
3. Aşağıdaki kareköklü ifadelerin değerlerini bulunuz.
a) √0,0004 = √4/1000 = 2/100 = 1/50
b) √6,25 = √625/100 = 25/10 = 5/2
c) √0,49 = √49/100 = 7/10
4. x ve y pozitif tam sayılar olmak üzere √x/y = 0,5 verilmiştir. Buna göre y – x ifadesinin alabileceği en küçük değeri bulunuz.
x/y = 0,25
x/y = 25/100
x/y = 1/4
x = 1 ve y = 4
y - x = 4 - 1 = 3
5. Alanı 4,84 cm2 olan karesel bölgenin çevresini bulunuz.
a2 = 4,84
a = √484/100 = 22/10 = 11/5
Ç = 4a = 4.11/5 = 44/5
6. 5√0,0001+ √0,09 işleminin sonucu kaçtır?
A ) 0,31 B) 0,35 C) 0,4 D) 1
5√1/1000 + √9/100
5.1/100 + 3/10
1/20 + 3/10 (Payda eşitle)
1/20 + 6/20
7/20
0,35


Sayfa 82-83 Cevapları

 

Sayfa 82
Aşağıda verilen ifadeleri rasyonel sayı (a/b) şeklinde yazınız.
a) 9 = 9/1
b) 3,8 = 35/90 = 7/18
c) 2√169 = 26/1
Sayfa 83
Hesap makinesi yardımıyla aşağıdaki sayıların irrasyonel sayı olup olmadıklarını bulunuz.
a) √200 = 10√2 irrasyonel (14,142135)
b) √0,15 =  irrasyonel (0,387298)


Sayfa 84 Cevapları

 

 

Aşağıda verilen gerçek sayıları şemada uygun yere yazınız.
⋅ 1,4142135623... ⋅ 20 ⋅ √128 ⋅ √441 ⋅ 0 ⋅ 5π ⋅ 6,21 ⋅ −7−2
İrrasyonel Sayılar ; 5π, √20
Rasyonel Sayılar; ⋅ 1,4142135623...  ⋅ √128 ⋅ √441 ⋅ 0  ⋅ 6,21 ⋅ −7−2
UYGULAYALIM
1. Aşağıdaki boşluklara uygun ifadeleri yazınız.
a) π , e , 7 , 15 gibi sayılara irrasyonel sayılar denir.
b) 9,2 , 3/2 , 7 , −3 gibi sayılara rasyonel sayılar denir.
c) a, b ∈ Z ve b ≠ 0 olmak üzere a/b şeklinde yazılamayan sayılara irrasyonel sayılar denir.
ç) Tam kare sayıların karekökü alındığında elde edilen sayılar irrasyonel sayıdır.
d) Sayı doğrusunda aldığımız herhangi bir sayı kesinlikle rasyonel sayıdır.
2. √0,9 + 9/16 ifadesinin bir rasyonel sayı olup olmadığını bulunuz.
√1+9/16 = √25/16 = 5/4 ---> Rasyonel sayı
3. a bir doğal sayı olmak üzere √7+ a < 6 ifadesinde √7+ a ifadesini doğal sayı yapan a değerlerini bulunuz.
a= 2, 9, 18
4. Alanı √124 br2 olan dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğu 2 br’dir. Buna göre verilmeyen kenar uzunluğunun rasyonel sayı olup olmadığını bulunuz.
A = 2. b
(√124)2 = (2 . b)2 => 4b2 = 124 => b2 =  31 => b= √31 -- İrrasyonel sayı
5. √0,04 + √(0,2)2 / √0,16 işleminin sonucunu bulunuz.
√4/100 + √4/100 / 16/100 
2/10 + 2/10 / 4/10
4/10 / 4/10
4/10 . 10/4
40/40
1
6. Aşağıdakilerden hangisi bir irrasyonel sayıdır?
A) 3π B)30/5 C) 2,15 D) 0,09

Sayfa 87-93 Cevapları

 

