11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB Tarafından Yayınlanan

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB Tarafından Yayınlanan bu kitabın içeriğine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Sayfa 103 Cevabı

1. Şiirin temasını belirleyiniz.
Cevap Şiirin teması baharın gelişinin sevgili olmadan bir anlamının olmamasıdır.
2. Şiirin uyak düzenini ve ölçüsünü belirleyiniz.
a
çapraz kafiye vardır. 1. dörtlükte -in’ler tam kafiye, -oş’lar tam kafiyedir.
a 2.dörtlükte -ün’ler tam kafiye, “çiçekler” rediftir.
b
3. Şiirdeki açık ve örtük iletileri belirleyiniz.
 • Açık ileti: Baharın gelmemesinin istenmesi
 • Örtük İleti: Sevgilinin yokluğunun üzüntüsü
4. Şiirde söyleyici ile hitap edilen varlık arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.
Cevap Söyleyici kendi durumunu ve hislerini kendi ağzından bahara seslenmiş gibi yapsa da aslında okurla dertleşir gibi yazmaktadır. Bu da okurla şair arasında duygusal bağın oluşmasını sağlamıştır.
5. “Ömrünün her günü bir başka düğün!” cümlesinin ögelerini bulunuz.
Cevap Ömrünün her günü bir başka düğün!
                    Özne                  Yüklem
6. “Git bahar, git bahar… Uzaklarda gül, / Denize renginden bırak hediye.” dizelerindeki noktalama işaretlerinin kullanım amaçlarını belirleyiniz.
 • Virgül, birbirine benzer cümleleri ayırmak için
 • Üç nokta eksik bırakılan ifadeler için
 • Nokta ise biten cümlelerin sonuna konulduğu için kullanılmıştır.

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 104 Cevabı

7. Cevap E
8. Cevap D
9. Cevap C
10. Cevap D
11. Cevap A

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 105 Cevabı

12. Cevap B
13. Cevap D
14. Cevap E

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 106 Cevabı

15. Aşağıda verilen tanılayıcı dallanmış ağaçtaki bilgilerden bazısı doğru, bazısı yanlıştır. İlk ifadeden başlayıp, cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız.
 Sayfa 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123

DERSE HAZIRLIK

1. Enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık vermek ülkemize ve dünyamıza neler kazandırabilir? Düşüncelerinizi paylaşınız.
Cevap: Çevreyle dost, teknolojik gelişmeyle beraber evsel elektrik aletlerinden uzay araçlarına kadar geniş bir perspektifte enerji talebine cevap verecek, sınırlı enerji kaynaklarının ve çeşitli kirletici etkilerin çevreye verdiği önlenemez zararları ortadan kaldıracaktır.
2. Bilimsel çalışma yöntemleri ile ilgili olarak aşağıdaki görsellerden hareketle neler söyleyebilirsiniz?
 • Deney gözlem yapılması
 • Çok kitap okunması
 • Alanında Uzmanlaşma
 • Teknolojik gelişmelerden faydalanma

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 114 Cevabı

1. Makale türünün ortaya çıkmasında yayın organlarının etkisini belirtiniz.
Cevap: Makalenin ülkemizde tanınması, gazetenin yayınlanmasıyla olmuştur. Makaleler köşe yazılarındandır. Gazetelerin ilk sayfalarındaki makaleye başmakale denir. Gazetenin başmakalesi genellikle aynı yazar tarafından yazılır. Gazetenin dünya görüşünü ve olaylara bakış açısını belirler. Gazetenin okuyucu sayısı üzerinde de etkilidir. Kimi insanlar, başyazar gazete değiştirdiğinde ya da beğendikleri makale yazarı artık eskisi kadar etkili ve tutarlı yazmadığında gazetelerini değiştirirler.
2. Dünyada ve Türkiye’de Rüzgâr Enerjisi adlı metin ile metnin hedef kitlesi arasında ilişki kurunuz.
Cevap: Hedef kitle bilimle uğraşan bilime ilgi duyan herkestir. Bunun yanında derslerde bunu okuyacak öğrenciler ile ileride bunun etkilerini yaşayabilecek herkes de bu metni bilgilenmek amacıyla okuyabilirler.
3. Metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.
 • Ana düşünce: Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının önemi
 • Yardımcı düşünce: Yenilenebilir enerji kaynakları
 • Bu kaynakları kullanmanın yararları
 • Bu enerji kaynaklarının önemi
4. Metinde ortaya konulan tespitleri geçerlilik açısından değerlendiriniz.
Cevap: Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan fosil yakıtların gelecekte tükenecek olmaları ve çevresel etkileri nedeniyle tüm dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasıyla elektrik enerjisi üretilmesi üzerine çalışmalar devam etmektedir. YAPILAN ARAŞTIRMALAR ORTAYA KONULABİLİR.
 • Tüm dünyada ilerleyen teknolojiye bağlı olarak kişilerin elektrik enerjisine olan ihtiyaçları da artış
 • göstermektedir. İSTATİSTİKLERLE BU GÖRÜŞ DESTEKLENEBİLİR.
5. Metinde ileri sürülen düşüncelerin tutarlılığını sorgulayınız.
Cevap: Düşünceler tutarlıdır. Çünkü öne sürülen görüşler gerekçeleri ile verilmiş ve veriler ile desteklenmiştir.
6. Metne özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.
Cevap: Yazarın amacı okura bilgi vermek olduğu için sade yalın ve kelimelerin göndergesel anlamlarıyla kullanıldığı bir dil kullanılmıştır. Genel olarak açıklayıcı ve tartışmacı anlatım teknikleri öne çıkmaktadır.
7. Metinde kullanılan fotoğraf, grafik, tablo, şekil, istatistiksel veri gibi unsurların metin türüyle ilişkisini ve metne katkısını değerlendiriniz.
Cevap: Metnin geçerliliğini ve tutarlılığını arttırmakla birlikte metni okurun gözünde somutlaştırmaktadır.

