9. Sınıf Edebiyat 7. Ünite Sonuç Yayınları

7. Ünite Biyografi Otobiyografi Sayfa 194, 195, 196, 197 Bedri Rahmi Eyüboğlu Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

DERSE HAZIRLIK

1. Biyografik filmleri izlemeyi sever misiniz? Bu filmlerin izleyiciye katkısı ne olabilir?
 • Cevap: Severim. Çünkü bana önemli insanları tanıma şansı verir. Mesela çok ünlü bir bilim adamını ya da edebiyatçıyı anlatan filmi izlediğim o zaman o kişi hakkında çok değerli bilgiler edinilebilir. Bize böyle imkanlar sunulmaktadır bu filmlerle
2. Sporcu, yazar, ressam, müzisyen, iş adamı, sosyal girişimci vb. kişilerden hangisinin ya da hangilerinin hayatını okumak hoşunuza gider? Neden?
 • Cevap: Özellikle ünlü yazarların, iş adamlarının başarı hikayelerini okumak hoşuma gider. Çünkü bana ilham verirler. Onların hayat karşısındaki zorlukları yenerek başarı basamaklarını çıkmalarını okumak bana ilham verir. 
9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 197 Cevabı
1. Okuduğunuz metinde Bedri Rahmi Eyuboğlu hakkında hangi bilgilere yer verilmiştir? Bu bilgiler öznel bir anlatımla mı yoksa nesnel bir anlatımla mı verilmiştir?
 • Cevap: Nerede doğup, nerede öldüğü, ailesi hakkındaki bilgiler, eğitim ve öğretim hayatı, çalışmış olduğu meslekler, kimlerin yanında yaşadığı, hangi sanatlarla uğraştığı anlatılmıştır. 
2. Bedri Rahmi Eyuboğlu hangi güzel sanat Eyüboğludallarında eserler vermiştir? Bu sanat dallarının birbiriyle nasıl bir ilişkisi olabilir?
 • Cevap: Resim, edebiyat ve mozaik gibi güzel sanat dallarında eserler vermiştir. 
3. Bu incelemeleri “güzel”in aynı zamanda “yararlı” da olabileceği, “yararlı” olmanın “güzel”in gücünü eksiltmeyeceği düşüncesine ulaşmasına yol açtı. Bu düşünce ise onun bundan sonraki sanat görüşünü tümüyle etkiledi, yönlendirdi.
Yukarıdaki parçada ileri sürülen görüşe katılıp katılmadığınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Eyüboğlu’na göre sanat eseri güzel olmasının yanında aynı zamanda yararlı da olabilir. Hatta olmalıdır da. Çünkü sanatın amacı insana fayda sağlamasıdır. İnsanların iyiliği ve faydası için sanat eserleri yaratılmalı ve ortaya konmalıdır anlayışı hakimdir. 
4. Okuduğunuz metinde hangi anlatım biçimi ya da biçimleri kullanılmıştır?
 • Cevap: Açıklayıcı ve betimleyici anlatım biçimi kullanılmıştır. Yazar hakkında bilgi verilen yerlerde açıklayıcı anlatım varken yazarın fiziksel ve ruhsal olarak tanıtılmasında ise betimleyici anlatımdan faydalanılmıştır. 
5. Okuduğunuz metni akıcılık, yalınlık, nesnellik, öznellik, duygusallık, coşkunluk, zenginlik, sıcaklık, kuruluk gibi hususlara göre değerlendirerek yazarın üslubu hakkında bilgi veriniz.
 • Cevap: Metin akıcı bir dille oluşturulmuştur. Sade ve yalın bir dil tercih edilmiştir. Bunun yanında nesnel ifadeler ağırlıktadır. Son olarak bu kitabı hazırlayanlar hangi kafada bilmiyoruz ama elli yıllık edebiyatçıyız ne kuruluk ne de sıcaklık bakımından bir eserin incelenmesi gibi bir aptallıkla karşılaşmadık.Bizce kitabı hazırlayanların bu kısımda kafaları güzel ya da okurla dalga geçmektedirler. 

