9. Sınıf Fersa Yayınları 2. Ünite Cevapları Sayfa 151-172 Aralığı

Yerleşme Yerinin Seçimi

9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 151 Cevabı
Yeryüzünde yerleşmelerin bulunmadığı alanların nereler olduğunu araştırınız. Elde ettiğiniz bilgileri defterinize yazınız.
 • Cevap:  Dünyada her yer yaşamaya el verişli değildir. Yerleşmeyi sınırlandıran bazı nedenler vardır Bunları kısaca maddelemek gerekirse; 1. Buzulların bulunduğu bölgeler.2. Deniz ortalarında ve karaya uzakta bulunan küçük adalar.3. Çöl ve Yüksek sıcaklıkta kuraklığın olduğu alanlar4. Okyanus ve denizler denilebilir. En sınırda bulunan yaşanabilir bölgeleri de açılarsak;1. En yüksekte bulunan kent La Paz dır.2. En soğuk olan kent Ust Nera dır.3. Yaşadığımız dünyanın en kuzeyinde bulunan kent Dikson ‘ dur.
Sizce aşağıdaki yerlerden hangileri yerleşmeye daha az elverişlidir?
 • Cevap: Çöl ve dağların en üstlerinde oluşan krater göllerin olduğu yerler daha az elverişlidir. Çünkü insanların yaşamaları için gerekli olan barınma beslenme iklim koşulları gibi durumlar elverişsizdir.
9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 155 Cevabı
Çevrenizde kırsal bir yerleşim birimine gezi düzenleyiniz. Bu yerleşim biriminin kurulacağı yer seçiminde nelerin göz önünde bulundurulduğunu araştırınız. O yerleşmenin doğal ve beşerî koşullarını inceleyiniz. Elde ettiğiniz bilgileri ve çektiğiniz fotoğrafları da kullanarak bir afiş hazırlayınız. Hazırladığınız afişi okulda sergileyiniz.
 • Cevap İnsanlar yerleşim yerlerini belirlerken yağmur, kar, rüzgar vb. doğa olaylarını da dikkate almışlardır. Tarih boyunca insanlar, dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı korunabilmek için etrafı surlarla çevrili yerlerde yaşamışlardır. Ayrıca kırsal kesimde insanların toplu halde yaşamalarının sebeplerinden birisi de güvenlik ihtiyacıdır.
9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 156 Cevabı
Yerleşmelerin sık ve seyrek olduğu alanlar ile yerleşmelerin bulunmadığı yerleri gösteren haritada numaralarla gösterilen yerlerle fotoğrafları eşleştiriniz. Haritadaki numaraları fotoğrafların yanlarındaki noktalı yerlere yazınız.
 • Cevap

Yerleşme Doku ve Tipleri

9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 157  Cevabı
Dağınık yerleşmenin ne olduğunu ve bu tür yerleşmelerin nasıl oluştuğunu araştırınız. Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta paylaşınız.
 • Cevap:  Dağınık yerleşme de bir yerleşim şeklidir. Coğrafi özelliklerin belirlenmesi ve çeşitlilik göstermesi dağınık yerleşme imkanlarını da ortaya koymaktadır. Dağınık yerleşim, insanların yeryüzü şekilleri bakımından uygun olmayan yerlerde buldukları yere ev ya da yerleşim yeri yapmalarıyla oluşur. Dağınık yerleşme, bir bölgede tek ya da birkaç evin dağınık olarak bulunmasıyla gerçekleşir. Coğrafi koşullar olarak yeryüzü şekillerinin elverişsiz olduğu yerlerde dağınık yerleşme görülmektedir. Su kaynaklarının varlığı, bitki örtüsünün tarıma açılması gibi durumlar dağınık yerleşmeyi de etkiler.Dağınık yerleşme en fazla Karadeniz Bölgesi’nde görülen yerleşim türlerinden biridir. Çünkü dağ yamaçları yerleşime açılmaktadır.

Türkiye’de İdari Bakımından Yerleşmeler

9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 169 Cevabı
Aşağıdaki tabloyu örneğe uygun olarak ,tamamlayınız.
 • Cevap:
Sürekli yerleşmedir – Geçici yerleşmedir – Sanayi şehridir – Tarım şehridir – Madencilik  şehridir – Liman şehridir  Turizm şehridir.

 • Mezra: Geçici yerleşmedir
 • Antalya: Turizm şehridir.
 • Batman: Madencilik  şehridir
 • Çiftlik: Geçici yerleşmedir
 • Kocaeli: Sanayi şehridir
 • Yayla: Geçici yerleşmedir
 • Divan:Geçici yerleşmedir
 • Zonguldak: Madencilik  şehridir
 • Alanya: Turizm şehridir.
 • Marmaris: Turizm şehridir.
 • Rize: Tarım şehridir
 • İnegöl: Sürekli yerleşmedir
 • Oba: Geçici yerleşmedir
 • Söke: Turizm şehridir.
 • İstanbul: Sanayi şehridir Liman şehridir 
 • İzmir: Liman şehridir 
 • Kom: Geçici yerleşmedir
 • Ağıl: Geçici yerleşmedir
 • Mahalle: Sürekli yerleşmedir
 • Samsun: Liman şehridir 

