9. Sınıf Dörtel Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Dörtel Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları'nda Cevap anahtarı aşağıdaki sayfa sayılarına göre cevaplara ulaşabilirsiniz.


Sayfa 13


ÜNİTEMİZE HAZIRLANALIM
1. Peygamberimizin (s.a.v.) hayatını niçin öğrenmeliyiz? Sınıfta arkadaşlarınızla konuyu tartışınız.
Kur’an-ı Kerim’i anlamak ve doğru yaşamak için bir rehberdir.
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hayatından ders almak
Islam dinini ve öğretisini kavramak
Hz. Muhammed’in (s.a.v.)örnek davranışlarını öğrenerek uygulamak
Islam dininin uygulayışı hakkında bilgi sahibi olunur.
2. Peygamberimizin (s.a.v.) hayatı hakkında hangi kitapları okudunuz? Sınıfta arkadaşlarınızla bu kitaplar hakkında bilgi alışverişi yapınız.
Hazreti Muhammed (s.a.v.) ve İslamiyet (M. Asım Köksal), Çöle İnen Nur (Necip Fazıl Kısakürek), Kütüb-ü Sitte, Peygamberimizin Hayatı (Salih Suruç) 
3. “Tevhid”, “Siyer” ve “Cahiliye” kavramlarını araştırarak bu kavramların hayatımızdaki önemini sınıf arkadaşlarınızla tartışınız.
Tevhid: Allah'ın varlığına,tekliğine, eşi ve benzeri olmadığına inanmaktır.

Cahiliye: Arap tarihinde İslam'ın doğuşundan önceki döneme denir.
Siyer: Hz. Muhammed'in (s.a.v.) yaşamını anlatan kitaplara verilen addır.

SAYFA 14
Soru : Peygamberimizin (s.a.v.) hayatı hakkında bilgi edinmek hayatımıza ne gibi katkılar sağlar?
Cevap : Hz. Muhammed (s.a.v.) İslam dininin Peygamberidir. Peygamberimiz, insanlık için örnek bir şahsiyettir. Resûlullah Kur’an-ı Kerim’i doğru bir şekilde anlamış ve buna göre hayatını düzenlemiştir. Güzel ahlak sahibi, güvenilir insan olan Peygamberimizin (s.a.v.) hayatını öğrenerek, İslam’ı doğru bir şekilde anlama ve uygulama imkânına sahip oluruz. 

SAYFA 15
Soru : Kur’an-ı Kerim’de Peygamberimizle (s.a.v.) ilgili ayetleri araştırarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik." (Enbiya Suresi 107)
Andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir. (Ahzab 33/21) 
Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan ülülemre (idarecilere) de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız onu Allah'a ve Resûl'e götürün (onların talimatına göre halledin); bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir. (Nisâ 4/59)
Kim Allah'a ve Resûl'e itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler sıddîkler şehidler ve salih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır! (Nisâ69-70)
De ki: Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez. (Al-i İmrân 32 )
Rabbin sana çok nimet verecek, sen de razı olacaksın! (Duha 5)
Allah ve melekleri, Resule salevat getiriyor, iman edenler, siz de salevat getirin. (Ahzab 56)
Resullerden kimisini kimisine üstün kıldık. (Bakara 253)
Nebilerden bazısını bazısından üstün kıldık. (İsra 55)

SAYFA 17
Soru : Peygamberimizin (s.a.v.) risâletinden önce dünyada hangi dinler vardı?
1. Haniflik: Hz. İbrahim (a.s.)'ın dininin kalıntılarını devam ettiren kişilerdi. Arapların çoğunun, putperestlik yaygınlaşıncaya kadar bu inanca mensup oldukları kabul edilmektedir. Hz. İsmâil (a.s.) vasıtasıyla Haniflik inancını kabul etmişlerdi. Hz. Peygamberin doğumu esnasında mevcut bulunan Hanifler, Allah'ın birliğine inanırlar, putlara ibadeti reddederler, hesaba inanırlar, birçok cahiliyye âdetini kabul etmezlerdi. Siyasî, askerî herhangi bir ağırlıkları yoktu.

2. Yıldızlara Tapma: Yemen'de, Arap Yarımadası'nda (bazılarına göre Şam civarında) Horrân vadilerinde ve Yukarı Irak'ta yıldızlara tapan insanlar vardı. Bunlara Sabiîler denirdi.
3. Mecusilik: Bahreyn ve Irak'ta mecûsiliğe inanan bazı gruplar vardı. Ateşe tapıyorlardı. Mecusi İran İmparatoru bunları himaye ediyordu. Daha sonraları İslâm inançlarına bazı fitneler sokmak ve Müslümanlar arasında fitne tohumları yaymakta Yahudilerle birlikte önemli rol oynadılar.

4. Hristiyanlık: Yarımada'nın kuzeyinde Tağlib, Kuda'a, Gassân kabileleri arasında ve Güney Yemen'de bazı Hristiyan gruplar vardı. Bunların da siyasî ve askerî herhangi bir ağırlıkları yoktu. Yarımada'nın içinde de yer yer bazı Hristiyan gruplara rastlanmaktaydı. Hristiyanlık, Arabistan'a Habeşliler ve Romalıların işgalleri sonucu M. 340 yıllarından itibaren girmiştir. (Mübarekfurî 1980, 47)

5. Yahudilik: Yemen, Vadi'l–Kurâ, Hayber, Teymâ ve Yesrib'de (İslâm öncesi Medine) Yahudiler vardı. Bunlar, diğer inanç gruplarına göre askerî, siyâsî ve iktisâdî ağırlığa sahipti. Kendilerini Allah'ın seçkin milleti kabul ediyor ve Allah'ın insanları onlarla yöneteceğine inanıyorlardı. Bu sebeple, beklenilen son peygamberin kendilerinden biri olacağı beklentisi içindeydiler. Arabistan'a, ülkelerinin M.Ö. 587 yılında Buhtünnasır tarafından işgal edilmesi üzerine göç etmişlerdi.

6. Putpereslik: Arap Yarımadasının her tarafına yayılmış, diğer bütün inançlardan daha fazla etkiye sahip ve daha çok yaygındı. Arabistan'a bu inancın ne zaman sokulduğu, nasıl yaygın hale geldiği konusunda değişik görüşler vardır. Bunlardan en yaygın olanı, putperestliği Arabistan'a Amr b. Luhay adında birinin soktuğudur. Huza'a kabilesinin reisi olan bu zat, dinlere olan ilgisi ve doğruluğuyla tanınmış biriydi. Devrin insanları onu büyük âlimlerden birisi olarak görmekteydiler.

Soru : İslam’dan önceki dinler hakkında neler biliyoruz?
Bu sorunun cevabı için yukarıdaki bilgilerden faydalanabilirsiniz.

