11. Sınıf Tarihimiz Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

HOOPPİ! 11. Sınıf Tarihimiz Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

Sayfa 69 Cevapları

 

 

Yeni Çağ Avrupası’nda meydana gelen gelişmeler,Osmanlı devlet idaresinde ve toplum düzeninde ne gibi değişikliklere sebep olmuştur?
Cevap:Osmanlı Devleti XV. ve XVI. yy.da yaşanan Avrupa’da bilimsel gelişmelerden uzak kaldı. Coğrafi keşifler ise Osmanlı Devleti’ni olumsuz yönde etkiledi. Avrupalıların keşfettikleri ülkelerden bol miktarda altın ve gümüşü Avrupa’ya taşıması ve bu madenlerin Osmanlı Devleti’ne girmesi akçenin değer kaybetmesine ve enflasyona neden oldu. Keşifler ticaret yollarının önemini yitirmesine neden oldu. Ancak Avrupa’da yaşanan reform hareketleri Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren bünyesinde yaşayan Hristiyan halka din ve inanç özgürlüğü tanımıştı.
Balkanlardaki nüfus artışının Anadolu’ya göre daha fazla olmasının sebepleri neler olabilir?
Cevap: Daha güvenlikli bir bölge olması, ticari ve tarımsal faaliyetlerin çok daha rahat ve iyi bir şekilde yapılabilmesi. Avrupa’ya yakın olması gibi etkenlerle hem göçler sonrası nüfus artmış hem de rahat yaşayan halk daha fazla çocuk yapmıştır.
Anadolu ve Balkanlarda görülen nüfus artışının,Osmanlı Devleti’nin sosyo-ekonomik yapısına etkileri neler olabilir?
Cevap: Artan nüfusun beslenmesi, sağlık giderleri ve korunması için harcanan masraflar artmıştır. İnsanlığın var olduğu günden bu yana bireyler, gruplar ya da toplumlar/topluluklar birtakım nedenlerden dolayı yer değiştirmek zorunda kalmışlardır. Hem göç edenler hem de göç edilen yer bağlamındaki yaşantı karşılıklı etkileşimi gerektirir. Göç edenlerin kendilerine has toplumsal yapıları göç edilen yerin kendine has yapısıyla etkileşim halinde olacağı için bu süreç birtakım sorunları da beraberinde getirir. Bugün Avrupa’ya dönük göç hareketine karşı Avrupa’nın bu duruma karşı verdiği tepkinin arkasında yatan en önemli nedenlerden birisi de budur.
Orta Batı Anadolu ve iç Anadolu karşılaştırıldığında nüfus artış hızında görülen farklılığın nedenleri neler olabilir?
Cevap: Savaşların, bozulan ekonominin, isyanların yüzünden insanlar daha farklı yerlere göç etmeyi seçmişlerdir.

 Sayfa 84-87 Cevapları

 

2. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
A- Aşağıdaki ifadeleri birer cümleyle açıklayınız.
Hümanizm: XIV. yüzyılda Avrupa’da, ortaçağın skolastik düşünüşüne karşı doğan ve Eski Yunan ve Latin kültürünü en yüksek kültür örneği olarak gören ve onun yeniden canlandırılmasını amaçlayan felsefe, bilim ve sanat görüşü.
Mukataa: Osmanlı maliye tarihinin en önemli konularından biri, devlet harcamalarında finansman aracı olan mukataa kurumudur. Osmanlı maliyecileri, bu kurum aracılığıyla devletin nakit ihtiyacını karşılama, iç borçlanmayı sağlama ve özel sektörü finansman sürecine dahil etme amacını öngörmüşlerdir.
Ekber ve Erşed: Osmanlıda Veraset sisteminde yapılan bu değişiklikle hanedanın en büyük (ekber) ve en olgun (erşed) üyesi padişah olacaktı. Bu uygulamayla şehzadeler arasında taht kavgaları önlenmişti ancak şehzadeler ülke yönetiminde bilgi ve tecrübe kazanmamışlardı. Bilgi ve tecrübeden yoksun kalan şehzadeler, padişah olunca devlet adamları ve saray kadınlarının etkisi altında kalmışlardı.
Kâtip Çelebi: Kâtip Çelebi ya da Hacı Halife, tarih, coğrafya, bibliyografya ve biyografya ile ilgili çalışmalar yapmış Türk-Osmanlı bilim insanı ve aydınıdır.
B- Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Orta Çağ Avrupası’nda bilimin gelişmemesinin nedenleri nelerdir?
Cevap: Ortaçağ düşüncesinin belirgin özelliklerinden birisi, dinî öğretilere dayanan dinsel bakışın ön plana çıkmasıdır. Bilimsel düşünceden aydınlanmadan çok kilisenin kuralları dışına çıkılmamış teknolojik gelişme bilimden çok doğru kabul edilen yanlışlara inanılmıştır.
2. Ulus devletler, mali sorunlarını çözmek için hangi politikaya yönelmiştir?
Cevap: İnsanlık birçok sorunla karşı karşıya gelmektedir. Ulus devletler mali sorunlarını çözmek için ya halka koydukları vergileri arttırmış, ya da dışarıdan ve içeriden büyük borçlar almışlardır.
3. Avrupa’nın askerî gücünü yakalamak için Osmanlı Devleti’nin yapmış olduğu çalışmalar hangileridir?
Yeniçeri ocağı kaldırıldı.
a) Nizam-ı Cedid kuruldu.
b) Ordunun eğitim şekli değişti.
2. Ordu beş ordu şeklinde teşkilatlandırıldı.
3. Askerlik süresi beş yıl olarak belirlendi.
4. Askere alma işi kura ile yapılmaya başlandı.
4. Celâli İsyanlarının çıkmasında etkili olan nedenler nelerdir?
Cevap: Vergiler yüzünden borca giren köylüler, işledikleri toprakları sonunda tefecilere kaptırdılar. Osmanlı toprak düzeninin belkemiği olan tımar sistemi bozuldu. Büyük nüfus hareketleri ortaya çıktı ve kentlere büyük göçler oldu. Tarımsal üretim geriledi ve kıtlık tarım ürünleri fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Bu gelişmeler sonrası halk ayaklandı.
5. Osmanlı Devleti’nde, Lâle Devri’nde gerçekleştirilen yenilikler nelerdir?
Cevap: Lale Devri’nde oldukça fazla yenilik yapılmıştır. Bunlardan en önemlisi ilk matbaanın kurulmasıdır. 1727 yılında İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi tarafından Avrupa’dan getirilmiştir. Bu matbaadan bir süreliğine dini kitap basılması yasaklanmıştır. Bunun yanı sıra, Avrupa’da olan gelişmeleri daha yakından incelemek ve gözlemek amacı ile Çelebi Mehmet Efendi Fransa’ya elçi olarak gönderilmiştir. Ayrıca bu dönemde mimar alanında da gelişmeler yaşanmıştır. Ahşaptan evler de yapılmıştır. 1728 yılında yapılan III. Ahmet Çeşmesi dönemin önemli yapılarındandır. 1720 yılında ilk itfaiye teşkilatı kurulmuştur. Bu teşkilatın adı “Tulumbacı Ocağı”dır. Yeniçeri Ocağı’na bağlı olarak kurulmuştur. Sağlık alanında da bu dönemde ilk çiçek aşısının yapıldığını söyleyebiliriz. Bunun dışında kağıt, cam, seramik vb. gibi fabrikalar kurulmuştur. Ayrıca birçok yeni kütüphane de açılmıştır. Bu dönemde tercüme heyetleri de kurulmuştur.
C- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız
1. Ucuz iş gücü ve fazla üretim anlayışına sahip olan merkantalizmin temeli, ülkelerin güç ve zenginliklerinin sahip olduğu değerli madenlerle ölçülebileceği fikrine dayanır.
Buna göre merkantilizmle ilgili olarak;
I. zenginliğin kaynağı topraktır,
II. ihracat desteklenmiştir,
III. nüfus artırılmaya çalışılır durumlarından hangileri söylenemez?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
2. Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin bozulmasının nedenlerinden biri değildir?
A) Uzun süren savaşların yaşanması
B) Nüfusun hızlı artması
C) Tımarların,sipahiler dışında kimselere verilmesi
