9. Sınıf Kuran Ders Kitabı Cevapları Tutku Yayınları

9. Sınıf Kuran Ders Kitabı Cevapları Tutku Yayınları Cevap anahtarı

Sayfa 50 Cevabı


S Aşağıdaki ayetleri okuyunuz. Bu ayetlere göre Yüce Allah’tan başka ilah olması niçin mümkün değildir? Sınıfınızda tartışınız.
“Ve (Allah) size: Melekleri ve peygamberleri ilahlar edinin diye de emretmez. Siz Müslüman olduktan sonra hiç size kâfirliği emreder mi?”
Âl-i İmrân suresi, 80. ayet.
“De ki: Eğer söyledikleri gibi Allah ile birlikte başka ilahlar da bulunsaydı o takdirde bu ilahlar, Arş’ın sahibi olan Allah’a ulaşmak için çareler arayacaktı.”
İsrâ suresi, 42. ayet.
“Muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah’ım. Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et; beni anmak için namaz kıl.”
Tâ-Hâ suresi, 14. ayet.
“Allah’tan başka birtakım uydurma ilahlar mı istiyorsunuz? ”
 • Cevap: Çünkü ALLAH her şeyi yaratandır, en iyi bilendir.

Sayfa 53 Cevabı

Aşağıdaki ayetleri okuyunuz. Bu ayetlerden, ibadet ve kulluk konusuyla ilgili ne gibi ilkeler çıkarılabilir? Verilen örneği de dikkate alarak listeleyiniz.
“Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim! Hâlbuki hepiniz ona döndürüleceksiniz.”
Yâsîn suresi, 22. ayet.
“Göklerde ve yerde kimler varsa ona aittir. Onun huzurunda bulunanlar, ona ibadet hususunda kibirlenmez ve yorulmazlar.”
Onları, emrimiz uyarınca doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı, zekât vermeyi vahyettik. Onlar, daima bize ibadet eden kimselerdir.”
Enbiyâ suresi, 73. ayet.
“İbrahim: Yonttuğunuz şeylere mi ibadet edersiniz!”
Sâffât suresi, 95. ayet.
“Yoksa geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden, ahiretten çekinen ve Rabb’inin rahmetini dileyen kimse (o inkârcı gibi) midir? (Resulüm) De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür.”
Zümer suresi, 9. ayet.
“Siz Allah’ı bırakıp birtakım putlara tapıyor, asılsız sözler uyduruyorsunuz. Bilmelisiniz ki Allah’ı bırakıp da taptıklarınız, size rızık veremezler. O hâlde rızkı Allah katında arayın. Ona kulluk edin ve ona şükredin. Ancak ona döndürüleceksiniz.”
Ankebût suresi, 17. ayet.
“Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ı gönderdik ve Şuayb: Ey kavmim! Allah’a kulluk edin, ahiret gününe umut bağlayın, yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın, dedi.”
Ankebût suresi, 36. ayet.
“Haydi Allah’a secde edip ona kulluk edin!”
Necm suresi, 62. ayet.
“Allah’a kulluk edin; ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.”
Nûh suresi, 3. ayet.
“Ey iman eden kullarım! Şüphesiz, benim arzım geniştir. O hâlde (nerede güven içinde olacaksanız orada) yalnız bana kulluk edin.”
Ankebût suresi, 56. ayet.
“(Resulüm) Şüphesiz ki Kitab’ı sana hak olarak indirdik. O hâlde sen de dini Allah’a has kılarak (ihlas ile) kulluk et.”
Zümer suresi, 2. ayet.
“Âd kavminin kardeşini (Hud’u) an. Zira o, kendinden önce ve sonra uyarıcıların da gelip geçtiği Ahkâf bölgesindeki kavmine: Allah’tan başkasına kulluk etmeyin. Ben sizin büyük bir günün azabına uğramanızdan korkuyorum, demişti. ”
Ahkâf suresi, 21. ayet.
“De ki: Ey cahiller! Bana Allah’tan başkasına kulluk etmemi mi emrediyorsunuz? ”
Zümer suresi, 64. ayet.
“Hayır! Yalnız Allah’a kulluk et ve şükredenlerden ol.”
Zümer suresi, 66. ayet.
“(Resulüm)! De ki: Bana Rabb’imden apaçık deliller gelince sizin Allah’ı bırakıp o taptıklarınıza kulluk etmem bana yasaklandı ve bana âlemlerin Rabb’ine teslim olmam emredildi.”
Mü’min suresi, 66. ayet.
“Peygamberler onlara önlerinden ve arkalarından gelerek Allah’tan başkasına kulluk etmeyin, dedikleri zaman, Rabb’imiz dileseydi elbette melekler indirirdi. Onun için biz sizinle gönderilen şeyleri inkâr ediyoruz, demişlerdi.”
Fussilet suresi, 14. ayet. •
• Hepimiz Yüce Allah’a döndürüleceğiz. Bu sebeple Rabb’imize kulluk etmemiz gerekir.
 • Cevap: İman etmenin önemi vurgulanmıştır
 • Dünyadaki her şey Allah’ın varlığına kanıttır
 • Peygamberler Allah’ın elçisidir
 • Bir gün bizi yaradana döneceğiz.

