10. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları Berkay Yayıncılık

10. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları Berkay Yayıncılık Cevap anahtarı

SAYFA 59 CEVABI

1. Aşağıda verilen özelliklerin numaralarını yanlarındaki Venn şemasına uygun şekilde yazınız.
1. Homolog kromozom ayrılması görülür.
2. DNA eşlenir.
3. Kardeş kromatitlerin ayrılması görülür.
4. Bölünme sonucu oluşan yavru hücrelerin kromozom sayısı değişmez.
5. Dört hücre oluşur.
6. Vücut hücrelerinde görülür.

 

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere kutucuklarda verilen terimlerden uygun olanları seçerek yazınız.

Cevap: interfaz, profaz, anafaz, anafaz II, homolog, krossing over
Sentrozomlar ……interfaz……. evresinde kendini eşler ve hücre bölünmesinin …….profaz……. evresinde bölünerek hücrenin kutuplarına doğru hareket eder. Kardeş kromatitler mitozun …….anafaz……… evresinde ayrılırken mayoz bölünmenin ….anafaz II… evresinde birbirinden ayrılır ve hücrenin karşı kutuplarına çekilir. Mayozun profaz I evresinde…..homolog……. kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasında parça değişimi gerçekleşir. Bu olaya…….krossing over……..denir.

3. Mayoz bölünme sırasında gerçekleşen bazı olaylar aşağıda verilmiştir. Bu olayların gerçekleşme sırasını aşağıda verilen kutucuklara uygun şekilde yazınız.
a. Sentrozomlar bölünerek hücrenin karşı kutuplarına doğru hareket ederken dörtlü kromozom grupları oluşur. (1)
b. Kardeş kromatitler birbirinden ayrılarak hücrenin kutuplarına taşınır. (5)
c. Krossing over olayı gerçekleşir. (2)
d. İğ iplikleri, homolog kromozomların kinetokorlarına bağlanır. (3)
e. Haploit sayıda kromozom, kromatitlere dönüşür. (4)
f. Homolog olmayan kromozomlara ait kromatitler, kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüşür (6)

Cevap: 1. a, 2. c, 3. d, 4. e, 5. b, 6. f

Sayfa 60 Cevabı

 

4. 2n = 4 kromozomlu mayoz bölünme geçiren bir eşey ana hücresinin aşağıda verilen bölünme aşamalarını uygun şekilde çizerek tamamlayınız.

Cevap: Çizimler farklılık gösterebilir.
5. 2n = 16 kromozomlu bir eşey ana hücresi, mayoz hücre bölünmesi geçirmektedir. Buna göre aşağıda verilen soruları cevaplayınız.
a. Profaz 1’de oluşan tetrat sayısı kaçtır? (8)
b. Profaz 1’de toplam kaç kardeş kromatit bulunur? (32)
c. Metafaz I’de her bir hücrede kaç homolog kromozom bulunur? (8)
ç. Anafaz Il’de her bir hücrede toplam kaç kromatit bulunur? (16)

Cevap: a. 8, b. 32, c. 8, ç. 16
6. Yanda şekli verilen hücre bölünmesi safhası ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a. Bu şekil mitoza ait olsaydı bu aşamanın adı ne olurdu ve ana hücrenin kromozom sayısı kaç olurdu?

Cevap: a. Anafaz, 2
b. Bu şekil mayoza ait olsaydı bu aşamanın adı ne olurdu ve ana hücrenin kromozom sayısı kaç olurdu?

Cevap: Anafaz II, 4
7. Aşağıda belirtilen özellikler mayoz bölünmenin hangi aşamalarında görülür? Özelliğin gözlendiği mayoz evresinin adını maddelerin altındaki ilgili boşluklara yazınız.
a. Homolog kromozomlar hücrenin ekvatoral düzleminde sıralanır.

Cevap: Metafaz I
b. Kardeş kromatitler birbirinden ayrılarak hücrenin karşı kutuplarına çekilir.

Cevap: Anafaz I
c. Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasında parça değişimi gerçekleşir.

Cevap: Profaz I
ç. Homolog kromozomlar birbirinden ayrılarak hücrenin karşı kutuplarına çekilir.

Cevap: Anafaz I
d. Haploit sayıda ve kardeşi bulunmayan kromozomlar uzayarak kromatin ipliklere dönüşür.

Cevap: Telofaz II

Sayfa 61 Cevabı

Soru8. Aşağıda belirtilen özelliklerden hangileri mayozun 1. bölünmesinde görülür? Cümlelerin başındaki uygun kutucukları işaretleyiniz.
 • Cevap: a, b, c, ç, e
Homolog kromozomlar ve bu kromozomların kromatitleri, birbirlerine yaklaşarak sarmal yapı oluşturur. (X)
Homolog kromozomlar, hücrenin ekvatoral düzleminde karşılıklı sıralanır. (X)
İğ iplikleri kaybolur ve çekirdek zarı oluşur. (X)
Kromozom sayısı, bölünme sonunda yarıya iner. (X)
Bölünme sonucunda dört hücre oluşur. ()
Krossing over olayı gerçekleşir. (X)
Yandaki şekilde bir hücrenin kromozomlarından elde edilen görüntü gösterilmiştir.
Bu hücre ile ilgili olarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a. Diploit kromozom sayısı kaçtır?
 • Cevap: 2n=46
b. Mayoz geçirirse profaz 1’de kaç tetrat oluşur?
 • Cevap: 23
c. Toplam kromatit sayısı kaçtır?
 • Cevap: 92
ç. Bu kromozomlar mayozun hangi evresinde en net şekilde gözlenebilir? Sebebini açıklayınız.
 • Cevap: Hücrenin ekvatoral düzleminde karşılıklı sıralandıkları Metafaz I evresinde en net görülür.
10. Bir eşey ana hücresinin, mayoz bölünme sonucunda oluşan her bir hücresindeki kromozom sayısının 32 olduğu belirleniyor. Buna göre eşey ana hücresinin kromozom sayısı kaçtır ve profaz 1 safhasında toplam kaç tane kromatit gözlenir?
 • Cevap: Eşey ana hücresinin kromozom sayısı 64’tür. Profaz 1 safhasında toplam 128 kromatit gözlenir.
11. Aşağıdaki şekilde tetrat yapısındaki homolog kromozomlar gösterilmiştir. Kardeş olmayan kromatitler arasında krossing over olduğunda ve krossing over olmadığında oluşabilecek gamet çeşitlerini aşağıdaki kutular içerisine çizerek gösteriniz.
 • Cevap: Çizimler farklılık gösterebilir.