Sayfa 87
Aşağıdaki sütun grafiğinde bir ortaokulun öğrenci temsilcisi seçimindeki oy dağılımı verilmiştir.
Bu grafiğe göre:
a) Kuzey’in aldığı oy sayısını // 70 + 80 + 60 + 70 = 280 oy
b) En az oy alan öğrenciyi // 20 + 30 + 10 + 30 = 90 oy Özgül almış
c) 8. sınıfların kullandığı oy sayısını bulunuz. // 70 + 40 + 30 = 140 oy
Sayfa 88
Aşağıdaki grafikte A ve B şirketlerinin 2011’den 2017’ye kadar ödemiş oldukları vergi miktarları gösterilmiştir. Bu grafiğe göre:
a) A şirketinin en çok vergi ödediği yılı bulunuz. // 2017 yılı 150.000 TL
b) B şirketinin en az vergi ödediği yılı bulunuz. // 2014 yılı 110.000 TL
c) A şirketinin ödediği verginin B şirketinden fazla olduğu yılları bulunuz. // 2014, 2015, 2017
ç) 2015 yılında B şirketinin A şirketinden ne kadar fazla vergi ödediğini bulunuz. // 140.000 - 130.000 = 10.00 TL
d) A şirketinin 2017 yılındaki ödediği verginin 2013 yılındaki ödediği vergiden ne kadar fazla olduğunu bulunuz. // 150.000 - 130.000 = 20.000 TL
Sayfa 89
Aşağıdaki tabloda bir basketbol takımının yıllara göre otobüs, uçak ve trenle seyahat etme sayıları verilmiştir. Grafikteki verilere uygun bir sıklık tablosu oluşturunuz
Sayfa 90
Aşağıda bir ailenin şubat ayı giderlerini gösteren tablo verilmiştir. Tablodaki verileri uygun bir grafikle gösteriniz. Seçtiğiniz grafiğin üstün ve zayıf yönlerini açıklayınız.

Sayfa 94-95 Cevapları

 

Bir bahçede yetiştirilen ürünlerin alanlarına ait çizgi grafiği aşağıda verilmiştir. Verilen grafik türünün verilere uygun olup olmadığını inceleyiniz.
UYGULAYALIM
1. Yandaki grafikte 10-30 yaş arasındaki kız ve erkeklerin kilogram başına alması gereken günlük güvenilir enerji alım düzeyleri verilmiştir.
Buna göre:
a) Yaş ile kilogram başına ihtiyaç duyulan enerji miktarı arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
b) 14 yaşında ve 40 kg ağırlığındaki bir kız ve bir erkeğin ihtiyaç duyduğu enerji miktarlarını bulunuz.
c) Bu grafiği sütun grafiğine dönüştürünüz.
2. 720 öğrencinin katıldığı memnuniyet anketinde “Kantin hizmetinden memnun musunuz?” sorusuna verilen cevaplar yandaki daire grafiğinde gösterilmiştir. Bu grafiği uygun gördüğünüz farklı bir grafiğe çeviriniz.
3. Yandaki grafik perşembe günü Destekleme ve Yetiştirme Kursu’na katılan 8/A sınıfındaki öğrencilerin
dağılımını göstermektedir. Sınıftaki 24 öğrencinin hepsi DYK’ye katıldığına göre:
a) Her derse kaç öğrencinin katıldığını bulunuz.
24. 120 / 360 = 8 Kişi Matematik
24. 90 / 360 = 6 Kişi Fen
24. 45 / 360 = 3 Kişi İngilizce
24. 45 / 360 = 3 Kişi Sosyal Bilgiler
24. 60 / 360 = 4 Kişi Türkçe


b) Bulduğunuz verilere ait sütun grafiğini çiziniz
4. Yandaki grafikte bir şirket çalışanlarının yıllara göre otobüs, uçak ve trenle seyahat etme sayıları ile ilgili
bilgiler verilmiştir..
Buna göre:
a) 2015 yılındaki seyahatlerin iki sütunla gösterilme nedenini açıklayınız. // Sadece 2 araçla yolculuk yapıldığı için
b) Uçak seyahatinin en az ve en çok olduğu yılları bulunuz . // En az 2011, en çok 2015
c) Şirket çalışanlarının en çok seyahat yaptıkları yılı bulunuz. // En çok 2014 yılında seyahat etmiştir.
5. Bir manavın toplam 72 kg’lık beş çeşit meyve satışına ait daire grafiği yanda verilmiştir. Buna göre, aşağıda verilen
meyve türü ve satış miktarı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) 27 kg elma B) 20 kg çilek C) 12 kg muz D) 6 kg kivi
Çilek --> 72 . 90 / 360 = 18
Armut --> 72 . 45 / 360 = 9
Elma --> 72 . 135 / 360 = 27
Kivi--> 72 . 30 / 360 = 6
Muz --> 72 . 60 / 360 = 12