1. ETKİNLİK 

Aşağıdaki parçada “kesme işareti, nokta, yay ayraç, tırnak işareti, kısa çizgi”nin hangi işlevde kullanıldığını belirleyiniz. Bu noktalama işaretlerini aynı işlevde kullanarak defterinize örnek cümleler yazınız.
 • CevapKESME İŞARETİ (’) :Özel adlara eklenen çekim eklerinden önce kullanılmıştır.
 • NOKTA: Biten cümlelerin sonuna konulmuştur.
 • TIRNAK İŞARETİ (“ ”): Alıntılarda kullanılmıştır.
 • KISA ÇİZGİ (-): Arasözlerin başına ve sonuna konulacaktır.

7. Ünite Biyografi Otobiyografi Sayfa 198, 199, 200, 201 Orhan Veli Kanık Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

DERSE HAZIRLIK

1. Kişi kendisini anlatırken nesnel davranabilir mi? Neden?
 • Cevap: Hayır davranamaz, çünkü ne olursa olsun insan kendisi ile ilgili bazı konularda tarafsız olamaz tarafsız davranamaz. Bazı eksik ve yanlışlarını görmezden gelme eğiliminde bulunabilir. 
2. Otobiyografilerde kişi kendisiyle birlikte sosyal çevresini de anlatır. Bu tür bir anlatımın gelecek nesillere kültür bakımından bir birikim sağlayıp sağlamayacağını arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: Kesinlikle sağlar. Çünkü o dönemi insanını anlayışı çevreyi en güzel ve ayrıntılı anlatan eserlerin başında otobiyografiler gelir. Bundan dolayı o dönemleri çevreyi araştırmak isteyen biri otobiyografileri inceleyebilir. 
3. Aşağıda bir bölümü verilen şiirinden, yazarın otobiyografisine ulaşılabilir mi?
 • Cevap: Evet ulaşılabilir, çünkü şairin kim olduğu, nasıl bir yerde doğduğu ve de mizacı hakkında bazı bilgiler sunulmuştur. Bunlardan hareketle kısıtlı da olsa bahsedilen kişinin biyografisi hakkında bilgi sahibi olunabilir. 
9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 200 Cevabı
1. Okuduğunuz metinde anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Daha sonra tahminlerinizi TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.
 • Cevap
 • Mısra: Dize
 • Hususi: Özel
 • mülk: Mal
 • Ehemmiyet: Önem
2. Okuduğunuz metinde anlatıcı yazarın kendisi midir? Bu anlatıcı, metnin inandırıcılığına nasıl bir katkı sağlamaktadır? Bu yönüyle okuduğunuz metnin, edebî metinlerdeki anlatıcıdan farkı nedir?
 • Cevap: Evet kendisidir. Birinci tekil kişi ağzından yazılmıştır şiir. Okur, şairin kendisini anlatığını bildiği için bir başkasından nakl edilen metne göre daha inandırıcı bir metin olarak bu şiiri kabul ettiğini söyleyebiliriz. 
3. Okuduğunuz metnin konusunu ve hedef kitlesini söyleyiniz. Hedef kitlenin metnin türüyle ilişkisini tartışınız.
 • Cevap: Konu şairin Orhan Veli’nin kendisini anlatmasıdır. Hedef kitle şiiri okuyan herkestir.  
4. Orhan Veli, ailesiyle ilgili hangi bilgileri veriyor. Bu bilgiler onu daha iyi tanımamıza ya da onun eserlerini anlamımıza yardımcı olabilecek nitelikte midir?
 • CevapAnnem bir eşraf kızıdır. Yani etrafta bilinen saygı duyulan bir ailenin kızıdır. Babam Riyaseticumhur armoni orkestrası şefi klarnetist Veli Kanık’tır. Bu bilgiler nasıl bir ailede büyüdüğünü nasıl bir ortamda sanatçı kişiliğinin oluştuğunu anlayabiliriz. 
5. Orhan Veli, şairliği tercih etmesini neye bağlıyor?
 • CevapSonra şiir çalışmalarımın gelişmesinde çok tesiri olan iki arkadaşımdan Oktay Rifat’ı yedinci sınıfta tanıdım diyerek neden şiire yöneldiğini açıklamıştır. 
6. Okuduğunuz metinde hangi anlatım biçimlerinin kullanıldığını gösteriniz.
 • Cevap: Metinde biyografinin anlatıldığı yerlerde betimleyici, aile ile bilgi verildiği yerde ise açıklayıcı anlatım kullanılmıştır.

1. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilleri bularak bunların cümlelerdeki işlevlerini belirleyiniz.
• Anne tarafımdan da sanatla uğraşanlar varsa da hep amatör kalmışlardır. durum bildirmektedir.
• Cihangir’de ve İstanbul’un muhtelif semtlerinde oturduk. durum bildirmektedir.
• İlk mektebin daha ilk sınıflarında iken ileri sınıflarda okutulan bazı derslere karşı -bu arada tahrir dersi de vardır.durum bildirmektedir.
Bilhassa buna karşı- bir zorluk duyacağımı tahmin ederdim. Lakin sonradan bu tahrir benim en çok sevdiğim şey oldu. oluş bildirmektedir.
• Melih Cevdet ile arkadaşlığımız bir iki sene sonra başlar. durum bildirmektedir.
• Şairlik ile memurluğun bağdaşamayacağını gördüm. durum bildirmektedir.
 • Cevap

7. Ünite Biyografi Otobiyografi Sayfa 201, 202, 203, 204 Ahmet Paşa Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

DERSE HAZIRLIK

1. Sizce bir sanatçıyı en iyi hangi tür eserler tanıtır? Neden?
 • Cevap: Bence iyi bir sanatçıyı hangi tür olursa olsun kendisinin ne kadar iyi bir sanatçı olması yani kendi bilgi birikimi ve yeteneği tanıtır. Çünkü bir sanatçı hangi alanda olursa olsun en iyisi ise en yeteneklisi ise her alanda kendisini tanıtabilir. 
2. Eski şiirimizin güzel örneklerini veren şairlerden hangilerini biliyorsunuz? Bu şairleri tanımanızda o kişi hakkında yazılan eserler mi yoksa o şairin şiirleri mi etkili oldu?
 • Cevap: Fuzuli, Baki, Şeyh Galip, Nef’i, Nedim gibi isimleri bilmekteyim. Bu şairleri tanımamda hem onların kaleme aldıkları eserler hem de onlar hakkında yapılan araştırmaların payı vardır. Çünkü hem onların güzel şiirleri aklımda yer etti hem de onlar hakkında yapılan araştırmaları okuyunca onları daha iyi bilme imkanına kavuştum.
9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 203 Cevabı
1. Okuduğunuz metnin konusunu ve metnin yazılış amacını belirleyiniz.
 • Cevap: Metnin konusu ünlü Divan şairi Ahmed Paşa hakkında bilgi vermektir. Tezkirelerin yazılış amaçları devrin önemli sanatçılarını kayıt altına almak ve tanıtmaktır.
2. “Fakat edebiyat eleştirmenlerinin kanaati şudur; eğer merhum mütercim olarak iham edilmemiş olsaydı Osmanlı şairlerinin tartışmasız önde geleni ve tümümün en önemlisi olurdu.” görüşüne katılıp katılmadığınızı söyleyiniz.
 • Cevap: Çok iddialı bir görüş olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ne olursa olsun Nedim, Baki, Fuzuli gibi büyük şairlerin varlığı varken en büyük şair olma düşüncesi çok fazla iddialı bir görüş olacaktır.
3. Metinde Ahmed Paşa’nın hangi üstün yönlerinden söz edilmiştir?
 • Cevap: Söz söylemedeki yeteneği, şiirine kattığı yeni anlamlar, Farsçadaki divan ve kitapları bütünüyle inceleyip araştırması ve tüm Farsça manzumeleri değerlendirip yararlanması onların san’at ve estetiğinden bilgiler edinmesi onun üstün yönlerinden bazılarıdır.
4. Ahmed Paşa’nın hapisten çıkmasında ne etkili olmuştur?
 • Cevap: Padişaha yazmış ve sunmuş olduğu bir şiir. Yani kısacası kalemi diyebiliriz. Merhum Ahmed Paşa, orada üzgün bir mahpus iken bu günahı için özür dileyip hatasının bağışlanması dileğiyle Kerem kasidesini söylemiş böylece affedilmiş. 
5. Yazar, Ahmed Paşa’yı anlatırken hem nesnel hem de öznel ifadelere başvurmuştur. Buna göre metinde anlatılanlardan hangisinin bilgi, hangisinin yorum olduğunu belirleyiniz.
 • Cevap:
 • Öznel ifadeler:
 •  Nükte dolu beyitleri söz ve mana bakımından son derece sağlam, kaside konusunda herkesin oy birliği ile hakkını teslim ettiği biri idi.
 • Mürâât-ı nazîr sanatıyla yazılmış, eşinin meydana getirilmesi imkânsız bu beyitte fazladan tek bir kelime yoktur.
 • Nesnel ifadeler: 
 • Bursalı’dır. 
 • Halk arasında Veliyüddin oğlu sanıyla tanınmış,
1. Okuduğunuz metni yazım ve noktalama açısından inceleyerek yanlışlıkları -varsa- düzeltiniz.
 • Cevap: Yanlışlıkları yoktur.