Sayfa 65 Cevabı


1. Aşağıda verilen üreme tiplerine ait özelliklerin numaralarını yanda verilen Venn şemasının uygun bölümüne yazınız.
1. Mayoz görülür.
2. Kalıtsal çeşitlilik görülmez.
3. Farklı eşeylerin ürettiği üreme hücreleri birleşir.
4. Birey sayısı artar.
5. Üreme hızı çok yüksektir.
 • Cevap: A: 2, 5 B: 4 C: 1,3.
2. Aşağıda verilen ifadeleri yandaki kavramlardan uygun olanları ile eşleştiriniz.
 • Cevap: 1. d, 2. b, 3. c, 4. a
1. Erkek ve dişi bireylere ait üreme hücrelerinin birleşmesiyle gerçekleşen üreme tipidir. (d)
2. Yavrular tek ata canlıdan oluşur. (b)
3. Yumurta ve spermin döllenmesi sonucu oluşur. (c)
4. Çiçekli bitkilerde bulunan dişicik tepesine çiçek tozlarının taşınmasına denir. (a)
3.Aşağıdaki şekilde rakamlarla gösterilen olayların adlarını yandaki tabloya yazınız.
 • Cevap: 1. Mayoz, 2. Mayoz, 3. Döllenme, 4. Mitoz 
4.Tabloda belirtilen üreme tiplerinden hangileri aşağıda isimleri belirtilen canlılarda gözlenir?
a. Paramesyum (terliksi hayvan): 4
b. Çilek bitkisi: 5
c. Bira mayası: 2
ç. Toprak solucanı: 6
d. Plazmodyum paraziti: 3
e. Köpek balığı: 1
f. Gözyaşı bitkisi: 5
g. Patates bitkisi: 5
ğ. Kartal: 1
 • Cevap:  a. 4; b. 5; c. 2; ç. 6; d. 3; e. 1; f. 5; g. 5; ğ. 1

Sayfa 67 Cevabı


A. Aşağıda mayozda gerçekleşen durumlar verilmiştir. Bunlardan hangileri, bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak görülür? Cümle başındaki çemberlere “” işareti koyarak belirtiniz.
 • Cevap: I ve IV
I. Homolog kromozomlar birbirinden ayrılarak hücrenin karşı kutuplarına çekilir. (X)
II. Ara bölme ile sitoplazma ikiye bölünür. ()
III. Sentrozom bölünerek hücrenin karşı kutuplarına çekilir ve iğ ipliklerini oluşturur. ()
IV. Çekirdek zarı erir ve çekirdekçikler kaybolur. (X)
B. Mayoz bölünme sırasında aşağıdaki grafiklerde gösterilen durumlardan hangileri görülür? Grafiklerin altındaki çemberlere “✓” işareti koyarak belirtiniz.
 cevap: 2-3-4 tık olacak.
C. Aşağıdaki şemada eşeyli üreme genel olarak gösterilmiştir. Şekilde verilen bireylerin ve hücrelerin kromozom sayılarını altlarındaki kutucuklara haplo- it (n) ve diploit (2n) olarak yazınız.
 • Cevap:  C. 1 – 2n 2 – 2n 3 – 2n 4 – 2n 5 – n 6 – n 7 – 2n


Sayfa 68 Cevabı


Ç. Aşağıdaki tabloyu, isimleri verilen canlıların üreme çeşitlerine uygun olacak şekilde tamamlayınız.
 • Cevap:
Eşeyli Üreme – Rejenerasyonla Üreme – Yumru Gövde ile Üreme – Çelikle Üreme – Sporla Üreme

D. Aşağıda verilen özelliklerin rakamlarını, yandaki Venn şemasına uygun şekilde yerleştiriniz.
 • Cevap: A. 3 ve 5 B. 1 ve 4 C. 2 ve 6
E. Yandaki şekilde bir çiçeğin yapısı gösterilmiştir. Bu çiçek yapısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden doğru olanları işaretleyiniz.
 • Cevap: a – b – ç
a, 1 ve 3. yapılarda mayoz bölünme görülür. (X)
b, 3. yapı erkek organa aittir. (X)
c, 2. yapı rüzgârla tozlaşmada görev yapar. ()
ç, 1. yapıda döllenme görülebilir. (X)
d, Çiçek tozları 1. yapıda üretilir. ()

Sayfa 120 Cevabı

2. Aşağıda verilen ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olma durumuna göre ilerlenildiğinde kaç numaralı çıkışa ulaşılır.
 • Cevap:  2. Çıkış

3. Aşağıda belirtilen tanımlarla kavramları eşleştiriniz.
1.Çeşitli nedenlerle genetik, yapıda oluşan kalıtsal bozukluklardır.
2.İki ayrı DNA molekülünün birleşerek yeni ve farklı bir DNA molekülünü oluşturmasıdır.
3.Mutasyona neden olan etmenlerin genel adıdır.
4.Genler ya da diğer DNA parçacıklarının bireylerde kalıtsal değişiklikler meydana getirmesidir.
Cevap: 1. ç, 2. b, 3. c, 4. a
 • a.Genetik varyasyon (4)
 • b.Rekombinasyon (2)
 • c.Mutagen (3)
 • ç.Mutasyon (1)

Sayfa 122 Cevabı

Aşağıdaki tabloda verilen çaprazlamaların fenotip ve genotip çeşitlerinin sayılarını yazınız.
Cevap:

B. Aşağıdaki soyağacında cücelik (akondroplazi) hastalığının kalıtımı gösterilmiştir. Bu hastalık baskın bir genle taşınmaktadır. Bu hastalığı fenotipinde gösteren bireyler soyağacında koyu renkle gösterilirken normal bireyler açık renkle gösterilmiştir.
Soyağacında rakamlarla gösterilen bireylerden hangilerinin genotipi kesin olarak bilinemez?
 • Cevap:

Sayfa 123 Cevabı

Ç. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” kutucuğunu işaretleyiniz. 
 • Cevap: 1. Y, 2. D, 3. Y, 4. D
1.Annenin Rh (+), çocuğun Rh (-) olması durumunda kan uyuşmazlığı meydana gelir. (Y)
2.İki karakter yönüyle melez olan bireyin çaprazlanmasına dihibrit çaprazlanma denir. (D)
3.Canlıların eşeyinin belirlenmesinde görevli olan kromozomlara otozom denir. (Y) 
4.Kırmızı yeşil renk körlüğü, X kromozomunun homolog olmayan parçası üzerinde çekinik bir gen ile taşınan hastalıktır. (D)
D. Aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen hastalıkların hangi eşey kromozomları üzerinde bulunduklarını işaretleyiniz.
X kromozumu – Y kromozumu


Sayfa 124 Cevabı

E. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların cevaplarını işaretleyiniz.
1. Kısmi renk körü bir anne ile sağlıklı bir babanın iki çocukları oluyor.
1. çocuklarının kısmi renk körü erkek, 2. çocuklarının ise taşıyıcı bir kız olma ihtimali nedir?
A) 1/2 B) 1/4 C) 1/8 D) 1/16 E) 0
 • Cevap: B
2. İnsanlarda albinoluk, (a) çekinik genlerle taşınan bir özelliktir.
Buna göre;
I. Aa x aa,
II. Aa x Aa,
III. aa x AA
genotipli ailelerden hangilerinin albino çocukları olabilir? (A. Normal, a. Albino)
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
 • Cevap: D
3. I.AB x BB
II.MN x MN
III.Aa x aa
Yukarıda belirtilen çaprazlamalardan hangilerinin sonucunda fenotip ve genotip oranları eşit çıkar?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
 • Cevap:  E
4. I. AB x 0
II. AB x B
III. A x AB
Yukarıda fenotipleri verilen ebeveynlerden hangilerinin AB genotipte çocukları olabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
 • Cevap: D
5. I. Monohibrit
II. Dihibrit
III. Eş baskınlık
Yukarıdaki belirtilen çaprazlama çeşitlerinden hangilerinde baskınlık-çekiniklik durumu görülür?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III
 • Cevap: C
6. Kontrol çaprazlaması;
I. Baskın özellikteki fenotipin belirlenmesi,
II. Bağlı genlerin belirlenmesi,
III. Eş baskınlığın araştırılması
amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek için yapılır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
 • Cevap: A

Sayfa 125 Cevabı


7. – ABO sistemi
– Rh faktörü
– MN faktörü
Yukarıda belirtilen özelliklerin tamamı dikkate alındığında insanlar kaç farklı ge- notipte ve fenotipte olabilir?
 • Cevap: B
8.Yukarıdaki şekillerde iki karakteri belirleyen genlerin bağlı (I) veya bağımsız (II) olma durumları gösterilmiştir.
Genotipleri verilen I ve II. hücrelerde kros- sing over olayının gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi durumunda kaç farklı genotipte gamet oluşabileceği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
 • Cevap:B
9. 1. Karakterlerin atadan yavruya geçmesini
sağlayan faktörler bulunur.
2. F1 dölündeki bütün bireyler birbirine benzer.
3. Alel çiftlerinden her biri değişime uğramadan birbirinden ayrılarak gametlere gider.
4. Karakterlerle ilgili biri anneden, diğeri babadan gelen birbirine benzer ya da farklı olabilen bir çift alel vardır. Bu aleller birbirinden farklı olursa biri baskın, diğeri ise çekinik kalır.
Yukarıda Mendel Yasaları ifade edilmiştir.
Bu yasalarla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) 1. Gen yasası
B) 4. Eş baskınlık yasası
C) 2. Benzerlik (izotip) yasası
D) 3. Ayrılma yasası
E) 3. Bağımsız dağılım yasası
 • Cevap: B
10.Yukarıdaki soyağacında I, II ve III rakamlarıyla gösterilen bireylerden hangileri, kan grubu antijenlerinden en az bir çeşidini kesinlikle taşır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III
 • Cevap: D

Sayfa 126 Cevabı

A. Aşağıda gösterilen çaprazlama çeşitlerini, çaprazlamanın altına yazarak belirtiniz.
 • Cevap: 1. Monohibrit 2. Çok alellilik 3. Monohibrit 4. Kontrol çaprazlaması
B. Aşağıda belirtilen durumları uygun terimlerle eşleştiriniz.
 • Cevap: 1. d 2. e 3. a 4. c 5. b

Sayfa 127 Cevabı

C. Aşağıdaki şemada yer alan ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olma durumuna göre ilerleyerek uygun çıkışı bulunuz.
 • Cevap: 1. çıkış
Ç. Aşağıdaki şekilde bir canlı türünün kromozomlarına ait görsel verilmiştir.
 • Cevap:
a. 2n = 15
b. Ayrılmama olayı görülmüştür. Çünkü birey üç tane X kromozomuna sahiptir.
c. Dişi
ç. Otozom sayısı = 12, Gonozom sayısı = 2

Sayfa 129 Cevabı

7.Yukarıdaki soy ağaçlarından hangileri, X kromozomunun homolog olmayan parçası üzerinde taşınan, resesif bir özelliğin kalıtımını gösteriyor olabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III
 • Cevap: D
8. Aşağıdaki soyağacında kısmi renk körlüğünü fenotipinde gösteren bireyler koyu renkte gösterilmiştir.
Buna göre I ve II ile gösterilen bebeklerin kısmi renk körü olabilme ihtimalleri nedir?
9.Yukarıda genotipleri verilen ailelerden hangilerinin AB Rh(-) çocukları olabilir?
A) I ve II B) II ve IV C) I, II ve III D) I ve III E) I, II ve IV
 • Cevap: C
10. Aşağıdaki soy ağaçlarında iki ailenin Rh durumları gösterilmiştir.
Bu ailelerin 2. çocuklarında kan uyuşmazlığı görülebilme ihtimali aşağıdakiler- den hangisinde doğru verilmiştir?
11. I. X kromozomuna bağlı baskın gen
II. X kromozomuna bağlı çekinik gen
III. Y kromozomuna bağlı çekinik gen
 • Cevap: A
Yukarıda belirtilen genlerden hangilerinin babada bulunması durumunda bu özellikler bu babaya ait erkek çocuklarda kesinlikle görülür?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
 • Cevap: C