Sayfa 96-98 Cevapları

 

2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Tablodaki ifadelerden doğru olanların yanına (D), yanlış olanların yanına (Y) yazınız. Yanlış ifadelerin
doğrusunu yazınız.
İfadelerD / YYanlış ise Doğrusu
√21< 9 < 3√11 sıralaması doğrudurD 
5√4 ÷ 2 işleminin sonucu bir rasyonel sayıdır.Yİrrasyonel sayıdır
Bir sınıftaki öğrencilerin Türkçe dersinden aldıkları notları daire grafiği ile
göstermek daha uygun olur.
YSütun
Bir ildeki nüfus sayımında ilçelere göre kişi sayısını daire grafiği ile göstermek
daha uygun olur.
D 
2. Aşağıdaki boşluklara uygun ifadeleri yazınız.
a) 18 tane birimkareye en az 18 tane birimkare eklenirse bir karesel bölge elde edilir.
b) Çevresi 12√3 cm olan karenin bir kenar uzunluğu 4 ve 5 doğal sayılar arasındadır.
c) Bir bebeğin aylara göre boy artışını sütun grafiği ile göstermek daha uygun olur.
ç) √75 + √27 / √192 − √48 işleminin sonucu 2 olur.
√75 + √27 / √192 − √48 
5√3 + 3√3 / 8√3 - 4√3
8√3 / 4√3
2
3. A doğal sayı olmak üzere 4< A<5 a="" alabilece="" b="" br="" de="" en="" er="" i="" ifadesinde="" k="" ka="" n="" r="" style="box-sizing: border-box;" t="" y="">A) 25 B) 24 C) 17 D) 16
4. Aşağıdaki kareköklü ifadelerden hangisi 125 sayısı ile çarpıldığında sonuç doğal sayı olmaz?
A) 5√5 B) 10√5 C) √25 D) √125
5 Yukarıda verilen A üçgeninin çevresinin B üçgeninin çevresine oranı kaçtır?
A) 30/17
B) 17/5 
C) 33/34
D) 37/34
ÇA = 1,1 + 0,9 + 1,3 = 3,3
ÇB = 1,4 + 0,8 + 1,2 = 3,4
ÇA / ÇB = 3,3/3,4 = 33/34
6. √225 ifadesinin değeri √169 ifadesinin değerinden kaç fazladır?
A) 2 B) 4 C) 6 D) 8
√225 = 15
√169 = 13
15 - 13 = 2
7. Kenar uzunlukları √3,24 br ve √4,84 br olan bir paralelkenarın çevresi kaç birimdir?
A) 3,6 B) 4,4 C) 6 D) 8
√3,24 = 1,8
√4,84 = 3,2
Ç = 2 .(1,8 + 3,2)
Ç = 8
8. Yandaki çizgi grafiğinde A ve B ilçelerinin 2016 - 2019 yılları arasındaki nüfusu gösterilmiştir.
Grafiğe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) 2017 yılında iki ilçenin nüfusu aynıdır.
B) 2016-2019 yılları arasında nüfus artışı en çok B ilçesinde olmuştur.
C) İki ilçe arasındaki nüfus farkının en çok olduğu yıl 2018’ dir.
D) 2016 - 2019 yılları arasında iki ilçede de nüfus sürekli artmıştır.
9.√50 sayısından büyük olan en küçük doğal sayı kaçtır?
A) 6 B) 7 C) 8 D) 9
√64 = 8
10. Yanda karesel bölgelerden oluşan bir şekil verilmiştir.
Boyalı kısmın çevre uzunluğu √900 m ise tüm şeklin alanı kaç metrekaredir?
A) 60 B) 61 C) 62 D) 63
Ç = 10a = √900
10a = 30
a = 3
11. Her gün bir önceki günün 2 katı yürüyen biri ilk gün 12 km yürürse üç günde toplam kaç kilometre yürümüş olur?
A) 8√3 B) 10√3 C) 12√3 D) 14√3
√12 + 2√12 + 4√12 = 7√12 = 7√4.3 = 14√3
12. Beste’nin bir deneme sınavında Türkçe‚ matematik ve fen bilimleri derslerinden yaptığı netleri gösteren sütun
grafiği yanda verilmiştir. Buna göre: 
a) En fazla net yaptığı ders hangisidir? // Türkçe
b) Üç dersten toplam kaç net yapmıştır? // 45 
c) Fen bilimleri dersindeki net sayısı matematik dersindeki net sayısından kaç fazladır? // 15 - 12 = 3
13. a = √2 , b = √5 ve c = √7 olduğuna göre √350 sayısını a, b ve c cinsinden bulunuz.
√350 = √2 . √5 . √7 = bac
14. √49 − √27+ 5√3 + 7 işleminin sonucunu bulunuz.
7 - 3√3 + 5√3 + 7
14 + 2√3
15. √2,25 − √0,0004 − √0,01 işleminin sonucunu bulunuz.
= 1,5 - 0,02 - 0,1
= 15/10 - 1/50 - 1/10 (payda eşitle)
=  75/50 - 1/50 - 5/50 
=  69/50
16. Yanda, alanı 175 br2 olan ABCD karesel bölgesinden alanı 48 br2 olan KCNL karesel bölgesi çıkarılıyor. Buna göre KB kenar uzunluğunun kaç birim olduğunu bulunuz.