SAYFA 33-34
B- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) hayatını öğrenme sebeplerinden biri değildir?

A) Peygamberimizi (s.a.v.) tanımak
B) Dinimizi tam olarak öğrenip uygulamak
C) Diğer dinler hakkında bilgi öğrenmek
D) Peygamberimizin (s.a.v.) sünnetini öğrenmek
E) Peygamberimizi (s.a.v.) örnek almak
2. Aşağıdakilerden hangisi risâlet öncesi Arap Yarımadası’nda yaşanan olaylardan biri değildir?
A) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Tâif ziyaretinde kötü muamele görmesi
B) Fil olayı
C) Kuss b. Saide’nin hutbe okuması
D) Kusay’ın Dârü’n-Nedve’yi inşa etmesi
E) Eyyâm’ü-l Arab savaşları
3. Aşağıdakilerden hangisi İslam’dan önce sadece Arap toplumunun özelliklerinden biridir?
A) Putperestlik yaygın bir inanıştı.
B) Okuma yazma bilenlerin sayısı azdı.
C) Yahudilik ve Hıristiyan inancı yaygındı.
D) Hinduizm inancına sahip kabileler vardı.
E) Ficâr savaşları yapılırdı.
4. “Onlar bir hayâsızlık yaptıkları zaman ‘Babalarımızı bu hâl üzere bulduk. Allah da bize bunu emretti.’ derler. De ki şüphesiz Allah çirkin işleri emretmez. Siz bilmediğiniz şeyleri Allah’ın üzerine mi atıyorsunuz?” (A’raf Sûresi, 28. ayet)
Yukarıdaki ayette cahiliye insanının hangi özelliği vurgulanmaktadır?
A) Kibirli ve gururlu olmaları B) İftiracı olmaları
C) Allah’ı inkar etmeleri D) Putperest olmaları E) Tefecilik yapmaları
Her kötülüğün sebebini başka yerlerde aradıkları. Oysaki Allah’ın her türlü kötülükten münezzeh bir varlık olduğunu bilmediklerini görürüz.
5. Aşağıdakilerden hangisi Mekke ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
A) Hz. Adem ve Hz. İbrahim Mekke’de bulunmuştur.
B) Kusay Mekke’yi şehir hâline getiren ilk kişidir.
C) Mekke bereketli topraklara sahipti.
D) Fil Olayı Mekke’de olmuştur.
E) Dârü’n-Nedve Mekke’de inşa edilmiştir.
C- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.
1. Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) şahsiyetini, ahlakını, doğumundan ölümüne kadar hayatını, onun yaşayış biçimini ve savaşlarını tüm yönleriyle inceleyen ve anlatan ilim dalına SİYER denir.
2. Hz. Aişe, Peygamberimizin (s.a.v.) ahlakını soran kişilere “ONUN AHLAKI KURAN” diyerek cevap vermiştir.
3. Risâlet’ten önce insanların; putlara tapma, soyla övünme, adaletsizlik, zayıfları ezme, kibir gibi olumsuzlukları barındıran sosyal ve kültürel ortamına CAHİLİYE denir.
4. Arap Yarımadası’nda yaşayan, Hz. İbrahim’in dinini devam ettiren ve tevhid inancına mensup olan kişilere HANİFLİK denir.
5. Araplar sadece haram aylar olarak bilinen muharrem, recep, zilkade ve zilhicce aylarında savaş yapmazlardı. Eğer haram aylarda savaş olursa bu savaşlara FİCAR SAVAŞLARI denirdi.
D- Aşağıdaki doğru cümlelerin başına D, yanlış cümlelerin başına Y yazınız.
(D) 1. Allah’ın (c.c.) tek ve eşsiz olduğuna inanma ve ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadetleri yalnızca Allah’a (c.c.) yapmaya tevhid denir.
(D) 2. Arap Yarımadası’nda bulunan Hicaz Bölgesi’nde Mekke, Yesrib ve Yemen bulunmaktaydı.
(D) 3. Asabiyet, nesepleri bir olsun veya olmasın birlikteliği sağlayan dayanışma duygusuna denir.
(D) 4. “Eşhürü’l-Hurum” olarak bilinen muharrem, recep, zilkade ve zilhicce aylarında savaş yapılmazdı.
(Y) 5. Yesrib’de bulunan Evs ve Hazrec kabilelerinin, Yahudiler ve diğer kabilelerin kışkırtmasıyla kendi aralarında yaptıkları savaşlara “Ficar Savaşları” denir.

9. Sınıf Dörtel Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 59 Cevabı
Soru:
1. Peygamberlik, vahiy ve tebliğ kavramları arasındaki bağlantıyı söyleyiniz.
 • Cevap:  Peygamber Farsçadan dilimize geçen bir sözcük olup, “haber veren ve haber getiren, anlamına gelir. Terim olarak peygamber, “Allah tarafından gönderilen, onun emirlerini, öğütlerini ve vereceği her türlü bilgiyi insanlara ulaştırmakla ve açıklamakla görevlendirilen kimselere” denir.Peygamberler, Allah’tan vahiy alırlar ve bu vahiyleri insanlara tebliğ ederler, insanlara ulaştırırlar.
2. Peygamberimiz (s.a.v.) insanları İslam’a nasıl davet ediyordu? Araştırınız.
 • Cevap:  Hazreti Muhammed (s.a.v.), peygamberlik vazifesini Allah’ın emirleri doğrultusunda gerçekleştirmiştir. Kırk yaşında peygamber olmuş ve yirmi üç sene peygamberlik yapmıştır. Kuranı Kerim’de peygamberin tebliğ usulü anlatılmaktadır. İslam’a davet usulü olarak Peygamber (a.s.), Allah’ın emirlerinin dışına çıkmamıştır.Hazreti Muhammed (s.a.v.), insanlara sabırla, güler yüzle, sadakatle, güvenilirlik ve dürüstlükle tebliğde bulunmuştur. Güzel söz, doğru söz kullanmıştır. Daima insanları adalete ve iyiliğe çağırmıştır. Adil, merhametli, iyi kalpli olarak davranmıştır. Son derece sabırlı hareket etmiştir. Sabır, bütün hayatını özetler. İnsanların kalplerine girmeyi başarmıştır. Bunu doğruluk, dürüstlük, adalet ve merhamet sağlamıştır.
3. Mekkeli müşriklerin boykot uygulaması Müslümanları hangi yönlerden etkilemiştir? Araştırınız.
 • Cevap:  Peygamberliğin 7. yılında Mekkeli müşriklerin ortak karar alması sonucu Müslümanlara boykot ve ambargo uygulanmıştır. Bu boykota göre, Müslümanlara asla yardım edilmeyecek, konuşulmayacak, alış-veriş yapılmayacak ve kız alıp-verilmeyecekti.Müslümanlar boykot döneminde, Ebu Talip’in mahallesinde sıkışıp kalmışlar, kıtlık çekmişler, hatta açlıktan ağaç yapraklarını yemek zorunda kalmışlardır. Açlıktan ve hastalıktan ölen çocuklar olmuştur.Boykot dönemi 2-3 yıl sürmüştür.

