9. Sınıf Tarih Meb Yayınları 5. Ünite Cevapları Sayfa 130-175 Aralığı

5. Ünite İslam Medeniyetinin Doğuşu Sayfa 130, 131, 132, 133, 134 İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya Etkinlik Soruları ve Cevapları

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 130 Cevabı
1. İslamiyet’in doğduğu yıllarda Arabistan’da ve Dünya’da hangi din ve inançlar vardı?
 • Cevap: İslamiyet’in doğduğu yıllarda Arabistan yarımadasında putperestlik, Yahudilik, Mecusilik ve Hristiyanlık yaygın olarak bulunmaktaydı. Dünya’da ise Şamanizm. Maniheizm, Yahudilik, Hristiyanlık, Mecusilik, Putperestlik yaygın olarak bulunmaktaydı. İslam tevhit inancını ortaya koyarak Allah’ın ortağının bulunmadığını ve peygamberlere ve kitaplara inanılması gerektiğini ortaya koymuştur. İslam barış ve huzur dini olarak nazil olmuştur.
2. Dört halifenin seçimle göreve gelmelerinin siyasi hayata etkileri nelerdir?
 • Cevap: Dört halifenin seçimle göreve gelmesi, İslam siyasi hayatında da önemli bir yere sahiptir. İslam siyasi hayatında hükümdarların seçimle iş başa gelmesi, halife seçimlerinin önde gelen isimlerin şura kararıyla belirlenmesi böylece bir sahabe uygulaması olarak benimsenmiştir.
3. İslam alimlerinin yaptıkları çalışmaların Avrupa bilim hayatına etkileri nelerdir?
 • Cevap: İslam aleminde fenni ilimler ile dini ilimler bir arada değerlendirilmiştir. Bilim bir hikmet olarak dinin gerekliliği şeklinde yerine getirilmesi gereken bir iş olarak görülmüştür. İnsanlığa yararlı olmak için çalışmak ibadet olarak sayılmıştır. İslam alimleri bilimsel çalışmalar kapsamında gerek tıp gerekse mühendislik alanında çok önemli gelişmelere imza atmışlardır.Özellikle Endülüs Emevi Devleti’nin uzun yıllar iktidarlığı döneminde bilim çalışmalarının yapılması için kurduğu medreseler ve kütüphaneler, batılı devletlerin istilasına uğrayınca onların tahakkümü altına girmiştir. Böylece İslam alimlerinin yaptıkları çalışmalar Avrupa’da bilimin temellerini oluşturmuştur. Avrupa’da birçok bilimsel bilgi temel kaynak olarak İslam alimlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde gerçekleşmiştir.
9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 131 Cevabı
İslamiyet öncesi döneme Cahiliye Dönemi denmesinin sebepleri neler olabilir?
 • Cevap: İslamiyet öncesi döneme “Cahiliye Dönemi” denmesinin sebebi, insanların okuma-yazma bilmemesi değildir. Bedeviliğin yaygın olması; insanların medeniyet bakımından geri kalmaları, bilgisizlik ve gaflet içerisinde bulunmaları, putlara tapmaları, kadınlara yönelik kötü tutumları gibi nedenlerden dolayı Arap toplumunun İslamiyet öncesi dönemine, Cahiliye Dönemi denirdi.
9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 133 Cevabı
Arabistan’daki kabilecilik anlayışının toplum hayatına etkileri nelerdir? Elde ettiğiniz sonuçları sınıf panosuna asınız.
 • Cevap: Arabistan’daki kabilecilik anlayışının toplum hayatına etkisi olarak soylu ailelerin fakirleri ezmesi, kullanması, kölelerin alınıp satılması, kadınların ve çocukların değer görmemesi, sömürü düzeninin oluşması gibi sosyal etkilere neden olmuştur.
9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 134 Cevabı
Hz. Muhammed’in Hilfu’l-Fudûl Antlaşması’na katılmasının sebepleri neler olabilir?
 • Cevap: Efendimiz’in haksızlıklara karşı gelmek istemesi, her daim haklının yanında yer almak istemesi ve mazlumlara, zulme uğrayanlara yardımcı olmak istemesidir.

İslamiyet Yayılıyor

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 135 Cevabı
İslam dini, Arabistan’daki Cahiliye Dönemi uygulamalarından hangilerine karşı çıkmış olabilir?