Sayfa 156 Cevabı

1. Aşağıda verilen ifadelerin başındaki kutucuklara ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1. Ekosistemde değişen çevre şartlarına bağlı olarak sayıları hızla artan ve besin ağına zarar veren türlere kilit taşı tür denir. (Y)
2. Ekosistemi oluşturan bileşenler, abiyotik ve biyotik faktörler olarak gruplandırılır. (D)
3. Organik atıkları parçalayarak inorganik maddelere dönüştüren canlılara ayrıştırıcılar denir. (D)
4. Canlılar arasındaki beslenme ilişkilerini gösteren beslenme basamaklarının her birine trofik düzey denir. (D)
5. Biyolojik birim besin zincirinin üst basamaklarına doğru çıkıldıkça artar. (D)
6. İhtiyaç duyulan besinin katı parçacıklar hâlinde alınmasıyla yapılan beslenmeye çürükçül beslenme denir. (Y)
7. pH ekosistemi etkileyen unsurlardan değildir. (Y)
 • Cevap:
2. Bir besin zincirinde bulunan;
a. Birincil tüketiciler, b. Üçüncül tüketiciler, c. Üreticiler, ç. İkincil tüketiciler
türündeki canlıların biyokütlesini az olandan çok olana doğru aşağıda verilen tabloda sıralayınız.
 • Cevap1. b, 2. ç, 3. a, 4. c
3. Aşağıdaki tablonun 1. bölümünde verilen canlıları kullanarak 2. bölümün içine bir besin zinciri çiziniz.
Fare (a)
Tahıllar (b)
Kurbağa (c)
Çekirge (ç)
Serçe (d)
Yılan (e)
Örümcek (f)
Atmaca (g)
 • Cevap

Sayfa 162 Cevabı

1. Aşağıdaki şemada azot döngüsü gösterilmiştir.
Şemanın altındaki alana verilen terimlerden uygun olanları yazınız.
a. Nitrit bakterileri
b. Saprofit bakteriler
c. Nitrat bakterileri
d. Hayvanlar
Cevap1. d, 2. b, 3. a, 4. c
2. Aşağıda yer alan ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfini işaretleyiniz.
 • Cevap: 1. D, 2. D, 3. D, 4. D, 5. Y, 6. Y, 7. D, 8. D, 9. D, 10. D
1 Bitkilerin atmosfere verdiği oksijen, fotosentezde suyun parçalanması sonucunda oluşur. (D)
2 Bütün organik bileşiklerin yapısında karbon atomu bulunur. (D)
3 Karbondioksit solunum sonucu oluşur ve fotosentezde organik besin üretiminde kullanılır. (D)
4 Mavi-yeşil algler, atmosferdeki CO2 ve N2 gazlarını kullanabilir.(D)
5 Çürükçül canlılar, amonyağı nitrata dönüştürür.(Y)
6 Nitrat tuzlarının bazı bakteri türleri tarafından atmosfer azotuna dönüştürülmesine nitrifikasyon denir. (Y)
7 Bitkiler, nitrat tuzlarını kullanarak proteinleri ve nükleik asitleri üretir. (D)
8 Heterotrof canlılar, nitrat tuzlarını kullanarak aminoasit üretebilir. (D
9 Atmosferde karbondioksitin artması sera etkisine neden olur. (D)
10 Ekosistemlere en fazla zarar veren canlı insandır.(D)


Sayfa 164 Cevabı

A. Aşağıda verilen canlı gruplarından popülasyon olanları işaretleyiniz.
 • Cevapa – c – ç – f
a) Okyanuslardaki bir balina sürüsü…. ()
b) Bir dağı örten çam ormanı…. ()
c) Kutuplarda bir bölgede bir arada yaşayan penguenler…()
ç) İnsanın bağırsağındaki Escherichia coli (Eşherişhiya koli) bakterileri…. ()
d) Bir göldeki algler (su yosunları)…..()
e) Bir sığırın işkembesinde bir arada yaşayan tek hücreliler…. ()
f) Bir yuvada bir arada yaşayan termitler… ()
B. Aşağıda yer alan parçadaki boşlukları, verilen terimlerden uygun olanları seçerek tamamlayınız.
 • Cevap1. c, 2. ç, 3. b, 4. d, 5. a
a. Ekolojik niş
b. Besin ağı
c. Ototrof
ç. Fotosentez
d. Çürükçül
Ekosistemlerde üreticiler ……..Ototrof…… (1) canlılardan oluşur…..Fotosentez…… (2) yapan canlıların büyük bir bölümü, suyu kullanarak ortama oksijen gazı verir. Bir ekosistemde üretici ve tüketici canlılar arasında beslenmeye dayalı ilişkiye ……….Ototrof….. (3) denir. Çoğu bakterilerden ve mantarlardanoluşan canlılar, ekosistemlerde ……..Fotosentez……. (4) canlıları oluşturur. Bir türün ekosistemde yaptığı göreve ……Çürükçül…….. (5) denir.
C. Holozoik beslenen canlılar aşağıda verilmiştir.
a. Otçul (Herbivor)
b. Karışık beslenen (Omnivor)
c. Etçil (Karnivor)
Bu canlıların hangi holozoik beslenme çeşidi ile beslendiğini a, b ve c kodlarını kullanarak belirtiniz.
 • Cevap1. c, 2. a, 3. b, 4. c, 5. c, 6. b, 7. a, 8. c, 9. a, 10. b, 11. c, 12. c
1.Tilki (c)
2.At (a)
3.İnsan (b)
4.Karga (c)
5.Örümcek (c)
6.Karınca (b)
7.Sığır (a)
8.Atmaca (c)
9.Antilop (a)
10.Mavi balina (b)
11.Yunus (c)
12.Kobra ()
Ç. Aşağıdaki canlılardan ototrof olarak beslenenleri işaretleyiniz.
 • Cevap:  2, 3, 5 ve 6
1.Mantarlar ()
2.Böcekçil Bitkiler ()
3.Kemosentetik bakteriler ()
4.Çürükçül bakteriler ()
5.Su yosunları  ()
6.Euglena (Öglena ) ()


