6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları MEB YAYINLARI

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları MEB YAYINLARI Cevap anahtarı

Sayfa 60 Cevabı


Sayfa 60 Cevabı
Soru:
18. Hz. Peygamber, insanın fıtratı gereği yanılıp hata ettiği zamanlarda, bunu telafi etmek için ne yapmasını tavsiye etmiştir?
 • CevapTevbe, haram işledikten sonra, pişman olup, Allahü teâlâdan korkmak, bir daha yapmamaya azmetmek, karar vermektir
19. Allah’ın her an bizi gördüğünün bilincinde olmak sizce davranışlarımızı nasıl etkiler?
 • Cevap:  Müslüman hayatının he anını Allah’ın kendisini gördüğü bilinciyle yaşamaları gerekir. Müslüman günlük hayatın her anı, aile hayatı, alışveriş, çalışma, yeme içme, ibadetler, yapılan günahlar, bütün davranışların görüldüğü ve kayıt altına alındığını, bilirse, davranışlarını ona göre düzenler. Peygamberimiz hayatını bu bilince göre hayatını sürdürmüş ve bize örnek olmuştur.Allah’ın bizi her an gördüğünü bilmeye, ihsan adı verilir. İhsanın sözlük anlamı, bağışlama, iyi davranma, lütuf, bağışlanan’dır.
20. İslam ahlakında vicdanın nasıl bir işlevi vardır?
 • Cevap: kişiyi kendi davranışlarıyla ilgili olarak bir yargıda bulunmaya yönelten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerinde dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan, kişiye doğruyu ve iyiyi yapma yükümünü de yükleyen içsel güç. Vicdan insana yanlış yapmamayı insan kalabilmeyi öğütler.
Sayfa 62 Cevabı
Soru:
1. “Akıl yaşta değil baştadır.” atasözünden ne anlıyorsunuz?
 • Cevap:  Akıl yaşta değil baştadır” bir atasözüdür ve bu ata sözünden anladıklarım şu şekildedir; Bir kimsenin yaşı büyümekle organları büyür, boyu uzar. Fakat akıl doğuştan geldiği şekliyle kalır. İnsan büyümekle oda büyümez. Nice gençler vardır ki, saçı sakalı ağarmış olanlardan daha akıllıdır.
2. Sizce başarılı olmak için neler yapmak gerekir?
 • CevapBaşarılı olmak, bir şeyleri başarmak hemen herkesin ortak hedefi… Ancak kimileri için başarı kendiliğinden geliyormuşçasına kolayken kimileri için de bir türlü varılamayan yol gibidir. Başarılı olmak için çok çalışmak zamanı verimli kullanmak, şükretmek sabretmek  gerekmektedir.
3. “İlim Çin’de de olsa gidip alınız.” sözünden ne anlıyorsunuz?
 • Cevapİlim öğretmek her insan için elzemdir. Bu söz ile ilim öğrenmek için belli yerlerde bulunmanın şart olmadığı ve her nerede olursak olsun ilmi öğrenmek için oraya gidilip öğrenilmesi gerektiği ifade edilmiştir. İlim, kimsenin tapulu malı değildir.  İlmin milliyeti, ırkı olmaz. Doğru bilgi nerde olursa olsun alınır. Doğru bilgi ve ilim her yerde aramalı  ve nerede olursa olsun bulduğunda onu almalıdır.
4. Şimdiye kadar herhangi bir şehitliği ziyaret ettiniz mi? Şehitlere gösterilen saygının sebebi sizce ne olabilir?
 • Cevap: Ülkemizin hangi şartlarda geri kazanıldığını ve bağımsızlığını elde ettiğini unutmamalıyız. Kurtuluş Savaşı daima aklımızda olmalıdır. Şehitlerimize ve kendimize saygımız olması açısından kan ve canla kazanılan ülkemizin simgesi olan şehitlerimize ve bayrağımıza saygı duymalıyız.
Sayfa 70 Cevabı
Soru:
“Enes b. Mâlik Resulullah’ın Bi’r-i Maûne’de şehit edilen sahabilere üzüldüğü kadar hiçbir şeye üzüldüğünü görmedim, derdi.”
(İbn Sa’d, et-Tabakât, C 2, s. 54.)
Bu olayın Sevgili Peygamberimizi bu kadar üzmesinin sebebi sizce ne olabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Kendisi uğrunda İslam uğrunda bu suçsuz günahsız insanların haince katledilmeleridir.
 • Duyduğu derin üzüntü, Peygamber Efendimizi, bu câhillikte bulunanlara beddua etmeye kadar götürdü. Haber aldığı gecenin sabah namazında birinci rekâttan sonra ikinci rekâtın rükûundan doğrulunca şu bedduada bulundu:“Allahım! Mudar kabilelerini kahreyle!
  “Allahım! Onların yıllarını Yusuf Peygamberin kıtlık yılları gibi çetin yap, başlarına dar getir!