 • Cevap: İslamiyetten önceki Dönem, Cahiliye Dönemi olarak isimlendirilir. İslam dini, bu dönemdeki bütün çirkin uygulamaları yasaklamıştır. İslam dini; Cahiliye Dönemi’nde gündelik yaşamın bir parçası olan putlara tapma, falcılık-büyücülük, kız çocuklarını diri diri toprağa gömme, kan davaları, gasp, içki, zina, faiz ve kadınlara kötü muamele gibi birçok kötü alışkanlığı yasaklamıştır.
9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 136 Cevabı
Medine Sözleşmesi’nin imzalanmasının sebepleri nelerdir?
Cevap:
 • *Adaletin sağlanması ön görülmüştür.
 • *Suçun şahsi olduğu kabul edilmiştir.
 • *Dini özgürlüklerin yaşanması ön görülmüştür.
 • *İç karışıklıkların Müslümanları zor durumda bırakmasıdır.
 • *Paganların ve Müşriklerin bitmek bilmeyen zulümlerinin devam etmesidir.
 • *Şehrin dışından gelen saldıralar karşı hep birlikte mücadele edilmesinin gerekliliğidir.
 • *Ümmetin birliği, beraberliği, barış ve huzuru, adalet ve selameti de düşünülmüştür.
9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 137 Cevabı
Bedir Savaşı sonrasında esirlerin müslümanlara okuma-yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmasının sebebi ne olabilir?
 • Cevap: Bedir Savaşı’nda ele geçirilen esirler, Müslümanlara okuma – yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmıştır. Bu da Peygamber (a.s.)’ın eğitime verdiği önemi göstermektedir. Eğitim, medeniyetin oluşmasında temel taşı oluşturmaktadır. Bu nedenle eğitimle bir erdem kazanma yoluna girilerek İslam’ın ilerlemesi ve yükselmesi amaçlanmıştır. Toplumun bilgi seviyesinin artması ve Kuranı Kerim’in daha iyi hazmedilmesi amaçlanmıştır.
9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 138 Cevabı
Müslümanların Uhud Savaşı’nda galip gelememesinin nedenleri nelerdir?
Cevap:
 • Okçuların, bulundukları yeri ter etmesi
 • Efendimiz’in emrine itaatsizlik
 • Müslümanların ganimet kaygısı
9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 139 Cevabı
Hz. Muhammed Dönemi’nde İslam Devleti’nin sınırları nerelere ulaşmıştır?
 • Cevap: Peygamber Efendimiz 622 yılında Medine’ye hicret etmiştir. Medine Döneminde ilk olarak İslam devleti kurulmuş ve savaş izni verildikten sonra İslam devleti sınırları hızla genişlemiş ve bu sınırlar Medine Dönemi’nde ise batıda Trablusgarp, doğuda Horasan ve kuzeyde Kafkasya’ya kadar genişletilmiş; böylece Arap Yarımadası dışına taşan İslamiyet, Asya ve Afrika’daki çeşitli milletlerce benimsenmiştir. Kurulacak olan yeni İslam devletlerinin siyasi ve hukuki temelleri de Peygamber efendimizin bu döneminde atılmıştır.
9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 140 Cevabı
Emanetlerin ehline verilmemesinin ortaya çıkarabileceği sorunlar neler olabilir?
 • Cevap: Emanetlerin ehline vermek bir şey emanet edileceği zaman o emaneti almaya layık, verilen emanetin hakkını verecek ve hıyanetlik etmeyecek kimselere verilmesi gerektiği anlatılmak istenmiştir. Eğer emanetler ehline verilmezse emanetler hak ettiği değeri görmez ve emanetler zarar görebilir.
9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 142 Cevabı
Hz. Peygamber’in veda hutbesinde değindiği konularla İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer alan maddeleri karşılaştırınız. Sonuçlarını tablo olarak sınıf panosuna asınız.
 • Cevap: VEDA HUTBESİ İLE İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİNİ KARŞILAŞTIRMASI
VEDA HUTBESİ
 • Bütün müslümanlar kardeştir.
 • Hiçkimsenin bir başka kişiye zarar verme hakkı yoktur.
 • Herkesin can, mal ve namusu korunmalıdır.
 • Bütün borçlar iade edilmelidir.
 • Kan davasını ve adaleti şahsen yerine getirmek yasaktır.