 Sayfa 165 Cevabı

D. Aşağıda besin zincirinde belirtilen canlıları ekosistemdeki işlevleriyle eşleştiriniz.
1.Bitkiler
2.Termitler
3.Küçük kuşlar
4.Yılanlar
5.Yırtıcı kuşlar
 • Cevap1. ç, 2. a, 3. b, 4. c, 5. d
a. Birincil tüketiciler (2)
b. İkicil tüketiciler (3)
c. Üçüncül tüketiciler (4)
ç. Üreticiler (1)
d. Dördüncü tüketiciler  (5)
E. Aşağıdaki şemada yer alan ifadeler doğru ise “D” yanlış ise “Y” yolunu takip ederek uygun çıkışı bulunuz.
 • Cevap: 3. çıkış

Sayfa 166 Cevabı

F. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların cevaplarını işaretleyiniz.
1. Aşağıda belirtilen ekolojik birimlerden hangisi en küçüktür?
A) Komünite B) Populasyon
C) Ekosistem D) Biyosfer
E) Organizma
 • Cevap: E
2. Aşağıda bir besin zincirindeki A, B, C ve D canlılarının bazı özellikleri verilmiştir.
– A canlısının midesi dört bölmelidir.
– C canlısı kloroplast taşır.
– D canlısı etçil beslenir.
– B canlısı A ve C canlıları ile beslenir.
Bu canlıların besin zincirindeki sırası nasıldır?
A) A – B – C – D
B) C – B – A – D
C) C – A – B – D
D) D – A – B – C
E) D – C – B – A
 • Cevap: C
3. Ayrıştırıcılarla ilgili,
I. Dış ortama salgıladıkları sindirim enzimleri ile organizmaların organik kalıntılarını ayrıştırır.
II. Organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürür.
III. Bakteri, mantar ve omurgasız hayvanların bazı türleri ayrıştırıcıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
 • Cevap: E
4. Aşağıdaki şemada bir ekosistemdeki beslenme piramidi gösterilmiştir.
Bu beslenme piramidindeki canlılardan hangileri üreticidir?
A) Yalnız 1 B) Yalnız 5 C) 2, 3 ve 5 D) 4 ve 5 E) 3, 4 ve 5
 • Cevap: B
5. I. Holozoik beslenen canlılar
II. Fotoototrof canlılar
III. Kemoototrof canlılar
Yukarıda isimleri verilen canlılardan hangileri inorganik bileşiklerden organik bileşik sentezi yapabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III
 • Cevap: D
6.Aşağıdaki şemada bir ekosistemi oluşturan biyotik birimler arasındaki ilişki gösterilmiştir.
Enerji akışı ile ilgili bu oklardan hangilerinin yönü yanlıştır?
A) 3 ve 4 B) 2 ve 7 C) 1,4, 6 ve 8
D) 3, 6 ve 7 E) 2, 4, 5 ve 8
 • Cevap: C

Sayfa 167 Cevabı7. Karbon döngüsü ile ilgili;
I. Fosil yakıtlar atmosferdeki CO2 oranını artırır,
II. Fotosentez sonucunda atmosferdeki CO2 oranı azalır,
III. Tüketici canlılar atmosferdeki CO2 oranını azaltır,
IV. Kemosentetik canlılar atmosferin CO2 oranını etkilemez
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
A) I ve II B) I ve III C) II
 • Cevap: E
8. Madde döngüleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Su döngüsü buharlaşma ve yoğunlaşma olaylarının bir sonucudur.
B) Atmosferdeki karbondioksit oranının artışı sera etkisine neden olur.
C) Birincil tüketiciler atmosferdeki oksijen oranını artırır.
D) Kemosentetik bakteriler enerji kaynağı olarak kimyasal enerjiyi kullanır.
E) Hiçbir bitki ve hayvan türü atmosferdeki serbest azotu doğrudan kullanamaz.
 • Cevap: C
9. Baklagillerin köklerinde yaşayan bakteriler, atmosfer azotunu tespit ederek amonyak (NH3) ya da amonyum (NH4+) iyonuna dönüştürür.
Bu durumla ilgili olarak;
I. Baklagiller ile köklerinde yaşayan bakteriler arasında bir beslenme ilişkisi vardır,
II. Baklagiller ile birlikte yaşayan bakteriler toprağı azot bakımından zenginleştirir,
III. Baklagillerin köklerinde yaşayan bakteriler çürükçül olarak beslenir
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
 • Cevap: D
10.Yukarıdaki şemada I, II ve III ile gösterilen canlılar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
 • Cevap: C
11. Aşağıdaki grafiklerden hangisinde tatlı sularda yaşayan omurgasız bir hayvan türünün ortamın sıcaklık değişimlerine karşı tepkilerini gösteren performans eğrisi doğru bir şekilde gösterilmiştir?
 • Cevap: A

Sayfa 176 Cevabı


Çevrenizdeki atmosfer kirliliğine neden olabilecek etmenleri inceleyerek aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Hazırladığınız tabloyu sınıfta sunarak arkadaşlarınızla tartışınız.
 • Cevap:
Kirlilik etmeni:
Zararları:
Alınabilecek Önemler:

Sayfa 190 Cevabı


Yukarıdaki tabloda bazı kirlilik çeşitleri verilmiştir.
 • Cevap:
1. Aşağıdaki soruların altlarına uygun olan kirlilik çeşitlerinin numaralarını yazınız.
1. Hangileri göç hayvanlarının yolunu kaybetmesine neden olur?
 • Cevap: 6 numara
2. Evsel atıklar ve endüstriyel atıklar hangi kirliliğe neden olur?
 • Cevap: 1,2,3 ve 5 numara
3. Hangilerinin sonucunda işitme kaybı ve stres oluşur?
 • Cevap: 4 numara
4. Otobiyolojik temizleme hangilerinde görülür?
 • Cevap: 2 numara
5. Hangi kirlilikler sonucunda biyolojik birikim oluşur?
 • Cevap: 1,2,3 ve 5 numara
6. Hangi kirlilik çeşitleri insanda genetik bozukluklara ve kansere neden olur?
 • Cevap: 1,2,3 ve 5 numara
2. Aşağıdaki kirlilik çeşitleri ile sağlık problemlerini eşleştiriniz.
 • Cevap1. c, 2. ç, 3. b, 4. d, 5. a
Stres ()
Cilt hastalıkları ()
Astım ()
Biyolojik birikim ()
Besin zehirlenmeleri ()
 1. Hava kirliliği (c)
 2. Toprak kirliliği (ç)
 3. Radyasyon (b)
 4. Su kirliliği (d)
 5. Gürültü kirliliği (a)