7. Ünite Biyografi / Otobiyografi 207, 208, 209, 210  Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME CEVAPLARI
9.  Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 207 Cevabı
A. Aşağıdaki soruları yukarıda verilen parçaya göre cevaplayınız.
1. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin anlamını metnin bağlamından hareketle söyleyiniz. 
• Bu mülakatlar daha önce Servet-i Fünûn, Donanma, Türk Yurdu mecmuaları ile (…) gazetesinde neşrolunmuştur.
 • Cevap
 • neşrolunmuştur:  gazete, dergi, kitap gibi, genellikle okunacak şeyleri basıp ya da bastırıp okura sunmak
• İçindeki yazılar daha önce (…) gazetesi ile Talebe Defteri mecmuasında neşrolunmuştur.
 • Cevap
 • mecmua: sayfa sayısı, düzeni, biçimi ve içindeki yazılar bakımından gazeteden ayrı özellikler gösteren, genellikle aylık, on beş günlük ya da haftalık gibi belli zaman aralarıyla yayımlanan süreli yayın.
Muharririn 1916-1918 yılları arasında, devrin ünlü şair ve edipleriyle yaptığı mülakatları ihtiva eder.
 • Cevap
 • muharririn: bilim, sanat ve yazın alanlarında kitap yazan kimse.
 • ihtiva: içine alma, içinde bulundurma, kapsama.
 • edip: bilim, sanat ve yazın alanlarında kitap yazan kimse.
2. Okuduğunuz parçada Ruşen Eşref Ünaydın hakkında hangi bilgilere ulaşılmaktadır?
 • Cevap Yazı hayatının nasıl başladığı, 1916-1918 yılları arasında yayımladığı eserleri, Batum’a yapmış olduğu gezi ve eserleri hakkında bilgi verilmektedir.
3. Okuduğunuz parçada anlatım kim tarafından yapılmıştır?
 • Cevap: Üçüncü tekil şahıs anlatımı vardır. Tarafsız bir bakış açısı ile gözlemci bakış açısı ile kaleme alınmıştır.
4. Ruşen Eşref Ünaydın hakkında verilen bilgilerde öznel mi yoksa nesnel bir anlatım mı hâkimdir? Bu hâliyle belge niteliği taşır mı? Açıklayınız.
 • Cevap:Nesnel bir anlatım hakimdir. Çünkü torum yoktur sadece bilgiler verilmiştir amaç okura sadece bilgi vermek yazarı tanıtmaktır.
5. Parçadan günümüz yazım kurallarına uymayan kelimeleri bularak bunların günümüzdeki yazımını gösteriniz.
 • Cevap: Servet-i Fünûn: Servet-i Fünun u nun şapkası yoktur.
9.  Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 208 Cevabı
Aşağıdaki yargılar doğru ise cümlenin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Monografide herhangi bir yer, bir eser, bir yazar, tarihî bir olay, bilimsel bir alana ait bir sorun, özel bir görüşle veya bakış açısıyla değerlendirilebileceği gibi bir konu üzerinde derinlemesine bir inceleme de yapılabilir. (D)
Otobiyografisi yazılan kişinin sanatı, düşünceleri, yaptığı işler vb. hakkında bilgiler verilir. (D)
“Heşt Behişt”, Ali Şîr Nevâî’nin tezkire türünde verdiği eseridir. (Y)
Öz geçmiş yazılırken kişinin aldığı ödüllere, referanslara, iletişim bilgilerine de yer verilebilir. (D)