D) Tımarların özel mülke dönüştürülmesinin önlenmesi
E) Enflasyon artışı ve paranın değer kaybetmesi
3. Osmanlı Devleti’nde belirli bir veraset sisteminin olmaması;
I. taht mücadelelerinin yaşanması,
II. rakip devletlerin Osmanlı için tehlike oluşturması,
III. uzun süren siyasi sıkıntıların ortaya çıkması
durumlarından hangilerine neden olmuştur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
4. Amerika’nın keşfi sonrası Avrupa’ya akan değerli madenler;
I. kıtalar arası ticaretin gelişmesi,
II. Osmanlı akçesinin değerinin artması,
III. Akdeniz ticaretinin öneminin azalması
durumlarından hangilerine neden olmuştur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
5. Aşağıdakilerden hangisi kapitülasyonların verilme nedenlerinden biri değildir?
A) OsmanlI’daki tüccarların, tekelci uygulamalarını önlemek
B) Dış ticaretten gümrük vergisi almak
C) Yabancı sermayenin OsmanlI’ya girişini kolaylaştırmak
D) Batı’da oluşacak Haçlı ittifak’ını engellemek
E) Ticareti Akdeniz’e çekmek
6. XVI. yüzyılın başlarına kadar Avrupa’da siyasi, sosyal ve ekonomik alanda en etkili kurumun kilise olmasında;
I. Batı Roma İmparatorluğu’nun çökmesi,
II. eğitim ve öğretimin kilisenin kontrolünde olması,
III. engizisyon mahkemelerinin varlığı durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
7. Kâtip Çelebi, yaşının ilerlemiş olmasına rağmen, bilmediklerini merak duygusuyla öğrenmeye çalışmıştır. Katıldığı seferlerde bile ordunun konakladığı yerlerde kitapçıları dolaşmıştır.
Buna göre Kâtip Çelebi’yle ilgili;
I. gençliğinde daha fazla eser vermiştir,
II. öğrenmek için sürekli çaba sarf etmiştir,
III. İlmî gelişmelerden haberdar olmaya çalışmıştır
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
8. Avrupa’da bazı bilim insanlarının düşünceleri şu şekildedir:
• Ortaya attığı teorisiyle kilise tarafından dogma hâline getirilen Aristo ve Bat- lamyus’un öğretilerine karşı çıkmıştır.
• Aydınlanma döneminde yeni devlet şeklinin oluşmasına eserleriyle yardımcı olmuştur.
• Felsefesinde insanın aklını başkasının kılavuzluğuna bırakmaması gerektiği üzerinde durmuştur.
• insanların toplum içinde özgür ve eşit yaşamaları için bir sistem geliştirmiştir.
Bu düşünceler dikkate alındığında aşağıdaki bilim insanlarından hangisine değinilmemiştir?
A) Copemicus B) Machiavelli C) T. Moore D) E. Kant E) J.J. Rousseau
9. Yeni Çağ’da kilisenin kısıtlayıcı engellerinden kurtulmak isteyen ve böylece faaliyet alanlarını genişleterek yükselmeyi amaçlayan sınıftır.
Yukarıda ifade edilen sınıf hangisidir?
A) Burjuvazi B) Soylular C) Köylüler D) Serfler E) Ruhban sınıfı
10. Yeniçeri İsyanlarının sonucunda;
I. liyakatsiz kişilerin makamlara getirilmesi,
II. merkezî otoritenin sarsılması,
III. ıslahatların sonuçsuz kalması durumlarından hangileri ortaya çıkmıştır?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
Ç- Osmanlı Devleti’nin Gelir-Gider Durumu (XVI ve XVII. yüzyıllar)
Aşağıdaki soruları grafikten hareketle cevaplayınız.
1.1592-1598 yıllarında giderlerde artış görülmesinin (Grafik 2.3) sebepleri nelerdir?
2. XVII. yüzyılın ilk yarısında devlet birçok problem yaşarken devletin gelirlerinde belirgin bir artış görülmesinin sebepleri neler olabilir?
3. XVI. yüzyılda gelir ve giderlerin birbirine en yakın olduğu yıl aralığı hangisidir?
Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.
1. Batılı seyyahların Türklere karşı ne gibi ön yargıları olabilir?
2. Muhakeme ne demektir?
3. Montagu,Türk kadınıyla ilgili hangi bilgileri yazmıştır?
4. Mektuplar, Avrupa’da hangi alanlarda faydalı olmuştur?
Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.
1. İbrahim Müteferrika’nın matbaanın faydaları ile ilgili görüşleri nelerdir?
2. Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’nin büyükelçi olarak görevlendirilmesinin nedenleri nelerdir?
3. “Risale” ne demektir?
4. Sizce, matbaanın bilimin gelişmesine olan etkileri nelerdir?
5. Günümüzde matbaa fuarlarında hangi tür etkinlikler yapılabilir?
Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.
1. Copernicus’un en önemli özellikleri nelerdir?
2. Batlamyus’a ait olan Evren Modeli ile Copemicus Teorisi arasındaki farklılıklar nelerdir?
3. Copernicus’un teorisini ömrünün son yıllarında dile getirmesinin gerekçeleri nelerdir?
4. Hangi bilim insanıyla ilgili bir doodle yapmak isterdiniz? Neden?
5. Seçtiğiniz bilim insanıyla ilgili bir doodle hazırlayınız