Sayfa 191 Cevabı

3. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları yanda verilen terimleri kullanarak tamamlayınız.
Cevap1. Habitat; 2. Karbondioksit, sera etkisi; 3. Ozon, azotdioksit; 4. Morötesi; 5. Asit yağmurları; 6. Otobiyolojik; 7. Biyolojik birikim; 8. Organik; 9. Enerji; 10. Erozyon
1) Türlerin kendine uygun yaşama ortamlarına ….Habitat….denir.
2) Güneş ışınlarının atmosferde artan……Karbondioksit…….., su buharı, metan vb. gazlar tarafından tutularak yeryüzünün normalden fazla ısınmasına ………sera etkisi…..denir.
3) Yeryüzüne yakın atmosfer katmanlarının egzoz gazları ile tepkimeye girmesi sonucunda  atmosferde…..Ozon……..ve…..azotdioksit……gazları birikerek ozon kirliliğini meydana getirir.
4) Ozon tabakası Güneş’ten gelen ……..Morötesi…….. ışınları uzaya yansıtarak atmosferin sıcaklığının düşmesine neden olur.
5) NO2 ve SO2 gibi bileşiklerin atmosferde tepkimeye girerek yağışlarla yeryüzüne dönmelerine ……Asit yağmurları…….. denir.
6) Akarsulardaki ve denizlerdeki kirliliğin mikroorganizmalar tarafından oksijen kullanılarak temizlenmesine……Otobiyolojik…….temizleme denir.
7) Toprakta bulunan zehirli maddelerin besin zinciri yoluyla canlılara taşınmasına ve canlıların dokularında toplanmasına……Biyolojik birikim……denir.
8) Suni gübreler kullanılmadan yapılan tarıma………Organik…….tarım denir.
9) Işık kirliliği her şeyden önce…….Enerji….israfıdır.
10) Çeşitli nedenlerle toprağın yer değiştirmesine…….Erozyon……denir.

 Sayfa 192 Cevabı

4. Aşağıdaki şemada yer alan ifadeler doğru ise “D” yanlış ise “Y” yolunu takip ederek doğru çıkışı bulunuz.
 • Cevap3. Çıkış

Sayfa 194 Cevabı

A. Aşağıdaki soruların cevaplarını, verilen boşluklara yazınız.
1) Ötrofikasyon nedir?
 • Cevap: Sularda fosfor ve potasyum kirliliğinden dolayı su yosunu miktarının hızla artmasıdır.
2) Ozon tabakası nasıl oluşur?
 • Cevap: Ozon tabakası, oksijen atomu (O) ile oksijen gazının (O2) birleşmesi sonucu oluşur.
3) Biyolojik birikim nedir?
 • Cevap: Besinlerdeki toksik maddelerin besin zinciri yoluyla canlıların dokularında birikmesi durumudur.
4) Hangi durumlar besin kirliliğine neden olur?
 • Cevap: Tarım ilaçları, evsel atıklar, endüstriyel atıkları, nükleer atıklar ve mikroorganizma faaliyetleri.
5) Ses kirliliğinin sağlık üzerine etkileri nelerdir?
 • Cevap: İşitme kaybı, tansiyon artışı ve stres gürültü kirliliği sonucu oluşur.
6) Sera etkisi nedir?
 • Cevap: Sera gazlarının atmosferde artması sonucunda atmosferin ısınması durumudur.
7) Erozyona neden olan tarımsal uygulamalardaki yanlışlıklar nelerdir?
 • Cevap: Eğim yönünde arazinin işlenmesi ve tarımsal sulamanın hatalı yapılması erozyona neden olur.
8) Kentleşmenin yaban hayatı üzerine etkileri nelerdir?
 • Cevap: Canlıların habitatlarının yok olmasına neden olabilmektedir.
9) Orman yangınlarının oluşmasında insanın rolü nedir?
 • Cevap: Elektrik kaçakları, piknik alanlarında ateşin tam söndürülmemesi ve çevreye atılan yangına neden olabilecek türden maddeler.
10) Biyolojik çeşitlilik nedir?
 • Cevap: Belirli bir alandaki tür çeşitliliğidir.
B. Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfini işaretleyiniz.
1) Çevremizde kullandığımız kaynakların tamamı yenilenemez özelliktedir. (Y)
2) Bir yıllık zaman içinde insanın çeşitli nedenlerde atmosfere verdiği CO2 miktarına karbon ayak izi denir. (D)
3) Asit yağmurları, insan sağlığını doğrudan ve dolaylı şekilde etkiler. (D)
4) Sanayi atıkları ile sulara karışan ağır metaller, canlılarda biyolojik birikime neden olur. (D)
5) Radyoaktif maddeler, insanda genetik hastalıkların oluşmasına neden olur. (D)
6) Bozulmuş besin maddelerinde, mikroorganizmaların toksinleri birikir. (D)
7) Gürültü kirliliği, stres ve uykusuzluğa neden olur. (D)
8) Toprak, bitkiler için organik besin kaynağıdır. (Y)
9) Erozyonun önlenmesi, yer altı su kaynaklarının zenginleşmesini sağlar. (D)
10) Ormanlar, birçok bitki ve hayvan türlerinin bir arada yaşadıkları ekosistemlerdir. (D)