Sayfa 72 Cevabı
SoruGünümüzde cami ve mescitlerin Mescid-i Nebi’deki gibi gençlerin ilim öğrenmek için gittikleri “Suffe”ye benzer bölümleri var mıdır? Bilişim teknolojilerini de kullanarak araştırıp öğrendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • CevapSuffe sözlükte “sofa, revak, üzeri örtülü geniş ve yüksek yer” gibi anlamlara gelir. Medine’de bulunan Mescid-i Nebî etrafındaki odalara “suffe” denmiştir. Hz. Peygamber, Mescidine bitişik bu odalarda ikâmet ederek ilim ve ibâdetle meşgul olan sahâbîlere, Ashab-ı Suffe veya Ehl-i Suffe denir. Günümüzde Cami Ve Mescidlerde Böyle Suffe’ler bulunur.
Sayfa 77 Cevabı
Soru:
Hz. Ömer Dönemi’nden itibaren hızlanan fetihler sebebiyle ülkemiz topraklarına kadar gelen ve kabri ülkemizde bulunan sahabiler kimlerdir? Araştırarak öğrendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap:
 • Siirt’te Abdurrahman Bin Avf’ın kabrinin olduğu söyleniyor. 
 • Adıyaman’da Safvan Bin Muattal’.
 • İstanbul Eyyub El Ensari
Sayfa 79 Cevabı
Soru:
Kıyamet gününde, kimsenin kimseye faydasının dokunmayacağı zamanda Allah’ın (c.c) korumasına kavuşmak isteyen gençlerin neler yapması gerekir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: İbadet etmek tatlı ve kolay, günah işlemek acı ve sıkıntılı gelmelidir. Ona tam iman etmiş olmak, yani hiç şüphe etmeden, doğru bir şekilde, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiği gibi inanmalıdırlar.
Sayfa 80 Cevabı
Soru:
A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.
1. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimizin yaşadığı döneme………………ASR-I SAADET …adı verilmiştir.
2. Birinci Akabe Biatı’ndan sonra. ….Mus’ab b. Umeyr ..…..isimli genç sahabi Medinelilere İslam’ı öğretmek için görevlendirilmiştir.
3. Herhangi bir konuda danışma, görüş alışverişinde bulunma anlamına gelen.. ..istişare.. .., Peygamberimizin sık sık başvurduğu bir yöntemdir.
B. Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.
Peygamberimizin teşvikiyle birkaç yabancı dil öğrenip resmi yazışmaları tercüme eden genç sahabi
 • Cevap: D (Zeyd b. Sâbit)
Yemen halkına İslam’ı öğretmek ve aralarında hüküm vermek üzere görevlendirilen genç sahabi
 • Cevap: E (Muaz b. Cebel)
Küçük yaşlarından itibaren Peygamberimize hizmet eden ve onun duasını alan genç sahabi
 • Cevap: A (Enes b. Malik)
Sayfa 81 Cevabı
Soru:
C. Aşağıda açık uçlu soruların cevabını ilgili alana yazınız.
7. Asr-ı Saâdet’te genç sahabiler hangi alanlarda görev almışlardır? Örnekler veriniz.
 • CevapPeygamber Efendimiz, genç sahabelere güvenir ve onlara bazı görevler verirdi. Hz. Peygamber, içinde yaşlı sahabilerin bulunduğu ordunun ve birçok keşif birliğinin başına çoğu zaman gençleri komutan olarak atamış ve savaşlarda sancağı gençlere vermişti. Bunun yanında Efendimiz, eğitim-öğretim konusunda, İslam’ı diğer şehirlere yayma da genç sahabeleri görevlendirmiştir.
8. Sevgili Peygamberimiz gençlerin hatalarını gördüğünde onlara nasıl davranırdı?
 • CevapEfendimiz, her konuda olduğu gibi yapılan hatalar karşısında nasıl davranılması gerektiği konusunda bizlere örnek olmuştur. Sevgili Peygamberimiz gençlere hatalarından dolayı kızmazdı. Yanlışlarını gördüğünde veya duyduğunda yüzlerine vurmazdı. Onları en güzel şekilde uyarır, konuşarak hatalarını anlamalarını sağlardı.
9. Ashâb-ı Suffe ne demektir?
 • CevapMedine’de Mescidü’n-Nebi (Peygamber Mescidi)’nin bitişiğinde daha çok ibadet etmek için kalan Sahabelere verilen isimdir. Ebu Hureyre gibi sahabeler burada kalırdı ve peygamberin hadislerini ezberlerlerdi. Bir yere İslam dinini öğretecek biri gönderileceği zaman buradan gönderilirdi.
10. Genç sahabiler İslam’ı iyice öğrenebilmek için nelere dikkat ederlerdi?
 • Cevap: Hz. Muhammed’in hayat görüşünü dikkate alır ve onun izinden yürürler.
11. Recî’ olayı nedir? Kısaca yazınız.
 • CevapAdal ve Kare kabilesine mensup altı kişilik bir heyet Medine’ye gelip Peygamberimizden kendilerine İslam’ı öğretecek sahabeler göndermesini istedi. Bunun üzerine Efendimiz on sahabîyi gelenlerle birlikte gönderdi. İrşad heyeti, Huzeylilere âit Reci’ adındaki su başına geldiklerinde pusuya düşürüldüler ve şehit edildiler.
Sayfa 82 Cevabı
Soru:
12. Allah’ın emirlerini iyice öğrenip o emirleri yerine getirmek, özellikle gençlik yıllarında daha önemli sayılmıştır. Bunun sebepleri nelerdir? Kısaca yorumlayınız.