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı

1. Bugün dünya ölçeğinde karşılaşılan çevre sorunlarının nedenleri neler olabilir? Tartışınız.
Cevap: Evler, iş yerleri ve taşıtlarda petrol, kalitesiz kömür gibi karbon salınımı yüksek fosil yakıtların aşırı ve bilinçsiz kullanılması,
– Sanayi ve evsel atıkların çevreye gelişigüzel atılması,
– Kimyasal ve biyolojik silahların kullanılması,
– Orman yangınları, ağaçların kesilmesi, bilinçsiz ve zamansız avlanmalar,
– Tarım ilaçları, böcek öldürücüler, soğutucu ve spreylerde bilinçsiz ve gereksizce zararlı gazlar kullanılması,
– Nükleer silahlar, nükleer reaktörler ve nükleer denemeler gibi etmenlerle radyasyon yayılması…
2. Doğanın tahrip edilmesini önlemek için neler yapılabilir? Düşünce ve önerilerinizi ifade ediniz.
Cevap: Evimizde ve iş yerimizde su, kağıt ve elektrik tüketimini bilinçli olarak yapmalı, bu konuda çevremizi uyarmalıyız.
 • Çöplerimizi kesinlikle çevreye atmamalı, cam, plastik ve kağıt gibi atık maddelerin geri dönüşümünü sağlayarak doğamıza katkıda bulunmalıyız.
 • Balkonumuzu ve bahçemizi yeşillendirmeli, yeşil alanların artması için ağaç dikmeli, ormanların tahribatını önlemeliyiz.
 • Evimizde ve bahçemizde ozon tabakasına zarar veren kimyasal maddeler kullanmamalıyız.
 • Evlerimizde ısı yalıtımı yaptırmalı, güneş enerjisi veya doğalgaz enerjisini tercih etmeliyiz.

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı

1. İnsan-Doğa İlişkisi Bağlamında Çevre Sorunları ve Felsefe adlı makalenin konusunu belirleyiniz.
CevapKonu: Tarihten günümüze insan doğa ilişkisine felsefi bir bakış
2. Metinle ilgili beğeni ve eleştirilerinizi gerekçelendirerek ifade ediniz.
Cevap: Metni beğendim. Çünkü ortaya konan düşünceler günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Bunun yanında metin tutarlılık açısından da başarılıdır. Çünkü örnekler ve açıklamalarla zenginleştirilmiştir. Konu çok açık ifadelerle belirtilmiştir.
3. Metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.
CevapAna düşünce: Tarihten günümüze insan doğa ilişkisine felsefi bir bakış
4. “Hepimiz yeryüzünün kiracılarıyız.”sözünden ne anladığınızı açıklayınız.
Cevap: Kimse bu dünyada sonsuza kadar yaşamayacak. Gün gelince hepimiz misafir olduğumuz bu dünyadan göçüp gideceğiz. Ama ne yazık ki bizden sonra kimse gelmeyecekmiş gibi yaşamakta bizden sonra gelecekleri düşünmeden onların yuvası olacak bu dünyaya en büyük zararları vermekte.
5. Metinde evrensel değerler ile sosyal ve tarihî ögeleri belirleyiniz.
Evrensel değerler: Çevre bilinci, saygı, sevgi, dürüstlük, yararlılık, iyilik, ekolojik yurttaşlık, sorumuluk.
Sosyal ve tarihi öğeler: Düşünürlerin görüşleri, Kant gibi felsefecilerin eserleri.
6. Metindeki toplumsal ve kültürel değerleri içinde yaşadığınız toplumun değerleriyle karşılaştırınız.
Cevap: Metinde toplumsal sorumluluklardan ve bireysel çalışmalardan insanın insan olmasının gerektirdiği davranışlardan bahsedilmektedir. Günümüzde ise insanların içinde bulunduğumuz toplumda ne kadar yozlaştığını ve bencilleştiğini görmekteyiz.
7. Metindeki açık ve örtük iletileri belirleyiniz.
 • Açık ileti: İnsanın doğa ile ilişkisi
 • Örtük ileti: İnsanın bu gidişle dünyanın sonunu hazırladığı
a. İnsan-Doğa İlişkisi Bağlamında Çevre Sorunları ve Felsefe adlı metinde kullanılan anlatım biçimlerini belirleyiniz.
Cevap: Genellikle tartışmacı ve açıklayıcı anlatım teknikleri kullanılmaktadır. Bunun yanında örneklerden ve istatiksel verilerden de faydalanılmıştır. Örnekleme olan kısımlar filozofların eser ve görüşlerine yer verildiği yerlerdir.
b. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirleyiniz.
 • Örnekleme
 • Tanık gösterme
 • Alıntı yapma
 • Sayısal verilerden faydalanma
c. Kullanılan anlatım biçimi ve düşünceyi geliştirme yollarının metindeki işlevlerini belirleyiniz.
CevapMetnin daha anlamlı olmasını geçerli ve tutarlı olmasını sağlamaktadır.

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 121 Cevabı

Edebiyat, hayatı ve içinde var olduğu toplumu yansıtmalı mıdır? Tartışınız.
Cevap: Toplumun duygu, düşünce ve hayalleri; sosyal yaşamı, inançları ve değerleri onun aracılığıyla dile getirilir. Sanat, siyaset, bilim, felsefe, ekonomi, din, tarih gibi her alan; sevgi, nefret, korku, öfke, üzüntü, sevinç, arzu, aşk, mutluluk, mutsuzluk gibi her duygu; kısacası insanı ilgilendiren her şey edebiyatın ilgi alanına girer. Bu anlamda edebiyat, toplumların duygu ve düşüncelerinin yansıdığı alandır. Kültür ve uygarlığın bileşeni, ifadesi, ayrılmaz bir parçasıdır.

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 122 Cevabı

1. Hayat ve Edebiyat adlı metinde, Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları bölümünde verilenler dışında anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarının anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz, tahmininizin doğruluğunu kaynaklardan yararlanarak kontrol ediniz.

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 123 Cevabı

2. Metinde sahte edebiyatın yaratıcısı ve ürünleri nelere benzetilmiştir, niçin?
3. Metne göre samimi bir edebiyatın ve gerçek bir sanatın temel koşulu nedir? Açıklayınız.
4. Metinde karşılaştırılan edebiyat anlayışlarını tespit ederek dile getirilen düşüncelere katılıp katılmadığınızı nedenleriyle belirtiniz.
5. Metinde yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.
6. Metinde millî ve manevi değerler ile sosyal ve tarihî ögeleri belirleyiniz.
7. Hayat ve Edebiyat adlı metni Dünyada ve Türkiye’de Rüzgâr Enerjisi adlı metinle aşağıdaki tabloda verilen özellikler açısından karşılaştırınız.