 • Kadınlar erkeklerin hayat arkadaşlarıdır bu sebeple onlara iyi muamele edilmesi emredilmiştir.
 • Kadınlarında erkekler gibi mal ve mülke şahsi tasarruf hakları olduğu öngörülmüştür.
 • İnsanların hiçbir ayrım gözetilmeksizin eşit oldukları belirtilmiştir.
 • Aile ve toplum hayatına zarar veren davranışlar yasaklanmıştır.
 • Kuran-ı Kerim’in insanlara emanet olarak bırakıldığı ve ona sımsıkı sarılınması gerektiği belirtilmiştir.
 • Bir yıl on iki ay olarak tespit edilmiştir.
 • Mekke ve çevresinin kutsal yerler olduğu saptanmıştır.
 • Emanetlerin sahiplerine iadesi vurgulanmıştır.
İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ
Madde 1
Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.
Madde 2
1.    Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka türden kanaat, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş veya başka türden statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, bu Bildirgede belirtilen bütün hak ve özgürlüklere sahiptir.
2.    Ayrıca, bağımsız, vesayet altında ya da kendi kendini yönetemeyen ya da egemenliği başka yollardan sınırlanmış bir ülke olsun ya da olmasın, bir kişinin uyruğu olduğu ülke ya da memleketin siyasal, hukuksal ya da uluslararası statüsüne dayanarak hiçbir ayrım yapılamaz.
Madde 3
Herkesin yaşama hakkı ile kişi özgürlüğü ve güvenliğine hakkı vardır.
Madde 4
Hiç kimse, kölelik ya da kulluk altında tutulamaz; her türden kölelik ve köle ticareti yasaktır.
Madde 5
Hiç kimseye işkence ya da zalimce, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele ya da ceza uygulanamaz.
Madde 6
Herkesin, nerede olursa olsun, yasa önünde bir kişi olarak tanınma hakkı vardır.
Madde 7
Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasa tarafından eşit korunmaya hakkı vardır. Herkes, bu Bildirgeye aykırı herhangi bir ayrımcılığa ve ayrımcı kışkırtmalara karşı eşit korunma hakkına sahiptir.
Madde 8
Herkesin anayasa ya da yasayla tanınmış temel haklarını ihlal eden eylemlere karşı yetkili ulusal mahkemeler eliyle etkin bir yargı yolundan yararlanma hakkı vardır.
Madde 9
Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve sürgün edilemez.
Madde 10
Herkesin, hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinde ve kendisine herhangi bir suç isnadında bağımsız ve yansız bir mahkeme tarafından tam bir eşitlikle, hakça ve kamuya açık olarak yargılanmaya hakkı vardır.
9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 143 Cevabı
Dört Halife Dönemi’nin “Cumhuriyet Dönemi” olarak nitelendirilmesinin gerekçeleri neler olabilir?
 • Cevap: Dört Halife Dönemi Peygamber Efendimizin vefatından sonra Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali Dönemlerini kapsamaktadır. Dört Halife Döneminde halifeler seçimle başa gelmiştir. Cumhuriyet yönetiminde de halk yönetimde söz sahibi olduğundan bu döneme Cumhuriyet dönemi denmiştir.
9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 145 Cevabı
İslamiyet’in kısa sürede geniş alanlara yayılmasının nedenleri nelerdir?
 • Cevap: İslam’ın barış, kardeşlik ve hoşgörü dini olması, Efendimizin ve diğer Müslümanların İslam’ı yaymada büyük fedakarlıklar göstermeleri, İslam’a var olan cihat anlayışı, İslam’ın insan haklarına önem vermesi, eşitlik, adalet ve hürriyet dini olması kısa sürede geniş coğrafyalara yayılmasını sağlamıştır.
Dört Halife Dönemi’nde siyasi alanlarda hangi gelişmeler yaşanmıştır?
 • Cevap: Peygamber Efendimizin vefatından sonra Dört Halife Dönemi başlamıştır. Sırasıyla Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali halifelik makamına getirilmiştir. Bu dönemlerde birçok gelişmeler yaşanmıştır.
Hz. Ebubekir Döneminde yalancı Peygamberler ortaya çıkmış, Kuran kitap haline getirilmiş ve Yemame’de hafız şehit edilmiştir.