Sayfa 56 Cevabı

A. Açık Uçlu Sorular
1. Kur’an’ın özgün bir kitap olması, insanlar üzerinde nasıl bir etki bırakmıştır? Açıklayınız.
 • CevapKur’an Allah’ın sözleridir. Son ve değiştirilmesi mümkün olmayan tek kitaptır. Tüm insanlığa yol gösterici olarak indirelen Kur’an’ın özgün bir kitap olması insanların inançlarını kuvvetlendirmiş ve İslam’a yönelmelerinde çok büyük rol oynamıştır.
2. Kur’an-ı Kerim’in diğer isimleri nelerdir? Üç örnek veriniz.
 • Cevap:  Mübin, Kelam Furkan
3. Surelerin isimleri nasıl belirlenmiştir? Örnek vererek açıklayınız.
 • Cevap:  Hadislerden anlaşıldığına göre, bir kısım surelerin isimleri bizzat Hz. Peygamber (asm) tarafından verildiği kesindir. Efendimiz (asm) tarafından verilen bu isimlerle sureler arasındaki münasebetlere bakılarak, geri kalanların isimleri de sahabeler tarafından verilmiş olabilir.
  Ancak bazı alimlere göre, bütün surelerin ismi Hz. Peygamber (asm) tarafından verilmiştir. Bu alimlere göre; Kur’an’ın sûrelere bölünmesi ve sûrelerine isim verilmesi de bizzat vahiy sahibi tarafından yapılmıştır. Hadîsi Şeriflerde sûrelerin adları zikrolunur. Fatiha sûresi, İhlâs sûresi, Yâsin sûresi, Kevser sûresi gibi…
4. Kur’an’da insanın yaratılışı hakkında ne gibi bilgiler verilmektedir?
 • Cevap:  Kur’an-ı Kerim, insanın muhtelif yaratılış devrelerinden bahseder. Bunu ana hatlarıyla ikiye ayırmak mümkündür. Birisi; ilk insan Hz. Âdem (as)’ın, ikinciside diğer insanların yaratılmasıdır. Bu farklı yaratılışlara bazen ayrı ayrı ayetlerde, bazen de aynı ayette dikkat çekilir. Nitekim Mü’minun suresinde; “Andolsun biz insanı çamurdan (süzülmüş) bir hülasadan yarattık. Sonra onu (Hz. Âdem’in nesli olan) insanı sarp ve metin bir karargahta (rahimde) bir nutfe (zigot) yaptık. Sonra o nutfeyi alaka (yapışan şey) hâline getirdik, derken o alakayı mudga (bir çiğnem et) yaptık, o bir çiğnem eti kemik(lere) çevirdik (ve) o kemiklere de et (kaslar) giydirdik. Sonra onu başka yaratılışla inşa ettik (can verdik, konuşma verdik)…
5. Rab kavramı hakkında bilgi veriniz.
 • Cevap: Rab, terbiye etmek, yetiştirmek, ıslah etmek, yönetmek, sorumluluk almak, istediğini yapabilmek ve üstün olmak gibi anlamlara gelir. İsim olarak ise efendi, bir şeyin sahibi, terbiye eden, yetiştiren, düzene koyan, tedbir alan, sorumluluk üstlenen, yöneten, nimet veren, ihtiyaçları gideren ve seçkin kişi demektir. Arap dilinde “rabb” kelimesi; itaat edilen efendi, bir şeyi ıslah eden, bir şeyin maliki ve sahibi anlamlarında kullanılmıştır.
6. Yüce Allah’tan başka herhangi bir varlığa niçin ibadet edilmez? Açıklayınız.
 • Cevap: Yüce Allah bütün canlıların ve bütün bu evrenin yegane yaratıcısıdır. İnsanlara doğru yolu bulması için, onlara Kendini ve emirlerini öğretmesini için binlerce elçi yani Peygamber göndermiştir. Çok bağışlayıcı ve affedici olan Allah’tan başkasına ibadet etmek mantık dışıdır. Tek ve gerçek yaratıcı Allah’tır.
B. Çoktan Seçmeli Sorular
1. Kur’an-ı Kerim’in özgünlüğü konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kur’an-ı Kerim bütünüyle Allah’ın ayetlerini içerir.
B) Arap dilini iyi bilen şairler, edebiyatçılar Kur’an ayetlerine hayran kalmışlardır.
C) Arapça bilmeyenler Kur’an’ın ifadelerinden hiçbir zaman etkilenmezler.
D) Hz. Ömer Kur’an-ı Kerim’den etkilenerek Müslüman olmuştur.
E) Müşrikler gizli gizli Kur’an dinlemekten kendilerini alıkoyamamışlardır.
 • Cevap: C
2. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın isimlerinden değildir?
A) Şifa B) Nûr C) Furkân D) İtikat E) Hüdâ
 • Cevap: D
3. Aşağıdakilerden hangisi surelerle ilgili doğru bir bilgi içermektedir?
A) Surelerin isimleri Peygamberimizden sonra belirlenmiştir.
B) Kur’an’da 67 sure, 142 de ayet vardır.
C) Surelerin isimleri vahiyle ve Peygamberimiz tarafından belirlenmiştir.
D) Surelerin isimleri içerdiği konularla uyumlu değildir.
E) Kur’an’da yer alan her sure aynı uzunluktadır.
 • Cevap: D
4. Aşağıdaki kavram ve açıklamalardan hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Rahman – Merhametli olan Yüce Allah
B) Melik – Yüce Allah’ın isimlerinden biri
C) İlah – Evreni yaratan Yüce Allah
D) Rab – Koruyan, gözeten Allah
E) Furkân – Kur’an’ın isimlerinden biri
 • Cevap: B