Sayfa 124 Cevabı

1. İncelediğiniz metinlerden alınan aşağıdaki cümlelerin ögelerini bulunuz.
Rüzgâr potansiyeli bakımından zengin olan bölgelerimiz Ege, Marmara ve Doğu Akdeniz kıyılarıdır.

Cevap: özne / yüklem
ABD’nin uzay çalışmaları ile saptadığı meteorolojik veriler, Türkiye’nin rüzgâr enerjisi bakımından zengin olduğunu göstermektedir.
Cevap:  Özne / dolaylı tümleç / yüklem
İnsan doğada yaşam bulan, yaşamını doğa içindeki koşulların etkisiyle şekillendiren ve zorunlu olarak da bir şekilde doğayla ilişki içinde var olabilen bir varlıktır.
Cevap:   Özne / Yüklem
Çevresel sorunların ortaya çıkışının da çözümünün de insan merkezli olduğu göz önünde bulundurulursa çevre bilinci oluşturmada çevre etiğinin ne kadar önemli olduğu da açık olarak görülecektir.
Cevap:   Özne /Nesne/Zarf Tümleci/Yüklem
Çevre söz konusu olduğunda “saygı” ve “sorumluluk” kavramları etik birer kavram olarak karşımıza çıkar.
Cevap:  Özne/ Dolaylı Tümleç / Nesne/ Zarf Tümleci/ Yüklem
2. “İran numunelerini taklit ederek saraylarda ve medreselerde vücûde getirdiğimiz eski edebiyat, gazel ve kaside edebiyatı, bu ilk devirlerin tamamen zıddı sayılabilecek bir mahiyeti hâizdir.” cümlesindeki virgülün kullanım amacını açıklayınız.
CevapCümlede öğeler arasında ayrım yapmak için özneden sonra kullanılmıştır. 
3. Aşağıdaki parçada günümüz yazım ve noktalama kurallarına uymayan kullanımları belirleyiniz.
Dağdan dağa orman perileri gibi keskin ıslıklarla seslenen beyaz gocuklu çobanların kamış düdüklerle çaldıkları o havalar, “Tekin Prenslerin Hint ve İran eşyasıyle eşyasıyla  süslenmiş portrelerinde de aynı tesiri yapardı. Yâni o zamanki edebiyat bütün ruhları bir noktaya toplayabilen, hepsine aynı heyecanı veren, onlara müşterek bir zevk hayatı yaşatan sağlam bir edebiyattı. Kır çiçekleri kadar basit, dağ havaları kadar vahşi olmakla beraber, doğrudan doğruya Türkeli’nin ruhundan kopan saf, samimi bir edebiyat… Bunda bitip tükenmez belâgat, kâideli, muayyen ve mazbut şekiller, çok kullanılmaktan artık kalıp haline gelmiş istiareler, dimağın, uzun uzun düşünerek bulduğu işitilmemiş teşbihler yoktu; “ozan” denilen halk şâirleri onlardan numûneler saklayan, kitaplı, kütüphaneli adamlar değildi. Bozkırların kül rengi gökleri altında, esen rüzgârlardan bir ses, akan sulardan bir âhenk, dağ çiçeklerinden renk ve koku alan bu iptidâî sanatkârlar, belki, sırtında koştukları kısraklardan daha başı boş, daha kendi temayüllerine tâbi yaşıyorlardı.

 Sayfa 130, 131, 132

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

1. Metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.
Necati Cumalı’nın Viran Dağlar adlı eserinin tanıtılması ve Makedonya ile ilgili düşüncelerini nasıl aktarıldığının okura sunulmasıdır. 
2. Metinde yazarın bakış açısını belirleyiniz.
Gözlemci bakış açısı kullanılmıştır. 
3. Metnin üslup özelliklerini belirleyiniz.
Açıklayıcı bir üslupla açıklama tekniği kullanılarak bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Sade, yalın bir dil kullanılmıştır. Amaç okura bilgi vermektir. 
4. “Balkanlardan gelip Türkiye’ye yerleşmiş bir ailenin çocuğu olan Necati Cumalı, Ege bölgesi insanlarının çeşitli problemleri çevresinde kurulan romanlarından sonra Makedonya 1900 ve Viran Dağlar’da Makedonya’yı ele alır.” cümlesinin ögelerini bulunuz.
Özne / Zarf Tümleci / Nesne / Yüklem
5. “Makedonya’nın güneydoğusunda, Kastorya ile Noylan gölleri arasında, büyüklü, küçüklü yarım düzine köy, Goriçka beylerinin toprakları içinde kalırdı. İki göle karışan çaylar, ırmaklarla sulanan o bereketli toprakların beyliğini, Padişah II. Murat, ailede adı unutulmayan büyük babaları Seyit Ali Bey’e, Kosova Meydan Savaşında gösterdiği büyük yararlılıkların karşılığı olarak bağışlamıştı.”
Yukarıdaki cümlede geçen noktalama işaretlerinin kullanılma amaçlarını belirleyiniz.
 • Virgülün kullanım sebebi cümlenin öğelerinin ayrılmasıdır. 
 • Kesme işareti özel isimlerden sonra kullanılmıştır.
6. Edebiyatın toplumsal bir işlevi mi olduğu, yoksa bireysel ya da duygusal ihtiyaçlara mı cevap vermesi gerektiği konusundaki oranlar, birbirine çok yakın görünmektedir. “Bence edebiyat toplumsal gerçekleri yansıtmalıdır” maddesine %54,6 oranında katılan öğrenciler (Tablo 20); “Edebiyat duygusal ihtiyaçlara cevap vermelidir” maddesine %58,1 oranında katılım göstermişlerdir (Tablo 21). Edebiyatın bireysel, duygusal ihtiyaçlara yönelik bir işlevinin olduğu konusundaki oran daha yüksek görünmektedir.
Yukarıda verilen parçadan hareketle makale türünün özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Açıklayıcı ve yorumlayıcı niteliğe sahiptir.
B) Düşünceyi inandırıcı kılmak için sayısal verilere başvurulmuştur.
C) Söz oyunlarına ve kapalı ifadelere yer verilmiştir.
D) Anlatımda nesnel bir tutum sergilenmiştir.
E) Aydınlatmak ve bilgilendirmek amacı güdülmüştür.
7. Bilimsel metinler ve edebî metinlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bilimsel metinlerde terimlere, edebî metinlerde yan ve mecaz anlamda kullanılan kelimelere yer verilir.
B) Bilimsel metinlerde nesnel, edebî metinlerde öznel bir anlatım tutumu sergilenir.
C) Bilimsel metinler herkesçe aynı biçimde anlaşılabilirken edebî metinlerde çok anlamlılık söz konusudur.
D) Bilimsel metinlerde fiziki gerçeklik, edebî metinlerde kurgusal gerçeklik söz konusudur.
E) Her iki metin türünde de söz sanatlarından yararlanılarak okuyucuya estetik zevk kazandırma amaçlanır.
8. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel metinlerde düşünceyi inandırıcı kılmak için başvurulan yollardan biri değildir?
A) Örneklendirme B) Alıntı yapma C) Sayısal verilerden yararlanma D) Soyutlama E) Karşılaştırma
9. Bu yapı, insanı ve doğayı kontrol altına almayı ve özellikle de doğa sömürüsünü sıradanlaştırarak yeni bir çevre algısı yaratmayı öncelikli hedef olarak belirlemiştir.
Bu cümlede aşağıdaki öğelerden hangisi bulunmamaktadır?
A) Özne B) Dolaylı tümleç C) Belirtili nesne D) Zarf tümleci E) Yüklem
10. Aşağıda verilen tanılayıcı dallanmış ağaçtaki bilgilerden bazısı doğru, bazısı yanlıştır. İlk ifadeden başlayıp, cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız.
Cevap 1. ÇIKIŞ
 Sayfa 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144