Hz. Ömer Döneminde Suriye, Filistin, İran, Irak, Mısır, Azerbaycan fethedilmiş, mali problemleri çözümlemek için ilk divan örgütü kurulmuş, stratejik önemi olan yerlere daimi ordugahlar (cündler) kurulmuştur.
Hz. Osman Döneminde İran’ın fethi tamamlanmış, Trablusgarp ve Tunus fethedilmiş ve Şam’da ilk kez donanma kurulmuştur. Yine Kuran Hz. Osman Döneminde çoğaltılarak farklı beldelere gönderilmiştir.
Hz.Ali Döneminde Cemel Savaşı, Sıffin Savaşı yapılmıştır. Hakem Olayı’ndan sonra Müslümanlar, siyasal gruplara ayrılmıştır.
9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 147 Cevabı
Hz Ali’nin, İslam Devleti’nin merkezini Medine’den Kûfe’ye taşımasının nedenleri nelerdir?
 • Cevap: Peygamber Efendimiz ve ilk üç halife döneminde İslam Devletinin merkezi Medine’ydi. Ancak Hz. Ali, İslam Devleti’nin merkezini Kûfe’ye taşımıştır. Bunun nedeni, Kûfe’nin bölgenin idarî, ticarî ve kültürel bakımdan gelişmesinde rol oynayacak olmasıdır. Ayrıca Kufe’de, Hz. Ali taraftarlarının yoğun olması ve daha güvenli olması da bu nedenlerdendir.

Emeviler

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 148 Cevabı
Dört Halife Devri’nin sona ermesiyle İslam toplumunda  yaşanan sorunlar neler olabilir?
 • Cevap: Dört halife devrinin sona ermesiyle İslam toplumunda yaşanan sorunlar, iç karışıklıklar, temel inanç sorunları, İslami değerlerin aşağılanması ve hor görülmesi, dinden dönme ve çıkma olaylarının yaşanması, toplumsal sınıf farklılıklarının ortaya çıkması gibi durumlar gerçekleşmiştir. İslam toplumları büyük bir parçalanma ve bölünmenin içine girmiştir.
9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 150 Cevabı
Mevali siyasetinin İslamiyet’in yayılmasına etkileri neler olabilir?
 • Cevap: Mevali siyaseti yüzünden iç karışıklıklar yaşanmaya başlanmıştır, İslam’ın yayılması durmuştur, siyasi istikrarsızlık dönemi başlamıştır, toplumda sınıf farklılıkları oluşmaya başlamıştır, toplumda birlik ve beraberlik bozulmuştur, ayrışmalar ve çatışmalar başlamıştır.
9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 153 Cevabı
İslam dininin, sanatın gelişmesine etkileri neler olabilir?
 • Cevap: İslam dini, bilim, sanat, edebiyat gibi kültür alanlarında da söz sahibi olarak kapsamlı bir dindir. İslam dini sosyal hayatın içinde insanların olduğu her alanda kendi varlığını oluşturan ve koruyan bir yapıya sahiptir. İslam dininde sanat kaygılarının şekillenmesi de söz konusu olmuştur.Sanat, el becerisiyle ve el yordamıyla yapılan bazı faaliyetler olarak ele alındığında, İslam’ın potasına giren gelenek ve göreneklerden İslami kaygı ve estetik olgusu ortaya çıkınca zariflik meydana geldiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle doğu medeniyetlerinde daha kavisli mimari çizgiler, perdeli iniş çıkışa sahip müzikler, insanı dinlendiren el sanatları ortaya çıkmıştır.

Abbasi Devleti ve Türkler

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 154 Cevabı
Mevali politikasının Emevi Devleti’nin yıkılışına etkileri nelerdir?
 • Cevap: Emevi Devleti’nin yıkılışında mevali politikasının etkisi büyüktür. Bir devletin yıkılmasında devleti parçalayan sosyal etkenler öne çıkmaktadır. Mevali politikası Arap üstünlüğünün kabul edilmesinin zorlandığı bir politika olmuştur. Birçok millete karşı uygulanan bu politika İslam’ın arka plana itilmesine neden olunca devletin doğrudan yıkılmasına sebep olmuştur. Emevi Devleti ömrü kısa süren bir devlet olmuştur.
Bağdat’ın Doğu’nun en büyük ve en önemli ekonomik merkezi hâline gelmesinin sebepleri nelerdir?