Sayfa 58 Cevabı

1. Kur’an okumanın önemiyle ilgili iki hadis bularak defterinize yazınız.
 • Cevap:  Peygamber Efendimiz Kuran’ı okuyup öğrenmekle ilgili şöyle buyurur;Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.” (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 16)
2. Arap alfabesi hakkında bir araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
 • Cevap: İçten bükmeli dildir. Kalem Mektup Mektep vs gibi .
3. Arap alfabesindeki ince ve kalın harflerin hangileri olduğunu öğreniniz.
 • Cevap: KALIN HARFLER 10 TANEDİR :ح خ ع غ ص ض ط ظ ق رGeriye kalan 18 harf incedir..
  ● Tam Kalın Harfler : خ غ ض ط ظ ق
  ● Yarım Kalı Harfler : ع ح
  ● Bazen Kalın Bazen İnce olan Harf : ر 
  PELTEK HARFLER 3 TANEDİR : ث ذ ظ
4. Kevser suresini ve anlamını öğreniniz.
 • Cevap: Kevser Suresi, Mushaftaki sıraya göre yüz sekizinci, iniş sırasına göre on beşinci sûredir. Âdiyât sûresinden sonra Tekâsür sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayetler de vardır. Adını, ilk ayetin sonunda yer alan ve genel olarak “çok hayır” anlamına gelen “kevser” kelimesinden alır. Kevser Suresinde Hz. Muhammed (sav)’e dünya ve âhirette verilen nimetlerden bahsedilmekte, kendisine Allah’a kulluk etmesi ve kurban kesmesi emredilmektedir. Ayrıca ona düşmanlık edenler kınanmaktadır.