DERSE HAZIRLIK

1. Ramazan ayı toplumsal yardımlaşma ve dayanışma olgusunu nasıl etkilemektedir? Gözlem ve deneyimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Ramazan ayı geldiğinde ülkede sanki milli birlik beraberlik ve seferberlik ilan edilmiş gibi bir hava ile karşılaşırız.  Herkes birbirine yardımcı olmak ister. Oruç tutan insanlara karşı ibadetlerini rahat yapmaları için saygı duyarız ve eğer oruç tutamıyorsak bile karşılarında yemek yemeyiz.  Her ramazanda yardım kumpanyaları düzenlenir ve toplum olarak birbirimizin eksikleri kapatmak için koşturur dururuz. Ramazan aylarının en güzel taraflarından biri de iftar sofrası geleneğimizdir. İftarların kalabalık olması bereketli olması ile eşdeğerdir bizler için.  Bu yüzden belediyelerimiz meydanlarda ramazan çadırları kurar ve ücretsiz olarak halka iftar yemekleri verir.  Bu ibadetin toplumu kaynaştırma ve birleştirme özelliği vardır. Ramazan aylarında, her insanda ve hatta insanları da geçin yaratılmış her canlıda bir huzur ve huşu hali gözlemlemek mümkündür. Ramazanın insanın hem bedenine hem de ruhuna iyi gelen bir zaman dilimi olduğunu düşünüyorum.
2. Sohbet geleneğinin Türk kültürüne katkıları hakkında neler söylenebilir? Tartışınız.
Türk gösteri sanatlarında da sohbet geleneği oldukça önemli yer tutar.  Örneğin meddahlık olarak bilinen Türk sanatı bir kişinin sohbet ederek izleyicisine sanatının aktarması ile gerçekleştirirler. Peki, biz hiç sohbet etmeseydik ne olurdu? Yazılı kaynaklar yazıldıkları için günümüze ulaştı ve biz kültürümüzün kaynaklarını bu sayede öğrenebildik ama yazılı kültürden ziyade bir de sözlü kültür var ki okuma yazma bilmese de dedelerimiz ninelerimiz bizlere çocukluktan itibaren bazı hikâyeler anlatmıştır işte o hikâyeler Türk sözlü anlatım ve aktarım geleneğinin bir parçası olmuştur. Eğer biz hiç sohbet etmeseydik bugün bildiğimiz onlarca halk hikâyesi ve atalarımızın hayatları hakkında edindiğimiz bilgiler belki de hiç var olmayacaktı.  Sohbet etme geleneği bir kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasında en az yazılı aktarım kadar etken ve önemli bir rol oynamaktadır.
3. “Sağ elin verdiğini sol el bilmemeli.” sözünden ne anladığınızı ifade ediniz.
Bunun anlamı, yoksul ve kimsesizlere vereceğimiz herhangi bir şeyi gizlice verilmesi gereklidir. Bu  sayede sevap kazanmış, onurumuzu kaybetmemiş oluruz.

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 137 Cevabı

1. Zenginlerin İftar Sofralarında adlı metindeki açık ve örtük iletileri belirleyiniz. 
 • Açık ileti: Trakya’daki iftar geleneği üzerine ramazanda halkın birbirine yaptığı yardımlar anlatılmaktadır. 
 • Örtük ileti: Yardımlaşmanın paylaşmanın önemi. 