9. Sınıf Dörtel Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 62 Cevabı
Soru:
Hz. Hatice’nin (r.a.) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hakkındaki güzel düşüncelerini yazarak, Hz. Hatice’nin (r.a.) ilk vahiy karşısında izlediği yolun doğru bir yöntem olup olmadığını düşünelim.
 • Cevap:  Peygamberimizi ilk vahiy geldiğinde Hz. Hatice (r.a) peygamberimizi amcasının oğlu Varaka b. Nevfel b. Esed b. Abdüluzza’nın yanına konuşması için götürmüştür.”Bu olay rivayetlerde şu şekilde anlatılmaktadır; Hz. Muhammed’e Alak suresinin ilk beş ayeti okunduğunda oradan korku içerisinde Hz. Hatice’nin yanına gelir. Daha sonra Hz. Hatice, Hz. Peygamber’i alıp amcasının oğlu Varaka b. Nevfel b. Esed b. Abdüluzza’ya götürür. Bu kişi, cahiliye döneminde Hristiyan olmuş bir kişi olup İbranice yazıyı bilir ve İncil’den de bazı şeyleri İbranice okur yazardı. O sırada Varaka gözleri sonradan görmez hale gelmiş bir ihtiyar idi. Hatice Varaka’ya: “Amcamın oğlu! Dinle bak, yeğenin neler söylüyor” dedi. Varaka: “Yeğenim, ne oldu, hayırdır?” diye sordu. Hz. Peygamber başından geçenleri anlattı. Bunun üzerine Varaka şöyle dedi: “Bu gördüğün, Allah’ın Hz. Musa’ya gönderdiği Nâmus’tur. Keşke senin davet zamanında genç olsaydım! Kavminin seni bu şehirden çıkaracakları zaman keşke hayatta olsam!”“Bunun üzerine Hz. Peygamber, “Onlar beni buradan çıkaracaklar mı ki?” diye sordu. Varaka da: “Evet, senin getirdiğin bu dava ve mesaj ile gelen herkes, her peygamber, düşmanlığa uğramıştır. Şayet senin davet günlerine yetişirsem, sana elimden gelen yardımı yaparım.” dedi. Çok geçmeden Varaka vefat etti ve o sıralarda bir süreliğine vahiy de kesildi.
9. Sınıf Dörtel Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 64 Cevabı
Soru:
Sahabilerden Erkam bin Ebü’l Erkam’ın hayatını araştırarak arkadaşlarınıza sunum yapınız.
 • Cevap: Erkam Bin Ebi’l-Erkam -radıyallahu anh- ilk Müslüman olan sahabilerden… Evini Müslümanlara açarak Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimizin emrine veren bir yiğit… İslâm’ın ilk müessesesini kuran, ilk İslâm yurdunu oluşturan bir kahraman…
9. Sınıf Dörtel Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 65 Cevabı
Soru:
Gizli davet döneminde Müslüman olan kişilerin isimlerini araştırınız. Bir sahabinin hayatını öğrenerek sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
İlk Müslümanların isimlerini yazalım.
 • CevapErkam Bin Ebi’l-Erkam -radıyallahu anh- ilk Müslüman olan sahabilerden… Evini Müslümanlara açarak Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimizin emrine veren bir yiğit… İslâm’ın ilk müessesesini kuran, ilk İslâm yurdunu oluşturan bir kahraman…
 • Hz Hatice, Hz Ebubekir, Hz osman Hz Ali, Zeyd, Talha,Zubeyr,Hamza,Ebu ubeyde, Haris
Peygamber Efendimizin (s.a.v.) İslam’ı tebliğ ederken uyguladığı ilkeleri yazınız.
 • Cevap: Peygamber Efendimiz’in nübüvvetinin 10. senesinde muhtelif kabîlelerle görüşmesi ve onları İslâm’a dâveti şeklinde olmuştur.
9. Sınıf Dörtel Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 67 Cevabı
Soru:
Aşere-i Mübeşşere’nin bazı ortak özellikleri vardır. Bu özellikleri araştırarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap:Hadislerde cennetlik oldukları topluca haber verilen bu sahâbîlerden başka Hz. Hatice, Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Selâm gibi münferit olarak cennetle müjdelenenler de vardır.
  1. AŞERE-İ MÜBEŞŞERE’NİN ORTAK ÖZELLİKLERİAşere-i mübeşşerenin bazı ortak vasıfları şunlardır:
  1. Tamamı ilk müslümanlardan olan bu on sahâbî Hz. Peygamber’e ve İslâm’a büyük yardımlarda bulunmuşlardır.
  2. Kureyş kabilesine mensup olup nesepleri Hz. Peygamber’in nesebiyle birleşmektedir. Bu sebeple, “aşere-i mübeşşere” ifadesini “Kureyş’ten cennetle müjdelenmiş on kişi” olarak anlamak daha doğru olacaktır. Nitekim konuya ait rivayetlerde de “aşeretün min Kureyşin fi’l-cenne” kayıtlarına rastlanmaktadır.
  3. Bedir Savaşı’na ve Bey‘atürrıdvân’a katılmışlardır. Bey‘atürrıdvân’da bulunamayan Hz. Osman adına bizzat Hz. Peygamber iki elini birbirine kavuşturarak biat etmiş, onu da biata katılanlardan saymıştır.
  4. Allah’ı ve Resulü’nü sevdikleri bizzat Hz. Peygamber tarafından açıklanmıştır.
  5. Allah yolunda yakınlarına karşı savaşmaktan çekinmemişlerdir. Nitekim Mücâdile sûresinin, “Allah’a ve âhiret gününe inanan bir toplumun babaları, oğulları, kardeşleri, akrabaları bile olsa, Allah’a ve Peygamber’e karşı gelenlere sevgi beslediklerini göremezsin” meâlindeki 22. âyetinin aşere-i mübeşşereye dahil ashap hakkında nâzil olduğuna dair bazı rivayet ve yorumlar bulunmaktadır.
9. Sınıf Dörtel Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 71 Cevabı
Soru:
Müşriklerin, İslam’a karşı çıkma sebeplerini aşağıya yazınız.
 • Cevap:Mekkelilerin İslâmiyet’e karşı çıkmalarının nedenleri;
  • İslâmiyet’in kölelere diğer insanlarla aynı hakkı tanıması
  • İslâmiyet’in putlara tapmayı yasaklaması
  • İslâmiyet’te öldükten sonra dirilme inancının olması
  • Arap kabileleri arasında rekabet olması
  • Arapların kabilelerine ve geçmişlerine bağlılıkları
  • İslamiyette ki sosyal adalet (özellikle zekat)
  • İslamiyette ki emir ve yasaklar (içki, zina ve kumarın yasak oluşu)
9. Sınıf Dörtel Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 74 Cevabı
Soru:
Müslümanların Habeşistan’a hicret etmesinin sebeplerini ve sonuçlarını yazınız.
Sebepler:
 • Cevap:Ashab-ı Kiramın, müşriklerden gördüğü takat getirilemez eziyet ve işkence karşısında Peygamber Efendimizin fazlasıyla üzüntü duyduğunu belirtmiştik. İşte bu sebeple, Hz. Peygamber, risaletinin beşinci yılında (615) müslümanların dinlerini daha kolay uygulayabilmeleri, rahat bir nefes alabilmeleri için Habeşistan’a gitmelerine (hicret) izin verdi. İçlerinde Hz. Osman ve Peygamberimizin kızı Hz. Rukiye’nin de bulunduğu bir grup müslüman adı geçen ülkeye hicret ettiler. Habeşistan hükümdarı Necâşî’nin semavî bir dine inanması; adaletle hükmetmekte oluşu ve ayrıca da Arapça bilmesi hicret için Habeşistan’ın tercih edilmesinde önemli bir sebep teşkil etmişti. 
Sonuçlar:
 • CevapBiri kadın altı kişiden müteşekkil bu kafilenin hicreti, aynı zamanda Peygamberimizin Afrikay’a temasa geçmesinde önemli rol üstlenmiş oldu. İslamiyet’in Mekke dışında duyulup yayılmasına dahi tahammülleri bulunmayan Küffar-ı Mekke, Habeşistan’a giden müslümanların kendilerine iadesini temin maksadıyla bir heyeti bu ülkeye gönderdilerse de, istediklerini elde edemeden heyet Mekke’ye geri döndü.  Varoluşun hikmet ve anlamını kavramaktan uzak bulunan müşrikler, “Rabbim Allah” dedi diye müslümanları akıl dışı yollarla ezmeye ve sindirmeye çalışıyorlar