 • Cevap:  Bağdat’ın doğunun en büyük ve en önemli ekonomik merkezi haline gelmesinin sebebi, ticaret kervanlarının bu şehirden geçmesi, en önemli ticari limanların bu coğrafyaya çok yakın olması, İslam’ın merkezinin bu şehir olması haline gelmesi gibi nedenler olmuştur. Bağdat, uzun yıllar Müslümanların göz bebeği olarak siyasi, askeri, ticari, sosyal ve kültürel hayatın merkezinde bulunmuştur.
9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 156 Cevabı
Abbasi halifesinin sadece Türklerin yaşadığı bir şehri kurmasının nedenleri neler olabilir?
 • Cevap: Halife Mu’tasım zamanında Bağdat’ın kuzeyinde sadece Türklere ait olan Samarra şehri kurulmuştur. Abbasi Halifesi, sadece Türklerin yaşadığı bu şehri Türklerin güvenini kazanmak, onların özgürce bir arada yaşamalarını sağlamak ve orayı İslam Dünyasının merkezi yapmak için kurulmuştur.

Bilim Medeniyeti

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 161 Cevabı
“İslam bir ilim dini ve onun vücuda getirdiği medeniyet, bir ilim medeniyetidir.” sözünden hareketle “İslamiyet ve bilim” ilişkisi hakkında neler söylenebilir?
 • Cevap: İslam bir bilim dini olarak medeniyet vücuda getirmiştir. İslam medeniyeti bilim, sanat, kültür, siyaset alanlarında gelişmelerin yaşanmasında etkili olmuştur. İslam ve bilim iki ayrı kavram değil, bilimin hikmet olarak İslam tarafından öğrenilmesi gereken olgular olarak emredilmesi bilim ve din ilişkisini ortaya koymaktadır. Din ve bilim ayrılmaz bir bütündür.
9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 163 Cevabı
Avrupalılar, Eski Yunanlıların eserlerini bin yıldan fazla bir süre ellerinde tuttukları hâlde Rönesans’ı neden çok daha önce başlatamadılar? Araştırıp ulaştığınız sonuçları sınıfta paylaşınız.
 • Cevap: Yeniliklere kapalı, özgür düşünceye ön yargılı yaklaşan Avrupa, eski Yunan eserlerini bilse ve bulsa da ondan istifade edememiş ve etmekte de geç kalmıştır. Rönesansın başlayamaması ve gecikmesi bundan kaynaklanmaktadır. Bu eşiğin aşılması için bir takım ihtilallerin olması da uzayında Rönesansa geçiş uzamıştır. Rönesans ile beraber bilim ve din kavramları yerli yerine oturmuş bazı ön yargılar da son bulmuştur.
9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 164 Cevabı
Ben her kişinin kendi çalışmasında yapması gerekeni yaptım: Öncekilerin başarılarını minnettarlıkla karşılamak, onların yanlışlarını ürkmeden düzeltmek, kendisine gerçek olarak görüneni gelecek kuşağa ve sonrakilere emanet etmek.” Birunî’nin (Görsel 5.28) düşüncesinin İslam kültür ve medeniyetinin gelişmesindeki etkileri nelerdir?

 • Cevap: Olumlu katkısı olmuştur.
9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 167 Cevabı
Uluslararası Astronomi Birliği (IAU), Ay’daki büyük kraterlere genellikle bilim tarihinde önemli yeri olan bilim insanlarının isimlerini vermektedir. Bu isimler arasında yer alan Türk İslam bilginlerinden biri de İbn-i Sina’dır. Ay’daki büyük kraterlere adı verilen diğer Türk İslam bilim insanları kimlerdir? Bulduğunuz isimleri sınıfta paylaşınız.
 • Cevap: Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Ali Kuşcu, Uluğ Bey, Biruni , İbni Sina, Nasrettin TUSİ, HalideEdip Adıvar,  Mihri Hatun,  Mimar Sinan, Sabri Berkel.
9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 172 Cevabı
Günümüzde İslam sanatı adına ortaya konulan eserlerin istenilen seviyeye gelememesinin nedenleri neler olabilir?
 • Cevap: Taklitçi olması, bir yenilik ortaya koyamaması olabilir.

5. Ünite İslam Medeniyetinin Doğuşu Ölçme ve Değerlendirme

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 173 Cevabı
Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız.