Sayfa 90 Cevapları

 

1. Osmanlı Devleti’nin XVIII.yüzyıldan itibaren AvrupalI devletlere karşı güç kaybetmesinin sebepleri nelerdir?
Cevap: Birincisi batıdaki yani Avrupa’daki sınırlarının doğuya doğru gerilemesi, diğeri ise sosyal, ekonomik ve siyasal gerilemedir.
2. Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti’ne yönelik politikalarında Şark Meselesi’nin etkileri nelerdir?
Cevap:  19. yüzyılın ilk yarısında Şark meselesi, genel olarak, Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak bütünlüğünün korunması, aynı asrın ikinci yarısında Türklerin Avrupa’daki topraklarının paylaşılması, yirminci yüzyılda da imparatorluğun bütün topraklarının bölüşülmesi manasında kullanılmıştır. Bu mesele üzerine politika yürütmüşlerdir. Bazen Osmanlının yanında bazen de karşısında yer almışlardır.
3. XVIII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yaşanan mücadelenin sebepleri nelerdir?
Cevap: Rusya bu yüzyılda sıcak denizlere açılmak için iki siyasal güçle, Osmanlı Devleti ve İsveç’le mücadele etmiştir. Osmanlı ise hem kendi topraklarında halkın Rusların kışkırtmalarına gelmemesi hem de Rusya’ya karşı topraklarını koruma isteğinden dolayı Rusya ile mücadeleye girişmiştir.

Sayfa 116-119

 

3. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki ifadeleri birer cümleyle açıklayınız.
Viyana Kongresi: Avrupalı devletlerin aralarındaki sorunları toplantılar yoluyla çözme girişimlerinin başlangıcı oldu.
Denge Politikası: Osmanlı Devleti’nin 19. ve 20. yüzyılda Avrupa devletlerinin arasındaki çıkar çatışmalarından yararlanarak varlığını devam ettirme politikasına denge politikası denir
93 Harbi: 93 Harbi ya da 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Osmanlı padişahı II. Abdülhamit ve Rus çarı II. Alexander döneminde yapılmış olan bir Osmanlı-Rus Savaşı’dır.
1. Osmanlı Devleti Kırım’ı hangi antlaşmayla kaybetmiştir?
Cevap: Küçük Kaynarca Antlaşması’yla.
2. Fransızların, Mısır’ı işgali karşısında AvrupalI devletlerin Osmanlı Devleti’ni savunma amaçları nelerdir?
Cevap: İngiltere,Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü savunan bir politika izlemesi Hindistan meselesi ile ilgilidir.İngiltere ancak kendi etkisi altındaki bir Osmanlı Devleti sayesinde,en önemli sömürgesi olan Hindistan’a uzanan yolları güven altında tutabilirdi. Fransa’nın 1798’de Mısır’a saldırması,Rusya’nın boğazlara hakim olma arzusu İngilizleri,Hindistan’a giden ve Osmanlı egemenliğinde olan yolları,bu güçlü devletlere kaptırmaktansa,kendisinin yardımıyla güçlenecek bir Osmanlı Devleti’nin bırakmaya zorlamıştır.
3. Mehmet Ali Paşa İsyanı’nın, Osmanlı dış siyasetine etkileri nelerdir?
Cevap: Mehmet Ali Paşa’nın entrikaları ile Anadolu’da padişaha karşı yer yer isyanlar çıkmıştır. Bu durum Osmanlıyı zayıflatmış bazı toprakların da elden çıkmasına neden olmuştur.
4. Osmanlı Devleti’nin Paris Antlaşmasında Avrupa devleti olarak kabul edilmesinin nedenleri nelerdir?
Cevap: Osmanlı Devleti açısından ise: Başlangıçta Rus tehlikesi bertaraf edildi; Osmanlı Devleti, devletler genel hak ve hukukundan faydalanma imkanı elde etti; Avrupa konseyine girme hakkını kazandı. Ancak, toprak bütünlüğü ve bekası Avrupa büyük devletlerinin kefilliği altına girdi. Karadeniz`de Rusya ile aynı muameleye tabi tutulması haksızlık olarak ortaya çıktı. Keza devletin tamamen bir iç meselesi olan Islahat Fermanı`na antlaşma metni içinde yer verilmesi, müteakip yıllarda iç işlerine müdahale zemini hazırladı.
5. Balkan Savaşları sonucunda Osmanlı Devleti’nin kaybettiği yerler nerelerdir?
Cevap: Batı Trakya, Arnavutluk,  Doğu Trakya,  Ege Adaları,  Makedonya…
1. Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyıl boyunca Denge Politikası takip etmesinde;
I. varlığını sürdürmek istemesi,
II. Avrupa devletleri arasındaki çıkar çatışmalarından yararlanması,
III. kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) YalnızI B) Yalnız II C) İve II D) II ve III E) 1,11 ve III
CevapC
2. Osmanlı Devleti’nde meşrutiyetin 1908’de ikinci defa ilan edilmesinde aşağıdakiler- den hangisi etkili olmamıştır?
A) Reval Görüşmeleri
B) Balkan topraklarını elde tutma amacı
C) Padişahın gücünü artırma düşüncesi
D) Avrupa devletlerinin iç işlerine karışmasını önleme
E) İttihat Terakki Cemiyetinin etkisi
CevapC
3. Paris Barış Konferansı’nda alınan karara göre, Karadeniz bütün devletlerin ticaret gemilerine açık fakat savaş gemilerine kapalı olacaktır. Ayrıca Karadeniz kıyılarında hiçbir tersane bulunmayacaktır.