Sayfa 60 Cevabı

Sizce aşağıdaki hadiste verilmek istenen mesaj nedir? Arkadaşlarınızla konuşunuz.
“Kur’an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu hoş, tadı güzeldir. Kur’an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoktur, tadı ise güzeldir. ”
Buharî, Et’ime, 30; Fedâilü’l Kur’an, 17; Tevhid, 36
 • Cevap:

Sayfa 63 Cevabı


Soru:
Aşağıda yer alan Arap alfabesini inceleyiniz. Yazılış şekli bakımından birbirine benzeyen harfler hangileridir? Bunları belirleyiniz ve defterinize not ediniz.
 • Cevap:
 • Be te se birbirine benziyor
  cim ha hı birbirine benziyor
  dal zel birbirine benziyor
  ra ze birbirine benziyor
  sin şın  birbirine benziyor
  sad dad birbirine benziyor
  tı zî birbirine benziyor
  ayn gayn birbirine benziyor
  fe gaf birbirine benziyor
= ت) – (ق = ف) – (ح =ج=خ) – (ط = ظ) – (س = ش) 
(ع = غ ) – (د = ذ ) 
(te = se ) – (fe = kaf) – (ha = hı = cim) – ( tı = zı) – (sin = şın) – ( del = zel ) – ( ayn = gayn)


Sayfa 71 Cevabı

Aşağıdaki harfleri, mahreç bakımından aralarındaki farklara ve benzerliklere dikkat ederek okuyunuz
 • Cevap:

  1. Cevf (Nefes Boşluğu)

  Nefes Borusu ve ağız boşluğu bölgesidir. Nefesin geçtiği bu bölgeden, harekesiz ( و ا ى ) harfleri, yani Med (Uzatma) harfleri çıkar. Bu harfler harekesiz oldukları için tek başlarına okunamazlar. Harekeli bir harfe bitişir, onu uzatarak okuturlar.

  2. Boğaz

  ( ء هـ ) Boğazın göğse bitiştiği yerden çıkar. Hemze ( ء ), Elif’in ( ا )
  harekeli halidir.
  (ح ع) Boğazın ortasından çıkar.
  (خ غ) Boğazın (ağız boşluğuna bitiştiği) üst kısmından çıkar.

  3. Dil ve Ağız İçi

  (ق) Dil kökü ve tavanından çıkar.
  (ك) Dil ortası ile dil kökü arası, ağız tavanına doğru kaldırılarak çıkarılır.
  (ج ش ي) Dilin ortası ağız tavanına doğru kaldırılarak çıkarılır..
  (ض) Dilin yan tarafı, üst azı dişlerinin iç kısmına bastırıldıktan sonra yavaşça çekilerek çıkar.
  (ل) Dil ucu sağ veya sol köşesinin, üst ön diş etlerine değdirilmesi ile çıkar.
  (ن) Dil ucu altının, üst ön diş etlerine değdirilmesi ile çıkar.
  (ر) Dildeki çıkış noktası, dil üstünün uca yakın kısmıdır. Dil ucu, üst ön damağa doğru kıvrılarak kaldırılır ve bu noktanın titretilmesi ile çıkar. Bu esnada dil; damak, diş gibi yerlere yapışmamalıdır.
  (ط د ت) Dil ucu, üst ön iki dişin arkasına değdirilip çekilmesiyle çıkar. (ط) harfinde kalınlığı sağlamak için, dilin gerideki gövde kısmı da ayrıca üst damağa doğru kaldırılır.
  (ص س ز) Dil ucu alt ön iki dişin üst kısmına dokunur. Bu haldeyken, dil üzerinden kayan ses, alt ön dişlerin üstünden çıkar. (ص) harfinde kalınlığı sağlamak için, dilin gerideki gövde kısmı da ayrıca üst damağa doğru kaldırılır.
  (ظ ذ ث) Dil ucu, üst ön dişlerin keskin yerine değdirilerek çıkar. (ظ) harfinde kalınlığı sağlamak için, dilin gerideki gövde kısmı da ayrıca üst damağa doğru kaldırılır.