 • Cevap:
Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
13. Hz. Muhammed (s.a.v), ordusu ile birlikte Tebük Seferi’ne giderken sancağı Zeyd b. Sâbit’in üvey babası Ümâre b. Hazm’dan alarak Zeyd’e (r.a) vermiştir. Peygamberimiz bu davranışının sebebi olarak aşağıdakilerden hangisini göstermiştir?
A) Üvey babasının Zeyd b. Sâbit’e kötü davranması
B) Zeyd b. Sâbit’in Ümâre b. Hazm’dan daha fazla Kur’an biliyor olması
C) Zeyd b. Sâbit’in sancağı almak için ricada bulunması
D) Ümâre b. Hazm’ın Peygamberimizi kızdıracak bir hata yapması
 • Cevap: B
14. Peygamberimiz “Birini İslam’a davet edip hidayetine vesile olan kimse, daveti kabul edip Müslüman olan kişi kadar sevap alır.” buyurmuştur.
(Müslim, İlim, 16.)
Yukarıdaki hadis-i şerif aşağıdaki kavramlardan hangisine teşvik etmektedir?
A) Tebliğ
B) İman
C) Şehadet
D) İstişare
 • Cevap: A
Sayfa 83 Cevabı
Soru:
15. Aşağıdakilerden hangisi Zeyd b. Hârise’nin İslam’a davet sürecinde yaptığı katkılardan biridir?
A) Yemen’e vali olarak gönderilmiştir.
B) Medinelilere İslam’ı öğretmek için görevlendirilmiştir.
C) Yabancı dil öğrenerek Peygamberimize tercümanlık yapmıştır.
D) Peygamberimize Taif yolculuğu sırasında arkadaşlık etmiştir.
 • Cevap: D
16. “Ukbe b. Âmir otlattığı develeri arkadaşlarına bırakıp Suffe’ye koşardı. Suffe’de kalamayan sahabiler nöbetleşerek Mescid-i Nebi’ye giderek Peygamberimizi dinlerlerdi.”
Sahabilerin bu davranışları aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A) Savaşlardaki cesaretleri
B) Çalışmak istememeleri
C) Öğrenme arzuları
D) İhtiyaç sahibi olmaları
 • Cevap: C
Sayfa 84 Cevabı
Soru:
17. Erkam b. Ebi’l-Erkam’ın evi tebliğ faaliyetleri için neden önemlidir?
 • Cevap:  Erkam Bin Ebi’l-Erkam -radıyallahu anh- ilk Müslüman olan sahabilerden… Evini Müslümanlara açarak Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimizin emrine veren bir yiğit… İslâm’ın ilk müessesesini kuran, ilk İslâm yurdunu oluşturan bir kahraman…Bu yüzden önemlidir.
Evin konumunu göz önünde bulundurarak açıklayınız.
 • CevapO, Mekke’de İslâm’ın nuruna gönlünü açan ilk genç sahabilerdendir. Evin Mekke’de olması Müslümanlığın ilk zamanları için hayati önem taşımıştır.
18. Peygamberimiz Erkam’ın (r.a) evinde hangi faaliyetlerde bulunmuştur?
 • Cevap: Namaz kılmış, sohbet etmiş ve dersler vermiştir.
19. İslam’ın ilk yılları ile ilgili olarak metinden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İslam’ın ilk yıllarında Peygamberimize en fazla destek olanlar gençlerdir.
B) Erkam’ın evinin konumu gizlilik açısından avantaj sağlamıştır.
C) Birçok kişi gibi Hz. Ömer de Erkam’ın evinde Müslüman olmuştur.
D) İlk Müslüman olanlar arasında çok az kişi otuz beş yaşın üzerindedir.
 • CevapA
Sayfa 86 Cevabı
Soru:
1. “Sabırlı olmak” sizin için ne ifade ediyor?
 • Cevap:  Sabır, ya da dayanç, zor koşullar altında cesaret ve metanetini yitirmeme duygusudur. Sabırlı insan uzun süreli gecikmelere ve tahriklere rağmen moralini bozmadan yoluna devam eder veya beklemesini sürdürür. Benim için sabır, başa gelen bütün musibetlere karşı yılmamayı ve sonuna kadar hedeflere doğru ilerlemeyi ifade ediyor.
2. Cesaret ve kararlılığın sizce başarı ile bir ilişkisi var mıdır?
 • CevapCesaret ve kararlılığın başarılı ile bir ilişkisi vardır. Zira, bir hedefe ulaşmak için önce cesur ve inançlı olmak gerekir. Eğer bir hedefi başaracağımıza kararlıysak, cesaretimizi de devreye sokup hedefe ilerlemeliyiz. Aksi takdirde, cesur ve kararlı olmazsak hedefimize ulaşamayız.
3. Hangi durumlarda dua edersiniz?
 • CevapDua, Kulun Rabbinin büyüklüğünü bilip O’na sığınmasıdır. Günlük hayatta bazı durumlarda dua ederiz. Mesela, çok korktuğumuz zaman, namazlardan sonra, sınavlara girmeden önce, dara düştüğümüzde, zorda kaldığımızda Allah’tan istek ve dileklerimizi dua ile yaparız.