Sayfa 195 Cevabı

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların cevaplarını işaretleyiniz.
1. 1. Doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesi
2. Erozyona uğramış alanların ağaçlandırılması
3. Hayvanların üreme dönemlerinde avlanması
4. Evsel ve endüstriyel atıkların su kaynaklarına boşaltılması
5. Sera etkisinin artması
Yukarıda belirtilen durumlardan hangisi belirli bir alandaki tür çeşitliliğinin azalmasına neden olmaz?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E)
 • Cevap:  B
2. Suların kirlenmesi sonucunda;
I. Kimyasal maddeler kansere yol açar,
II. Mikroorganizmalar çoğalarak verem, tifo ve difteri gibi hastalıkların artmasına neden olur,
III. Balıkların sayısı artar. durumlarından hangileri meydana gelir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
 • Cevap: C
3. Atmosferde sera gazlarının artışı sonucunda aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?
A) Karasal alanlar artar.
B) Canlıların habitat alanları yok olur.
C) Yer altı su kaynakları azalır.
D) Çölleşme artar.
E) İklim değişir.
 • Cevap: A
4.Bu tabloya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Atmosfere verilen zehirli gaz oranına göre fabrikalar en yüksek risk grubunu oluşturmaktadır.
B) Termik santraller, atmosfere konutlardan daha fazla zarar vermektedir.
C) Egzozlara filtre takılması atmosfere verilen gaz oranının artmasına neden olur.
D) Konut sayısının artması atmosfer kirliliğinin de artmasına neden olur.
E) Fosil yakıtların tüketimi tabloda belirtilen dört kaynakta da etkilidir.
 • Cevap: C
5. Toprağın doğal yapısının bozulmasına toprak kirliliği denir.
Bu tanıma göre;
I. aşırı gübreleme,
II. tarımsal ilaçlama,
III. ağaçlandırma
durumlarından hangileri toprağın yapısını bozar?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
 • Cevap: D
6. Bir insanın;
I. solunumla atmosfere verdiği CO2,
II. fosil yakıt kullanımı,
III. kullandığı su miktarı
durumlarından hangileri karbon ayak izini doğrudan etkiler?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
 • Cevap: D

Sayfa 203 Cevabı


A. Aşağıdakilerden hangileri insanın etkisiyle biyolojik çeşitliliği tehdit eden durumlardandır? İşaretleyiniz.
 • Cevap1, 2, 6, 8 ve 9
1. Düzensiz kentleşme ()
2. Kontrolsüz avcılık ()
3. Doğal parkların oluşturulması ()
4. Erozyonu önleme çalışmaları ()
5. Ormanları bölen yollara ekolojik köprü inşa edilmesi ()
6. Fosil yakıtların kullanımı ()
7. Bisiklet kullanımının artması ()
8. Deterjan ve deodorant kullanımının yaygınlaşması ()
9. Hayvanların bilinçsiz otlatılması ()
10. Tarım zararlıları ile biyolojik yollarla mücadele edilmesi (✓0)
B. Aşağıda verilen durumlardan hangileri hem toprak hem de su kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından önemlidir? İşaretleyiniz.
 • Cevap: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
1. Erozyonu önleme çalışmaları ()
2. Toplumun bilinçlendirilmesi ()
3. Evlerde, suyun tasarruflu bir şekilde kullanılması ()
4. Yer altı su kaynaklarının kontrollü bir şekilde kullanılması ()
5. Atık suların arıtılması ve tarımda kullanılması ()
6. Asit yağmurlarının önlenmesi ile ilgili çalışmalar ()
7. Planlı kentleşme ()
8. Ormanlaşmanın artması ()
9. Gübrelerin dengeli kullanılması ()
10. Ötrofikasyon meydana gelen sularda otobiyolojik temizleme yapılması ()


Sayfa 205 Cevabı

A. Aşağıdaki şekil üzerinde bırakılan boş alanları uygun şekilde doldurunuz.
 • Cevap: Yenilenebilir Doğal Kaynaklar – Yenilenemez Doğal Kaynaklar

B. Aşağıda verilen ifadelerdeki boşlukları yanda verilen tanımları kullanarak tamamlayınız. 
 • Cevap:
1. Ülkemizde bulunan endemik türlerin doğal olmayan yollarla yurt dışına çıkarılmasına …….biyokaçakçılık……denir.
2. Türlerin ilk olarak ortaya çıktığı ve yayıldığı bölgelere…….gen merkezi………denir.
3. Yeryüzünün sınırlı coğrafik bölgelerinde yayılış gösteren türlere ………endemik tür…….. denir.
4. Yeryüzünde yaşayan bütün canlı türlerine ………biyoçeşitlilik…….. denir.
5. Nadir rastlanan bitki ve hayvan türlerini koruma amaçlı kurulan birimlere ……..gen bankası……..denir.
6. İnsanın kullanımı sonucu tükenmeyen doğal kaynaklara…….yenilenebilir………enerji kaynakları denir.

Sayfa 206 Cevabı

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların cevaplarını işaretleyiniz.
1.Yukarıdaki grafikte ? yerine hangi ifade yazılmalıdır?
A) Biyoçeşitlilik B) Biyokaçakçılık
C) Avlanma D) Toprak kirliliği
E) Su kirliliği
 • Cevap: A
2. Canlıların yeryüzündeki dağılımını;
I. Besin çeşitliliği,
II. Barınma,
III. İklim şartlarına uyum yetenekleri durumlarından hangileri etkiler?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
 • Cevap: E
3. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nesli tehlikede olan türlerden değildir?
A) Kelaynak kuşu
B) Şah kartalı
C) Kumru
D) Akdeniz foku
E) Ters lale
 • Cevap: C
4. Aynı ekosistemdeki canlıları;
I. İklim şartları,
II. Besin zinciri,
III. Toprak yapısı
faktörlerinden hangileri doğrudan birbirine bağlar?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III
 • Cevap: B
5. Bilinçsiz avlanma;
I. Yavruların ölümü,
II. Besin zincirinin bozulması,
III. Tür çeşitliliğinin artması
durumlarından hangilerine neden olur?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
 • Cevap: C
6. I. Buğday
II. Geyik
III. Sülün
IV. Serçe
Yukarıda belirtilen türlerden hangilerinin gen merkezi Türkiye değildir?
A) Yalnız II B) Yalnız IV C) I ve III D) II ve IV E) III ve IV
 • Cevap: B