9. Sınıf Dörtel Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 76 Cevabı
Soru:
Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman olmalarının, İslam’ın yayılmasına yaptığı katkıları yazalım.
 • Cevap: Hz. Hamza ; Hz. Hamza hem güçlü ve hemde heybetli birisi olduğu için onun Müslüman olması İslam dünyasına büyük bir güç katmıştır. Hatta öyle bir güç katmıştır ki , müşrikler onu gördüklerinde susar tek kelime etmezdi.
  Hz. Ömer; Hz. Ömer’de aynı şekilde gücü , parası yerinde bir adamdı. Onun heybetli olması aynı Hz. Hamza gibi İslam dünyasına güç kattı.
9. Sınıf Dörtel Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 78 Cevabı
Soru:
Boykot yıllarında Müslümanların çektiği sıkıntıları yazınız.
 • Cevap: Peygamberliğin 7. yılında Mekkeli müşriklerin ortak karar alması sonucu müslümanlara boykot ve ambargo uygulanmıştır. Bu boykota göre, müslümanlara asla yardım edilmeyecek, konuşulmayacak, alış-veriş yapılmayacak ve kız alıp-verilmeyecekti. Müslümanlar boykot döneminde, Ebu Talip’in mahallesinde sıkışıp kalmışlar, kıtlık çekmişler, hatta açlıktan ağaç yapraklarını yemek zorunda kalmışlardır. Açlıktan ve hastalıktan ölen çocuklar olmuştur.
9. Sınıf Dörtel Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 82 Cevabı
Soru:
Miraç olayında Peygamber Efendimize (s.a.v.) verilen nimetleri yazınız.
 • Cevap:Efendimize Miraçta verilen nimetler şu şekildedir:1. Ümmetinden Allah’a ortak koşmadan ölen kimselerin affedileceği.
  2. Beş vakit namaz.
  3. Bakara Suresi’nin son iki ayeti. (Müslim, Tirmizî, Nesaî, Suyutî)

9. Sınıf Dörtel Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 83 Cevabı
Soru:
Yesribli ilk Müslümanların isimlerini araştırarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 
 • Cevap:Bu ilk Akabe Bîatında bulanan Medineli 12 Müslüman şunlardı:1) Es’ad b. Zürare, 2) Avf b. Haris, 3) Muaz b. Haris, 4) Rafı’ b. Mâlik, 5) Zekvan b. Kays, 6) Ubade b. Sâmit, 7) Yezid b. Salebe, 8) Abbas b. Ubade, 9) Kutbe b. Âmir, 10) Ukbe b. Âmir, 11) Uveyn b. Saide, 12) Ebû’lHeysem Mâlik b. Teyyihan

9. Sınıf Dörtel Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 90 Cevabı
Soru:
Risâletin başlangıcından, hicrete kadar olan süreçte Peygamber Efendimize (s.a.v.) en çok yardımda bulunan ve onu yalnız bırakmayan kişilerin isimlerini araştırarak yazınız.
 • Cevap:1-Hazreti Hatice2 – Hazreti ali
  3- Hazreti  ebu bekir
  4- Hazreti zeyd bin harise
  5- Hazreti bilali habeşi
  6- Hazreti osman
  7-Talha bin ebuydullah
  8- zübeyr bin avvam
  9- abdurrahman bin avf
  10- Fatıma hatun

9. Sınıf Dörtel Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 92 Cevabı
Soru:
Hicretin sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi sonuçlarını aşağıya yazınız.
 • Cevap:Hicretin sosyal sonuçları:-Hicret’ten sonra hazırlanan 53 maddelik anayasa ile Medine’deki Müslüman,Yahudi ve putperestlerin arasındaki ilişkiler düzenlendi.
  -Müslümanlar Mekke’de yaşadıkları baskı ve zulümlerden kurtulmuştur.
  -Müslümanlar siyasi bir güç haline geldiler.
  Hicretin kültürel sonuçları:
  -Hicret olayı sonradan Hicri takvimin başlangıcı kabul edildi.
  -İslam dininin yayılması sağlandı.
  -Medine’de farklılıklardan oluşan ancak adalet vebarışın hakim olduğu bir toplum kuruldu.
Muhacir ve ensar arasında geçen, İslam’ın yüce değerlerinden; fedakarlık, misafirperverlik, cömertlik ve vefa ile ilgili örnek yaşantıları araştırarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap:Muhâcirler, fedâkârlık ve çilelerle Medîne’ye hicret etmeye çalışırlarken, Medîneli Müslümanlar da onların bu büyük îman mücâdelesine yaraşır bir îman muhabbetiyle onları bağırlarına basıyorlardı. Kendilerine kucak açarak her şeylerini paylaşmaya gönülden râzı oluyorlardı. İşte Muhacir ve Ensar kardeşliğinin faziletleri…
 • Muhâcirler, yanlarında götürebildikleri dışında bütün mal varlıklarını geride bırakarak göç ediyorlardı. Müşrikler, Muhâcirlerin terk ettikleri bu mallara hemen el koydular. Müslümanların mal kaybı gerçekten çok büyüktü. Ancak onların gözü ne mal görüyordu ne de onlar dünyâya âit herhangi bir menfaatin peşinde idiler. Zîrâ ashâb-ı kirâm, îmânın lezzet ve halâvetini tatmışlardı. Bu sebeple Allâh yolunda her şeylerini fedâ etmeye hazırdılar.