  4.Dudak

  (ف) Üst ön dişlerin ucu, alt dudağın içine değdirilerek çıkar.
  (ب م و) Bu harfler iki dudak harfidir. Dudakların kapatılmasıyla (م), kuvvetli kapatılıp açılmasıyla (ب), U pozisyonunda ileri uzatılmasıyla (و) çıkar. Yalnız, üstünlü ve esreli vâv harfinde (وَ وِ), dudağı uzattıktan sonra çekmek gerekirken, ötreli ve sakin vâvlarda (وُ وْ) sadece uzatmak yeterlidir.

  5.Geniz

  Burun içi bölgesidir. Bu mahreçten harf çıkmaz. Gunne dediğimiz, sesin iki hareke miktarı tutulması işi burada yapılır.
  Mahreçler, İbnü’l-Cezeri’nin Mukaddime isimli eserinde şu şekilde geçmektedir.


Sayfa 72 Cevabı

Aşağıda Arap alfabesinin harfleri karışık olarak verilmiştir. Bu harflerden kalın olanları kırmızı, ince olanları ise sarı renk kalemle işaretleyiniz
 • Cevap: KALIN HARFLER 10 TANEDİR :ح خ ع غ ص ض ط ظ ق رGeriye kalan 18 harf incedir..● Tam Kalın Harfler : خ غ ض ط ظ ق
  ● Yarım Kalı Harfler : ع ح
  ● Bazen Kalın Bazen İnce olan Harf : ر 
  PELTEK HARFLER 3 TANEDİR : ث ذ ظ

Sayfa 113 Cevabı

Aşağıdaki ayetleri okuyunuz. Bu ayetleri de dikkate alarak Kur’an’ı anlayarak okumanın insana ne gibi faydalar sağlayacağı konusundaki düşüncelerinizi yazınız.
“Doğrusu Kur’an, sana ve kavmine bir öğüttür. İleride ondan hesaba çekileceksiniz.”
Zuhruf suresi, 44. ayet.
“Biz onu (Kur’an’ı), öğüt alsınlar diye senin dilinden indirerek kolayca anlaşılmasını sağladık.”
Duhân suresi, 58. ayet.
“Onlar Kur’an’ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri kilitli mi?”
Muhammed suresi, 24. ayet.
“Allah size işte böylece ayetlerini açıklar ki düşünüp hakikati anlayasınız.”
Bakara suresi, 242. ayet.
“… İşte Allah, düşünüp anlayasınız diye size ayetleri böyle açıklar.”
 • Cevapİlk ayeti “oku” olan yüce kitabımız Kur’an insanları, içine düştükleri cehalet karanlıklarından kurtarmak amacıyla gönderilmiştir.Okumaktan maksat, öğrenmek ve anlamaktır. Kur’an, bize Yüce Yaratıcımızdan bir öğüt ve nasihattir. Bir düsturlar ve prensipler buketidir. İnsanı Rabbine bağlayan sapasağlam bir iptir. Bu sağlam ipe sarılıp O’ndan kopmamanın yolu, sevgi ve heyecanla O’na sımsıkı sarılmaktan geçmektedir. Bu sarılış, Kur’an’ı tanıyıp sevmeye bağlıdır. Sevmek de, Kur’an-ı Kerim’i anlayarak okumaktan geçmektedir.

Sayfa 115 Cevabı

Aşağıdaki hadisler, Kur’an okuma ve ezberlemenin önemi hakkında ne gibi mesajlar içermektedir? Arkadaşlarınızla konuşunuz.
Hz. Muhammed (s.a.v.) buyuruyor ki:
“Kalbinde Kur’an’dan bir miktar bulunmayan kimse harap olmuş bir ev gibidir.”
Tirmizi, Fedâilü’l Kur’an, 18.
“Sizin en hayırlılarınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.”
 • Cevap: Kuran sevgisinin öneminden bahsedilmektedir. Çünkü inanlar arasında en hayırlı insanlar Kuran’ı seven onu öğrenen ve öğretenlerdir denmek istenmiştir. 

Sayfa 119 Cevabı

Ezberleyip anlamını öğrendiğiniz sure ve ayetlerden mesaj ve ilkeler çıkarınız. Bunları listeleyiniz.
 • Cevap:Bakara Suresi 83. AyetHani, biz İsrailoğulları’ndan, “Allah’tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz, anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz, herkese güzel sözler söyleyeceksiniz, namazı kılacaksınız, zekatı vereceksiniz” diye söz almıştık. Sonra pek azınız hariç, yüz çevirerek sözünüzden döndünüz.Bakara Suresi 84. AyetHani, “Birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız” diye de sizden kesin söz almıştık. Sonra bunu böylece kabul etmiştiniz. Kendiniz de buna hâlâ şahitlik etmektesiniz.
  Nisa Suresi 36. AyetAllah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz, Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.