Bir iş görüşmesinde öz güven, ses tonu, kıyafet seçimi, oturuş şekli, beden dili, sorulara açık ve net cevaplar verme vb. hususlara dikkat edilmelidir. (D)
Tezkireler günümüz araştırmaları için birer belge ve kaynak olarak değerlendirilebilir. (D)
C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.
1. Bir tezkirede yazıldığı çağın.. sosyal, kültürel, sanatsal,.ortamına dair bilgilere yer verilir.
2. Türk edebiyatında tezkire yazma geleneğinin temeli .Ali Şîr Nevâî, . ’nin “Mecâlisü’n-
Nefâis” adlı eserine dayanır.
3. Edebiyat, sanat, siyaset, ticaret gibi alanlarda haklı bir üne kavuşmuş, tanınmış insanların hayatlarını, eserlerini, başarılarını okuyucuya duyurmak amacıyla yalın bir dille, tarafsız bir görüşle
yazılan inceleme yazılarına….biyografi/ yaşam öyküsü,. denir. Eskiden bu tür yazılara “tercüme-i hâl” denirdi.
4. Öz geçmiş yazarken. isim, doğum tarihi ve yeri, medeni durumu, askerlik durumu…gibi kişisel bilgilere yer verilmelidir.
Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Ünlü bir kimsenin hayatını, kişiliğini, eserlerini ve başarılarını ayrıntılarıyla ele alan veya bilimsel bir alanda özel bir konu ya da sorun üzerine yazılan inceleme yazısına ne ad verilir?
A) Biyografi
B) Hâl tercümesi
C) Monografi
D) Otobiyografi
E) Öz geçmiş
 • Cevap: C
9.  Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 209 Cevabı
2. O cennete benzeyen yöreden, yani Kastamonu’dan, Hatipzâdelerden, alaka kaydından uzak, belâya düşmüş biriyim. Adım Abdüllatif olduğu için Latîfî mahlasını kullandım. Adımdaki nisbet yâsı Cenabı Allah’a yöneliktir. Çünkü Latîf adı Allah’ın isimlerinden, onun zâtî adlarındandır. “İsimler gökten iner.” sözü gereği, söz güzelliği bu fakir yazara Allah vergisidir. Ne bir ustanın öğretmesi ne de taklid iledir. Özellikle de Osmanlı ülkesi, güzel hava ve suyu ile tertemiz bir toprak olup bu güzel hava ve suyun tabii hâlinden tatlı sesli hafızlar, güzel ve hoş sesli şarkıcılar ile çok yetenekli şairler ve gösterişli güzeller yetişmektedir. İnsanlarının çoğu güzel sever, güzelleri âşıklara tutkun, sevgi ve vefâ ile el eledirler.
Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Açıklayıcı anlatım biçimi kullanılmıştır.
B) Dil, göndergesel işlevde kullanılmıştır.
C) Üçüncü kişi ağzından anlatılmıştır.
D) Öznel anlatım tutumu sergilenmiştir.
E) Belge niteliği taşımaktadır.
 • Cevap: D
3. Aşağıdakilerden hangisi biyografinin özelliklerinden biri değildir?
A) Amaç, söz konusu kişiyi tüm yönleriyle tanıtmaktır.
B) Anlatılan kişinin bilhassa edebî özelliklerine değinilir.
C) Belgelere ve örneklere dayandırılarak hazırlanır.
D) Sanat ve meslek alanındaki tarihçiler için önemli kaynaktır.
E) Açık, anlaşılır, sade bir dil ve anlatım kullanılır.
 • Cevap: B
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisi biyografi ile otobiyografi arasındaki farklardan biri olarak gösterilemez?