Buna göre;
I. Balkanlarda Rus nüfuzunun engellenmek istendiği,
II. Osmanlı Devleti’nin Rusya ile birlikte yenik sayıldığı,
III. AvrupalI devletlerin kendi çıkarlarını korumaya çalıştıkları
durumlarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) İve II D) II ve III E) 1,11 ve III
CevapA
4.1815 Viyana Kongresi ile Avrupa’da oluşturulan devletlerarası denge hangi devletlerin siyasi birliklerini sağlamasıyla bozulmuştur?
A) İtalya-Almanya B) İtalya-Hollanda C) Fransa-İtalya D) Almanya-Portekiz E) Almanya-Lehistan
CevapA
5.1821’de Mora İsyam’mn başlaması üzerine Osmanlı Devleti, isyanı bastırmak için Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’dan yardım istemiştir. Osmanlı-Mısır kuvvetlerinin Yunan İsyam’m bastırması üzerine İngiltere, Rusya ve Fransa 1827’de Mısır-Osmanlı donanmasını imha etmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) XIX. yüzyılda milliyetçilik isyanlarının yaşandığı
B) Osmanlı Devleti’nin otorite sağlamakta zorlandığı
C) AvrupalI devletlerin OsmanlI’nın iç işlerine karıştığı
D) Mora İsyam’nın, Boğazlar Sorunu’nu başlattığı
E) 1815 Viyana Kongresi kararlarına uyulmadığı
CevapD
6.93 Harbi’nde yenilen Osmanlı Devleti, Rusya ile Ayastefanos Antlaşması’nı imzalamıştır. Avusturya ve İngiltere Almanya’yı da yanlarına alarak Rusya’nın lehine olan bu antlaşmaya karşı çıkmış ve yerine Berlin Antlaşmasının imzalanmasını sağlamıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ayastefanos Antlaşmasının uygulanmadığı
B) Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün korunduğu
C) Almanya’nın uluslararası alanda güç kazandığı
D) Osmanlı Devleti ile ilgili kararlarda AvrupalI devletlerin etkili olduğu
E) Rusya’nın AvrupalI devletlerle savaşı göze alamadığı
CevapB
7. 1815 Viyana Kongresi ile Avrupa’nın siyasi haritasının yeniden düzenlenmesinde aşağıdaki devletlerin hangisi etkili olmamıştır?
A) Avusturya B) Prusya C) İngiltere D) Fransa E) Rusya
CevapD
8.1. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması- Karadeniz’in Osmanlı gölü olmaktan çıktığı,
II. 1792 Yaş Antlaşması-Kırım’ın Rusya’ya ait olduğu,
III. 1829 Edirne Antlaşması-Yunanistan’ın bağımsız olduğu,
IV. 1856 Paris Antlaşması-Osmanlı Devleti’nin Avrupa devleti sayıldığı,
V. 1878 Berlin Antlaşması-Bulgaristan’ın bağımsız olduğu
Yukarıda verilen antlaşmalardan hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?
A) I B) II C) lil D) IV E)V
CevapE
9. Şark Meselesi ile Osmanlı Devleti’nin bütün toprakları paylaşılmak istenmiştir. AvrupalI devletler bu doğrultuda;
I. Osmanlı üzerinde siyasi ve ekonomik baskı kurma,
II. gayrimüslim halkların durumlarını istismar etme,
III. gayrimüslimlerin isyanlarını destekleme
politikalarından hangilerini uygulamıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) 1,11 ve III
CevapE
1.1877 Osmanlı Rus Savaşı’nın 93 Harbi olarak adlandırılmasının gerekçesi nedir?
Cevap: Rumi takvime göre 1293 yılına denk geldiğinden Osmanlı tarihinde 93 Harbi olarak bilinir.
2. Kıymetbilirlik ifadesi hangi anlamlara gelmektedir?
Cevap: İyilik yapan birinin kıymetini bilmek, vefalı davranmak.
3. Nene Hatun’un çocuğunu bırakıp halkın arasına mücadele için karışması hangi değerlerle ifade edilebilir?