2. Ünite Beşeri Sistemler Ölçme ve Değerlendirme

9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 171 Cevabı
A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Kır ve kent ayrımında hangi ölçütler kullanılmaktadır?
 • CevapKır ve kent ayrımında nüfus ve ekonomik etkinlikler ölçüt olarak kullanılmaktadır.
2. Fonksiyonlarına göre başlıca hangi şehir türleri bulunmaktadır?
 • CevapSanayi, maden, liman, turizm, tarım, ticaret, askerî, idari ve kültür.
3. Köylerdeki başlıca ekonomik etkinlikler nelerdir?
 • CevapKöylerdeki başlıca ekonomik etkinlikler tarım ve hayvancılıktır.
4. Ahşap meskenlere daha çok nerelerde rastlanmaktadır?
 • CevapAhşap meskenlere daha çok ormanların fazla olduğu yerlerde rastlanır.
5. Geçici yerleşmelerin başlıcaları hangileridir?
 • CevapGeçici yerleşmelerin başlıcaları ağıl, kom, oba ve yayladır.
6. Su kaynakları yerleşim birimlerinin dağılışını nasıl etkilemektedir?
 • CevapSu kaynaklarının sınırlı olduğu alanlarda toplu yerleşmeler, su kaynaklarının fazla olduğu yerlerde dağınık yerleşmeler gelişmektedir
B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.
 • Cevap:
1. Ülkemizde mezralara daha çok Doğu ve…….Güneydoğu.….. Anadolu’da rastlanmaktadır.
2. Çöller ve kutup ikliminin etkili olduğu yerler yerleşmeye…elverişli değildir.. 
3. Yerleşme yerlerinin seçiminde boylam……....etkili değildir.…….
4. Menteşeler, ülkemizde yerleşmelerin…. .az. .olduğu yerlerdendir.
5. Ağıl ve komlardaki başlıca ekonomik etkinlik. hayvancılıktır.
C. Aşağıdaki soruyu metne göre yanıtlayınız.
Büyükşehir belediyesi uygulamalarıyla büyük şehirlerin yakınında bulunan bazı yerleşmeler kırsal karakterli olmalarına karşın büyükşehirlerin idari sınırlarına mahalle olarak dâhil edilerek nüfus sayımlarında şehir nüfusu içinde sayılmışlardır. 2012 yılına kadar 16 olan büyükşehir statülü belediye sayısı bu yıldan itibaren yürürlüğe giren 6360 sayılı yasa ile 30’a yükseltilmiştir. Bu yeni yasa ile büyükşehir belediyelerinin hizmet sınırları tüm il sınırı kabul edilmiş, ildeki beldeler kapatılmış ve köy yerleşmelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalle statüsüne alınmıştır. Yeni yapılandırma sonucunda 30 büyükşehirde kırsal yerleşmeler bağlı oldukları ilçe merkezleriyle birleşerek büyükşehir idari alanını oluşturmaktadır. Başka bir ifade ile 30 büyükşehirde 2013 yılından itibaren tüm il tek bir şehir olarak kabul edilmekte ve ilde sadece şehir nüfusu hesaplanmaktadır.
1. Büyükşehir belediyesi uygulamasıyla Türkiye’deki şehir sayısı değişmiş midir? Neden?
 • Cevap: Hayır artmamıştır sadece şehirlerin içerdikleri nüfuslar şehirlerin idari yönden olan nitelikleri değişmiştir.
2. Büyükşehir belediyesi uygulamasıyla Türkiye’deki köy yerleşmelerinin sayısı nasıl etkilenmiştir?
 • Cevap: Çoğu köy belediyeye bağlanmış ve mahalle statüsünün içine alınmıştır. Yani köy sayısında azalma olmuştur.
3. Bir ilde köy sayılan bir yerleşme başka bir ilde şehrin bir bölümü olarak kabul edilebilir mi? Neden?
 • Cevap: Olabilir, çünkü  o ilin sınırları ile ilgili bir durum söz konusudur.
9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 172 Cevabı
Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.
1. Çizgisel yerleşmelerin oluşmasında;
I. akarsular,
I I. yollar,
III. kıyılar
etmenlerinden hangileri etkili olmaktadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
 • Cevap: E
2. Ülkemizdeki kırsal yerleşmelerin büyük bir kısmında;
I. tarım,
I I. hayvancılık,
III. madencilik
ekonomik etkinliklerinden hangileri ön plandadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
 • Cevap: D
3.Haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangilerinde yerleşmeler daha yoğundur?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV
 • Cevap: A
4. I. Su kaynakları fazladır.
I I. Tarım alanları küçüktür ve dağınıktır.
III. Yer şekilleri engebelidir.
Yukarıdakilerden hangileri ülkemizde dağınık yerleşme tipinin yaygın olduğu yerlerin ortak özelliklerindendir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
 • CevapE
5. Aşağıdaki yerlerden hangisinde yerleşmelerin az olmasında iklimin olumsuz etkisinden söz edilemez?
A) Hakkâri çevresi
B) Menteşe Yöresi
C) Güneydoğu Anadolu’nun güneyi
D) Tuz Gölü çevresi
E) Kuzeydoğu Anadolu
 • Cevap: B
6.Haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisinde yerleşmeler daha azdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
 • Cevap: C
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...