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 138 Cevabı

3. Metinde “Merhametin eksildiği yerde bereket durmaz’.’ sözüyle anlatılmak istenen nedir? Açıklayınız.
Merhametin eksildiği yerde bereket durmaz, derler. Merhamet etmek şefkat göstermek demektir. İnsanların vicdan sahibi olarak merhametli davranarak kötülüklerden uzak durmaları paylaşmanın bütün topluma yayılması anlamına da gelir. Bu tür ortamlarda bereket de bolluk da atar. 
4. Metinde millî ve manevi değerleri belirleyiniz.
Toplumumuzda  senin için, benim için, onun için diye ayrımlara gidilmezdi. Eskiden toplumumuzda paylaşmak ve yardımlaşmak vardı. Ramazanda insanlar ağırlanır misafirlikler yaygın halde olurdu. 
5. Bir millet kendi mazisini bütün olayları, ananeleri, onu hâlden ayıran bütün küçük farkları, şekilleri, hatıraları, hududu, hatta haritaları, bir nevi sinema demek olan tarihî, içtimai, felsefi, iktisadi panoramaları ile bilmedikçe istikbali göremez.
Bu parçadan hareketle bir ulusun geçmişi ile geleceği arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.
Bir millet geleceği görmek için öncelikle geçmişini bilmelidir. Geçmişinde yatan zengin kültürünü yeme içme kılık kıyafet geleneğini örf ve adetlerini iyice benimsemeli sonraki nesillere aktarabilmelidir. Böylece geleceğini garanti altına almış olacak ve kültürel bakımdan sonraki nesillerin bilinçli bir şekilde yetişmesinin temeli atılacaktır. 
6. Gazetenin yaygınlaşmasıyla fıkra, makale, sohbet gibi yazı türlerinin ortaya çıkıp gelişmesi arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.
Gazetenin ortaya çıkmasıyla Batı da yaygınlaşmış olan gazete çevresinde gelişme gösteren bir çok tür, bizim yazın dünyamıza da girmiş oldu. Böylece makale sohbet fıkra gibi türler gelişim göstererek önemli türler halini almışlardır. 
7. Metnin yazıldığı dönem ile günümüz değerleri karşılaştırıldığında hangi toplumsal değişikliklerin yaşandığını değerlendiriniz.
Günümüzde artık sofra kirası geleneği pek kalmamış gibidir. Eski paylaşım ve yardımlaşmalar yoktur. Yardımlaşma varsa da ne yazık ki milletin gözüne gözüne sokuluyor. Bu davranış bir elin vermediğini diğer elin görmesi gibi bir şeydir. 
a. Yukarıdaki parçada kullanılan anlatım biçimini bulunuz.
Yukarıdaki parçada açıklayıcı anlatımdan faydalanılmıştır denilebilir. 
b. Parçadaki anlatım tekniklerini bulunuz.
Öyküleme ara ara görünse de asıl teknik açıklamalar yapıldığı için açıklama tekniğidir denilebilir. 
c. Anlatım biçimi ve tekniklerinin parçadaki işlevlerini tartışınız.
Bu parçadaki ana işlevi metnin okur tarafından daha açık ve net olarak kavranması ve konuya hazırlık yapılırken bu tekniklerden faydalanılmasıdır. 

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 139 Cevabı

1. “En büyük zenginlik kanaattir” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.
Kanaat; elinde bulunana râzı olma, daha fazlasını istememe hâlidir. Günümüzde kanaat duygusunun bulunmaması; birçok sıkıntı ve üzüntülere, aile içi ve dışı pek çok huzursuzluk ve problemlere sebebiyet verir. Kanaatsizlik, insanları; kıskançlıktan doğan haset, kin, düşmanlık, hırs ve aç gözlülük gibi şahsiyet bozukluklarına sevk eder ve çeşitli hastalıklara dûçar kılarak, bunalımlara sürükleyebilir. Kanaat duygusu, bu yönüyle; sinir hastalıklarını önleyen, geçimsizliği ve düşmanlığı gideren, cemiyet düzenini sağlayan önemli bir erdemdir.
2. Aşağıda benzer konuları işleyen farklı metinler verilmiştir. Bu metinlerden hareketle insanın mutlu olması için nelerin gerekli olduğunu tartışınız.
 Dünyada insanların mesut olabilmesi için topu topu iki yol varmış. Bunlardan biri bütün istediklerini elde etmek ki şüphesiz bu fevkalade bir şeydir. İkincisi ise elde edebileceklerini istemesini bilmektir.

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 141 Cevabı

1. İstemeye Dair adlı metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Açıklayınız.
İnsan küçük yaştan itibaren bu hayatta neyi isteyip neyi isteyemiyeceğinin eğitimini almalıdır. Bu şekilde gelecekte hem çevresine sıkıntı vermemiş olur hem de kendi kendine faydası olmayacak istekler içinde olmaz. Metnin konusu insanların neyi isteyip neyi istemeyeceği üzerinedir. Yazılış amacı insanlara bazı şeyleri öğretmek hedef kitlesi ise okuyan herkestir. 

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 142 Cevabı

2. “Ama bir insan tasavvur ediniz ki atın börek istemesi gibi yapamayacağı, hazırlamasına imkân olmayan bir şeyi gönlüne koyar ve onu istemeye başlarsa, işte o andan itibaren saadetin eşiğinden uzaklaşmış olur.” cümlesindeki “tasavvur etmek” sözünün anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahmininizin doğruluğunu kaynaklardan yararlanarak kontrol ediniz.
 İnsan bu hayatta olabilecek gerçekleşebilecek hayaller kurmalı bu hayalleri doğrultusunda hayatını devam ettirmelidir. Ancak bu şekilde davranırsa mutlu olabilir. Bunun dışında gerçekleşmeyecek hayaller peşinde koşarsa sonu ancak mutsuzlukla bitecek bir süreç içinde olacaktır. 
3. Halbuki yine başka bir filozofun, deliliğe methiye yazmış olan meşhur Erasmus filozofun pek güzel olduğu kadar pek de doğru bir sözü vardır. “Kendi tabii hâlinde bulunan hiçbir varlık bahtsız olamaz” diyor.
Bu parçada adı geçen filozofun sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.
 İnsan doğal davrandığında yapmacıktan uzak kalarak neyse o olduğunda ancak mutluluğa erişebilir. Yoksa hem kendini hem de çevresindekileri kandırmış olacaktır. 
4. Metinde yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.
 Yazar bir konuda bilgilendirici ve öğretici bir metin oluşturmak istediği için dili sade yalın ve anlaşılırdır. Bunun yanında açıklayıcı ve örneklendirmelere dayalı bir anlatıma başvurmuştur. 
5. Metinden çocukların eğitimiyle ilgili nasıl bir sonuca ulaşılabilir? Açıklayınız.
Çocukların her istediklerini yerine getiremeyiz. Onlara küçük yaştan bu gerçek anlatılmalı ve onları şımartarak onların saçma sapan isteklerinde bulunmalarının önüne geçmeliyiz. 
6. Metinde anlatılanları, yaşadığınız ya da gözlemlediğiniz olay ve durumlarla karşılaştırınız.
Günlük durumda karşılaştığım bir çok durum var. Mesela çocukların şımartılması çocuğunun her istediğini yaptığı bir türlü huzur bulamayan aileler. 
a. Yukarıdaki parçada yazarın bakış açısını belirleyiniz.
Yazar hakim bakış açısındadır. Her türlü psikolojik ve fizyolojik tahlili yapabilmekte ve okuruyla sohbet havası içinde yazmaktadır. 
b. Bakış açısını belirlerken yazarın konuyu hangi açıdan ele aldığını, yönlendirme yapıp yapmadığını dikkate alınız.
Yazar yönlendirme yapmaktadır. Özellikle metnin sonunda yer alan bazı ders niteliğindeki ifadeler bunun göstergesidir. Yazar konuyu çocuk eğitimi ve insanların istekleri istemeye dair gibi yönleriyle ele almıştır. 
c. Yazarın öznel veya nesnel davranıp davranmadığını değerlendiriniz.
Yazar öznel davranmıştır. Kendi görüş ve düşüncelerini okura yansıtmış okuru kendi çizgisine getirmeye çabalamıştır. 