 • Cevap:
Hadari: İslam’dan önce Arap yarımadasında göçebe olarak yaşamayan, köy, kasaba ve şehirlerde yerleşik hayat süren, ticaret ve tarımla uğraşan Araplara “hadari” adı verilir.
Mevali: Mevâli, İslam tarihinde cahiliye devrinde toplumdaki kişilerden birinin ya da çoğunluğunun isteğiyle kabileye katılan insanlara/kölelere verilen ad.
Beytü’l-Mal: Maliye, devlet hazinesi, devlete ait mal varlığının bütünü. Devletin mal varlığını muhafaza ve kontrol eden kurum.
Samarra: Önceki adı “Deyrü’n -Âdî” olan ve Sasaniler zamanında kurulan eski bir yerleşim yeridir.
Beytü’l-hikme: Abbasi Halifesi Me’mun zamanında Bağdat şehrinde, kütüphane ve tercüme faaliyetlerinin yapıldığı kısımlardan oluşan bir akademidir. Aynı zamanda önemli bir eğitim merkezidir.
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. İslam tarihinde Hicret’in siyasi hayata etkileri nelerdir?
 • Cevap:İslam tarihinde hicretin siyasi etkileri bulunmaktadır. Her şeyden önce Müslümanların eli güçlenmeye başlanmıştır. Müslümanlar teşkilatlanmaya başlamıştır. İslam, kurumsallaşmaya başlayarak devletleşme yoluna girmiştir. Müslümanlar askeri güç kazanarak yeni beldeler fethetmeye başlamıştır. İslam hukuk sistemi ortaya konmuştur. Müslümanların sayısı artmaya başlamıştır.
2. Arabistan’da düzenlenen panayırların kültür hayatına etkileri nelerdir?
 • Cevap: Arabistan’da düzenlenen panayırların kültür hayatına etkisi olarak o panayırlara sürekli olarak farklı milletlerden ve kültürlerden gelen insanların etkisiyle farklı kültürlerin tanınması, öğrenilmesi ve yaşanması söz konusu olurken akrabalık ilişkileri de kurulur. Bütün panayırlar asıl amacı ticari kaygı olsa da kültürel etkileşim noktaları olarak da görev yaparlar. Böylece insanlar birbirini daha yakından daha iyi tanımaya da başlarlar.
3. Hz. Ömer Dönemi’nde yapılan teşkilatlanma çalışmaları nelerdir?
 • Cevap: Hazreti Ömer (r.a.) döneminde valilik ve kadılık sistemi kurulmuştur. Düzenli ve daimi ordular kurulmuştur. Posta teşkilatı kurulmuştur. Vergi sistemi ve teşkilatı kurulmuştur. Hicri takvim oluşturulmuştur. Teşkilatlanma sayesinde devlette bir düzen meydana gelmiştir. Bu düzenin oluşmasında ve adaletin sağlanmasında Hazreti Ömer’in bizzat yaptığı faaliyetler etkili olmuştur.
4. Hz. Osman Dönemi’nde Müslümanlar arasında ilk ayrılıkların çıkmasının nedenleri nelerdir?
 • Cevap: Hazreti Osman döneminde Müslümanlar arasında ilk ayrılıkların yaşanmasının nedeni siyasi ve sosyal sebeplerdir. İslam’a yapılan hakaretlerin af ile geçiştirilmesi, devlet yönetiminde vali ve kadıların akrabalık ilişkilerine göre görevlendirilme yapılması gibi nedenler Müslümanlar arasında ayrılıkların yaşanmasına neden olmuştur. Hazreti Osman şehit edilmiş ve halife değişmiştir.
5. Emeviler ve Abbasiler Dönemi’nde uygulanan politikaların İslamiyet’in yayılmasına etkileri nelerdir?
 • Cevap: Emevilerin kötü yönetimi ve yaptığı zulümlerden sonra Abbasilerin daha adaletli olması ve Türklere önem vererek gönlünü kazanmasıyla İslamiyet hızla yayılmıştır.
6. Hz. Ebu Bekir Dönemi’nde devlet otoritesinin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar nelerdir?
 • Cevap: Hilafetin ilk yılları yalancı peygamberleri tasfiye etmekle geçmiştir. Zekat vermeyenler ortaya çıkmıştır. Bu nedenle zekat vermeyenlerle savaşlar yapılmıştır. Halife ve memurlara maaşlar bağlanmıştır. Kuranı Kerim kitap haline getirilmiştir. Hilafetin ilk yıllarının siyasi otorite kurma bakımında bu şekilde geçmesi daha sonraki yıllarda İslami faaliyetlerin rahat bir şekilde yapılmasına sebep olmuştur. Hilafetin ilk yıllarında ilk ayrılıklara karşı savaşlar tek çare olmuştur.
7. Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinde Talas Savaşı’nın önemi nedir?
 • Cevap: Türklerin İslamiyeti’i kabul etmesinde 751 yılında yaşanan Araplarla Çinliler arasında gerçekleşen Talas Savaşı etkili olmuştur. Talas Savaşı sonrasında da Arapların kültüründen etkilenen Türkler, İslam’ı kabul etmeye başlamışlardır. Türk şehirleri kurulmuş ve Türklerin askeri ve siyasi gücünden de olumlu anlamda yararlanılmıştır. Türklerin İslam’ı kabul etmesinde Talas Savaşı etkili olmuştur.
8. İslam medeniyetinin Avrupa’ya etkisi hangi yollarla olmuştur?
 • Cevap: İslam medeniyetinin fetihlerle yayılmasıyla birlikte Avrupa kıtasında da etkileri olmuştur. İslam medeniyeti Avrupa kıtasına fetihlerin olması, kütüphanelerin taşınması, İslam alimlerinin yaptığı çalışmaların batı dünyasında ilgiyle karşılanması dolayısıyla etkisi olmuştur. İslam bütün dünyayı etkisi altına alan bir barış ve huzur dini olarak gelmiştir.
1. İslam dini; Cahiliye Dönemi’nde gündelik yaşamın bir parçası olan putlara tapma, falcılık-büyücülük, kan davaları, gasp, içki, zina, faiz ve kadınlara kötü muamele gibi birçok kötü alışkanlığı yasaklamıştır. Bu durum, cahiliye toplumundaki önderlerin tepkisini çekmiştir.
Buna göre;
I. Müslümanlarla alay etme,
II. onları yok sayma,
III. ambargo uygulama tepkilerinden hangileri müşriklerce uygulanmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
 • Cevap: E
2. Hicret’in ardından Müslümanların ibadet edebileceği, sohbet ve vaazlarını yapabileceği bir mescit inşa edildi. Bu mescit, askerî işlerin müzakeresi, elçilerin kabulü, mahkemelerin görülmesi ve bazen de folklor gösterilerinin tertiplendiği bir mekân olarak kullanıldı.
Buna göre mescidin hangi amaçla kullanıldığı söylenemez?
A) Dinî
B) Sosyal
C) Ekonomik
D) Diplomatik
E) Hukuki
 • Cevap: D
9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 174 Cevabı
3. Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemi gelişmelerinden biri değildir?
A) Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılması
B) Halifeliğin saltanata dönüşmesi
C) Hicrî takvimin yapılması
D) Fethedilen yerlerin yönetim birimlerine ayrılması
E) İlk İslam donanmasının kurulması
 • Cevap: E
4. İslam medeniyetinin Avrupa’yı etkilemesinde;
I. Haçlı Seferleri,
II. Endülüs ve Sicilya’da medreselerin açılması,
III. Akdeniz ticaretinin gelişmesi durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A)Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
 • Cevap: B
5. Muaviye, oğlu Yezid’i veliaht tayin ederek İslam dünyasında yeni bir dönemi başlatmış ve halifelik saltanata dönüşmüştür. Böylece halifelik kurumu, gücü elinde bulunduran İslam devletlerinde devam etmiştir.
Buna göre;
I. Emevi,
II. Abbasi,
III. Memlûk
devletlerinden hangileri bu duruma örnek olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
 • Cevap: E
6. İslam düşünce tarihi incelendiğinde bilim ve felsefe alanında XII. yüzyıla kadar Müslümanlar matematik, fizik, astronomi, kimya, biyoloji, tıp ve felsefede geniş çapta ve çok yönlü bir araştırma çabası içinde olmuştur. Müslümanlar, bu süre içinde bir yandan Eski Yunan ve Hintli düşünürlerin eserlerini dikkatle incelemiş, diğer yandan da bunlardan tamamen farklı yaklaşım ve metotlar geliştirmiştir.