9. Sınıf Dörtel Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 95 Cevabı
Soru:
A-Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Peygamberimizin (s.a.v.) İslam’ı tebliğ ederken kullandığı yöntemler nelerdir? Açıklayınız.
 • Cevap:Efendimiz, İslam’ı tebliğ ederken şu ilkeleri uygulamıştır:1. Sabırlı olmak
  2. Kararlı olmak
  3. Yumuşak huylu olmak
2. Mekkeli müşriklerin, Müslümanlara uyguladığı eziyet, baskı ve boykotun nedenlerini ve sonuçlarını açıklayınız.
 • Cevap:NEDENİ:Tek bir şey için: Peygamberimiz Hazret-i Muhammed’i (a.s.m.) teslim almak.
  Müşrikler, bu tarz bir tatbikat ile maksatlarına erişeceklerini zannediyorlardı. Ne var ki, hâdise tamamen arzularının aksine tecelli etti. Öyle ki Müslümanlar ve Haşimoğulları bu abluka devresinde Efendimizi (asm) korumaya ve muhtemel tehlikelere karşı muhafazaya son derece dikkat gösteriyorlardı. Hatta, Ebû Talib, herhangi bir suikasda ma’ruz kalabilir ihtimaline binaen geceleri Peygamberimizi yanına alıyor veya adamlarıyla bekletiyordu.
  SONUCU:
  müşrikler, “vazgeçilmez bir karar” olarak vasıflandırdıkları zulüm ve dalâlet kokan bir karardan da dönmüş oluyorlardı. Bu, şirkin iman önünde mağlubiyetinin açıkça bir kere daha ilânı idi.
3. İlk Müslümanların kimler olduğunu ve nasıl Müslüman olduklarını açıklayınız.
 • Cevap:İLK MÜSLÜMANLAR 
  “İyilik işlemekte önde olanlar, karşılıklarını almakta da önde olanlardır.”
  (Vâkıa Sûresi, 10)
  Hz. Peygamber (s.a.s.)’e ilk imân eden ve O’nunla birlikte ilk defa namaz kılan kişi, eşi Hz. Hatice oldu. Daha sonra evlâtlığı Hârise oğlu Zeyd.(59) ve amcasının oğlu Hz. Ali Müslüman oldular.
  a ) Hz. Ali’nin İslâm’ı Kabûl Etmesi 
  Ebû Tâlib, Hz. Muhammed (s.a.s.)’i, 8 yaşından 25 yaşına kadar evinde barındırmış O’nu öz çocuklarından daha çok sevmişti. Evliliğinden sonra Hz. Muhammed (s.a.s.), eşi Hz. Hatice’nin evine geçmiş ve maddî bakımdan refâha kavuşmuştu. (60) Ebû Tâlib’in âilesi ise pek kalabalıktı. Peygamberimiz (s.a.s.) amcasının sıkıntısının biraz azalması için 5 yaşından itibâren Ali’yi yanına almıştı. Bu yüzden Ali, Hz. Peygamber (s.a.s)’in yanında kalıyordu.(61)
  Hz. Ali, Peygamberimiz (s.a.s.) ile Hz. Hatice’yi namaz kılarken görünce, bunun ne olduğunu sordu. Peygamber Efendimiz, O’na Müslümanlığı anlattı. O da Müslümanlığı kabûl etti. Bu esnâda Hz. Ali henüz on yaşlarında bir çocuktu.
  b) Hz. Ebû Bekir’in Müslüman Olması 
  Hz. Muhammed (s.a.s.)’in yakın ve en samîmi dostu olan Ebû Kuhâfe oğlu Ebû Bekir, Kureyş kabîlesi’nin Teymoğulları kolundandır. Baba ve anne tarafından soyu, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in soyu ile Mürre’de birleşir.
  Hz. Ebû Bekir’in Mekke’de Kureyş arasında büyük bir itibârı vardı. Zengin ve dürüst bir tüccârdı. Aralarındaki güven ve samîmiyet sebebiyle, Peygamberimiz (s.a.s.) âilesi dışındakilerden ilk olarak Hz. Ebû Bekir’i İslâm’a dâvet etti. Hz. Ebû Bekir bu dâveti tereddütsüz kabûl etti. Esâsen, câhiliyet devrinde bile putlara hiç tapmamış, ağzına bir yudum içki koymamıştı. Hz. Ebû Bekir’in Müslüman olmasıyla, Peygamberimiz (s.a.s.) büyük bir desteğe kavuştu. Onun gayret ve delâletiyle, Mekke’nin önemli şahsiyetlerinden Affân oğlu Osmân, Avf oğlu Abdurrahman, Ebû Vakkas oğlu Sa’d, Avvâm oğlu Zübeyr, Ubeydullah oğlu Talha da Müslümanlığı kabûl ettiler. Hz. Hatice’den sonra Müslüman olan bu 8 zata “İlk Müslümanlar” (Sabıkûn-i İslâm) denilir.
4. “Bu Kur’an, iki şehrin (Mekke ve Tâif) birinden bir büyük adama indirilse olmaz mıydı? dediler.”
 • Cevap: Bunlar bilmediler ki, risalet ruhanî bir rütbedir, ruhen büyük olmayı gerektirir. Bu ise faziletler ve kudsî kemâlât ile süslenmekle gerçekleşir, yoksa dünyevî yaldızlı şeylere sahip olmak bu vâdide bir işe yaramaz.
Peygamberimize (s.a.v.) ve Zeyd’e yardım etmişti. Peygamberimiz (s.a.v.) bu zor durumda bile Addâs’a İslam hakkında bilgi vererek onun Müslüman olmasını sağladı.
Yukarıdaki bilgilere göre bu olayda Peygamberimizin (s.a.v.) hangi özelliği vurgulanmaktadır?
A) Azim ve kararlılığı B) Merhametli olması
C) Adil olması D) Güvenilir olması
E) İstişareye önem vermesi
 • Cevap: A
2. İslam tarihinde “Hüzün Yılı” olarak geçen olayda Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hangi yakınları vefat etmiştir?
A) Ebu Talib – Hz. Aişe B) Ebu Bekir – Hz. Fatıma
C) Ebu Talib – Hz. Hatice D) Hz. Osman – Hz. Hatice
E) Hz. Ebu Bekir – Hz. Hatice
 • Cevap: C
3. Aşağıdakilerden hangisi miraç olayının sonuçları ile ilgili değildir?
A) Beş vakit namazın farz olması
B) Şirk koşmayan mü’minlerin cennetle müjdelenmesi
C) Peygamberimizin (s.a.v.) diğer peygamberlerle görüştürülmesi
D) Allâk suresinin ilk beş ayetinin vahyedilmesi
E) Ebu Bekir’e (r.a.) “Sıddîk” lakabının verilmesi
 • Cevap: E