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 143 Cevabı

Mizah anlayışının kişilere ve toplumlara göre değişmesinin nedeni ne olabilir? Tartışınız.

Çünkü insanların güldükleri şeyler farklıdır. İnsanların mizah anlayışları gelenek görenek eğitim durumları çevrelerinin etkisi ve yaşam tecrübelerine göre farklılık göstermektedir. Bundan dolayı da mizah anlayışları değişiktir. 

Sayfa 145 Cevabı

1. Mizahta Ehliyet adlı metinde, Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları başlığında verilenler
dışında anlamını bilmediğiniz kelimelerin anlamlarını kaynaklardan yararlanarak öğreniniz.
 • muhakkak: Doğruluğu, gerçekliği kesin olarak bilinen, gerçekliği kesinleşmiş
 • Mizah: Gülmece
2. Metinde yazar, yanlış mizah anlayışını nasıl eleştiriyor? Metinden örnekleyerek açıklayınız.
Yazarın en çok eleştirdiği şey diğer mizahçıların espriyi güldürüyü edebiyatın her alanına yaymaya çalışmaları ve mizah yeteneğinden yoksun insanların zorlayarak ve saçmalayarak mizah yapma çalışmalarıdır. Bu tür çalışmaların gülünç ve kaba olduğunu savunur. 
3. Metindeki açık ve örtük iletileri belirleyiniz.
Açık ileti: Mizah süpürge sopası değildir, vurmak, dövmek, kaba kaba güldürmek için kullanılsın… Bu bir fırçadır, dimağımızın yorucu ilim ve hayat yollarında topladığı tozları alır; nazik, ince bir iştir. Mizah haşhaş yağı gibi yutulmaz, hazmolmaz, bulanık, sıvaşık bir mâyi de değildir, kirletmez, lekelemek için kullanılsın…
Örtük ileti: Herkes mizah yapamaz mizah ciddi bir iştir. 

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 146 Cevabı

4. Metinde geçen “Fıtraten gülünç olanlar tam mânasıyla mizah yapamaz. Mizah gülünç olmak değil, gülünç olanı görmek ve onu zarifâne anlatmaktır.” sözüyle ne anlatılmak istenmiştir? Açıklayınız.
Bazı insanlar vardır ki onlar bu dünyaya zaten gülünç olarak gelmişlerdir. Bu insanlardan gülünç şeyleri yapmalarını beklemek doğru değil. Asıl mizahçı gülünç olanı gören çıkaran ve aktarabilen kişidir. 
5. Metinde geçen “Mizah süpürge sopası değildir, vurmak, dövmek, kaba kaba güldürmek için kullanılsın… Bu bir fırçadır, dimağımızın yorucu ilim ve hayat yollarında topladığı tozları alır; nazik, ince bir iştir” sözünde mizahın işleviyle ilgili vurgulanmak istenen nedir? Belirtiniz.
Mizahın işlevi birini alt etme onu rezil etme kaba dokundurmalar yoluyla seviyesiz muhabbetler değil tam tersi nazikçe karşıdakine haddini bildirme noksanlığını dile getirmedir. 
6. Metinde yazara özgü dil ve anlatım özellikleri nelerdir? Tespit ediniz.
 • Metin dönemine göre ağır ve süslü bir dildir. Metin yazarın ağdalı yani yabancı kelimelerin fazla olduğu bir yapıdadır. Özellikle şu kısımları buna örnek verebiliriz. 
 • Kabalıklara saff-ı niâlde
 • hangi mübahase veya münakaşada
 • nevi izzet-i nefis fıkdanıdır;
7. Metinde öne sürülen düşüncelerden hangilerine katılıp hangilerine katılmadığınızı gerekçelendirerek ifade ediniz.
Metinde genellikle verilmek istenen mesajların neredeyse hepsine katılmakla beraber sadece gülünç insanların mizah yağamayacağı kısmına pek katılmadım. 
a. Mizahta Ehliyet adlı metinden yukarıdaki bilgilere uygun örnekler bulunuz.
Düşünceyi somut kılmak için örneklerden yararlanmaktır. Amaç, anlatılanların daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır: Horozun bülbüllüğe, kedinin tilkiliğe merak salmasını aklım almıyor.
Aralarında benzerlik ya da karşıtlık bulunan varlık veya kavramların bu özelliklerinin ortaya konmasıdır. Anlatılanlar, kavramlar arasındaki benzer ve farklı özellikler yardımıyla daha anlaşılır hâle gelir. Bu bir şuruptur, ağır yemeklerin üzerine nefis râyihasıyla yudum yudum içilir, tadına kanılmaz.
b. Bulduğunuz örneklerde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirleyiniz.
Karşılaştırma, betimleme ve benzetmeden faydalanılmıştır. 
c. Bu düşünceyi geliştirme yollarının metindeki işlevini değerlendiriniz.
Metinde anlam derinliğini ağlar ve metni daha güçlü kılar.