4. Yemek yerken dikkat etmemiz gereken görgü kurallarından hangilerini biliyorsunuz?
 • Cevap:  Yemek yerken uymamız gereken görgü kurallarından şunları biliyorum;Yemekten önce ve sonra eller yıkanmalıdır.
  Ağızda yemek varken konuşulmamalıdır.
  Yemek çatal, kaşık, bıçak kullanılarak yiyilmelidir.
  Başkasının tabağından yiyilmemelidir.
  Peçete kullanılmalıdır.
  Gereksiz yere konuşulmamalıdır.
  Büyükler oturmadan sofraya oturulmamalıdır.
  Yemeği yapana “elinize” sağlık denilmelidir.
Sayfa 88 Cevabı
Soru:
“Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir.”
(Bakara suresi, 153.)
Yukarıdaki ayetin bizlere verdiği mesaj nedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • CevapSabır, ya da dayanç, zor koşullar altında cesaret ve metanetini yitirmeme duygusudur. Bu ayette de bizlere sabırlı olursak Allah’ın bizimle olacağı mesajı verilmektedir.
 Sayfa 91 Cevabı
Soru:
“… Karar verdiğin zaman artık Allah’a dayanıp güven! Şüphesiz Allah, kendisine dayamp güvenenleri sever.” (Âl-i İmrân suresi, 159. ayet.)
Yukarıdaki ayetten kararlılıkla ilgili çıkarılacak ilkeler nelerdir?
 • Cevapİnsan yeter ki karar versin, sonunda Allah’ın da onun yanında olması ile başarıya ulaşacaktır çünkü Allah kendisine güvenenleri sever.
Sayfa 93 Cevabı
Soru:
“Rabbiniz şöyle buyurdu: Dua edin, ben de duanıza cevap vereyim…” (Mümin suresi, 60. ayet.)
Yukarıdaki ayetten ne anlıyorsunuz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap:  Dua, Kulun Rabbinin büyüklüğünü bilip O’na sığınmasıdır. Bu ayette de Allah’ın kendisine dua edenlere elbet cevap vereceği mesajı verilmektedir. 
Sayfa 97 Cevabı
Soru:
Ümmü Seleme’nin (r.a) oğlu Ömer (r.a) anlatıyor: “Ben Allah Resulü’nün terbiyesi altında yetiştim. Yemek yerken elim kabın her tarafında dolaşırdı. Resulullah bana ‘Ey oğul; (yemeğe başlarken) Allah’ın adını an, sağ elinle ve sana yakın olan taraftan
ye.’ buyurdu.” ( Buhârî, Et’ıme, 1.)
Yukarıdaki hadisten yemek adabı ile ilgili hangi sonuçları çıkarabiliriz? Yazınız.
 • Cevap:Yemek yerken uymamız gereken görgü kurallarından şunları biliyorum;Yemekten önce ve sonra eller yıkanmalıdır.
  Ağızda yemek varken konuşulmamalıdır.
  Yemek çatal, kaşık, bıçak kullanılarak yiyilmelidir.
  Başkasının tabağından yiyilmemelidir.
  Peçete kullanılmalıdır.
  Gereksiz yere konuşulmamalıdır.
  Büyükler oturmadan sofraya oturulmamalıdır.
  Yemeği yapana “elinize” sağlık denilmelidir.
Sayfa 99 Cevabı
Soru:
Dua etmek bize neler kazandırır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • CevapGünlük hayatta bazı durumlarda dua ederiz. Mesela, çok korktuğumuz zaman, namazlardan sonra, sınavlara girmeden önce, dara düştüğümüzde, zorda kaldığımızda Allah’tan istek ve dileklerimizi dua ile yaparız. Allah dualarımızı duyar ve istediklerimiz gerçekleşir.
Sayfa 100 Cevabı
Soru:
A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.
1. Aşırı tutum ve davranışlardan sakınmak ve ölçülü olmaya…...itidal…..……… denir.
2. Peygamberimizin arkadaşı Ebu Bekir’i (r.a) “Korkma, Allah bizimle beraberdir.” (Tevbe suresi, 40. ayet.) diye teselli ettiği yer ……..SEVR.…….. mağarasıdır.
3. Yemeğe başlamadan önce…BİSMİLLAHİRRAHMANNİRRAHİM.. ………….demeliyiz.
B. Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.
4. Bir kişinin elinden gelen sorumluluğu yerine getirip tüm işlerinde Allah’a (c.c) güvenmesi F
5. Bizi yaratan Rabbimizle iletişim kurmak, ona isteklerimizi iletmek G
6. Güç ve tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendisinde bulduğu güven, yüreklilik ve yiğitlik B
7. Peygamberimizin diş temizliğinde kullandığı alet D
 • Cevap:
Sayfa 101 Cevabı
Soru:
C. Aşağıda açık uçlu soruların cevabını ilgili alana yazınız.
8. Peygamberimizin sabırlı tutumu ile ilgili bir örnek veriniz.
 • CevapSabır, kişinin karşılaştığı olumsuz durumlar karşısında aşırı bir üzüntü yaşamayıp gayret göstererek sadece Allah’tan (c.c) yardım istemesi ve O’na güvenmesidir. Sabrın en güzel örneklerini Efendimizin hayatında görebiliriz. Nitekim, Peygamberimizin amcası Ebu Leheb, ona düşmanlık etme konusunda önde gidenlerden biriydi. Her fırsatta karısı Ümmü Cemil ile birlikte ona eziyet etmeye çalışırdı. Onlar, Peygamberimizin evinin önüne çöpler döker, yolunun üzerine taşlar ve dikenli çalılar koyarlardı.4 Sevgili Peygamberimiz, Mekkeli müşriklerin yanı sıra özellikle en yakın akrabalarından olan amcası ve yengesinin bunları nasıl yapabildiğine şaşırır ve çok üzülürdü. Ancak bu yaşananlar karşısında asla isyan etmez, daima Allah’a (c.c) güvenir ve sabırlı davranırdı.
9. Peygamberimizin cesareti, İslam’ın yayılmasında nasıl etkili olmuştur?
 • CevapCesaret, başarıya giden yolda önemli bir erdemdir. Cesur insan, karşısına çıkan engelleri daha kolay aşar ve haksızlıklara karşı daha kolay mücadele edebilir. Müslümanlar da Peygamberimizin cesaret ve kararlılığını örnek almalıdır. Peygamber Efendimiz, haksızlıklar ve zulümler karşısında da cesaretini kaybetmemiştir. Kararlılığı cesaretiyle birleşince İslam geniş coğrafyalara yayılmıştır.
10. Peygamberimizin hastalar için tavsiye ettiği duayı yazınız.
 • CevapPeygamber a.s.’ın hastalar için tavsiye ettiği dua şu şekildedir:Arapça okunuşu: “Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame”Türkçe anlamı: “Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.” (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)
11. Tevekkül sahibi olmak nedir? Bir örnek vererek açıklayınız.
 • Cevap:  Tevekkül, kişinin kendini Allah’a (c.c) teslim etmesi, rızkında ve tüm işlerinde Allah’a (c.c) güvenmesidir. Tevekkül sahibi olmak, “bir amaca ulaşmak için gerekli tedbirleri alıp gerisini Allah’a bırakmak” demektir. Sınavdan yüksek not almak isteyen öğrencinin sınava çalışıp sonucunda Allah’a güvenmesi tevekkül sahibi insana yakışan bir harekettir.
12. Peygamberimizin yemek yerken dikkat ettiği kurallardan iki örnek yazınız.
 • CevapPeygamber a.s., peygamberlik vazifesini yerine getirmek uğruna birçok cefaya katlanmıştır. Bunlardan biri de ashabıyla birlikte katlandığı kuraklık, yokluk,  yoksulluk olmuştur. Peygamber a.s.’ın üç gün üst üste karnının doymadığı da rivayet edilmektedir. Evine giren erzağı her seferinde paylaşmayı tercih etmiştir. Kurban kesilmesinin ardından da bütün eti paylaştığı bilinmektedir. Böyle bir peygamberlik hayatına sahip olması, sofra kültüründe de belli ölçülere dikkat ettiği anlamına gelmektedir. Peygamber a.s., yemeğe daima besmele ile başlar hamdele ile yemeği bitirirdi. Bununla beraber her zaman sofradan doymadan kalkar, nefsine göre keyfi bir şekilde hareket etmezdi.
13. Dua sayesinde Allah’ın (c.c) rahmet kapılarının açılması ne anlama gelmektedir?
 • Cevap:  Dua, müminin silahıdır. Allah, duanız olmasa size neden değer vereyim ki, demektedir. Kur’an-ı Kerim’de birçok ayet dua ayeti olarak bilinmektedir. Duanın kabul olması, samimi bir dille en dürüst bir şekilde yapılmasıyla mümkün olmaktadır. Dua sayesinde Allah’ın rahmet kapılarının açılması, duaya cevap verilmesi, isteklerin yerini bulması, Allah’ın kuluna acıması ve onu koruması anlamına gelmektedir. Dua etmek, manevi olarak insanı rahatlatır. Çünkü bir sığınma hissi vermektedir.  Dua etmek, Allah ile kulun iletişimi alamına gelir. Bu da Allah ile kul arasındaki özel bir ilişkinin gerçekleşmesi demektir. Dua her bakımdan çok değerlidir.
Sayfa 102 Cevabı
Soru:
Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
14. Sevgili Peygamberimizin insanları İslam’a davet ederken yaşadığı sıkıntılar karşısında metanetini koruması onun hangi özelliğini göstermektedir?
A) Cömertliğini
B) Sabrını
C) Zekâsını
D) Tevazusunu
 • CevapB
15. Peygamberimizin Mekkelilerin isteği üzerine İslam’a davetinden vazgeçmesini isteyen amcası Ebu Talib’e “Bu işten vazgeçmem için güneşi sağ elime ayı da sol elime verseler yine de davamdan dönmeyeceğim.” (İbn Hişam, es-Sîre, C 1-2, s. 266.) demesi, onun hangi özelliğini göstermektedir?