9. Sınıf Dörtel Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 96 Cevabı
Soru:
4. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Peygamberimizin (s.a.v.) kızları Rûkiye, Zeynep ve Ümmü Gülsüm Müslüman olan ilk kişilerdendir.
B) Müslümanlar ilk olarak Habeşistan’a hicret etmiştir.
C) Müslümanların ilk toplandıkları ve İslam’ın tebliğ edildiği ev Darü’n-Nedve’dir
D) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Tâif yolculuğuna Zeyd bin Hârise ile birlikte gitmiştir.
E) Peygamberimiz (s.a.v.) Akâbe Biatları’nı Yesriblilerle yapmıştır.
 • Cevap: A
5. Aşağıdakilerden hangisi hicret için Yesrib’in seçilmesinin sebeplerinden biri değildir?
A) Peygamberimizin (s.a.v.) dedesi Abdülmuttalib’in annesinin Hazrec kabilesine mensup olması
B) Yesrib’in Habeşistan’dan daha yakın olması
C) Peygamberimizin (s.a.v.) anne ve babasının kabirlerinin de Yesrib’de bulunması
D) Mekke ve Şam’ın ticaret yolu üzerinde bulunması sebebiyle stratejik bir öneme sahip olması
E) Yahudilerle Akâbe Biatları’nın yapılması
 • Cevap: B
C-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.
1. Allah (c.c.) ile insanlar arasında yapılan elçilik görevine………...PEYGAMBERLİK.... ………denir.
2. Müslümanların ilk hicret ettiği yer……………..…MEDİNE….………………..’dır.
3. Peygamberimize (s.a.v.) ilk inanan ve Müslüman olan kişi……...HZ. HATİCE……. …….’dir.
4. Peygamberimizin (s.a.v.) yaptığı ilk mescidin adı……….MESCİD-İ NEBEVİ..……………..’dir.
5. Peygamberimizin (s.a.v.) Yesrib’e hicret ederken yanında bulunan sadık dostu……EBU BEKİR..……………’dir.
D-Aşağıdaki doğru cümlelerin başına D, yanlış cümlelerin başına Y yazınız.
1. (…Y.….) Peygamberimize (s.a.v.) ilk vahiy 610 yılında Ramazan ayının 27. gecesinde geldi.
2. (…D…..) Ebu Eyyüp el Ensâri, Peygamberimizi (s.a.v.) Mescid ve yanındaki odaların inşaatı
3. (…D….) Peygamberimiz (s.a.v.) ve amcası Ebu Talib, hicret etmek için Sevr Dağı’ndaki mağarada üç gün üç gece kaldılar. bitinceye kadar kendi evinde ağırladırada üç gün üç gece kaldılar.
4. (…D….) İlk Müslümanların içinde Mekke’nin seçkin ve zengin ailelerine mensup kişiler olduğu gibi fakir, kimsesiz kişiler ve köleler de vardı.
5. (...D….) Peygamberimiz (s.a.v.) ilk Cuma namazını Kubâ’daki mescidde kıldırdı.
 • Cevap:

9. Sınıf Dörtel Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 97 Cevabı
Soru:
1. Bir ülkeye hicret etmenin dinî, ekonomik, siyasi ve eğitim açısından zorlukları nelerdir? Araştırınız.
 • Cevap:

2. Peygamberimizin (s.a.v.) Medine Dönemi’nde yaptığı sosyal, ekonomik ve eğitimle ilgili Faaliyetler nelerdir? Araştırınız.
 • Cevap:  Muhâcirlerin yerleşim ve geçim meselesini kesin bir şekilde çözmenin yanı sıra, onların üzerindeki gurbet havasını giderip Medineli kardeşleriyle birbirlerine ısınmalarını sağlamak istiyordu. Bu maksatla hicrî birinci yılın ortalarında iki tarafın aile reisleriyle yaptığı toplantıda, muhâcir aile reislerinden herbirini, Medineli aile reislerinden birine kardeş tayin ederek aralarında kardeşlik sözleşmesi (muâhât) yaptı.
3. Peygamberimizin (s.a.v.) Medine Dönemi’nde, diğer ülkelerle kurduğu ilişkileri araştırınız
 • CevapMedine çevresinde yer alan; Benu Demre, Müdliç, Gıfar ve Cüheyne gibi putperest kabilelerle Medine’yi koruma anlaşması yaptı.Mekke’de Peygamberliğinden önce aşiret veya kabile çerçevesinden uzak bir şekilde kurulmuş olan Hilfu’l -Fudul- erdemliler hareketine üye oldu. Bu hareket mağdur olan her mazluma kabile veya aşiretine bakılmadan yardım ediyordu. Herhangi bir kabile taassubu olmadığı için, Efendimiz burada yer aldı. Böylece bu harekete hiçbir aşiret düşmanlık edemedi.

9. Sınıf Dörtel Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 99 Cevabı
Soru:
Mescid-i Nebi’nin sahabiler ve günümüzdeki Müslümanlar için önemini araştırarak karşılaştırınız.
 • Cevap: Mescidi Nebi peygamber mescidi demektir. Hz. Muhammed ve arkadaşlarının iş birliği ile yapılmıştır. Adresi, Al Haram Medine 42311, Suudi Arabistandır. Hicretten sonra Medine de inşa edilmiştir. Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer defnedilen kişilerdendir. Bunlar dışında,Muhammed bin Hanefiyye ,Ebu Nuaym, Vakidi ve Abdul Bari.