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 147 Cevabı

1. Bugün dünya büyük bir köydür, sözünden ne anlıyorsunuz?
Çağımızın hastalığı olarak adlandırabileceğimiz teknolojik ürünlerin hayatımızdaki yeri ve özellikle kendine özgü bir ideolojisinin olduğu gerçeğinden yola çıkarsak, sürekli bir imge bombardımanı altında olduğumuz ve sloganlarla kendi gerçekliğimizi ve belki de benliğimizi ve bilincimizi her geçen gün biraz daha yitirdiğimizi yavaş yavaş değil hızlı ve şok bir anilikle kabullenmemiz gerekiyor. Özellikle iletişim araçlarının bizim hayatımızı kontrol altında tuttuğu ve günlük programımızı bile düzenlediği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bugün artık teknoloji sayesinde dünyanın her yerinde benzer etkinlikler ve benzer davranışlar görülebilmektedir.
2. Köşe yazısı okumak kişiye neler kazandırabilir? Tartışınız.
Köşe yazısı okumak günlük haftalık yâ da aylık olarak bir yayın takip etmeyi gerektirir. Yayın takip etmek ise okuma alışkanlığını besleyen davranışlar arasındadır.  Yani ilk artısını köşe yazısı okumak okuma eylemine teşvik eder şeklinde alabiliriz. İkinci olarak ise köşe yazılarında bir fikrin beyanı yazarın bakış açısından yapılır. Aynı konuya siyasi ve sosyal görüşü iki yazar tarafından bakıldığında farklı iki pencere açılır ve bireyin değerlendirmelerinden ve okumalarından eline kalan farklı bakış açıları olur.

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 148 Cevabı

1. 80 Gün 64 Saat adlı metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Açıklayınız.
Konusu teknolojik gelişmelerle beraber artık Dünyanın o eski Dünya olmamasıdır. Hedef kitle olarak gazete okuyan bütün okurlar diyebiliriz. 
2. Metinde geçen “Yirminci asrın sür’ati karşısında, hayal geride kaldı!” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.
Eskiden insanların hayallerini süsleyen hatta olmasına pek imkan vermedikleri her türlü düşüncü günümüzde gittikçe cisim bulmakta ve de hayatımızdaki yerini almakta gerçekleşme imkanı bulmaktadır. 
3. Metinde yazarın öznel veya nesnel bir tutum sergileyip sergilemediğinden hareketle öğretici metinlerde yazarın bakış açısı ile ilgili neler söylenebilir? Belirtiniz.
Yazar öznel bir tutum sergilemektedir. Kendine ait duyguları düşünceleri kendi bilgi ve birikiminin süzgecinden geçirerek okura sunmuştur. Yazarın bakış açısı kahraman bakış açısıdır ve amacı da okura düşüncelerini iletmektir. 
4. Metinde yazarın geleceğe ilişkin ne gibi tahminlerde bulunduğunu ve bunlara katılıp katılmadığınızı nedenleriyle birlikte ifade ediniz.
Yazarın geleceğe ilişkin tahminlerinin kısmen günümüzde zaten yapıldığını ama gelecek günlerde neredeyse hepsinin teknoloji ve bilimsel çalışmalar sayesinde gerçekleşeceğine inanıyorum.
5. 80 Gün 64 Saat adlı metni İstemeye Dair adlı metinle tür, biçim, üslup ve içerik açısından karşılaştırınız.
İki metin de öznel değerlendirmelerin ve görüşlerin okura sunulduğu metinlerdir. İki metnin de türü köşe yazıları olmalarıdır. İlk metnin dili ağırken ikinci metin daha sade bir dille yazılmıştır. İçerik olarak ise ilk metin mizah ve mizahçıları anlatırken ikinci metin ise teknolojinin insan hayatını getirdiği noktadan bahsedilmektedir. 
6. Metindeki açık ve örtük iletileri belirleyiniz.
 • Açık ileti: Daha düne kadar, bir romancının hayalinde yaşıyan bu 80 gün, artık hakikat
  bile değil! Yirminci asrın sür’ati karşısında, hayal geride kaldı.
 • Örtük ileti: Teknolojinin hızla gelişmesi Dünyayı ve insanların  hayatını ne derecede etkilemiştir sorusuna cevap aranmıştır. 
a. 80 Gün 64 Saat adlı metinde anlatılanların metnin yazıldığı dönemin gerçekliğiyle örtüşüp örtüş- mediğini belirleyiniz.
O dönemle örtüşmektedir. Bazı yerlerde ise gelecek dönemlerde teknolojik gelişmelerle yaşanabilecek olaylar anlatılmıştır.
b. Bu belirlemeden öğretici metinlerle ilgili nasıl bir yargıya ulaşılabilir? Tartışınız.
Öğretici metinler, bilgi ve haber vermek, ikna etmek, kanıları değiştirmek, uyarmak, düşündürmek, yönlendirmek, tanıtmak gibi amaçlarla yazılan metinlerdir.

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 149 Cevabı

1. a. Aşağıdaki cümlelerin öge çözümlemelerini cümlelerin altındaki boşluklara yapınız.
Dünyada / insanların  mesut olabilmesi için / topu topu iki yol /  varmış.
Dünyada (D. tümleç)
insanların  mesut olabilmesi için (Zarf Tümleci  )
topu topu iki yol ( nesne) 
varmış (yüklem)                                                                  
Günde on bin kuruş kazandığını duyduğunuz adamın yanı başında yer almaya / heves etmeyiniz.
Günde on bin kuruş kazandığını duyduğunuz adamın yanı başında yer almaya (dolaylı tümleç)
heves etmeyiniz (yüklem)

Elde edemeyeceği kudretlere sahip olmak isteyen adam / bedbaht olurken / bir başkası     
Elde edemeyeceği kudretlere sahip olmak isteyen adam (özne )
bedbaht olurken (zarf tümleci )
bir başkası (nesne)                                                                                                                                        

sahip olduğu  kudreti / yavaş yavaş arttırarak /  mesut olabilir.
sahip olduğu  kudreti  (nesne)
yavaş yavaş arttırarak (zarf tümleci )
mesut olabilir. (yüklem)
              