A) Güvenirliğini
B) Tevekkülünü
C) Adaletini
D) Kararlılığını
 • CevapD
16. Dua ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Allah’a (c.c) kabul edeceğine inanarak dua etmeliyiz.
B) Tüm istek ve ihtiyaçlarımız için Allah’a (c.c) dua edebiliriz.
C) Sadece namazlardan sonra dua etmeliyiz.
D) Samimi (içten) bir şekilde dua etmeliyiz.
 • CevapC
Sayfa 103 Cevabı
Soru:
17. Aşağıdakilerden hangisi israfın tanımıdır?
A) Bir şeyi gereksiz yere tüketmek, savurganlık
B) Bir şeyi elde etmek için gösterilen çaba
C) Elindeki ile yetinmemek
D) Aşırı tutum ve davranışlardan sakınmak, ölçülü olmak
 • CevapA
18. Peygamberimizin yemekten sonra yaptığı dua, aşağıdakilerden hangisidir?
A) “Allah’ım! Yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir.”
B) “Bizi nimetleriyle yediren, içiren ve İslam dini üzere bulunduran Allah’a hamdolsun.”
C) “Allah’ım! Senden faydalı ilim, temiz rızık ve kabul olunan amel isterim.”
D) “Allah’ım! Senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz.”
 • CevapB
19. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin yeme içme adabı ile ilgili tavsiyelerinden biri değildir?
A) Yemeği ailecek değil, tek başına yemek daha iyidir.
B) Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak gerekir.
C) Yemeğe besmele ile başlamak gerekir.
D) Suyu üç yudumda içmek gerekir.
 • CevapA
Sayfa 104 Cevabı
Soru:
20. Hz. Ömer’in Peygamberimizin evini görünce ağlamasının sebebi nedir?
 • CevapAllah Resulü bir hasırın üzerine yatmış. Öyle ki kuru hasır onun yüzünde iz bırakmış. Bir köşede bir kap içinde bir ölçek arpa unu, Onun yanında çivi üzerinde asılı bir su kırbası bulunuyormuş Hepsi bu. Manzarayı görünce gözyaşlarını tutamamış Allah elçisi niçin ağladığını sorduğunda ‘Ey Allah’ın Resulü, nasıl ağlamayayım. Bizans ve İran hükümdarları dünya nimetleri içinde yüzüyorlar. Allah’ın peygamberi ise kuru bir hasır üzerinde yatıyor.’ demiştir..
21. Peygamberimizin, “Ey Ömer, istemez misin ki bu dünya onların, ahiret ise bizim olsun!” sözü ne anlama gelmektedir? “Oysa ahiret daha hayırlı ve devamlıdır.” (A’lâ suresi, 17. ayet.) ayetini de dikkate alarak yorumlayınız.
 • Cevap: Bu dünya gelip geçicidir asıl zenginlik bu Dünyada değil ahiretteki zenginliktir.
22. Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı sonuçtur?
A) Peygamberimizin evinde her gün yemek pişmemiştir.
B) Peygamberimiz her konuda sadeliği ve azla yetinmeyi tercih etmiştir.
C) Peygamberimiz dünya nimetlerini hiç sevmemiştir.
D) Peygamberimiz bazen açlıktan karnına taş bağlamıştır.
 • CevapB
Sayfa 106 Cevabı
Soru:
1. Peygamberimizin zamanında yaşayan Müslümanların karşılaştığı zorluklardan hatırladıklarınız nelerdir?
 • Cevap:O, Mekke daha fazla ümit vermeyince Taif’e gitti… Taif mesîrelik bir yerdir. Rahat ve rehavetin şımarttığı Taifliler, Mekkelilerden daha baskın çıktı. Bütün sefîh ve ayak takımı toplanıp Resûl-i Ekrem’i; evet O, meleklerin dahi yüzüne bakmaya kıyamadığı güneşler güneşini taşlayarak Taif’ten kovdular. 
2. “Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin…” (Hucurat suresi, 10. ayet.) ayetinden ne anlıyorsunuz?
 • Cevap: Müminler ancak kardeştirler, öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin, Allah’a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız.
3. İnandığı şeylerden vazgeçmeye zorlanan bir insan sizce nasıl tepkiler verir?
 • Cevap: Eğer inandığı şeye yürekten bağlı onurlu dik duruşlu bir kişiyse asla vazgeçmez direnerek bedel ödeyerek inandığını savunmaya devam eder.
Sayfa 108 Cevabı
Soru:
Muhacir ve ensarın kardeşliği, maddi ve manevi yardımlaşma esasına dayanıyordu. Yurdundan, yuvasından, ailesinden ve sevdiklerinden ayrı kalan Mekke- lilerin yalnızlıklarını gidermek, onlara destek ve kuvvet kazandırmak amacını taşıyordu.