9. Sınıf Dörtel Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 100 Cevabı
Soru:
Suffe’nin sahabiler için önemini anlatan örnek bir yaşantı bularak sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • CevapSuffe, Mescid’i Nebî içerisindeki eğitim yapılan odaların ismidir. Burada yaşayan sahabeler birçok alanda eğitim görürlerdi. Aynı zamanda yaşayacak yeri olmayan insanlara da bu odaların kapısı sonuna dek açık bırakılmıştır. Suffelerde farklı sebepler ile yaşayan insanlara ise Ashab-ı Suffe ismi verilir. Kimi insanlar yeterli maddi durumları olmadığı için burada hayatını sürdürürken kimi insanlar iyi bir eğitim almak için burada yaşarlardı.
9. Sınıf Dörtel Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 105 Cevabı
Soru:
Savaşa izin verilmesinin sebebi, Müslümanların canlarını, mallarını, din ve namuslarını korumalarına imkân sağlamaktır.” sözüyle ne anlatılmak istenmiştir? Araştırınız.
 • Cevap:  Barış, sevgi ve rahmet peygamberi olan Hz. Muhammed (asm), esasında savaştan ve savaşmaktan hoşlanmazdı. İslam’ın Mekke döneminde kendisine ve Müslümanlara düşmanlık yapan, işkence eden ve şiddet uygulayanlara aynı yolla karşı çıkmamış, onlardan intikam alma yoluna gitmemiştir. Mekke döneminde nazil olan Kur’an-ı Kerim ayetlerinde Hz. Peygamber (asm)’e ve inananlara sürekli sabır tavsiye edilmiştir. Müslümanlar maruz kaldıkları işkencelerden şikayet ettiklerinde Hz. Peygamber (asm) “Sabredin, ben savaşla emrolunmadım.” buyurarak onlara sabırlı ve metin olmayı öğütlemiştir.

9. Sınıf Dörtel Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 108 Cevabı
Soru:
Uhud Gazvesi ile ilgili Kur’an-ı Kerim’de yer alan ayetleri araştırarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap:
 • Bakara Suresi, 193. ayet: (Yeryüzünde) Fitne kalmayıncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse, artık zulüm yapanlardan başkasına karşı düşmanlık yoktur.
 • Enfal Suresi, 39. ayet: Fitne kalmayıncaya ve dinin hepsi Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Şayet vazgeçecek olurlarsa, şüphesiz Allah, yaptıklarını görendir.
 • Hucurat Suresi, 9. ayet: Mü’minlerden iki topluluk çarpışacak olursa, aralarını bulup-düzeltin. Şayet biri diğerine tecavüzde bulunacak olursa, artık tecavüzde bulunanla, Allah’ın emrine dönünceye kadar savaşın; eğer sonunda (Allah’ın emrini kabul edip) dönerse, bu durumda adaletle aralarını bulun ve (her konuda) adil davranın. Şüphesiz Allah, adil olanları sever.
 • Bakara Suresi, 190. ayet: Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda savaşın, (ancak) aşırı gitmeyin. Elbette Allah aşırı gidenleri sevmez.

9. Sınıf Dörtel Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 111 Cevabı
Soru:
Peygamber Efendimizin (s.a.v.) istişareye önem vermesinin nedenini ,ve sahabilerle yaptığı önemli istişareleri araştırarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • CevapPeygamberimiz (sav) Allah’ın emrine uyarak, müminlerle istişare eder, onların fikirlerini alırdı. Bu konunun emredildiği ayet şöyledir:… Öyleyse onları bağışla, onlar için bağışlanma dile ve iş konusunda onlarla müşavere et. Eğer azmedersen artık Allah’a tevekkül et. Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever. (Al-i İmran Suresi, 159)Peygamberimiz (sav), müminlerin de fikirlerini aldıktan sonra, kararını verir ve sonucu için Allah’a tevekkül ederdi.


9. Sınıf Dörtel Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 114

Kur’an-ı Kerim’de münafıklarla ilgili olan Münâfikûn Sûresi’ni okuyarak münafıkların özelliklerini yazınız. Bilgilerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 7 Cevabı
Soru:
Kur’an-ı Kerim’de münafıklarla ilgili olan Münâfikûn Sûresi’ni okuyarak münafıkların özelliklerini yazınız. Bilgilerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Münâfıklar, “emanete hıyanet eden, konuşunca yalan söyleyen, söz verince sözünde durmayan, husûmet edince, kıskanınca haddi aşan”[1] kimselerdir. Kötülüğü emreden, iyilikten alıkoyan, pintilikle ellerini sımsıkı tutan[2], namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkan, insanlara gösteriş yapan, Allâh’ı da çok az hatıra getirip zikreden[3] münâfık kadın ve erkekler, birbirlerindendir ve aynı tabiattadırlar.


9. Sınıf Dörtel Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 116 Cevabı
Soru:
İnternet ortamında Medine’yi, Mescid-i Nebi’yi, Bedir, Uhud ve Hendek Savaşlarının yapıldığı yerleri tanıtacak bir araştırma yaparak akıllı tahtada sınıf arkadaşlarınıza bir sunum yapınız.
 • Cevap: Bu sunumu kendiniz yapmalısınız.

9. Sınıf Dörtel Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 122 Cevabı
Soru:
Peygamber Efendimizin (s.a.v.) diğer ülkelere ve kabile reislerine gönderdiği mektuplardan bir kaçını araştırarak mektupların içeriğini sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap:Peygamber Efendimiz’in İslâm’a davet mektupları, İslâm tarihi açısından büyük öneme sahiptir. Bizans İmparatorluğu, İran, Mısır, Habeşistan, İslâm güneşinin Medine’den yükselişi sırasında Arabistan yarımadasıyla siyasî ve iktisadî yakın ilişkileri olan önemli devletlerdi.
 • Seni tek olan Allah’a çağırıyorum ki onun hiç bir şerîkî yoktur. O’na itaat konusunda karşılıklı yardıma (çağırıyorum); beni takip et, bana uy, bana gelen şeye îman et! Zira ben Allah’ın elçisiyim. Bu duruma göre seni ve etrafındaki askerlerini Kaadir ve Azîm olan Allah’a dâvet ediyorum. Nasihat ve sözlerimi kabul etmenizi tavsiye ederim.