Sayfa 120 Cevabı

A. Açık Uçlu Sorular
1. Kur’an okumanın önemi nedir? Açıklayınız.
 • CevapKur’ân, gerek yaşantıda, gerekse vicdanlarda yerleştirdiği prensiplerle, hayatın bütün yönlerini içine alacak şekilde gayet açık bir metod ortaya koymuştur. Öyle orijinal bir metod ki, insanlık daha önce onun benzerini görmemiştir. O, insanlığa, madde ve manâda daha önce hiç bir sistemin vermediğini vermiştir.Bu yüzden Kuran okumak önemlidir.
2. Arap alfabesinde yer alan ince ve kalın harflere örnekler veriniz.
 • Cevap: KALIN HARFLER 10 TANEDİR :ح خ ع غ ص ض ط ظ ق ر
  Geriye kalan 18 harf incedir..
  ● Tam Kalın Harfler : خ غ ض ط ظ ق
  ● Yarım Kalı Harfler : ع ح
  ● Bazen Kalın Bazen İnce olan Harf : ر 
  PELTEK HARFLER 3 TANEDİR : ث ذ ظ 
3. Med harfleri hangileridir? Söyleyiniz.
 • CevapHarf-i Med HARF-İ MEDD: Kelime olarak “uzatma harfi” demektir. Bunlar: – Elif (ا ) -Vav (و ) -Ya( ى ) dır. Elif sakin Elif’ten önceki harfin harekesi üstün olursa harfi med olur. Vav sakin Vav’dan önceki harfin harekesi ötre olursa harfi med olur.
4. Kur’an’ı anlayarak okumanın faydaları nelerdir? Açıklayınız.
 • Cevap Çünkü Kuran-ı Kerim okunması ve anlaşılması gereken bir kitaptır.Kuran okunulup ders çıkarılması gereken bir yüce kitaptır.Biz Kuran-ı Kerim’i iyi bir şekilde okumalı ve anlayarak ders çıkarmalıyız. Allah’ın tüm emir ve yasaklarına uymalıyız.
5. Kur’an ezberlerken nelere dikkat edilmelidir? Söyleyiniz.
 • CevapEzbere başlamadan önce zihni meşgul edecek bütün işlerinizi bitirmelisiniz. Buna rağmen şeytan türlü türlü sorunları ve dünyalık işleri akla getirerek var gücüyle çalışmaktan alıkoymaya çalışabilir. Vesvese tuzağına düşmemelisiniz. Ezber çalıştığınız mekân, sade ve sessiz olursa yoğunlaşmak daha kolay olur. Bir de mümkün oldukça yerinizi değiştirmeyin. Çünkü yeni şeyler görmek dikkati dağıtır, gözü ve gönlü meşgul eder.
B. Çoktan Seçmeli Sorular
1. Kur’an ezberlemeyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kur’an ezberleyen kişi samimi olmalıdır.
B) Ezberlenecek sayfa defalarca okunmalıdır.
C) Ezberlenecek sayfa tecvit kurallarına uygun olarak okunmalıdır.
D) Kur’an ezberleyen kişi en az 12 yaşında olmalıdır.
E) Ezberlenecek surenin içerdiği konular bilinmelidir.
 • Cevap: D
2. İhlâs suresinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
A) Allah birdir.
B) Namaz farzdır.
C) Allah Samed’dir.
D) Allah çocuk edinmemiştir.
E) Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.
 • Cevap: B

Sayfa 122 Cevabı

Yukarıdaki ifade aşağıda verilen surelerin hangisinde yer alır?
A) Kevser suresi
B) Yasin suresi
C) İhlâs suresi
D) Fâtiha suresi
E) Bakara suresi
 • Cevap: E
C. Bulmaca
Ünitemizde geçen bazı önemli kelime ve kavramlar aşağıdaki bulmacada gizlenmiştir. Bunları bulmacadan bulup işaretleyiniz.
 • Cevap
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...