Sayfa 207 Cevabı


A. Aşağıda belirtilen uygulamalardan hangileri bir insanın karbon ayak izinin küçülmesini sağlar? İşaretleyiniz.
Cevapb – ç – e – f
 • a. İş yerine otomobille gitmek ()
 • b. Geri dönüşümü kolay olan ambalajlar kullanmak  ()
 • c. Elektrik tüketimi fazla olan ev aletleri kullanmak ()
 • ç. Ağaç dikmek ()
 •  d. Petrol ürünlerinin tüketimini artırmak ()
 •  e. Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak ()
 •  f. Metabolizmasının ihtiyacını karşılayacak düzeyde beslenmek ()
 •  g. Gereğinden fazla giyim eşyası satın almak ()
B. Aşağıda belirtilen durumları neden oldukları kirlilik çeşidiyle eşleştiriniz.
 • Cevap: 1. ç, 2. d, 3. a, 4. b, 5. c
a. Gürültü kirliliği 
b. Toprak kirliliği 
c. Nükleer kirlilik 
ç. Su kirliliği 
d. Hava kirliliği 
 1. Ötrofikasyon (ç)
 2. Egzoz gazı (d
 3. Demir yolları ve iş makineleri (a)
 4. Aşırı gübreleme (b)
 5. Radyoaktif maddeler (c)
C. Çevre kirliliğinin önlenmesi için dikkat edilmesi gereken bazı durumlar aşağıda belirtilmiştir.
1. Ulaşımda toplu taşıma ve bisiklet kullanımı yaygınlaştırılmalı
2. Toplum bilinçlendirilmeli
3. Ormanlık alanlar artırılmalı
4. Kentleşme planlı bir şekilde yapılmalı
5. Evsel ve endüstriyel atık sular arıtılarak kullanılmalı
6. Araçların egzozlarına ve fabrika bacalarına filtre takılmalı
7. Radyoaktif maddeler doğaya zarar vermeyecek şekilde yok edilmeli
Belirtilen uygulamalar aşağıda verilen kirlilik türlerinden hangilerini önlemeye yöneliktir? Yukarıdaki maddelerin numaralarını ilgili kutucuk içine yazınız.
 • a. Hava kirliliği (1, 2, 3, 4, 6, 7)
 • b. Toprak kirliliği (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
 • c. Su kirliliği (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
 • ç. Gürültü kirliliği (1, 2, 6)
 • d. Nükleer kirlilik (2, 7)

 Sayfa 208 Cevabı

Ç. Aşağıda verilen canlıların besin ve enerji piramidindeki yerleri nelerdir?
 • Cevap1. C, 2. B, 3. A, 4. D
1. Birincil tüketici (C)
2. İkincil tüketici (B)
3. Üçüncül tüketici (A)
4. Üretici (D)
D. Aşağıda verilen ekolojik terimleri şekilde verilen harfler ile eşleştiriniz.
 • Cevap1. C, 2. B, 3. , 4. D
1. Komünite (C)
2. Ekosistem (B)
3. Biyosfer (A)
4. Populasyon (D)
E. Aşağıdaki şekilde bir besin ağının yapısı gösterilmiştir.
Şeklin yanında verilen canlıları besin ağındaki harfler ile uygun şekilde eşleştiriniz.
 • Cevap1. A, 2. G, 3. E, 4. B, 5. C , 6. F, 7. D
1. Çim (A)
2. Kartal (G)
3. Kurbağa (E)
4. Çekirge (B)
5. Örümcek (C)
6. Yılan (F)
7. Peygamber devesi (D)


Sayfa 209 Cevabı

1. I. Bir damla sudaki aynı tür terliksi hayvanların
oluşturduğu topluluk
II. Bir meşe ormanındaki canlılar
III. Bir akarsuda bulunan göç hâlindeki somon
balığı sürüsü
IV. Bir savandaki zebra sürüsü
Yukarıda belirtilen canlı gruplarından hangileri bir populasyondur?
A) I ve III B) II ve III
C) II ve IV D) I, III ve IV
E) I, II, III ve IV
 • Cevap: D
2. Ekosistemlerde madde ve enerji akışı;
I. İkincil tüketiciler,
II. Üçüncül tüketiciler,
III. Üreticiler,
IV. Birincil tüketiciler
arasındaki sıralama aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) II – III – IV – I
B) III – IV – I – II
C) I – III – II – IV
D) III – II – IV – I
E) II – III – I – IV
 • Cevap: B
3. Aşağıdakilerden hangisi türlerin neslinin doğrudan insanlara bağlı yok olma nedenlerinden değildir?
A) Ormanlık alanların azalması
B) Aşırı avlanma
C) Çeşitli gazların ozon tabakasına zarar vermesi
D) Suların radyoaktif maddeler ve ağır metallerle kirletilmesi
E) Tsunami gibi olaylarla kara ekosistemlerinin zarar görmesi
 • Cevap: E
4. Grafiklerde;
1. Üreticiler,
2. Birincil tüketiciler,
3. İkincil tüketiciler,
4. Üçüncül tüketiciler
canlıları gösterilmektedir.
Bu canlıların dokularındaki ağır metal birikimi hangi grafikte doğru gösterilmiştir?
 • Cevap: A

 Sayfa 210 Cevabı

5. Işığın canlılar üzerindeki etkileriyle ilgili,
I. Hayvanlarda renklenmeyi etkiler.
II. Bitkilerin tamamı çiçeklenme için 12 saatten daha uzun aydınlanma periyoduna ihtiyaç duyar.
III. Yükseklerde yaşayan canlılar zararlı ışınlardan daha fazla etkilenir.
IV. Bütün ototrof canlılar inorganik bileşiklerden organik bileşik sentezleyebilmek için ışığa ihtiyaç duyar.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV
 • Cevap: D
6. I. Bitkilerin tutunma ortamıdır.
II. Bitkilerin inorganik bileşikleri aldıkları doğal yaşam ortamıdır.
III. Bazı omurgasız ve omurgalı hayvan türlerinin doğal yaşam ortamıdır.
Toprak ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III
 • Cevap: E
7. Aşağıdakilerden hangisi sabit ısılı canlılardandır?
A) Yılan B) Kanguru
C) Köpek balığı D) Timsah
E) Semender
 • Cevap: B
8. Aşağıdaki canlılardan hangisi bir ekosistemin besin zincirinin ikinci trofik düzeyinde yer almaz?
A) Yaprak bitleri
B) Dağ keçisi
C) Zooplanktonlar
D) Çekirge
E) Yılan
 • Cevap: E
9. Aşağıdaki şekilde azot döngüsü gösterilmiştir.
Bu şekle göre, kemosentetik canlılar hangi basamaklarda görev yapar?
A) 1 ve 2 B) 3 ve 4
C) 4 ve 7 D) 5 ve 6
E) 4 ve 5
 • Cevap: D
10. I. Metan gazının artması
II. Atmosferde CO2 oranının artması
III. O2 oranının artması
IV. Su buharının artması
Yukarıda belirtilen durumlardan hangisinin gerçekleşmesi sera etkisinin artmasına neden olur?
A) I ve II B) I ve IV C) II ve III
D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV
 • Cevap: D
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...