Adi tuhaflıkların baş sedirde yer bulması / fikren henüz yükselemediğimize /  kuvvetli bir şahittir.
Adi tuhaflıkların baş sedirde yer bulması (nesne)
fikren henüz yükselemediğimize (dolaylı tümleç) 
kuvvetli bir şahittir. (yüklem) 
b. Yukarıdaki cümlelerde hangi ögelerin vurgulandığını belirleyiniz.
Özellikle dolaylı tümleç ve nesneler vurgulanmıştır. 
2. Aşağıdaki parçada geçen birleşik kelimelerin yazımıyla ilgili kuralları belirleyiniz.
Ben hiç zarif, hiç nüktedan olmayan bir adamın kendisini hoş-gû zannetmesi kadar dünyada feci bir hâl tasavvur edemiyorum. Birinin elinde mükemmel bir alet, bir hücum, galebe, şöhret aleti olan latîfe- gûluk öbürünün elinde bir kutu boya olur, her satır yazı kendi yüzüne bir ayrı renk sürer, güldürür, gülünç eder.
Zannetme: yardımcı eylemle oluşmuş birleşik cümle.
3. Aşağıdaki parçada noktalama işaretlerinin kullanım amaçlarını belirleyiniz.
İkincisi: Fıtraten gülünç olanlar tam mânasıyla mizah yapamaz. Mizah gülünç olmak değil, gülünç olanı görmek ve onu zarifâne anlatmaktır. Kendi gülünç olanın evvelâ kendini görmesi, kendine gülmesi, kendine güldürmesi lâzım gelir ki böyle biri daha hiçbir diyarda çıkmadı. Mizah muharriri şuurlu, muhakemeli bir adam olmalı; her hâlde ipsiz sapsız fikirleriyle, delidolu hareketleriyle, darma dağınık meslekleriyle tanınmış insanların mizahı tuhaflık ve yavanlık derecesini geçemez.
Nokta: Biten cümlelerin sonuna konulmuştur.
Virgül: Aynı türden kelimeleri ayırmak için kullanılmıştır.

 Sayfa 152, 153, 154

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

1. Metnin türünü belirleyiniz.
Eleştiri yazısıdır. 
2. Metinde yazarın konuya ve okuyucuya yönelik tavrını değerlendiriniz.
 Okura bazı hayat gerçeklerini eleştirel bir dille sunmaktadır. Okurla sohbet edercesine yazılmış bu metinde yazar okura bazı yerlerde kızmakta bazı yerlerde ise öğütlerle seslenmektedir.
3. “Ey insan muhatabın da, kendi kendine hasbıhal edecek halin de kalmadı” cümlesinin ögelerini
bulunuz.
Teknolojinin esiri olan insan artık ne başkalarıyla sohbet edip buluşmakta ne de kendi kendine sorgulamalar yapabilmektedir. 
4. İlk fetihlerini at üstünde yapmıştın. Bu sana kâfi gelmedi. Makineyi yaptın. Amma şimdi, bak makine seni fethediyor. Sen atı ehlileştirmiştin amma makine seni vahşileştirdi. Acaba kendi yaptığın makineyi ehlileştirebilecek misin?
Yukarıdaki cümlelerdeki noktalama işaretlerinin kullanılma amaçlarını belirleyiniz.
 • Nokta: Biten cümlelerin sonuna konulmuştur.
 • Soru işareti: Soru anlamı olan cümlelerin sonuna getirilmiştir. 
5. Sohbet türünde metin oluşturmak isteyen biri aşağıdakilerden hangisine başvurmaz?
A) Anlattıklarını kanıtlama yoluna gider.
B) Yazısını gazete ve dergilerde yayımlar.
C) Yazısında mizahi fıkralardan yararlanabilir.
D) Yazılarında, senli benli konuşma üslubu kullanabilir.
E) Sanat dünyasındaki gelişmeleri yakından takip eder.
6. Sana yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma… Kolay gibi gözükür, ama kolay değildir bu. Birçok kimselerin “Ahlak… ahlak…” diye yasalar, kurallar uydurmağa çalışmaları da zaten bunun kolay olmaması yüzündendir. Size yapılmasını istemediğiniz işi siz de başkasına yapmıyacaksınız, yani kendinizi onun yerine koyacaksınız, bencilliğinizden silkineceksiniz, sizin bir etiniz, kemiğiniz olduğu gibi onun da bir eti, kemiği olduğunu, onun da acılar duyabileceğini düşüneceksiniz. O kadar da değil: Size yapılmasını istemediğiniz birtakım şeyler var, siz de onları kimseye yapmıyorsunuz, yetmez ki bu. Belki o adam kendisine başka şeylerin de yapılmasını istemiyor, sizin aldırmayacağınız bazı şeylerden sinirleniyor, kendinizi onun yerine koyacaksınız, o sinirlenmeyi anlıyacaksınız, acısını hayal edeceksiniz, artık o adama o işleri de yapmayacaksınız.
Yukarıdaki metinden hareketle fıkra türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Kişisel görüşler dile getirilmiştir.
B) Okuyucuları yönlendirme amaçlanmıştır.
C) Rahat ve samimi bir dil kullanılmıştır.
D) Düşünceleri kanıtlama amacı güdülmüştür.
E) Güncel bir konu ele alınmıştır.
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ögelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?
A) Mizah / her aklın, her zekânın dokuyacağı bir kumaş değildir.
B) Akıllı insan / şüphesiz / atasözünün dediği gibi / yapmalıdır.
C) Birden / etrafımızda / dünyanın bütün manzaraları / değişti.
D) Dünyanın güzelliğinden / korkmaya / başlamıştık.
E) Dünyada, insanlar arasında en iyi, en isabetli dağıtılmış olan şey / akıldır.
8. Gazete, aşağıdaki türlerden hangisinin gelişiminde etkili olmuştur?
A) Hikâye B) Anı C) Fıkra D) Roman E) Günlük
9. Herkesin gözü ve kulağı haberlerden, dizilerden, reklamlardan çok, hava raporlarında (I) Yarınki yazgımız kara kış mı (II) yoksa ılık hava mı olacak (III) Dersaadet’e ilk defa gelen bir yabancı, Sefiri Kebir Cevdet Paşaya (IV) “İstanbul’un iklimi nasıldır paşam?” diye sormuş (V)
Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine soru işareti (?) konulması uygun olur?
A) I B) II C) III D) IV E) V
10. Aşağıda verilen tanılayıcı dallanmış ağaçtaki bilgilerden bazısı doğru, bazısı yanlıştır. İlk ifadeden başlayıp, cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız.
Cevap:  7. ÇIKIŞ
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...