Muhacir ve ensar kardeşliği bugün hangi durumlarda ve nasıl hayata geçirilebilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap:Kardeşlik, sen ben davası gütmeden biz olma bilincine ermektir, birlikten doğan manevi güce yaslanır, aile, cemaat, millet ve ümmet olmayı; var olmanın ve birlikte yaşamanın bir gereği ve bereketin başat sermayesi olarak görürüz. Allah için sever, Allah için buğzederiz. Sevgimizin ve buğzumuzun temelinde Allah rızası vardır. Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Laz… hangi ırka ya da kavme mensup olursak olalım ve hangi ülke sınırları içerisinde yaşarsak yaşayalım, tanışmak içindir alt kimliğimiz, ayrılık sebebi değildir
Sayfa 110 Cevabı
Soru:
Mekkeli Müslümanlar, ensarın yüce gönüllülüğünü suistimal etmediler. Muhacirlerden olan Abdurrahman b. Avf’a, kendisiyle kardeş ilan edilen Sa’d b. Rebî şöyle dedi:
– Allah Resulü bizi kardeş yaptı. İşte mallarım, onların yarısını sana veriyorum. Müslüman kardeşinin bu fedakârlığı karşısında duygulanan Abdurrahman b. Avf ise:
– Allah (c.c) mallarını bereketli kılsın. Aile halkına da afiyet versin. Sen bana Medine çarşısını göster, kâfi, karşılığını verdi.
Bu şekilde ticarete başlayıp çalışan Abdurrahman (r.a), kısa zamanda zengin oldu.
(Buhârî, Menâkıbu’l-ensâr, 3.)
Muhacirin kendisine yardım teklif eden ensara verdiği cevap, Müslümanda olması gereken hangi özellikleri göstermektedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Alçak gönüllük, çalışkanlık hazıra konma yerine çalışarak zenginlik elde etme helal kazanç sahibi olma özelliklerini göstermektedir.

Sayfa 117 Cevabı
Soru:
“Üç şeyi her kim bir araya getirebilirse imanın tamamını elde etmiş olur: Kendi aleyhine de olsa insafı elden bırakmamak, herkese selam vermek, fakir iken bile
sadaka vermek;’ (Buhârî, İman, 20.)
Ammar b. Yâsir’in yukarıdaki sözünden çıkarılabilecek mesajları arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • CevapBurada imanı bütün bir Müslümanın üç özelliğe sahip olmasının öneminden bahsedilmektedir. Fakirken bile sadaka veren, herkese selam veren ve de insafı elden bırakmayan..
Sayfa 122 Cevabı
Soru:
A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.
1. Hz. Sümeyye ve kocası…………….…Ammar..……..İslam’ın ilk şehitlerinden kabul edilir.
2. Peygamber Efendimiz, ahlakı ve kişiliğinden dolayı Mus’ab b. Umeyr’e……………Mus’abü’l-hayr…. …lakabını vermiştir.
3. “……...Ashabım……………..hakkında Allah’tan korkunuz! Onların aleyhinde konuşmayınız! Benden sonra onları hedef alıp düşmanlık etmeyiniz! Kim onları severse bana olan sevgisinden dolayı sever…”
(Tirmizî, Menâkıb, 56.)
B. Aşağıda açık uçlu soruların cevabını ilgili alana yazınız.
4. Sahabi kime denir?
 • Cevap: Sahabe veya çoğulu Ashab (Arapça: الصحابة), bir İslam terimi. İslam peygamberi Muhammed’i görmüş, onunla konuşmuş, arkadaşlık etmiş ve ona inanmış Müslümanlara verilen isimdir. İslam literatüründe bir saygı ifadesi olarak Eshâb-ı Kirâm (Yüce/soylu sahabeler) şeklinde anılırlar.
5. Kur’an-ı Kerim’de sahabe için “Onlar hayırda yarışırlar ve bu hususta öne geçerler.” (Mü’minûn suresi, 61. ayet.) buyrulmuştur. Hayırda yarışmak ne anlama gelir?
 • CevapYüce Allah’a kulluk amacıyla yaratılan insan, şu kısacık dünya hayatını en iyi şekilde değerlendirmelidir. Bunun için de Allah’a ve diğer iman esaslarına tam manasıyla iman edip, O’nun rızasını kazandıracak salih ameller ve güzel ahlâk ile hayatını güzelleştirmeli, iyilik ve hayırda yarışmalıdır.
6. Peygamberimiz “İnsanların en hayırlısı benim zamanımda yaşayan Müslümanlardır.” (Buhârî, Fedâilü Ashâbi’n-nebî, 1.) buyurmuştur. Peygamberimiz zamanında yaşayan insanların bu kadar faziletli olmasının sebebi nedir?
 • CevapO zor zamanları birlik ve imanla geçmeleri sahabe oluşlarındandır.
7. Peygamberimiz, İslam’ın ilk yıllarında işkence gören ashabına nasıl destek oluyordu?
 • CevapPeygamber a.s.’a iman eden kişiler arasında Hz. Hatice r.anha ve Hz. Ebubekir r.a. gibi güçlü isimlerin bulunması Müslümanların ilk yıllarda çektiği eziyetlerin önüne geçilmesine vesile olmuştur. Peygamberimiz s.a.v. İslam’ın ilk yıllarında işkence gören ashabına karşı onları her zaman savunmuştur. Sabırlı olmalarını telkin etmiştir. Baş edilemeyen kadar çoğalan işkenceler karşısında hicret yolu gözükmüştür. Bu bakımdan hicret, tarihi bir dönüm noktasıdır.