17. Bir marangoz alanı 60 cm2 ve uzun kenarı kısa kenarının üç katı olan dikdörtgen şeklindeki bir suntayı uzun kenarının orta noktasından keserek iki eş parça elde ediyor. Parçalardan birinin çevresinin kaç santimetre olduğunu bulunuz.
60 = 6x2
x2 = 10
x = √10
Ç = 10√10
18. Kısa kenarının uzunluğu √72 br ve uzun kenarın uzunluğu 18√2 br olan dikdörtgenin çevresi bir eşkenar üçgenin çevresine eşittir. Buna göre üçgenin bir kenar uzunluğunun kaç birim olduğunu bulunuz.
6√2 ve 18√2
ÇD = 6√2 + 18√2 + 6√2 + 18√2 = 48√2
48√2 : 3 = 16√2 
19. ( √52 + √117 − √13)⋅( √13 + √13)işleminin sonucunu bulunuz.
(2√13 + 3√13 - √ 13) . 2√13
 4√13 . 2√13
8 . 13 
104
20. Bir araştırmacının yapmış olduğu hava basıncı ölçümlerine ait grafik yanda verilmiştir. Bu grafiği çizgi grafiğine
dönüştürünüz.

Sayfa 99 Cevapları

 

EĞLENELİM-ÖĞRENELİM
Aşağıda verilen kare bulmacada satırlar ve sütunlar 1-5 şeklinde isimlendirilmiştir. İlgili satır ve sütunlarda verilen işlemleri yaparak bulmacayı çözünüz.
Şekildeki sütun grafiğinde Ayfer’in günlere göre okuduğu sayfa sayıları verilmiştir. Kare bulmacadaki bazı soruları yukarıdaki çizgi grafiğinden yararlanarak cevaplandırınız.
SOLDAN SAĞA
1. Satır
Ayfer pazartesi günü kaç sayfa kitap okumuştur? 35 sayfa
√280 ve √295 arasındaki tam sayı kaçtır? //  17
2. Satır
√100 − √x = 7 ise x = ? // 9
10√20 /√ 5 = 20
3. Satır
Ayfer çarşamba ve cuma günü toplam kaç sayfa okumuştur? // 45 + 30 = 75
√4 + 1 = x ise x = ? // 3
4. Satır
Ayfer salı günü cuma gününden kaç sayfa fazla okumuştur? //  42 - 30 = 12
√289 − √4 = ? 17 - 2 = 15
5. Satır
0,8 = x/9 ise x = ? //  8
√20 + √45= x√5 ise x = ? 5
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Sütun
√576 + √225 = ?  // 24 + 15 = 39
AB iki basamaklı sayı A= √1 ve B= √64 ise AB = ? // A = 1 ve B = 8 --> AB = 18
2. Sütun
√16 + √1 = x ise x = ? // 4 + 1 = 5
Ayfer salı ve cuma günü toplam kaç sayfa okumuştur? // 45 + 30 = 75
3. Sütun
√400 + √25 = x ise x = ? // 20 + 5 = 25
√289 − √144 = x ise x = ? // 17 - 12 = 5
4. Sütun
2√72 − 2√18 + 4√2 =x√2 ise x = ? 10√2
4 + x = 3 ise x = ? // 1
5. Sütun
Ayfer salı günü pazartesi gününden kaç sayfa fazla okumuştur? // 42 - 35 = 7
√441 + √196 = x ise x = ? // 21 + 14 = 35
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...