9. Sınıf Dörtel Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 129 Cevabı
Soru:
A-Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) Medine’ye hicret ettikten sonra bir İslam toplumu oluşturmak için yaptığı faaliyetleri söyleyiniz.
 • Cevap: Sevgili Peygamberimiz (sav) Medine’ye ulaşınca ilk iş olarak bir mescidin inşa faaliyetlerine başladı. Bedeli ödenerek satın alınan arsa üzerinde inşaatına başlanan mescidin yapımında kullanılan kerpiçleri yüklenip taşıyarak bizzat işçi gibi çalıştı .
2. Suffe ve elçilerin İslam’ın yayılmasındaki rolünü açıklayınız.
 • Cevap: Ashabı suffede çocuklar eğitim ve öğretim görüyorlar . yani çocuklar hem din hakkında hem de diğer dersler hakkında bilgi sahibi oluyorlar. ve çocuklar da din dersi sayesinde İslam dinini benimserler.    
3. Kardeşlik Antlaşması’nın Müslümanlar arasındaki birlik, beraberlik ve yardımlaşma açısından önemini söyleyiniz.
 • CevapHz.Muhammed (s.a.s) teblîğine başladığı zamanda İslam inancını benimseyen kişileri;ırk, kabîle ve millet ayrımı yapmadan hepsini eşit olarak görmüş ve aralarında İslâm kardeşliğini aşılamaya çalışmıştır.Biri hicretten önce, diğeri de hicretten sonra olmak üzere iki kez aralarında “muâhât” yâni “kardeşlik akdi” yaparak her iki grubu kardeş ilanı etmiştir.Bu şekilde Müslümanlık daha hızlı yayılmış ve gelişmiştir.Barış sağlanmış ve huzur ortamı oluşmuştur.
4. İstişare yapmanın dinimiz açısından önemini açıklayınız.
 • Cevap:Bir iş yaparken ehline sormaya “meşveret” veya “istişare” denir. İstişare sünnettir. Kur’an-ı kerimde mealen, (Yapacağın işi önce meşveret et!) buyuruluyor.
5. Hudeybiye Antlaşması’nın İslam’ın yayılışındaki önemini açıklayınız.
 • Cevap:
 • Mekkeliler, Müslümanları ilk kez hukuken tanıdılar.
  – Bu antlaşma, başlangıçta Müslümanların aleyhine gibi görülmesine rağmen lehine sonuçlanmıştır.
  – Kureyşiiler arasında islâmiyet hızla yayıldı.
  – Hz. Muhammed haccı ertesi yıl yapmaya karar verdi. Mekke’de müsiümaniar çoğalmaya başladı.
  – 52S yılında bir Yahudi kenti olan Hayber fethedildi. Böylece Şam Kervan Yolu güvence altına alındı.
B-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) İslam’a davet mektuplarını gönderme sebeplerinden biri değildir?
A) Allah’a (c.c.) iman etmeye davet etmek B) Peygamberliğini ilan etmek
C) Çevre ülkelerle iyi ilişkiler geliştirmek D) İslam toplumunun güçlenmesini sağlamak
E) Müslamanların siyasi gücünü ortaya koymak
 • Cevap: B
2. Aşağıdakilerden hangisine Vedâ Hûtbe’sinde yer verilmemiştir?
A) Kadın hakları B) Mü’minlerin kardeşliği
C) Faizin yasaklanması D) Kan davalarının kaldırılması
E) Bayram namazının kılınışı
 • CevapA
3. İstişare, herhangi bir konuda doğruyu bulmak için sahasında güvenilir bir uzman görüşüne başvurmaya denir.
Bu tanıma göre Peygamberimiz (s.a.v.) aşağıdakilerden hangisinde istişare yapmamıştır?
A) Bedir Gazvesi B) Kıblenin değiştirilmesi
C) Uhud Gazvesi D) Hendek Gazvesi
E) Hudeybiye Antlaşması
 • Cevap: C
4. “Allah bir çok yerde ve Huneyn gününde size yardım etti. Çokluğunuz sizi böbürlendir- mişti, ama size bir yarar sağlamamıştı; bütün genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelmiş, bozguna uğrayarak kaçmaya başlamıştınız. Sonra Allah, Resûlüne ve mü’minlere güven verdi. Sizin görmediğiniz askerler gönderdi ve kafirlere azap etti. İşte kafirlerin cezası budur.” (Tevbe Suresi, 25-26. ayetler)
Yukarıdaki ayette hangi konudan bahsedilmemektedir?
A) Allah’ın (c.c.) Müslümanlara yardımı
B) Bazı insanların kibirlenmesi
C) İstişare yapmanın önemi
D) Savaşta yenilerek kaçanlardan
E) Allah’ın (c.c.) mü’minlere güven vermesi
 • Cevap: C

9. Sınıf Dörtel Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 130 Cevabı
Soru:
5. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de bildirilen münafıkların özelliklerinden biri değildir?
A) Yalan söylemeleri B) Savaştan kaçınmaları
C) Yeryüzünde fesatlık yapmaları D) Kötülük yapmayı emretmeleri
E) Cimri olmaları
 • Cevap: E
C-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.
1. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) 632 yılında hac esnasında Arafat’ta ashabına yaptığı konuşmaya ………….VEDA HUTBESİ………………………….denir.
2. Hicretin dokuzuncu yılında gelen heyetlerin çokluğu nedeniyle o yıla…………...Heyetler Yılı……………………
denilmiştir.
3. Herhangi bir konuda doğruyu bulmak için sahasında güvenilir bir uzmanın görüşüne başvurmaya ……….….İSTİŞARE.……………………denir.
4. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) bizzat katılmayıp, görevlendirdiği komutanlarla sevk ve idare
ettiği seferlere…………..seriyye ………………………….denir. Bu seferler, küçük birlikler tarafından yapılırdı.
Peygamber Efendimizin (s.a.v.) bizzat sevk ve idare ettiği, büyük askerî birliklerle gittiği savaşlara …….…GAZVE……..………………………denir.
5. İslam toplumunun oluşmasında önemli bir adım sayılan kardeşlik antlaşmasına…MUAHAT…..….denir. Buna göre, muhacir ve ensar ortak çalışacak, elde edilen kazancı paylaşacak hatta birbirlerine mirasçı olacaklardı.
D-Aşağıdaki doğru cümlelerin başına D, yanlış cümlelerin başına Y yazınız.
1. (… D..…) Peygamber Efendimizin (s.a.v.) istişâreye önem vermesinin nedeni, sahabinin görüşüne
değer vermesidir.
2. (….D….) Peygamber Efendimizin (s.a.v.) Vedâ Hûtbesi, sahabiye ve Müslümanlara sorumluluklarını
hatırlatan bir konuşmadır.
3. (…..D…) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) İslam’ı kabul etmelerine ve halkının da İslam’a girmelerine
vesile olacağı düşüncesiyle Krallara ve Hükümdârlara mektup göndermiştir.
4. (..  .Y.….) Medine’de yaşayan Yahudi kabileler Hudeybiye Antlaşması’na uymadıkları için şehri
terk etmek zorunda kalmışlardır.
5. (…..D…) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) İslam’ı tebliğ etmek için Medine dışına göndereceği
sahabiyi genelde Ashâb-ı Suffe’den seçerdi.
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...