 Sayfa 123 Cevabı
Soru:
8. Peygamberimizin Medine’ye hicret edince Mekkelilerle Medineli- leri kardeş yapmasının amacı nedir?
 • Cevap: Yesrip’te Evs ve Hazrec kabileleri arasında kavgalar yaşanmaktaydı. Birçok sahabi orada İslam’ı tebliğ ederek bu kabileleri barıştırmıştır. Ardından hicret yolculuğu yaşanmıştır. Hicret edenlere muhacir, onları karşılayıp da Medine’de yardımcı olanlara ensar denmektedir. Mekkeliler ve Medineliler kardeş olmuştur. Bunun amacı İslam’ın yayılmasını kolaylaştırmak ve barışı sağlamaktadır.
9. Esma binti Ebi Bekir, Peygamberimizin hicret yolculuğu sırasında ona nasıl yardımcı olmuştur?
 • CevapHz. Esma, Peygamberimizin sadık dostu Hz. Ebu Bekir’in kızı, Hz. Âişe’nin de kız kardeşidir. Mekke’de doğup büyüdü. Babasından hemen sonra İslam ile şereflenerek ilk Müslümanlardan oldu. Hicret esnasında Hz. Esma, Peygamberimiz ve babası Hz. Ebubekir’e yiyecek ve içecek götürmüş, Mekke’de olup bitenler hakkında da bilgi vermiştir.
10. Esma binti Ebi Bekir’in yardımseverliğine bir örnek veriniz.
 • CevapHz. Esmâ’ya “Zat’ün-Nitakayn” denilmesinin sebebine gelince; Hz. Esmâ, Hz. Peygamber (s.a.s) ve Hz. Ebû Bekir Medine’ye hicret edecekleri zaman, kendilerine hazırladığı yol azığını koyduğu torbanın ağzını bağlamak için kemerini ikiye bölüp bir parçasıyla bu torbanın ağzını bağlamıştır. Onun için kendisine “İki Kemer Sahibi” yahut “İki Kuşaklı” manasında “Zat’ün-Nitakayn” denmiştir.
C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
11. Aşağıdakilerden hangisi sahabi için kullanılan ifadelerden biri değildir?
A) Tabiin
B) Ashab
C) Ashab-ı güzin
D) Sahabe-i kiram
 • CevapA
12. Sahabiler Mekke müşriklerinin zulüm ve işkencelerine karşı uzunca bir süre direnmişlerdir. Bu, onların aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?
A) Cömert olmaları
B) Doğru sözlü olmaları
C) Yardımsever olmaları
D) Sabırlı ve kararlı olmaları
 • CevapD
Sayfa 124 Cevabı
Soru:
13. Peygamberimiz tarafından müezzin olarak görevlendirilen sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ammar b. Yâsir
B) Bilal-i Habeşî
C) Erkam b. Ebi’l-Erkam
D) Sa’d b. Ebi Vakkas
 • CevapB
14. “Dünyayı bütün ahalisiyle değiştirebilen Allah’a hamdolsun. O, Mekke’de nimet içinde bulunurken Allah ve Resulü’nün sevgisi ile iyiliği arzu ederek bu nimetlerden uzaklaşmayı tercih etti.”
(İbn Sa’d, et-Tabakât, C 3, s. 116.)
Peygamberimizin (s.a.v.) yukarıdaki hadis-i şerifte övdüğü sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zeyd b. Sâbit
B) Bilal-i Habeşî
C) Ammar b. Yâsir
D) Mus’ab b. Umeyr
 • CevapD
15. Vefat ettiğinde arkasından “İlmin kaybolması işte böyle olur. Bugün büyük bir ilim kayboldu.” denilen sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mus’ab b. Umeyr
B) Ammar b. Yâsir
C) Zeyd b. Sâbit
D) Sa’d b. Ebi Vakkas
 • CevapC
Sayfa 125 Cevabı
Soru:
16. Sahabiler hangi özellikleri sebebiyle dinde önemli bir yere sahiptir?
 • CevapSahabe nesli Resûl-i Ekrem’e gösterdiği bağlılık ve teslimiyet, ona verdiği destek, hem hayatında hem vefatından sonra İslâm’ın yayılması ve doğru anlaşılması için yaptığı olağan üstü çalışmalar sebebiyle dinde önemli bir yere sahiptir.
17. Sahabilerin Peygamberimizin vefatından sonra İslam dinine nasıl katkıları olmuştur? Bu katkıların önemi nedir?
 • Cevap: Sahabeler, İslam’ın yayılması ve doğru öğretilmesinde önemli rol üstlenmişlerdir. Efendimiz bazı sahabeleri, diğer devletlerin hükümdarlarına elçi olarak göndermiş ve İslam’a davet etmiştir. Bazı sahabeler günlerce, aylarca yol giderek başa ülkelere İslam’ı anlatmış ve İslam’ın yayılmasında önemli rol oynamışlardır.
18. Peygamberimiz bize sahabileri örnek almamızı tavsiye etmiştir. Sahabilerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi Müslümanlara örnek gösterilmelerine sebep olmuştur?
A) Masum ve günahsız olmaları
B) İslam’ı güzel bir şekilde yaşamış olmaları
C) Peygamberimizden hadis nakletmiş olmaları
D) Daha önce şirk hayatı yaşamış olmaları
 • CevapB
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...