A) Biyografide nesnel, otobiyografide öznel anlatım vardır.
B) Biyografide belgeler, otobiyografide kişinin belleği önemlidir.
C) Biyografi yaşam öyküsü, otobiyografi ise öz yaşam öyküsüdür.
D) Biyografide kişi başkasını, otobiyografide ise kendisini anlatır.
E) Biyografide bilgi, otobiyografide ise tanıklara başvurulur.
 • Cevap: E
5. Adı, soyadı Açılır parantez Doğduğu yıl, çizgi, öldüğü yıl, bitti Kapanır, parantez. Behçet Necatigil
Yukarıda verilen şiirde sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Biyografi B) Eleştiri C) Günlük D) Hikâye E) Otobiyografi
 • Cevap: A
6. Vezniyle, kafiyesiyle, kitaplardan öğrenilmiş çeşitli sanatlarıyla, bütün bir geleneğin, fakat dar görünüşlü bir geleneğin getirdiği kalıplardan, klişelerden kurtulmaya kalkar. Bunun için, ilkin ölçüyle uyağı atar. Geleneğin getirdiği kayıtlara baş kaldırır. Teşbih, istiare, mecaz, mübalağa gibi edebî sanatlara sırt çevirir. Şiiri müzikten, resimden ayırır. Şairaneliğe kapıyı kapar. Hayale ve tasvire boş verir. Süsten, karmaşıklıktan, zekâ oyunlarından vazgeçer. Sadeliği, basitliği ve yalınlığı benimser. Duygudan çok akla dayanır. Şiiri bütün hususiyeti edasında olan ve insanın beş duygusuna değil, kafasına hitap eden bir söz sanatı hâline getirmek ister.
Yukarıdaki parça aşağıda belirtilen türlerin hangisinden alınmış olabilir?
A) Biyografi B) Günlük C) Hikâye D) Mektup E) Otobiyografi
 • CevapA
7. (I) Türkçede Husrev ile Şirin hikâyesini ondan güzel söyleyen yoktur. (II) Her ne kadar o eşsiz mesneviye nazire söylemiş olan çoksa da bu dereceye ulaşmış kimse yoktur. (III) Mesnevi tarzı son derece başarılı olup gazelinden yüz kat daha güzeldir. (IV) Ama mesnevisi, eski devirlerde söylendiği için, fesahati bozan garip sözlerden bazı ibareler, zerafet ve belagat dairesinden uzak Türkçe tabirler kullanmıştır. (V) Kültürlü kişilerce bilindiği gibi, Türkçede o dönemde pek o kadar zerafet ve o çağ şairlerinin dil ve üsluplarında hemen hiç fesahat yoktu.
Lâtifî Tezkiresi
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde fiil kullanılmıştır?
A) I B) II C) III D) IV E) V
 • Cevap: D
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Eve doğru giderken onunla karşılaşmasın mı?
B) Yarın getirmek üzere kitabı alabilirsin, dedi.
C) Sabahleyin trafik sıkışdığı için işe geç kaldı.
D) Hava dünküne göre daha bir bunaltıcıydı.
E) Durakta yarım saat kadar bekledi ama gelen olmadı.
 • Cevap: C
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yoktur?
A) Ne kendi eyledi rahat; ne halka verdi huzur.
B) Ne şiş yansın ne kebap…
C) Günlerce ne gördüm, ne de bir kimseye sordum.
D) Gitti, ne bir tel çekti ne de mektup yazdı.
E) Yeni komşumuz ne uzun ne kısaydı!
 • Cevap: D
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...