Buna göre İslam medeniyetiyle ilgili olarak;
I. farklı medeniyetlerden etkilenil- diği,
II. bilimin gelişmesinde yeni yöntemler bulunduğu,
III. naklî bilimlere daha çok önem verildiği
durumlarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve
 • Cevap: D
7. Abbasiler, Endülüs topraklarını merkezden gönderdiği valilerle yönetmiştir. 756 yılında Emevi ailesine mensup Abdurrahman, Kurtuba’ya gelerek yönetimi ele geçirmiştir. III. Abdurrah- man’dan itibaren Endülüs Emevi hükümdarları halife unvanını kullanmaya başlamıştır. Endülüs Emevi Devleti, Abbasilerle ve Franklarla mücadele etmiştir.
Buna göre;
I. XI. yüzyılda iki İslam devleti aynı coğrafyada bulunmuştur.
II. İslam dünyasında iki halife ortaya çıkmıştır.
III. Endülüs Emevi Devleti farklı devletlerle ilişki kurmuştur.
durumlarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
 • Cevap: E
9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 175 Cevabı
Yeryüzündeki Cennet
Endülüs’te Müslümanlar sekiz asır farklı yoğunluklarla Hristiyan Reconquista hareketinin etkilerini derin şekilde hisseden, artık bu topraklarda var olmayı sürdürmenin kendileri için ne kadar çetin ve belki de imkânsız bir şey olduğunu anlamış olmalıdırlar. Endülüslüler, tarihlerinin son deminde inşa ettikleri o muhteşem yapı El-Hamra’nın her yanına işte bu gerçeği yansıtan “lâ gâlibe illallâh” Allah’tan başka üstün olan yoktur. İfadesini, her halükârda Allah’a tevekkül etmenin tesellisi içinde nakşetmişlerdir.
Binbir gece masallarındaki efsanevî sarayları anımsatan âdeta yeryüzündeki cennet burası. Sierra Nevada Dağları’na sırtını dayamış, yüksek kayalıkların tepesinde kollarını açmış bir kartal gibi uzanmakta. Ardındaki dağları aşan ihtişamıyla eteklerine kurulu şehri izlemekte, kartalın avını gözetmesi gibi. Dünyanın dört bir yanından getirilen çiçeklerle süslü ve bin bir çeşit meyve ağaçlarıyla dolu muazzam bir bahçe, içinde nilüferlerin ve çeşit çeşit balıkların yüzdüğü onlarca süs havuzu, her adımda başka bir çeşme, her duvarda ayrı bir işleme, her pencerede ayrı bir manzara, her adımda başka bir güzellik. Hiç kuşku yok El-Hamra Sarayı (Görsel 5.38) dünyanın en romantik ve en büyülü yerlerinden biri. Ressam Henri Regnault (Hanri Renyo) (1843-1871), El-Hamra’ya gittiğinde onun karşısında donup kaldı ve “Bunu yapan sanatçının yanında biz barbar, vahşi canavarlarız” diyerek sayısız taslak çizip notlar aldıktan sonra Orta Çağ Mağribî kültürü kalıntılarının peşine düşerek Mağrib’e (Fas’a) gitti. Fakat sonunda kafasından barbar bir Doğu imajı uydurmakla yetindi (Şeyban, 2014, s.70-73’ten düzenlenmiştir).
Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.
1. El-Hamra Sarayı’nın dünyanın en romantik ve en büyülü yerlerinden biri olarak gösterilmesinin nedenleri nelerdir?
 • Cevap: Yaplış Tarzı, Yapıldığı Mekan ve süslemleri ve işçiliğinin mükemmel oluşu olarak söyleyebiliriz.
2. Ressam Henri Regnault’un El-Hamra için söylediği söz hangi anlamları ifade etmektedir?
 • Cevap: Bu yapıyı yapanın son derece yüksek bir kültür ve medeniyete sahip olduğunu söylemiştir.
3. Nakşetmek ne demektir?
 • Cevap: Bir etkinin, olayın kalıcı ve etkili olmasını sağlamak, onu aklına, zihnine iyice yerleştirmek, kazımak
4. Endülüs’te, Müslümanların varlığını tehdit eden unsurlar nelerdir?
 • Cevap: İslam Düşmanları
5. Uydurulan barbar bir Doğu imajının günümüzde Doğu-Batı ilişkilerine etkileri neler olabilir?
 • Cevap: Elbette ki olumsuz etkisi olur.

DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...