Cevap: Vatan sevgisi, mücadele azmi, özgürlük düşüncesiyle anlatılabilir.
4. Tarihimizde Nene Hatun gibi destanlaşan diğer kadın kahramanlarımız kimlerdir?
Cevap: Kara Fatma, Tayyar Rahime, Gördesli Makbule
5. Bir insanı kahraman yapan özellikler nelerdir?
Cevap: Cesaret, etkili iletişim, cömertlik, alçak gönüllülük, tutku, hedef sahibi olmak, sorumluluk sahibi olma.
1. Rusların,Sinop Limanı’nda bulunan gemilere yaptığı baskının sürpriz olmamasının nedenleri neler olabilir?
Cevap: Çünkü Ruslar, sıcak denizlere inme politikası izlemekteydi. Yani Karadeniz’e Marmara ve Akdeniz’e açılmak planı vardı. Bundan dolayı da Sinop Limanı’na ani bir baskın düzenlediler.
2. Deniz harp tarihimizde kazandığımız önemli başarılar hangileridir?
Cevap: Koyun Adaları Muharebesi, Preveze Deniz Savaşı, Çanakkale Deniz Savaşı (18 Mart 1915)
3. Tonaj ne demektir?
Cevap: İngilizceden çevrilmiştir–Tonaj, bir geminin kargo taşıma kapasitesinin bir ölçüsüdür. Bu terim, şarap tadı veya fıçıları için ödenen vergiden türemiştir. Modern denizcilik kullanımında “tonaj”, özellikle bir geminin hacminin veya kargo hacminin hesaplanması anlamına gelir.
4. Türk tarihindeki hangi kahramanla ilgili bir pul tasarlamak isterdiniz? Neden?
Cevap: Mustafa Kemal Atatürk ile ilgli bastırmak isterdim. Çünkü bence Türk tarihinin en önemli büyüklerinden biridir.
5. Tasarladığınız pulu, PTT’nin pul koleksiyonunda yer alması için PTT Genel Müdürlüğüne postalayınız.
Cevap: Yolladım.
6. Türk tarihindeki önemli olay ve kahramanların nesilden nesile aktarılması için hangi çalışmalar yapılabilir?
Cevap: Filmler çekilebilir, kitaplar basılabilir, arşivler oluşturulabilir.
1. Kosova’da bulunan türbe hangi padişahındır?
Cevap: Osmanlı Devleti’nin Avrupa’ya doğru kapılarını açan ilk padişah alan Sultan I. Murat Hüdavendigar, savaş meydanında ölen ilk ve tek padişah. Sultan Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılan türbesi Priştine- Mitrovica yolunda bulunuyor.
2. Kalbi parçalanmış bir Osmanlı haritası ile anlatılmak istenenler nelerdir?
Cevap: Osmanlı’nın kaybettiği yiğidin acısının ne kadar derin ve milletçe duyulan bir bir üzüntü olduğu anlatılmak istenmiştir.
3. Yetmişlik türbedarın gözlerinin akınlarda kalmasının nedenleri neler olabilir?
Cevap: Çünkü vatan için mücadele etmek, yarenlerle at sürüp kılıç sallamak çok değerlidir.
4. Tarihimizin horlanması hangi anlamlara gelmektedir?
Cevap: Tarihimizin bilinmemesi, tarihe gereken değerin verilmemesi, insanın tarihinin ne yazık ki araştırılmadan söylenen her şeyin kabul edilmesi.
5. Murad Hüdavendigâr’ın namının yasaklanmasının gerekçeleri nelerdir?
Cevap: “Hükümdar”, “bey” anlamına gelen Hüdavendigâr Allah’ın çok sevdiği kul anlamına da gelir. Yani Allah sevdiklerini erken alır ya belki de isim sahibi için  ölümün geç gelmesi amaçlanmaktadır.
6. Balkanlardaki acıları anlatan bir dörtlük yazınız.
Balkan kentleri hep kan ve revan
Aman vermez kimseye vatanım der vatan
Balkanlardan bir acı kaldı
Her yerim kan bere ı yaradan

 
DKC Bir cevap motorudur... Sağ üstteki "Eksik sayfa bildir"butonuna tıklayarak istediğiniz sayfaları bize bildirebilirsiniz.
Paylaş:
📌 EKSİK SAYFA BİLDİR...